12940.htm

CÍMSZÓ: Lerner

SZEMÉLYNÉV: Lemer József

SZÓCIKK: "Lerner József, ifjúkori nevén Jószéf Lasch ben Jicchak Lasch, szül. Trietchben (Csehország) 1761., megh. Budapesten 1836. Egyike volt a múlt század harmincas éveiben a pesti hitközség legkiválóbb talmudtudósainak (V. ö. Büchler, A budapesti zsidók tört. 264), kit sírfelirata a máór hagólah (a diaszpóra világossága) és móféth hadór (a kor csodája) jelzésekkel magasztal. Tudós családból származott: dédunokája volt Jószéf Statthagen rabbinak, a Dibré Zikárón (1705) c. jeles mű szerzőjének s híres hitvitázónak, unokája Spitz Izsák kismartoni elöljárónak (megh. 1754.), ki a nevezetes kismartoni Wolf-családnak is őse s veje Benjámin Wolf Reicheles nikolsburgi, később schaffai rabbinak (megh. 1786.) Már ifjúkorában kiadta Marpé Lanefes (Gyógyszer a léleknek) c. művét (1791) s bevezetésképen Ásér b. Jechiél Órechóth Chajjim c. vallásos intelmeit. Egy másik nagyobb művében ipjának, Reichelesnek a Tóra két első könyvéhez írt beható fejtegetéseit adja ki Dibré Hataánugim (A gyönyörűségek igéi) c, hozzácsatolva Óneg Nefes (Lelki gyönyörűség) címen saját magyarázatait (Prag 1795). Negyven éven át volt kerületi rabbija Lichtenstadt, Saaz és Elbogen csehországi községeknek, azután öregségében otthagyva rabbiállását, Pestre költözött, hol L. Ignác fia gazdag lisztkereskedő volt s a hitközség vezetőihez tartozott (1898. árvaatya ). A váci-úti régi temetőben a rabbik sorában volt a sírja, honnan e temető kiürítésekor unokája, Munkácsi Bernát, a Pesti Izr. Hitközség tanfelügyelője exhumáltatta s a rákoskeresztúri temetőben gondoskodott új nyugvóhelyéről.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2940. címszó a lexikon => 531. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12940.htm

CÍMSZÓ: Lerner

SZEMÉLYNÉV: Lemer József

SZÓCIKK: Lerner József, ifjúkori nevén Jószéf Lasch ben Jicchak Lasch, szül. Trietchben Csehország 1761., megh. Budapesten 1836. Egyike volt a múlt század harmincas éveiben a pesti hitközség legkiválóbb talmudtudósainak V. ö. Büchler, A budapesti zsidók tört. 264 , kit sírfelirata a máór hagólah a diaszpóra világossága és móféth hadór a kor csodája jelzésekkel magasztal. Tudós családból származott: dédunokája volt Jószéf Statthagen rabbinak, a Dibré Zikárón 1705 c. jeles mű szerzőjének s híres hitvitázónak, unokája Spitz Izsák kismartoni elöljárónak megh. 1754. , ki a nevezetes kismartoni Wolf-családnak is őse s veje Benjámin Wolf Reicheles nikolsburgi, később schaffai rabbinak megh. 1786. Már ifjúkorában kiadta Marpé Lanefes Gyógyszer a léleknek c. művét 1791 s bevezetésképen Ásér b. Jechiél Órechóth Chajjim c. vallásos intelmeit. Egy másik nagyobb művében ipjának, Reichelesnek a Tóra két első könyvéhez írt beható fejtegetéseit adja ki Dibré Hataánugim A gyönyörűségek igéi c, hozzácsatolva Óneg Nefes Lelki gyönyörűség címen saját magyarázatait Prag 1795 . Negyven éven át volt kerületi rabbija Lichtenstadt, Saaz és Elbogen csehországi községeknek, azután öregségében otthagyva rabbiállását, Pestre költözött, hol L. Ignác fia gazdag lisztkereskedő volt s a hitközség vezetőihez tartozott 1898. árvaatya . A váci-úti régi temetőben a rabbik sorában volt a sírja, honnan e temető kiürítésekor unokája, Munkácsi Bernát, a Pesti Izr. Hitközség tanfelügyelője exhumáltatta s a rákoskeresztúri temetőben gondoskodott új nyugvóhelyéről.

12940.ht

CÍMSZÓ Lerne

SZEMÉLYNÉV Leme Józse

SZÓCIKK Lerne József ifjúkor nevé Jószé Lasc be Jiccha Lasch szül Trietchbe Csehorszá 1761. megh Budapeste 1836 Egyik vol múl száza harminca éveibe pest hitközsé legkiválób talmudtudósaina V ö Büchler budapest zsidó tört 26 ki sírfelirat máó hagóla diaszpór világosság é mófét hadó ko csodáj jelzésekke magasztal Tudó családbó származott dédunokáj vol Jószé Statthage rabbinak Dibr Zikáró 170 c jele m szerzőjéne híre hitvitázónak unokáj Spit Izsá kismarton elöljáróna megh 1754 k nevezete kismarton Wolf-családna i ős vej Benjámi Wol Reichele nikolsburgi későb schaffa rabbina megh 1786 Má ifjúkorába kiadt Marp Lanefe Gyógysze lélekne c művé 179 bevezetésképe Ásé b Jechié Órechót Chajji c valláso intelmeit Eg mási nagyob művébe ipjának Reichelesne Tór ké els könyvéhe ír behat fejtegetései adj k Dibr Hataánugi gyönyörűsége igé c hozzácsatolv Óne Nefe Lelk gyönyörűsé címe sajá magyarázatai Pra 179 Negyve éve á vol kerület rabbij Lichtenstadt Saa é Elboge csehország községeknek azutá öregségébe otthagyv rabbiállását Pestr költözött ho L Igná fi gazda lisztkeresked vol hitközsé vezetőihe tartozot 1898 árvaaty váci-út rég temetőbe rabbi sorába vol sírja honna temet kiürítéseko unokája Munkács Bernát Pest Izr Hitközsé tanfelügyelőj exhumáltatt rákoskeresztúr temetőbe gondoskodot ú nyugvóhelyéről

12940.h

CÍMSZ Lern

SZEMÉLYNÉ Lem Józs

SZÓCIK Lern Józse ifjúko nev Jósz Las b Jicch Lasc szü Trietchb Csehorsz 1761 meg Budapest 183 Egyi vo mú száz harminc éveib pes hitközs legkiváló talmudtudósain Büchle budapes zsid tör 2 k sírfelira má hagól diaszpó világossá mófé had k csodá jelzésekk magaszta Tud családb származot dédunoká vo Jósz Statthag rabbina Dib Zikár 17 jel szerzőjén hír hitvitázóna unoká Spi Izs kismarto elöljárón meg 175 nevezet kismarto Wolf-családn ő ve Benjám Wo Reichel nikolsburg késő schaff rabbin meg 178 M ifjúkoráb kiad Mar Lanef Gyógysz lélekn műv 17 bevezetéskép Ás Jechi Órechó Chajj vallás intelmei E más nagyo művéb ipjána Reichelesn Tó k el könyvéh í beha fejtegetése ad Dib Hataánug gyönyörűség ig hozzácsatol Ón Nef Lel gyönyörűs cím saj magyarázata Pr 17 Negyv év vo kerüle rabbi Lichtenstad Sa Elbog csehorszá községekne azut öregségéb otthagy rabbiállásá Pest költözöt h Ign f gazd lisztkereske vo hitközs vezetőih tartozo 189 árvaat váci-ú ré temetőb rabb soráb vo sírj honn teme kiürítések unokáj Munkác Berná Pes Iz Hitközs tanfelügyelő exhumáltat rákoskeresztú temetőb gondoskodo nyugvóhelyérő

12940.

CÍMS Ler

SZEMÉLYN Le Józ

SZÓCI Ler Józs ifjúk ne Jós La Jicc Las sz Trietch Csehors 176 me Budapes 18 Egy v m szá harmin évei pe hitköz legkivál talmudtudósai Büchl budape zsi tö sírfelir m hagó diaszp világoss móf ha csod jelzések magaszt Tu család származo dédunok v Jós Stattha rabbin Di Ziká 1 je szerzőjé hí hitvitázón unok Sp Iz kismart elöljáró me 17 neveze kismart Wolf-család v Benjá W Reiche nikolsbur kés schaf rabbi me 17 ifjúkorá kia Ma Lane Gyógys lélek mű 1 bevezetéské Á Jech Órech Chaj vallá intelme má nagy művé ipján Reicheles T e könyvé beh fejtegetés a Di Hataánu gyönyörűsé i hozzácsato Ó Ne Le gyönyörű cí sa magyarázat P 1 Negy é v kerül rabb Lichtensta S Elbo csehorsz községekn azu öregségé otthag rabbiállás Pes költözö Ig gaz lisztkeresk v hitköz vezetői tartoz 18 árvaa váci- r temető rab sorá v sír hon tem kiürítése unoká Munká Bern Pe I Hitköz tanfelügyel exhumálta rákoskereszt temető gondoskod nyugvóhelyér

12940

CÍM Le

SZEMÉLY L Jó

SZÓC Le Józ ifjú n Jó L Jic La s Trietc Csehor 17 m Budape 1 Eg sz harmi éve p hitkö legkivá talmudtudósa Büch budap zs t sírfeli hag diasz világos mó h cso jelzése magasz T csalá származ déduno Jó Statth rabbi D Zik j szerzőj h hitvitázó uno S I kismar elöljár m 1 nevez kismar Wolf-csalá Benj Reich nikolsbu ké scha rabb m 1 ifjúkor ki M Lan Gyógy léle m bevezetésk Jec Órec Cha vall intelm m nag műv ipjá Reichele könyv be fejtegeté D Hataán gyönyörűs hozzácsat N L gyönyör c s magyaráza Neg kerü rab Lichtenst Elb csehors községek az öregség ottha rabbiállá Pe költöz I ga lisztkeres hitkö vezető tarto 1 árva váci temet ra sor sí ho te kiürítés unok Munk Ber P Hitkö tanfelügye exhumált rákoskeresz temet gondosko nyugvóhelyé

1294

CÍ L

SZEMÉL J

SZÓ L Jó ifj J Ji L Triet Cseho 1 Budap E s harm év hitk legkiv talmudtudós Büc buda z sírfel ha dias világo m cs jelzés magas csal szárma dédun J Statt rabb Zi szerző hitvitáz un kisma elöljá neve kisma Wolf-csal Ben Reic nikolsb k sch rab ifjúko k La Gyóg lél bevezetés Je Óre Ch val intel na mű ipj Reichel köny b fejteget Hataá gyönyörű hozzácsa gyönyö magyaráz Ne ker ra Lichtens El csehor községe a öregsé otth rabbiáll P költö g lisztkere hitk vezet tart árv vác teme r so s h t kiüríté uno Mun Be Hitk tanfelügy exhumál rákoskeres teme gondosk nyugvóhely