12926.htm

CÍMSZÓ: Lengyel

SZEMÉLYNÉV: Lengyel Aurél

SZÓCIKK: "Lengyel Aurél, büntetőjogi író, szül. Székesfehérvárott 1879. Jogi tanulmányainak elvégzése után bírói pályára lépett. 1913. járásbíró lett. U. e. esztendőben berendelték az igazságügyi minisztériumba, ahol a büntetőjogi kodiflkáció terén élénk tevékenységet fejtett ki és a modern reformeszmék megvalósítására törekedett. Szaklapokban számos tanulmánya jelent meg. Önálló munkái: Javítóintézeti ügyünk; A büntető novella; A büntető törvény reformja A Büntetőjogi Döntvénytár szerkesztője volt. Jelenleg gyakorló ügyvéd Budapesten."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2926. címszó a lexikon => 530. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12926.htm

CÍMSZÓ: Lengyel

SZEMÉLYNÉV: Lengyel Aurél

SZÓCIKK: Lengyel Aurél, büntetőjogi író, szül. Székesfehérvárott 1879. Jogi tanulmányainak elvégzése után bírói pályára lépett. 1913. járásbíró lett. U. e. esztendőben berendelték az igazságügyi minisztériumba, ahol a büntetőjogi kodiflkáció terén élénk tevékenységet fejtett ki és a modern reformeszmék megvalósítására törekedett. Szaklapokban számos tanulmánya jelent meg. Önálló munkái: Javítóintézeti ügyünk; A büntető novella; A büntető törvény reformja A Büntetőjogi Döntvénytár szerkesztője volt. Jelenleg gyakorló ügyvéd Budapesten.

12926.ht

CÍMSZÓ Lengye

SZEMÉLYNÉV Lengye Auré

SZÓCIKK Lengye Aurél büntetőjog író szül Székesfehérvárot 1879 Jog tanulmányaina elvégzés utá bíró pályár lépett 1913 járásbír lett U e esztendőbe berendelté a igazságügy minisztériumba aho büntetőjog kodiflkáci teré élén tevékenysége fejtet k é moder reformeszmé megvalósításár törekedett Szaklapokba számo tanulmány jelen meg Önáll munkái Javítóintézet ügyünk büntet novella büntet törvén reformj Büntetőjog Döntvénytá szerkesztőj volt Jelenle gyakorl ügyvé Budapesten

12926.h

CÍMSZ Lengy

SZEMÉLYNÉ Lengy Aur

SZÓCIK Lengy Auré büntetőjo ír szü Székesfehérváro 187 Jo tanulmányain elvégzé ut bír pályá lépet 191 járásbí let esztendőb berendelt igazságüg minisztériumb ah büntetőjo kodiflkác ter élé tevékenység fejte mode reformeszm megvalósításá törekedet Szaklapokb szám tanulmán jele me Önál munká Javítóintéze ügyün bünte novell bünte törvé reform Büntetőjo Döntvényt szerkesztő vol Jelenl gyakor ügyv Budapeste

12926.

CÍMS Leng

SZEMÉLYN Leng Au

SZÓCI Leng Aur büntetőj í sz Székesfehérvár 18 J tanulmányai elvégz u bí pály lépe 19 járásb le esztendő berendel igazságü minisztérium a büntetőj kodiflká te él tevékenysé fejt mod reformesz megvalósítás törekede Szaklapok szá tanulmá jel m Öná munk Javítóintéz ügyü bünt novel bünt törv refor Büntetőj Döntvény szerkeszt vo Jelen gyako ügy Budapest

12926

CÍM Len

SZEMÉLY Len A

SZÓC Len Au büntető s Székesfehérvá 1 tanulmánya elvég b pál lép 1 járás l esztend berende igazság minisztériu büntető kodiflk t é tevékenys fej mo reformes megvalósítá töreked Szaklapo sz tanulm je Ön mun Javítóinté ügy bün nove bün tör refo Büntető Döntvén szerkesz v Jele gyak üg Budapes

1292

CÍ Le

SZEMÉL Le

SZÓ Le A büntet Székesfehérv tanulmány elvé pá lé járá eszten berend igazsá minisztéri büntet kodifl tevékeny fe m reforme megvalósít töreke Szaklap s tanul j Ö mu Javítóint üg bü nov bü tö ref Büntet Döntvé szerkes Jel gya ü Budape