12951.htm

CÍMSZÓ: Levélölés

SZÓCIKK: Levélölés. A zsidók követeléseinek megsemmisítését nevezték így. Nagy Lajos és az akkori királyok, uralkodókat megillető jogként gyakorolták a zsidókkal szemben fennálló tartozások, illetve adósságok eltörlését és Nagy Lajos a zsidók kiűzetésekor és visszatérésük után hathatósan élt is ezzel a királyi joggal. De igyekezett igazságosan mérni a maga ítéleteit és többször megfontolóra vette végső döntéseit, így mikor Sopron városa a számkivetés alkalmával elfoglalta egy Izrael nevű zsidó házait és azokat Izrael visszatérése után visszaszolgáltatni nem akarta, ez az ügy is közvetlenül Lajos elé került. Három évi pereskedés után, 1368. János városbíró és egy városi esküdt, hogy a királyt a város szándékainak megnyerje, úgy terjesztették elő a dolgot, hogy a város a zsidók házainak árából kápolnát akar építeni. Egyben azt is kérték, hogy mentse fel a soproni polgárokat azon adósság megfizetése alól, amellyel Izraelnek tartoznak. A király kijelentette, hogy a kölcsönvett tőkéket mindenesetre vissza kell fizetni. Ehhez hasonló eset fordult elő Pozsonyban is, ahol Nykus, a néhai Jakus pozsonyi bíró fia ötvenkét forinttal tartozott németországi és pozsonyi zsidóknak. Lajos 1374. elrendelte, hogy Nykus zálogba lefoglalt javait adják ki, de Nykus köteles a felvett tőkét visszafizetni. D. L


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2951. címszó a lexikon => 533. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12951.htm

CÍMSZÓ: Levélölés

SZÓCIKK: Levélölés. A zsidók követeléseinek megsemmisítését nevezték így. Nagy Lajos és az akkori királyok, uralkodókat megillető jogként gyakorolták a zsidókkal szemben fennálló tartozások, illetve adósságok eltörlését és Nagy Lajos a zsidók kiűzetésekor és visszatérésük után hathatósan élt is ezzel a királyi joggal. De igyekezett igazságosan mérni a maga ítéleteit és többször megfontolóra vette végső döntéseit, így mikor Sopron városa a számkivetés alkalmával elfoglalta egy Izrael nevű zsidó házait és azokat Izrael visszatérése után visszaszolgáltatni nem akarta, ez az ügy is közvetlenül Lajos elé került. Három évi pereskedés után, 1368. János városbíró és egy városi esküdt, hogy a királyt a város szándékainak megnyerje, úgy terjesztették elő a dolgot, hogy a város a zsidók házainak árából kápolnát akar építeni. Egyben azt is kérték, hogy mentse fel a soproni polgárokat azon adósság megfizetése alól, amellyel Izraelnek tartoznak. A király kijelentette, hogy a kölcsönvett tőkéket mindenesetre vissza kell fizetni. Ehhez hasonló eset fordult elő Pozsonyban is, ahol Nykus, a néhai Jakus pozsonyi bíró fia ötvenkét forinttal tartozott németországi és pozsonyi zsidóknak. Lajos 1374. elrendelte, hogy Nykus zálogba lefoglalt javait adják ki, de Nykus köteles a felvett tőkét visszafizetni. D. L

12951.ht

CÍMSZÓ Levélölé

SZÓCIKK Levélölés zsidó követeléseine megsemmisítésé nevezté így Nag Lajo é a akkor királyok uralkodóka megillet jogkén gyakoroltá zsidókka szembe fennáll tartozások illetv adósságo eltörlésé é Nag Lajo zsidó kiűzetéseko é visszatérésü utá hathatósa él i ezze király joggal D igyekezet igazságosa mérn mag ítéletei é többszö megfontolór vett végs döntéseit íg miko Sopro város számkiveté alkalmáva elfoglalt eg Izrae nev zsid házai é azoka Izrae visszatérés utá visszaszolgáltatn ne akarta e a üg i közvetlenü Lajo el került Háro év pereskedé után 1368 Jáno városbír é eg város esküdt hog király váro szándékaina megnyerje úg terjesztetté el dolgot hog váro zsidó házaina árábó kápolná aka építeni Egybe az i kérték hog ments fe sopron polgároka azo adóssá megfizetés alól amellye Izraelne tartoznak királ kijelentette hog kölcsönvet tőkéke mindenesetr vissz kel fizetni Ehhe hasonl ese fordul el Pozsonyba is aho Nykus néha Jaku pozsony bír fi ötvenké forintta tartozot németország é pozsony zsidóknak Lajo 1374 elrendelte hog Nyku zálogb lefoglal javai adjá ki d Nyku kötele felvet tőké visszafizetni D

12951.h

CÍMSZ Levélöl

SZÓCIK Levélölé zsid követelésein megsemmisítés nevezt íg Na Laj akko királyo uralkodók megille jogké gyakorolt zsidókk szemb fennál tartozáso illet adósság eltörlés Na Laj zsid kiűzetések visszatérés ut hathatós é ezz királ jogga igyekeze igazságos mér ma ítélete többsz megfontoló vet vég döntései í mik Sopr váro számkivet alkalmáv elfoglal e Izra ne zsi háza azok Izra visszatéré ut visszaszolgáltat n akart ü közvetlen Laj e kerül Hár é peresked utá 136 Ján városbí e váro esküd ho királ vár szándékain megnyerj ú terjesztett e dolgo ho vár zsid házain áráb kápoln ak építen Egyb a kérté ho ment f sopro polgárok az adóss megfizeté aló amelly Izraeln tartozna kirá kijelentett ho kölcsönve tőkék mindeneset viss ke fizetn Ehh hason es fordu e Pozsonyb i ah Nyku néh Jak pozson bí f ötvenk forintt tartozo németorszá pozson zsidókna Laj 137 elrendelt ho Nyk zálog lefogla java adj k Nyk kötel felve tők visszafizetn

12951.

CÍMS Levélö

SZÓCI Levélöl zsi követelései megsemmisíté nevez í N La akk király uralkodó megill jogk gyakorol zsidók szem fenná tartozás ille adóssá eltörlé N La zsi kiűzetése visszatéré u hatható ez kirá jogg igyekez igazságo mé m ítélet többs megfontol ve vé döntése mi Sop vár számkive alkalmá elfogla Izr n zs ház azo Izr visszatér u visszaszolgálta akar közvetle La kerü Há pereske ut 13 Já városb vár eskü h kirá vá szándékai megnyer terjesztet dolg h vá zsi házai árá kápol a építe Egy kért h men sopr polgáro a adós megfizet al amell Izrael tartozn kir kijelentet h kölcsönv tőké mindenese vis k fizet Eh haso e ford Pozsony a Nyk né Ja pozso b ötven forint tartoz németorsz pozso zsidókn La 13 elrendel h Ny zálo lefogl jav ad Ny köte felv tő visszafizet

12951

CÍM Levél

SZÓC Levélö zs követelése megsemmisít neve L ak királ uralkod megil jog gyakoro zsidó sze fenn tartozá ill adóss eltörl L zs kiűzetés visszatér hathat e kir jog igyeke igazság m ítéle több megfonto v v döntés m So vá számkiv alkalm elfogl Iz z há az Iz visszaté visszaszolgált aka közvetl L ker H peresk u 1 J város vá esk kir v szándéka megnye terjeszte dol v zs háza ár kápo épít Eg kér me sop polgár adó megfize a amel Izrae tartoz ki kijelente kölcsön tők mindenes vi fize E has for Pozson Ny n J pozs ötve forin tarto németors pozs zsidók L 1 elrende N zál lefog ja a N köt fel t visszafize

1295

CÍ Levé

SZÓ Levél z követelés megsemmisí nev a kirá uralko megi jo gyakor zsid sz fen tartoz il adós eltör z kiűzeté visszaté hatha ki jo igyek igazsá ítél töb megfont dönté S v számki alkal elfog I h a I visszat visszaszolgál ak közvet ke peres váro v es ki szándék megny terjeszt do z ház á káp épí E ké m so polgá ad megfiz ame Izra tarto k kijelent kölcsö tő mindene v fiz ha fo Pozso N poz ötv fori tart németor poz zsidó elrend zá lefo j kö fe visszafiz