12912.htm

CÍMSZÓ: Leitner

SZEMÉLYNÉV: Leitner Gottlieb

SZÓCIKK: "L. Gottlieb William, angol orientalista. szül. Budapesten 1840. okt. 14., megh. Bonnban 1899. márc. 22. Konstantinápolyban és a londoni King's Collegen tanult. Az angol kormány a krimi háború idején ezredesi rangban tolmácsnak alkalmazta. 1859-ben lektora lett az arab, török és új-görög nyelveknek a King's Collegen, melynek keleti fakultását ő organizálta újra. Később a Punjab-egyetemen Lahoreban (India) tanított, miután ezt az egyetemet a kormány megbízásából megszervezte és megalapította. Itt is nagy tevékenységet fejtett ki: hindu, arab és angol nyelvű lapokat adott ki és szerkesztett és közkönyvtárakat alapított és szervezett. A lahorei kormány megbízásából 1868-ban expedíciót vezetett a Kasmír és Afganisztán közötti ismeretlen területekre és Tibetbe. Számos könyvet írt Indiáról és indiai tárgyakról, ő volt az első tudós, aki felfedezte és bebizonyította Stein Aurél (1. o.) előtt, hogy a görög kultúra nyomai a Gobi-sivatagig feltalálhatók. Később Angliába ment vissza, ahol Wokingban indiai tanítók részére intézetet alapított. Alapította és szerkesztette az Asiatic Quarterly Reviewt, s állandóan szerepelt az orientalista kongresszusokon. Tagja volt a Magyar Tud. Akadémiának is. Nagyobb művei: The races and languages of Dardistan (2 köt., Lahore 1867-71). Egyéb szakművei: The Sinin I-Islam; The races of Turkey; History of Dardistan; Graecobuddhistic discoveries; History of indigenous education in the Punjab since the annexation."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2912. címszó a lexikon => 529. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12912.htm

CÍMSZÓ: Leitner

SZEMÉLYNÉV: Leitner Gottlieb

SZÓCIKK: L. Gottlieb William, angol orientalista. szül. Budapesten 1840. okt. 14., megh. Bonnban 1899. márc. 22. Konstantinápolyban és a londoni King's Collegen tanult. Az angol kormány a krimi háború idején ezredesi rangban tolmácsnak alkalmazta. 1859-ben lektora lett az arab, török és új-görög nyelveknek a King's Collegen, melynek keleti fakultását ő organizálta újra. Később a Punjab-egyetemen Lahoreban India tanított, miután ezt az egyetemet a kormány megbízásából megszervezte és megalapította. Itt is nagy tevékenységet fejtett ki: hindu, arab és angol nyelvű lapokat adott ki és szerkesztett és közkönyvtárakat alapított és szervezett. A lahorei kormány megbízásából 1868-ban expedíciót vezetett a Kasmír és Afganisztán közötti ismeretlen területekre és Tibetbe. Számos könyvet írt Indiáról és indiai tárgyakról, ő volt az első tudós, aki felfedezte és bebizonyította Stein Aurél 1. o. előtt, hogy a görög kultúra nyomai a Gobi-sivatagig feltalálhatók. Később Angliába ment vissza, ahol Wokingban indiai tanítók részére intézetet alapított. Alapította és szerkesztette az Asiatic Quarterly Reviewt, s állandóan szerepelt az orientalista kongresszusokon. Tagja volt a Magyar Tud. Akadémiának is. Nagyobb művei: The races and languages of Dardistan 2 köt., Lahore 1867-71 . Egyéb szakművei: The Sinin I-Islam; The races of Turkey; History of Dardistan; Graecobuddhistic discoveries; History of indigenous education in the Punjab since the annexation.

12912.ht

CÍMSZÓ Leitne

SZEMÉLYNÉV Leitne Gottlie

SZÓCIKK L Gottlie William ango orientalista szül Budapeste 1840 okt 14. megh Bonnba 1899 márc 22 Konstantinápolyba é london King' College tanult A ango kormán krim hábor idejé ezredes rangba tolmácsna alkalmazta 1859-be lektor let a arab törö é új-görö nyelvekne King' Collegen melyne kelet fakultásá organizált újra Későb Punjab-egyeteme Lahoreba Indi tanított miutá ez a egyeteme kormán megbízásábó megszervezt é megalapította It i nag tevékenysége fejtet ki hindu ara é ango nyelv lapoka adot k é szerkesztet é közkönyvtáraka alapítot é szervezett lahore kormán megbízásábó 1868-ba expedíció vezetet Kasmí é Afganisztá között ismeretle területekr é Tibetbe Számo könyve ír Indiáró é india tárgyakról vol a els tudós ak felfedezt é bebizonyított Stei Auré 1 o előtt hog görö kultúr nyoma Gobi-sivatagi feltalálhatók Későb Angliáb men vissza aho Wokingba india tanító részér intézete alapított Alapított é szerkesztett a Asiati Quarterl Reviewt állandóa szerepel a orientalist kongresszusokon Tagj vol Magya Tud Akadémiána is Nagyob művei Th race an language o Dardista köt. Lahor 1867-7 Egyé szakművei Th Sini I-Islam Th race o Turkey Histor o Dardistan Graecobuddhisti discoveries Histor o indigenou educatio i th Punja sinc th annexation

12912.h

CÍMSZ Leitn

SZEMÉLYNÉ Leitn Gottli

SZÓCIK Gottli Willia ang orientalist szü Budapest 184 ok 14 meg Bonnb 189 már 2 Konstantinápolyb londo King Colleg tanul ang kormá kri hábo idej ezrede rangb tolmácsn alkalmazt 1859-b lekto le ara tör új-gör nyelvekn King College melyn kele fakultás organizál újr Késő Punjab-egyetem Lahoreb Ind tanítot miut e egyetem kormá megbízásáb megszervez megalapított I na tevékenység fejte k hind ar ang nyel lapok ado szerkeszte közkönyvtárak alapíto szervezet lahor kormá megbízásáb 1868-b expedíci vezete Kasm Afganiszt közöt ismeretl területek Tibetb Szám könyv í Indiár indi tárgyakró vo el tudó a felfedez bebizonyítot Ste Aur előt ho gör kultú nyom Gobi-sivatag feltalálható Késő Angliá me vissz ah Wokingb indi tanít részé intézet alapítot Alapítot szerkesztet Asiat Quarter Review állandó szerepe orientalis kongresszusoko Tag vo Magy Tu Akadémián i Nagyo műve T rac a languag Dardist köt Laho 1867- Egy szakműve T Sin I-Isla T rac Turke Histo Dardista Graecobuddhist discoverie Histo indigeno educati t Punj sin t annexatio

12912.

CÍMS Leit

SZEMÉLYN Leit Gottl

SZÓCI Gottl Willi an orientalis sz Budapes 18 o 1 me Bonn 18 má Konstantinápoly lond Kin Colle tanu an korm kr háb ide ezred rang tolmács alkalmaz 1859- lekt l ar tö új-gö nyelvek Kin Colleg mely kel fakultá organizá új Kés Punjab-egyete Lahore In taníto miu egyete korm megbízásá megszerve megalapítot n tevékenysé fejt hin a an nye lapo ad szerkeszt közkönyvtára alapít szerveze laho korm megbízásá 1868- expedíc vezet Kas Afganisz közö ismeret területe Tibet Szá köny Indiá ind tárgyakr v e tud felfede bebizonyíto St Au elő h gö kult nyo Gobi-sivata feltalálhat Kés Angli m viss a Woking ind taní rész intéze alapíto Alapíto szerkeszte Asia Quarte Revie álland szerep orientali kongresszusok Ta v Mag T Akadémiá Nagy műv ra langua Dardis kö Lah 1867 Eg szakműv Si I-Isl ra Turk Hist Dardist Graecobuddhis discoveri Hist indigen educat Pun si annexati

12912

CÍM Lei

SZEMÉLY Lei Gott

SZÓC Gott Will a orientali s Budape 1 m Bon 1 m Konstantinápol lon Ki Coll tan a kor k há id ezre ran tolmác alkalma 1859 lek a t új-g nyelve Ki Colle mel ke fakult organiz ú Ké Punjab-egyet Lahor I tanít mi egyet kor megbízás megszerv megalapíto tevékenys fej hi a ny lap a szerkesz közkönyvtár alapí szervez lah kor megbízás 1868 expedí veze Ka Afganis köz ismere terület Tibe Sz kön Indi in tárgyak tu felfed bebizonyít S A el g kul ny Gobi-sivat feltalálha Ké Angl vis Wokin in tan rés intéz alapít Alapít szerkeszt Asi Quart Revi állan szere oriental kongresszuso T Ma Akadémi Nag mű r langu Dardi k La 186 E szakmű S I-Is r Tur His Dardis Graecobuddhi discover His indige educa Pu s annexat

1291

CÍ Le

SZEMÉL Le Got

SZÓ Got Wil oriental Budap Bo Konstantinápo lo K Col ta ko h i ezr ra tolmá alkalm 185 le új- nyelv K Coll me k fakul organi K Punjab-egye Laho taní m egye ko megbízá megszer megalapít tevékeny fe h n la szerkes közkönyvtá alap szerve la ko megbízá 186 exped vez K Afgani kö ismer terüle Tib S kö Ind i tárgya t felfe bebizonyí e ku n Gobi-siva feltalálh K Ang vi Woki i ta ré inté alapí Alapí szerkesz As Quar Rev álla szer orienta kongresszus M Akadém Na m lang Dard L 18 szakm I-I Tu Hi Dardi Graecobuddh discove Hi indig educ P annexa