12922.htm

CÍMSZÓ: Lénárd

SZEMÉLYNÉV: Lénárd Róbert

SZÓCIKK: Lénárd Róbert, rézkarcoló és grafikus, szül. Krefeldben (Németország) 1879. Már ötéves korában szüleivel Magyarországba költözött. Előbb Vajda Zsigmond, majd Szablya-Frischauf tanítványa volt. A grafikai technikákat Frankfurtban és Londonban tanulta meg. A Kéve alapító tagja és 1908 óta rendes kiállítója. 1923-ban gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban. A Magy. Grafikusok kiállításán Puerta San Martino Toledo lapjával a magyar állam nagy aranyérmét nyerte el. Londonban bronzérmet, a lipcsei grafikai kiállításon ezüstérmet kapott. A világháború alatt a frontokról számtalan lapot karcolt. Ezek a sajtóhadiszállás kiállításain kerültek bemutatóra Rézkarcai, litográfiái, vízfestményei finom, aprólékos kidolgozásúak. Több lapja van a Szépműv. Múzeumban, a bécsi Heeresmuseumban és a német hadügyminisztérium gyűjteményében. A Ganz Danubius gyár igazgatója és közgazdasági tevékenységet is fejt ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2922. címszó a lexikon => 530. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12922.htm

CÍMSZÓ: Lénárd

SZEMÉLYNÉV: Lénárd Róbert

SZÓCIKK: Lénárd Róbert, rézkarcoló és grafikus, szül. Krefeldben Németország 1879. Már ötéves korában szüleivel Magyarországba költözött. Előbb Vajda Zsigmond, majd Szablya-Frischauf tanítványa volt. A grafikai technikákat Frankfurtban és Londonban tanulta meg. A Kéve alapító tagja és 1908 óta rendes kiállítója. 1923-ban gyűjteményes kiállítása volt a Nemzeti Szalonban. A Magy. Grafikusok kiállításán Puerta San Martino Toledo lapjával a magyar állam nagy aranyérmét nyerte el. Londonban bronzérmet, a lipcsei grafikai kiállításon ezüstérmet kapott. A világháború alatt a frontokról számtalan lapot karcolt. Ezek a sajtóhadiszállás kiállításain kerültek bemutatóra Rézkarcai, litográfiái, vízfestményei finom, aprólékos kidolgozásúak. Több lapja van a Szépműv. Múzeumban, a bécsi Heeresmuseumban és a német hadügyminisztérium gyűjteményében. A Ganz Danubius gyár igazgatója és közgazdasági tevékenységet is fejt ki.

12922.ht

CÍMSZÓ Lénár

SZEMÉLYNÉV Lénár Róber

SZÓCIKK Lénár Róbert rézkarcol é grafikus szül Krefeldbe Németorszá 1879 Má ötéve korába szüleive Magyarországb költözött Előb Vajd Zsigmond maj Szablya-Frischau tanítvány volt grafika technikáka Frankfurtba é Londonba tanult meg Kév alapít tagj é 190 ót rende kiállítója 1923-ba gyűjteménye kiállítás vol Nemzet Szalonban Magy Grafikuso kiállításá Puert Sa Martin Toled lapjáva magya álla nag aranyérmé nyert el Londonba bronzérmet lipcse grafika kiállításo ezüstérme kapott világhábor alat frontokró számtala lapo karcolt Eze sajtóhadiszállá kiállításai kerülte bemutatór Rézkarcai litográfiái vízfestménye finom apróléko kidolgozásúak Töb lapj va Szépműv Múzeumban bécs Heeresmuseumba é néme hadügyminisztériu gyűjteményében Gan Danubiu gyá igazgatój é közgazdaság tevékenysége i fej ki

12922.h

CÍMSZ Léná

SZEMÉLYNÉ Léná Róbe

SZÓCIK Léná Róber rézkarco grafiku szü Krefeldb Németorsz 187 M ötév koráb szüleiv Magyarország költözöt Elő Vaj Zsigmon ma Szablya-Frischa tanítván vol grafik technikák Frankfurtb Londonb tanul me Ké alapí tag 19 ó rend kiállítój 1923-b gyűjtemény kiállítá vo Nemze Szalonba Mag Grafikus kiállítás Puer S Marti Tole lapjáv magy áll na aranyérm nyer e Londonb bronzérme lipcs grafik kiállítás ezüstérm kapot világhábo ala frontokr számtal lap karcol Ez sajtóhadiszáll kiállítása került bemutató Rézkarca litográfiá vízfestmény fino aprólék kidolgozásúa Tö lap v Szépmű Múzeumba béc Heeresmuseumb ném hadügyminisztéri gyűjteményébe Ga Danubi gy igazgató közgazdasá tevékenység fe k

12922.

CÍMS Lén

SZEMÉLYN Lén Rób

SZÓCI Lén Róbe rézkarc grafik sz Krefeld Németors 18 öté korá szülei Magyarorszá költözö El Va Zsigmo m Szablya-Frisch tanítvá vo grafi techniká Frankfurt London tanu m K alap ta 1 ren kiállító 1923- gyűjtemén kiállít v Nemz Szalonb Ma Grafiku kiállítá Pue Mart Tol lapjá mag ál n aranyér nye London bronzérm lipc grafi kiállítá ezüstér kapo világháb al frontok számta la karco E sajtóhadiszál kiállítás kerül bemutat Rézkarc litográfi vízfestmén fin aprólé kidolgozású T la Szépm Múzeumb bé Heeresmuseum né hadügyminisztér gyűjteményéb G Danub g igazgat közgazdas tevékenysé f

12922

CÍM Lé

SZEMÉLY Lé Ró

SZÓC Lé Rób rézkar grafi s Krefel Németor 1 öt kor szüle Magyarorsz költöz E V Zsigm Szablya-Frisc tanítv v graf technik Frankfur Londo tan ala t re kiállít 1923 gyűjtemé kiállí Nem Szalon M Grafik kiállít Pu Mar To lapj ma á aranyé ny Londo bronzér lip graf kiállít ezüsté kap világhá a fronto számt l karc sajtóhadiszá kiállítá kerü bemuta Rézkar litográf vízfestmé fi apról kidolgozás l Szép Múzeum b Heeresmuseu n hadügyminiszté gyűjteményé Danu igazga közgazda tevékenys

1292

CÍ L

SZEMÉL L R

SZÓ L Ró rézka graf Krefe Németo ö ko szül Magyarors költö Zsig Szablya-Fris tanít gra techni Frankfu Lond ta al r kiállí 192 gyűjtem kiáll Ne Szalo Grafi kiállí P Ma T lap m arany n Lond bronzé li gra kiállí ezüst ka világh front szám kar sajtóhadisz kiállít ker bemut Rézka litográ vízfestm f apró kidolgozá Szé Múzeu Heeresmuse hadügyminiszt gyűjtemény Dan igazg közgazd tevékeny