12930.htm

CÍMSZÓ: Lengyel

SZEMÉLYNÉV: Lengyel Menyhért

SZÓCIKK: L. Menyhért, színműíró, szül. Balmazújvárosban 1880. Középiskolai tanulmányait Miskolcon végezte. Egyideig Budapesten hírlapíróskodott, majd egy biztosító társaság hivatalnoka volt Kassán. Az irodalmi körök figyelmét a Nagy fejedelem c. drámájával vonta magára, amely a Thalia-társaság színpadán került a közönség elé. Második darabját, A hálás utókort már a Nemzeti Színház mutatta be és az Akadémia a Vojnich-díjjal tüntette ki. Ez a két színműve, valamint az A falusi idill, a Hatvány Lajossal együtt írt A szűz és a Róza néni címűek, a hagyományok és szokások palástjában rejtőzködő társadalmi hazugságokat ostorozzák. Éles szatírája meg is nehezítette az egyébként érdekes problémájú és hatásos bonyodalmú darabok sikerét. Nagyobb feladatokat tűzött maga elé a Taifunban, amely a titokzatos japán lélek rejtélyeit akarta kihüvelyezi, s amellyel első világsikerét érte el, továbbá a Prófétában, amely a primitív exotikus kultúrának az európai kultúrával való összeütközését tárja elénk, végül a Sancho Pansa királyságában, amelyben Cervantes regényének dramatizálását szociális eszmék hirdetésére használja föl. A legtöbb európai nyelvre lefordították A táncosnő c. darabját és a Biró Lajos társaságában irt Cárnőt, amelyek irodalmiságuk mellett is inkább hatást kereső darabok. Charlotte kisasszony francia, de izmos alkotás. Az Antonia, A Waterlooi csata, a Seybold és A postás kisasszony főszerepeikben egy-egy kiváló színésznek érdekes játéklehetőségeket nyújtottak. Mária c. színművében Ibsen Nóra-problémájának mai változatát írta meg, főleg intenzív lélekrajzra törekedve. Az utóbbi esztendőkben a film-irodalom őt is magához hódította. Egynémely színművét átdolgozta filmre és több önálló filmscenáriumot is készített. A háború után Amerikában járt és Amerikai napló c. könyvében az ottani társadalomban, főleg művészi világában szerzett érdekes benyomásait írta meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2930. címszó a lexikon => 530. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12930.htm

CÍMSZÓ: Lengyel

SZEMÉLYNÉV: Lengyel Menyhért

SZÓCIKK: L. Menyhért, színműíró, szül. Balmazújvárosban 1880. Középiskolai tanulmányait Miskolcon végezte. Egyideig Budapesten hírlapíróskodott, majd egy biztosító társaság hivatalnoka volt Kassán. Az irodalmi körök figyelmét a Nagy fejedelem c. drámájával vonta magára, amely a Thalia-társaság színpadán került a közönség elé. Második darabját, A hálás utókort már a Nemzeti Színház mutatta be és az Akadémia a Vojnich-díjjal tüntette ki. Ez a két színműve, valamint az A falusi idill, a Hatvány Lajossal együtt írt A szűz és a Róza néni címűek, a hagyományok és szokások palástjában rejtőzködő társadalmi hazugságokat ostorozzák. Éles szatírája meg is nehezítette az egyébként érdekes problémájú és hatásos bonyodalmú darabok sikerét. Nagyobb feladatokat tűzött maga elé a Taifunban, amely a titokzatos japán lélek rejtélyeit akarta kihüvelyezi, s amellyel első világsikerét érte el, továbbá a Prófétában, amely a primitív exotikus kultúrának az európai kultúrával való összeütközését tárja elénk, végül a Sancho Pansa királyságában, amelyben Cervantes regényének dramatizálását szociális eszmék hirdetésére használja föl. A legtöbb európai nyelvre lefordították A táncosnő c. darabját és a Biró Lajos társaságában irt Cárnőt, amelyek irodalmiságuk mellett is inkább hatást kereső darabok. Charlotte kisasszony francia, de izmos alkotás. Az Antonia, A Waterlooi csata, a Seybold és A postás kisasszony főszerepeikben egy-egy kiváló színésznek érdekes játéklehetőségeket nyújtottak. Mária c. színművében Ibsen Nóra-problémájának mai változatát írta meg, főleg intenzív lélekrajzra törekedve. Az utóbbi esztendőkben a film-irodalom őt is magához hódította. Egynémely színművét átdolgozta filmre és több önálló filmscenáriumot is készített. A háború után Amerikában járt és Amerikai napló c. könyvében az ottani társadalomban, főleg művészi világában szerzett érdekes benyomásait írta meg.

12930.ht

CÍMSZÓ Lengye

SZEMÉLYNÉV Lengye Menyhér

SZÓCIKK L Menyhért színműíró szül Balmazújvárosba 1880 Középiskola tanulmányai Miskolco végezte Egyidei Budapeste hírlapíróskodott maj eg biztosít társasá hivatalnok vol Kassán A irodalm körö figyelmé Nag fejedele c drámájáva vont magára amel Thalia-társasá színpadá kerül közönsé elé Másodi darabját hálá utókor má Nemzet Színhá mutatt b é a Akadémi Vojnich-díjja tüntett ki E ké színműve valamin a falus idill Hatván Lajossa együt ír szű é Róz nén címűek hagyományo é szokáso palástjába rejtőzköd társadalm hazugságoka ostorozzák Éle szatíráj me i nehezített a egyébkén érdeke problémáj é hatáso bonyodalm darabo sikerét Nagyob feladatoka tűzöt mag el Taifunban amel titokzato japá léle rejtélyei akart kihüvelyezi amellye els világsikeré ért el tovább Prófétában amel primití exotiku kultúrána a európa kultúráva val összeütközésé tárj elénk végü Sanch Pans királyságában amelybe Cervante regényéne dramatizálásá szociáli eszmé hirdetésér használj föl legtöb európa nyelvr lefordítottá táncosn c darabjá é Bir Lajo társaságába ir Cárnőt amelye irodalmiságu mellet i inkáb hatás keres darabok Charlott kisasszon francia d izmo alkotás A Antonia Waterloo csata Seybol é postá kisasszon főszerepeikbe egy-eg kivál színészne érdeke játéklehetőségeke nyújtottak Mári c színművébe Ibse Nóra-problémájána ma változatá írt meg főle intenzí lélekrajzr törekedve A utóbb esztendőkbe film-irodalo ő i magáho hódította Egynémel színművé átdolgozt filmr é töb önáll filmscenáriumo i készített hábor utá Amerikába jár é Amerika napl c könyvébe a ottan társadalomban főle művész világába szerzet érdeke benyomásai írt meg

12930.h

CÍMSZ Lengy

SZEMÉLYNÉ Lengy Menyhé

SZÓCIK Menyhér színműír szü Balmazújvárosb 188 Középiskol tanulmánya Miskolc végezt Egyide Budapest hírlapíróskodot ma e biztosí társas hivatalno vo Kassá irodal kör figyelm Na fejedel drámájáv von magár ame Thalia-társas színpad kerü közöns el Másod darabjá hál utóko m Nemze Szính mutat Akadém Vojnich-díjj tüntet k k színműv valami falu idil Hatvá Lajoss együ í sz Ró né címűe hagyomány szokás palástjáb rejtőzkö társadal hazugságok ostorozzá Él szatírá m nehezítet egyébké érdek problémá hatás bonyodal darab sikeré Nagyo feladatok tűzö ma e Taifunba ame titokzat jap lél rejtélye akar kihüvelyez amelly el világsiker ér e továb Prófétába ame primit exotik kultúrán európ kultúráv va összeütközés tár elén vég Sanc Pan királyságába amelyb Cervant regényén dramatizálás szociál eszm hirdetésé használ fö legtö európ nyelv lefordított táncos darabj Bi Laj társaságáb i Cárnő amely irodalmiság melle inká hatá kere darabo Charlot kisasszo franci izm alkotá Antoni Waterlo csat Seybo post kisasszo főszerepeikb egy-e kivá színészn érdek játéklehetőségek nyújtotta Már színművéb Ibs Nóra-problémáján m változat ír me fől intenz lélekrajz törekedv utób esztendőkb film-irodal magáh hódított Egynéme színműv átdolgoz film tö önál filmscenárium készítet hábo ut Amerikáb já Amerik nap könyvéb otta társadalomba fől művés világáb szerze érdek benyomása ír me

12930.

CÍMS Leng

SZEMÉLYN Leng Menyh

SZÓCI Menyhé színműí sz Balmazújváros 18 Középisko tanulmány Miskol végez Egyid Budapes hírlapíróskodo m biztos társa hivataln v Kass iroda kö figyel N fejede drámájá vo magá am Thalia-társa színpa ker közön e Máso darabj há utók Nemz Szín muta Akadé Vojnich-díj tünte színmű valam fal idi Hatv Lajos egy s R n című hagyomán szoká palástjá rejtőzk társada hazugságo ostorozz É szatír nehezíte egyébk érde problém hatá bonyoda dara siker Nagy feladato tűz m Taifunb am titokza ja lé rejtély aka kihüvelye amell e világsike é tová Prófétáb am primi exoti kultúrá euró kultúrá v összeütközé tá elé vé San Pa királyságáb amely Cervan regényé dramatizálá szociá esz hirdetés haszná f legt euró nyel lefordítot tánco darab B La társaságá Cárn amel irodalmisá mell ink hat ker darab Charlo kisassz franc iz alkot Anton Waterl csa Seyb pos kisassz főszerepeik egy- kiv színész érde játéklehetősége nyújtott Má színművé Ib Nóra-problémájá változa í m fő inten lélekraj töreked utó esztendők film-iroda magá hódítot Egyném színmű átdolgo fil t öná filmscenáriu készíte háb u Ameriká j Ameri na könyvé ott társadalomb fő művé világá szerz érde benyomás í m

12930

CÍM Len

SZEMÉLY Len Meny

SZÓC Menyh színmű s Balmazújváro 1 Középisk tanulmán Misko vége Egyi Budape hírlapíróskod bizto társ hivatal Kas irod k figye fejed drámáj v mag a Thalia-társ színp ke közö Más darab h utó Nem Szí mut Akad Vojnich-dí tünt színm vala fa id Hat Lajo eg cím hagyomá szok palástj rejtőz társad hazugság ostoroz szatí nehezít egyéb érd problé hat bonyod dar sike Nag feladat tű Taifun a titokz j l rejtél ak kihüvely amel világsik tov Prófétá a prim exot kultúr eur kultúr összeütköz t el v Sa P királyságá amel Cerva regény dramatizál szoci es hirdeté haszn leg eur nye lefordíto tánc dara L társaság Cár ame irodalmis mel in ha ke dara Charl kisass fran i alko Anto Water cs Sey po kisass főszerepei egy ki színés érd játéklehetőség nyújtot M színműv I Nóra-problémáj változ f inte lélekra töreke ut esztendő film-irod mag hódíto Egyné színm átdolg fi ön filmscenári készít há Amerik Amer n könyv ot társadalom f műv világ szer érd benyomá

1293

CÍ Le

SZEMÉL Le Men

SZÓ Meny színm Balmazújvár Középis tanulmá Misk vég Egy Budap hírlapírósko bizt tár hivata Ka iro figy feje drámá ma Thalia-tár szín k köz Má dara ut Ne Sz mu Aka Vojnich-d tün szín val f i Ha Laj e cí hagyom szo palást rejtő társa hazugsá ostoro szat nehezí egyé ér probl ha bonyo da sik Na felada t Taifu titok rejté a kihüvel ame világsi to Prófét pri exo kultú eu kultú összeütkö e S királyság ame Cerv regén dramatizá szoc e hirdet hasz le eu ny lefordít tán dar társasá Cá am irodalmi me i h k dar Char kisas fra alk Ant Wate c Se p kisas főszerepe eg k színé ér játéklehetősé nyújto színmű Nóra-problémá válto int lélekr törek u esztend film-iro ma hódít Egyn szín átdol f ö filmscenár készí h Ameri Ame köny o társadalo mű vilá sze ér benyom