12934.htm

CÍMSZÓ: Lenke

SZEMÉLYNÉV: Lenke Manó

SZÓCIKK: "Lenke Manó, rabbi, szül. Nagyszombaton 1868. A budapesti Rabbiképző intézet elvégzése után 1893. megválasztották rabbinak a morvaországi Ung. Osztrauban. 1896-ban Besztercebányára került és 1905 óta Lúgoson rabbi. Zólyom vm. első választott zsidó képviselőtestületi tagja volt. Több monográfiát írt. Bibliai olvasmányok c. tankönyve (3. kiad.) 1924. jelent meg. Egyéb művei: A feniciai nyelv és emlékei (1892); A besztercebányai izr. népiskola 25 éves története, 1878-1903. Cikkei a M. Zs. Szemlében, a Bloch Emlékkönyvben, az Oest. Wochenschrift-ben jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2934. címszó a lexikon => 531. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12934.htm

CÍMSZÓ: Lenke

SZEMÉLYNÉV: Lenke Manó

SZÓCIKK: Lenke Manó, rabbi, szül. Nagyszombaton 1868. A budapesti Rabbiképző intézet elvégzése után 1893. megválasztották rabbinak a morvaországi Ung. Osztrauban. 1896-ban Besztercebányára került és 1905 óta Lúgoson rabbi. Zólyom vm. első választott zsidó képviselőtestületi tagja volt. Több monográfiát írt. Bibliai olvasmányok c. tankönyve 3. kiad. 1924. jelent meg. Egyéb művei: A feniciai nyelv és emlékei 1892 ; A besztercebányai izr. népiskola 25 éves története, 1878-1903. Cikkei a M. Zs. Szemlében, a Bloch Emlékkönyvben, az Oest. Wochenschrift-ben jelentek meg.

12934.ht

CÍMSZÓ Lenk

SZEMÉLYNÉV Lenk Man

SZÓCIKK Lenk Manó rabbi szül Nagyszombato 1868 budapest Rabbiképz intéze elvégzés utá 1893 megválasztottá rabbina morvaország Ung Osztrauban 1896-ba Besztercebányár kerül é 190 ót Lúgoso rabbi Zólyo vm els választot zsid képviselőtestület tagj volt Töb monográfiá írt Biblia olvasmányo c tankönyv 3 kiad 1924 jelen meg Egyé művei fenicia nyel é emléke 189 besztercebánya izr népiskol 2 éve története 1878-1903 Cikke M Zs Szemlében Bloc Emlékkönyvben a Oest Wochenschrift-be jelente meg

12934.h

CÍMSZ Len

SZEMÉLYNÉ Len Ma

SZÓCIK Len Man rabb szü Nagyszombat 186 budapes Rabbikép intéz elvégzé ut 189 megválasztott rabbin morvaorszá Un Osztrauba 1896-b Besztercebányá kerü 19 ó Lúgos rabb Zóly v el választo zsi képviselőtestüle tag vol Tö monográfi ír Bibli olvasmány tanköny kia 192 jele me Egy műve fenici nye emlék 18 besztercebány iz népisko év történet 1878-190 Cikk Z Szemlébe Blo Emlékkönyvbe Oes Wochenschrift-b jelent me

12934.

CÍMS Le

SZEMÉLYN Le M

SZÓCI Le Ma rab sz Nagyszomba 18 budape Rabbiké inté elvégz u 18 megválasztot rabbi morvaorsz U Osztraub 1896- Besztercebány ker 1 Lúgo rab Zól e választ zs képviselőtestül ta vo T monográf í Bibl olvasmán tankön ki 19 jel m Eg műv fenic ny emlé 1 besztercebán i népisk é történe 1878-19 Cik Szemléb Bl Emlékkönyvb Oe Wochenschrift- jelen m

12934

CÍM L

SZEMÉLY L

SZÓC L M ra s Nagyszomb 1 budap Rabbik int elvég 1 megválaszto rabb morvaors Osztrau 1896 Besztercebán ke Lúg ra Zó válasz z képviselőtestü t v monográ Bib olvasmá tankö k 1 je E mű feni n eml besztercebá népis történ 1878-1 Ci Szemlé B Emlékkönyv O Wochenschrift jele

1293SZEMÉL

SZÓ r Nagyszom buda Rabbi in elvé megválaszt rab morvaor Osztra 189 Besztercebá k Lú r Z válas képviselőtest monogr Bi olvasm tank j m fen em beszterceb népi törté 1878- C Szeml Emlékköny Wochenschrif jel