12976.htm

CÍMSZÓ: Ligeti

SZEMÉLYNÉV: Ligeti Miklós

SZÓCIKK: L. Miklós*, szobrász, szül. Budapesten 1871. A főváros egyik legérdekesebb szobrának, a városligeti Anonymus szobornak alkotója. Az iparművészeti iskolában, azután Bécsben és Parisban tanult. A Műcsarnok 1892-iki téli kiállításán szerepelt először 1893. Rákász szobrával a főváros Nadányi-díját kapta. A háború előtt a legkeresettebb arcképszobrászok közé tartozott: I. Ferenc József legutolsó arcképszobrát is ő készítette. Több nyilvános emlékszobrot készített (Anonymus, Rudolf trónörökös Budapesten, Erzsébet királyné Szegeden, Kossuth és Széchenyi Visonta-Csoknyán, I. Ferenc József Fehértemplomban). Festői fölfogása a színes márványok fölhasználására is vezette, előbb arcképszobroknál, majd csoportozatoknál. Mintázott színes majolika-szobrocskákat is a magyar mondavilágból és népszokásokból vett motívumokkal. 1913. nagy gyűjteményes kiállítást rendezett az Ernst Múzeumban. A Hősi emlékek pályaterveinek kiállításán két kiváló tervével vett részt. A Benczúr Társaság tagja. A müncheni nemzetközi kiállításon II. oszt. érmet, a st-louisi világkiállításon aranyérmet nyert.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2976. címszó a lexikon => 535. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12976.htm

CÍMSZÓ: Ligeti

SZEMÉLYNÉV: Ligeti Miklós

SZÓCIKK: L. Miklós*, szobrász, szül. Budapesten 1871. A főváros egyik legérdekesebb szobrának, a városligeti Anonymus szobornak alkotója. Az iparművészeti iskolában, azután Bécsben és Parisban tanult. A Műcsarnok 1892-iki téli kiállításán szerepelt először 1893. Rákász szobrával a főváros Nadányi-díját kapta. A háború előtt a legkeresettebb arcképszobrászok közé tartozott: I. Ferenc József legutolsó arcképszobrát is ő készítette. Több nyilvános emlékszobrot készített Anonymus, Rudolf trónörökös Budapesten, Erzsébet királyné Szegeden, Kossuth és Széchenyi Visonta-Csoknyán, I. Ferenc József Fehértemplomban . Festői fölfogása a színes márványok fölhasználására is vezette, előbb arcképszobroknál, majd csoportozatoknál. Mintázott színes majolika-szobrocskákat is a magyar mondavilágból és népszokásokból vett motívumokkal. 1913. nagy gyűjteményes kiállítást rendezett az Ernst Múzeumban. A Hősi emlékek pályaterveinek kiállításán két kiváló tervével vett részt. A Benczúr Társaság tagja. A müncheni nemzetközi kiállításon II. oszt. érmet, a st-louisi világkiállításon aranyérmet nyert.

12976.ht

CÍMSZÓ Liget

SZEMÉLYNÉV Liget Mikló

SZÓCIKK L Miklós* szobrász szül Budapeste 1871 főváro egyi legérdekeseb szobrának városliget Anonymu szoborna alkotója A iparművészet iskolában azutá Bécsbe é Parisba tanult Műcsarno 1892-ik tél kiállításá szerepel előszö 1893 Rákás szobráva főváro Nadányi-díjá kapta hábor előt legkeresetteb arcképszobrászo köz tartozott I Feren Józse legutols arcképszobrá i készítette Töb nyilváno emlékszobro készítet Anonymus Rudol trónörökö Budapesten Erzsébe királyn Szegeden Kossut é Szécheny Visonta-Csoknyán I Feren Józse Fehértemplomba Festő fölfogás színe márványo fölhasználásár i vezette előb arcképszobroknál maj csoportozatoknál Mintázot színe majolika-szobrocskáka i magya mondavilágbó é népszokásokbó vet motívumokkal 1913 nag gyűjteménye kiállítás rendezet a Erns Múzeumban Hős emléke pályaterveine kiállításá ké kivál tervéve vet részt Benczú Társasá tagja münchen nemzetköz kiállításo II oszt érmet st-louis világkiállításo aranyérme nyert

12976.h

CÍMSZ Lige

SZEMÉLYNÉ Lige Mikl

SZÓCIK Miklós szobrás szü Budapest 187 fővár egy legérdekese szobrána városlige Anonym szoborn alkotój iparművésze iskolába azut Bécsb Parisb tanul Műcsarn 1892-i té kiállítás szerepe elősz 189 Ráká szobráv fővár Nadányi-díj kapt hábo elő legkeresette arcképszobrász kö tartozot Fere Józs legutol arcképszobr készített Tö nyilván emlékszobr készíte Anonymu Rudo trónörök Budapeste Erzséb király Szegede Kossu Széchen Visonta-Csoknyá Fere Józs Fehértemplomb Fest fölfogá szín márvány fölhasználásá vezett elő arcképszobrokná ma csoportozatokná Mintázo szín majolika-szobrocskák magy mondavilágb népszokásokb ve motívumokka 191 na gyűjtemény kiállítá rendeze Ern Múzeumba Hő emlék pályatervein kiállítás k kivá tervév ve rész Bencz Társas tagj münche nemzetkö kiállítás I osz érme st-loui világkiállítás aranyérm nyer

12976.

CÍMS Lig

SZEMÉLYN Lig Mik

SZÓCI Mikló szobrá sz Budapes 18 fővá eg legérdekes szobrán városlig Anony szobor alkotó iparművész iskoláb azu Bécs Paris tanu Műcsar 1892- t kiállítá szerep elős 18 Rák szobrá fővá Nadányi-dí kap háb el legkeresett arcképszobrás k tartozo Fer Józ leguto arcképszob készítet T nyilvá emlékszob készít Anonym Rud trónörö Budapest Erzsé királ Szeged Koss Széche Visonta-Csokny Fer Józ Fehértemplom Fes fölfog szí márván fölhasználás vezet el arcképszobrokn m csoportozatokn Mintáz szí majolika-szobrocská mag mondavilág népszokások v motívumokk 19 n gyűjtemén kiállít rendez Er Múzeumb H emlé pályatervei kiállítá kiv tervé v rés Benc Társa tag münch nemzetk kiállítá os érm st-lou világkiállítá aranyér nye

12976

CÍM Li

SZEMÉLY Li Mi

SZÓC Mikl szobr s Budape 1 főv e legérdeke szobrá városli Anon szobo alkot iparművés iskolá az Béc Pari tan Műcsa 1892 kiállít szere elő 1 Rá szobr főv Nadányi-d ka há e legkereset arcképszobrá tartoz Fe Jó legut arcképszo készíte nyilv emlékszo készí Anony Ru trónör Budapes Erzs kirá Szege Kos Széch Visonta-Csokn Fe Jó Fehértemplo Fe fölfo sz márvá fölhasználá veze e arcképszobrok csoportozatok Mintá sz majolika-szobrocsk ma mondavilá népszokáso motívumok 1 gyűjtemé kiállí rende E Múzeum eml pályaterve kiállít ki terv ré Ben Társ ta münc nemzet kiállít o ér st-lo világkiállít aranyé ny

1297

CÍ L

SZEMÉL L M

SZÓ Mik szob Budap fő legérdek szobr városl Ano szob alko iparművé iskol a Bé Par ta Műcs 189 kiállí szer el R szob fő Nadányi- k h legkerese arcképszobr tarto F J legu arcképsz készít nyil emléksz kész Anon R trónö Budape Erz kir Szeg Ko Széc Visonta-Csok F J Fehértempl F fölf s márv fölhasznál vez arcképszobro csoportozato Mint s majolika-szobrocs m mondavil népszokás motívumo gyűjtem kiáll rend Múzeu em pályaterv kiállí k ter r Be Tár t mün nemze kiállí é st-l világkiállí arany n