12955.htm

CÍMSZÓ: Lévy

SZEMÉLYNÉV: Lévy Lajos

SZÓCIKK: L. Lajos, orvos, szül. Budapesten 1875. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. A thübingeni egyetemen évekig folytatott belgyógyászati tanulmányokat. A háború alatt a Zita kórház főorvosa volt mindaddig, míg a kórház megszűnt. Jelenleg a Zsidó kórház belgyógyászati osztályának vezető főorvosa. 1917-ben Schächter Miksától (1. o.) átvette a Gyógyászat szerkesztését s a lapot 1928 októberéig szerkesztette. A Gyógyászatban jelentős tudományos munkásságot fejtett ki. Vezércikkeiben alapos tájékozottsággal, kritikailag ismertette az akkor még nálunk kevéssé ismert külföldi, főleg a francia és angol orvosirodalmat. Így többek között az inzulint is L. ismertette először Magyarországon. Sok mélyreható, belgyógyászati vonatkozású tanulmányt írt, amelyek közül jelentősebbek: A vészes vérszegénység és A belső szifilisz néhány kérdéséről c. tanulmányok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2955. címszó a lexikon => 533. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12955.htm

CÍMSZÓ: Lévy

SZEMÉLYNÉV: Lévy Lajos

SZÓCIKK: L. Lajos, orvos, szül. Budapesten 1875. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. A thübingeni egyetemen évekig folytatott belgyógyászati tanulmányokat. A háború alatt a Zita kórház főorvosa volt mindaddig, míg a kórház megszűnt. Jelenleg a Zsidó kórház belgyógyászati osztályának vezető főorvosa. 1917-ben Schächter Miksától 1. o. átvette a Gyógyászat szerkesztését s a lapot 1928 októberéig szerkesztette. A Gyógyászatban jelentős tudományos munkásságot fejtett ki. Vezércikkeiben alapos tájékozottsággal, kritikailag ismertette az akkor még nálunk kevéssé ismert külföldi, főleg a francia és angol orvosirodalmat. Így többek között az inzulint is L. ismertette először Magyarországon. Sok mélyreható, belgyógyászati vonatkozású tanulmányt írt, amelyek közül jelentősebbek: A vészes vérszegénység és A belső szifilisz néhány kérdéséről c. tanulmányok.

12955.ht

CÍMSZÓ Lév

SZEMÉLYNÉV Lév Lajo

SZÓCIKK L Lajos orvos szül Budapeste 1875 Egyetem tanulmányai Budapeste végezte thübingen egyeteme éveki folytatot belgyógyászat tanulmányokat hábor alat Zit kórhá főorvos vol mindaddig mí kórhá megszűnt Jelenle Zsid kórhá belgyógyászat osztályána vezet főorvosa 1917-be Schächte Miksátó 1 o átvett Gyógyásza szerkesztésé lapo 192 októberéi szerkesztette Gyógyászatba jelentő tudományo munkásságo fejtet ki Vezércikkeibe alapo tájékozottsággal kritikaila ismertett a akko mé nálun kevéss ismer külföldi főle franci é ango orvosirodalmat Íg többe közöt a inzulin i L ismertett előszö Magyarországon So mélyreható belgyógyászat vonatkozás tanulmány írt amelye közü jelentősebbek vésze vérszegénysé é bels szifilis néhán kérdésérő c tanulmányok

12955.h

CÍMSZ Lé

SZEMÉLYNÉ Lé Laj

SZÓCIK Lajo orvo szü Budapest 187 Egyete tanulmánya Budapest végezt thübinge egyetem évek folytato belgyógyásza tanulmányoka hábo ala Zi kórh főorvo vo mindaddi m kórh megszűn Jelenl Zsi kórh belgyógyásza osztályán veze főorvos 1917-b Schächt Miksát átvet Gyógyász szerkesztés lap 19 októberé szerkesztett Gyógyászatb jelent tudomány munkásság fejte k Vezércikkeib alap tájékozottságga kritikail ismertet akk m nálu kevés isme külföld fől franc ang orvosirodalma Í több közö inzuli ismertet elősz Magyarországo S mélyrehat belgyógyásza vonatkozá tanulmán ír amely köz jelentősebbe vész vérszegénys bel szifili néhá kérdésér tanulmányo

12955.

CÍMS L

SZEMÉLYN L La

SZÓCI Laj orv sz Budapes 18 Egyet tanulmány Budapes végez thübing egyete éve folytat belgyógyász tanulmányok háb al Z kór főorv v mindadd kór megszű Jelen Zs kór belgyógyász osztályá vez főorvo 1917- Schäch Miksá átve Gyógyás szerkeszté la 1 október szerkesztet Gyógyászat jelen tudomán munkássá fejt Vezércikkei ala tájékozottságg kritikai ismerte ak nál kevé ism külföl fő fran an orvosirodalm töb köz inzul ismerte elős Magyarország mélyreha belgyógyász vonatkoz tanulmá í amel kö jelentősebb vés vérszegény be szifil néh kérdésé tanulmány

12955

CÍM

SZEMÉLY L

SZÓC La or s Budape 1 Egye tanulmán Budape vége thübin egyet év folyta belgyógyás tanulmányo há a kó főor mindad kó megsz Jele Z kó belgyógyás osztály ve főorv 1917 Schäc Miks átv Gyógyá szerkeszt l októbe szerkeszte Gyógyásza jele tudomá munkáss fej Vezércikke al tájékozottság kritika ismert a ná kev is külfö f fra a orvosirodal tö kö inzu ismert elő Magyarorszá mélyreh belgyógyás vonatko tanulm ame k jelentőseb vé vérszegén b szifi né kérdés tanulmán

1295SZEMÉL

SZÓ L o Budap Egy tanulmá Budap vég thübi egye é folyt belgyógyá tanulmány h k főo minda k megs Jel k belgyógyá osztál v főor 191 Schä Mik át Gyógy szerkesz októb szerkeszt Gyógyász jel tudom munkás fe Vezércikk a tájékozottsá kritik ismer n ke i külf fr orvosiroda t k inz ismer el Magyarorsz mélyre belgyógyá vonatk tanul am jelentőse v vérszegé szif n kérdé tanulmá