12966.htm

CÍMSZÓ: Lichtenthal

SZEMÉLYNÉV: Lichtenthal Péter

SZÓCIKK: Lichtenthal Péter, orvos és polihisztor szül. Pozsonyban 1780. máj. 10., megh. Milánóban 1853. aug. 18. A bécsi egyetem orvosi fakultását végezte el és a tífuszjárvány idején kórházi orvos volt Bécsben. Betegeskedése miatt Itáliába ment, majd le is telepedett Milánóban, mint praktizáló orvos, könyvcenzor és zeneszerző. Művei közt legnevezetesebb a Dizionario e Bibliographia della Musica, azonkívül írt orvosi, nyelvészeti, geográfiai, esztétikai és zenetudományi műveket, továbbá több balettet, szimfóniát, misét, szonátát. Tagja volt több jelentékeny tudományos társaságnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2966. címszó a lexikon => 534. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12966.htm

CÍMSZÓ: Lichtenthal

SZEMÉLYNÉV: Lichtenthal Péter

SZÓCIKK: Lichtenthal Péter, orvos és polihisztor szül. Pozsonyban 1780. máj. 10., megh. Milánóban 1853. aug. 18. A bécsi egyetem orvosi fakultását végezte el és a tífuszjárvány idején kórházi orvos volt Bécsben. Betegeskedése miatt Itáliába ment, majd le is telepedett Milánóban, mint praktizáló orvos, könyvcenzor és zeneszerző. Művei közt legnevezetesebb a Dizionario e Bibliographia della Musica, azonkívül írt orvosi, nyelvészeti, geográfiai, esztétikai és zenetudományi műveket, továbbá több balettet, szimfóniát, misét, szonátát. Tagja volt több jelentékeny tudományos társaságnak.

12966.ht

CÍMSZÓ Lichtentha

SZEMÉLYNÉV Lichtentha Péte

SZÓCIKK Lichtentha Péter orvo é polihiszto szül Pozsonyba 1780 máj 10. megh Milánóba 1853 aug 18 bécs egyete orvos fakultásá végezt e é tífuszjárván idejé kórház orvo vol Bécsben Betegeskedés miat Itáliáb ment maj l i telepedet Milánóban min praktizál orvos könyvcenzo é zeneszerző Műve köz legnevezeteseb Dizionari Bibliographi dell Musica azonkívü ír orvosi nyelvészeti geográfiai esztétika é zenetudomány műveket tovább töb balettet szimfóniát misét szonátát Tagj vol töb jelentéken tudományo társaságnak

12966.h

CÍMSZ Lichtenth

SZEMÉLYNÉ Lichtenth Pét

SZÓCIK Lichtenth Péte orv polihiszt szü Pozsonyb 178 má 10 meg Milánób 185 au 1 béc egyet orvo fakultás végez tífuszjárvá idej kórhá orv vo Bécsbe Betegeskedé mia Itáliá men ma telepede Milánóba mi praktizá orvo könyvcenz zeneszerz Műv kö legnevezetese Dizionar Bibliograph del Music azonkív í orvos nyelvészet geográfia esztétik zenetudomán műveke továb tö balette szimfóniá misé szonátá Tag vo tö jelentéke tudomány társaságna

12966.

CÍMS Lichtent

SZEMÉLYN Lichtent Pé

SZÓCI Lichtent Pét or polihisz sz Pozsony 17 m 1 me Milánó 18 a bé egye orv fakultá vége tífuszjárv ide kórh or v Bécsb Betegesked mi Itáli me m teleped Milánób m praktiz orv könyvcen zeneszer Mű k legnevezetes Diziona Bibliograp de Musi azonkí orvo nyelvésze geográfi esztéti zenetudomá művek tová t balett szimfóni mis szonát Ta v t jelenték tudomán társaságn

12966

CÍM Lichten

SZEMÉLY Lichten P

SZÓC Lichten Pé o polihis s Pozson 1 m Milán 1 b egy or fakult vég tífuszjár id kór o Bécs Betegeske m Itál m telepe Milánó prakti or könyvce zenesze M legnevezete Dizion Bibliogra d Mus azonk orv nyelvész geográf esztét zenetudom műve tov balet szimfón mi szoná T jelenté tudomá társaság

1296

CÍ Lichte

SZEMÉL Lichte

SZÓ Lichte P polihi Pozso Milá eg o fakul vé tífuszjá i kó Béc Betegesk Itá telep Milán prakt o könyvc zenesz legnevezet Dizio Bibliogr Mu azon or nyelvés geográ eszté zenetudo műv to bale szimfó m szon jelent tudom társasá