12954.htm

CÍMSZÓ: Lévy

SZEMÉLYNÉV: Lévy Béla

SZÓCIKK: "Lévy, 1. Béla, ügyvéd, jogi író, szül. 1873. dec. 4. A budapesti egyetemen tanult, majd ügyvédi irodát nyitott. 1899-1901 közt a budapesti Kereskedelmi Akadémia jogtanára volt. Tagja az Országos Ügyvédvizsgáló Bizottságnak. Több jogi folyóiratnak évek óta állandó munkatársa, önállóan megjelent művei: A magyar szabadalmi jog rendszere; A kereskedelmi jog elhatárolásának kérdése; Az ipari munkáról szóló törvénytervezet bírálata; A szabadalmi törvény előadói tervezete (Kósa Zsigmonddal, 1909). Ő írta a Borchard-féle Handelsgesetze des Erdballs c. gyűjteményben a magyar kereskedelmi-, váltó- és csődtörvények ismertetését."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2954. címszó a lexikon => 533. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12954.htm

CÍMSZÓ: Lévy

SZEMÉLYNÉV: Lévy Béla

SZÓCIKK: Lévy, 1. Béla, ügyvéd, jogi író, szül. 1873. dec. 4. A budapesti egyetemen tanult, majd ügyvédi irodát nyitott. 1899-1901 közt a budapesti Kereskedelmi Akadémia jogtanára volt. Tagja az Országos Ügyvédvizsgáló Bizottságnak. Több jogi folyóiratnak évek óta állandó munkatársa, önállóan megjelent művei: A magyar szabadalmi jog rendszere; A kereskedelmi jog elhatárolásának kérdése; Az ipari munkáról szóló törvénytervezet bírálata; A szabadalmi törvény előadói tervezete Kósa Zsigmonddal, 1909 . Ő írta a Borchard-féle Handelsgesetze des Erdballs c. gyűjteményben a magyar kereskedelmi-, váltó- és csődtörvények ismertetését.

12954.ht

CÍMSZÓ Lév

SZEMÉLYNÉV Lév Bél

SZÓCIKK Lévy 1 Béla ügyvéd jog író szül 1873 dec 4 budapest egyeteme tanult maj ügyvéd irodá nyitott 1899-190 köz budapest Kereskedelm Akadémi jogtanár volt Tagj a Országo Ügyvédvizsgál Bizottságnak Töb jog folyóiratna éve ót álland munkatársa önállóa megjelen művei magya szabadalm jo rendszere kereskedelm jo elhatárolásána kérdése A ipar munkáró szól törvényterveze bírálata szabadalm törvén előadó tervezet Kós Zsigmonddal 190 írt Borchard-fél Handelsgesetz de Erdball c gyűjteménybe magya kereskedelmi- váltó é csődtörvénye ismertetését

12954.h

CÍMSZ Lé

SZEMÉLYNÉ Lé Bé

SZÓCIK Lév Bél ügyvé jo ír szü 187 de budapes egyetem tanul ma ügyvé irod nyitot 1899-19 kö budapes Kereskedel Akadém jogtaná vol Tag Ország Ügyvédvizsgá Bizottságna Tö jo folyóiratn év ó állan munkatárs önálló megjele műve magy szabadal j rendszer kereskedel j elhatárolásán kérdés ipa munkár szó törvénytervez bírálat szabadal törvé előad terveze Kó Zsigmondda 19 ír Borchard-fé Handelsgeset d Erdbal gyűjteményb magy kereskedelmi vált csődtörvény ismertetésé

12954.

CÍMS L

SZEMÉLYN L B

SZÓCI Lé Bé ügyv j í sz 18 d budape egyete tanu m ügyv iro nyito 1899-1 k budape Kereskede Akadé jogtan vo Ta Orszá Ügyvédvizsg Bizottságn T j folyóirat é álla munkatár önáll megjel műv mag szabada rendsze kereskede elhatárolásá kérdé ip munká sz törvényterve bírála szabada törv előa tervez K Zsigmondd 1 í Borchard-f Handelsgese Erdba gyűjtemény mag kereskedelm vál csődtörvén ismertetés

12954

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC L B ügy s 1 budap egyet tan ügy ir nyit 1899- budap Keresked Akad jogta v T Orsz Ügyvédvizs Bizottság folyóira áll munkatá önál megje mű ma szabad rendsz keresked elhatárolás kérd i munk s törvényterv bírál szabad tör elő terve Zsigmond Borchard- Handelsges Erdb gyűjtemén ma kereskedel vá csődtörvé ismerteté

1295SZEMÉL

SZÓ üg buda egye ta üg i nyi 1899 buda Kereske Aka jogt Ors Ügyvédviz Bizottsá folyóir ál munkat öná megj m m szaba rends kereske elhatárolá kér mun törvényter bírá szaba tö el terv Zsigmon Borchard Handelsge Erd gyűjtemé m kereskede v csődtörv ismertet