12914.htm

CÍMSZÓ: Leitner

SZEMÉLYNÉV: Leitner Mihály

SZÓCIKK: "L. Mihály, lapszerkesztő, szül. Sámsonban (Hajdú vm.) 1864. máj. 10. Rabbi pályára készült, de ügyvéd lett és Déván nyitott ügyvédi irodát. Megalapította a Déva és Vidéke c. lapot, melyet 30 év óta szerkeszt. Régebben budapesti lapoknak dolgozott, jelenleg több erdélyi lap állandó vezércikkírója. Társadalmi, közgazdasági és egyházi téren is vezető szerepet játszik. Elnöke a dévai magyar pártnak, alelnöke a Hunyadmegyei Közgazdasági Tanácsnak, alapítója és igazgatója a Dévai Iparbanknak, tagja Hunyad vm. törvényhatósági bizottságának s a héber és német nyelvek hites tolmácsa a törvényszéken. Megjelent munkái: Zarándokolás Rákóczi sírjához; A zsidóság és A jövő útja."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2914. címszó a lexikon => 529. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12914.htm

CÍMSZÓ: Leitner

SZEMÉLYNÉV: Leitner Mihály

SZÓCIKK: L. Mihály, lapszerkesztő, szül. Sámsonban Hajdú vm. 1864. máj. 10. Rabbi pályára készült, de ügyvéd lett és Déván nyitott ügyvédi irodát. Megalapította a Déva és Vidéke c. lapot, melyet 30 év óta szerkeszt. Régebben budapesti lapoknak dolgozott, jelenleg több erdélyi lap állandó vezércikkírója. Társadalmi, közgazdasági és egyházi téren is vezető szerepet játszik. Elnöke a dévai magyar pártnak, alelnöke a Hunyadmegyei Közgazdasági Tanácsnak, alapítója és igazgatója a Dévai Iparbanknak, tagja Hunyad vm. törvényhatósági bizottságának s a héber és német nyelvek hites tolmácsa a törvényszéken. Megjelent munkái: Zarándokolás Rákóczi sírjához; A zsidóság és A jövő útja.

12914.ht

CÍMSZÓ Leitne

SZEMÉLYNÉV Leitne Mihál

SZÓCIKK L Mihály lapszerkesztő szül Sámsonba Hajd vm 1864 máj 10 Rabb pályár készült d ügyvé let é Dévá nyitot ügyvéd irodát Megalapított Dév é Vidék c lapot melye 3 é ót szerkeszt Régebbe budapest lapokna dolgozott jelenle töb erdély la álland vezércikkírója Társadalmi közgazdaság é egyház tére i vezet szerepe játszik Elnök déva magya pártnak alelnök Hunyadmegye Közgazdaság Tanácsnak alapítój é igazgatój Déva Iparbanknak tagj Hunya vm törvényhatóság bizottságána hébe é néme nyelve hite tolmács törvényszéken Megjelen munkái Zarándokolá Rákócz sírjához zsidósá é jöv útja

12914.h

CÍMSZ Leitn

SZEMÉLYNÉ Leitn Mihá

SZÓCIK Mihál lapszerkeszt szü Sámsonb Haj v 186 má 1 Rab pályá készül ügyv le Dév nyito ügyvé irodá Megalapítot Dé Vidé lapo mely ó szerkesz Régebb budapes lapokn dolgozot jelenl tö erdél l állan vezércikkírój Társadalm közgazdasá egyhá tér veze szerep játszi Elnö dév magy pártna alelnö Hunyadmegy Közgazdasá Tanácsna alapító igazgató Dév Iparbankna tag Huny v törvényhatósá bizottságán héb ném nyelv hit tolmác törvényszéke Megjele munká Zarándokol Rákóc sírjáho zsidós jö útj

12914.

CÍMS Leit

SZEMÉLYN Leit Mih

SZÓCI Mihá lapszerkesz sz Sámson Ha 18 m Ra pály készü ügy l Dé nyit ügyv irod Megalapíto D Vid lap mel szerkes Régeb budape lapok dolgozo jelen t erdé álla vezércikkíró Társadal közgazdas egyh té vez szere játsz Eln dé mag pártn aleln Hunyadmeg Közgazdas Tanácsn alapít igazgat Dé Iparbankn ta Hun törvényhatós bizottságá hé né nyel hi tolmá törvényszék Megjel munk Zarándoko Rákó sírjáh zsidó j út

12914

CÍM Lei

SZEMÉLY Lei Mi

SZÓC Mih lapszerkes s Sámso H 1 R pál kész üg D nyi ügy iro Megalapít Vi la me szerke Rége budap lapo dolgoz jele erd áll vezércikkír Társada közgazda egy t ve szer játs El d ma párt alel Hunyadme Közgazda Tanács alapí igazga D Iparbank t Hu törvényható bizottság h n nye h tolm törvényszé Megje mun Zarándok Rák sírjá zsid ú

1291

CÍ Le

SZEMÉL Le M

SZÓ Mi lapszerke Sáms pá kés ü ny üg ir Megalapí V l m szerk Rég buda lap dolgo jel er ál vezércikkí Társad közgazd eg v sze ját E m pár ale Hunyadm Közgazd Tanác alap igazg Iparban H törvényhat bizottsá ny tol törvénysz Megj mu Zarándo Rá sírj zsi