12983.htm

CÍMSZÓ: Lippa

SZÓCIKK: Lippa (Lipova, R.) nagyk. Temes vm., 7864 lak. A zsidó hitközséget az 1863. fölvett jegyzőkönyvek szerint 1860. Büchler Lázár, Grosz Mór, Singer Mór, Winternitz Vilmos és Reisz Mór alapították. Az első elöljárók Büchler Lázár, Grosz Sándor, Singer Mór voltak. Első (még most is működő) rabbija Strauszmann Jakab. 1860-ban létesítette a Chevra Kadisát, 1880. a nőegyletet. Volt elemi iskolája is, de megszűnt és ezidő szerint a hitközség csak a hitoktatásról gondoskodik. Templomát a saját anyagi erejéből 1873.építette a hitközség. Évi költségvetése 1.000,000 lei, az egész összeget hitéleti célokra költi. Mairovitz Mór radnai lakos 1915. a hitközségi tisztviselők javára 5000 koronás nyugdíjalapot létesített és ennek kezelését a hitközségre bízta. A hitközség 130 családból áll, 330 lélekkel, 124 adóflzetövel. Anyakönyvi területéhez a L.-i főszolgabírói járás 28 községe tartozik. Az új határok következtében a XXIII. közsógkerülettel való kapcsolata megszűnt. A világháborúban 38 tagja vett részt, 10 elesett. A hitközség vezetősége: Strauszmann Jakab rabbi, Weisz Mór elnök, Böhm Henrik alelnök, Hubert Mór pénztárnok, Gárdos Ervin, Zélig Dávid gondnokok, Faragó Henrik, Graber Dezső, Herskovits Izidor, Izsák Ignác, Kohn Lajos, Merkler Vilmos, Pserhoffer Lipót, Révész Áron, Singer Antal, Schultz Sándor választmányi tagok, Lichter Jakab titkár.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2983. címszó a lexikon => 535. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12983.htm

CÍMSZÓ: Lippa

SZÓCIKK: Lippa Lipova, R. nagyk. Temes vm., 7864 lak. A zsidó hitközséget az 1863. fölvett jegyzőkönyvek szerint 1860. Büchler Lázár, Grosz Mór, Singer Mór, Winternitz Vilmos és Reisz Mór alapították. Az első elöljárók Büchler Lázár, Grosz Sándor, Singer Mór voltak. Első még most is működő rabbija Strauszmann Jakab. 1860-ban létesítette a Chevra Kadisát, 1880. a nőegyletet. Volt elemi iskolája is, de megszűnt és ezidő szerint a hitközség csak a hitoktatásról gondoskodik. Templomát a saját anyagi erejéből 1873.építette a hitközség. Évi költségvetése 1.000,000 lei, az egész összeget hitéleti célokra költi. Mairovitz Mór radnai lakos 1915. a hitközségi tisztviselők javára 5000 koronás nyugdíjalapot létesített és ennek kezelését a hitközségre bízta. A hitközség 130 családból áll, 330 lélekkel, 124 adóflzetövel. Anyakönyvi területéhez a L.-i főszolgabírói járás 28 községe tartozik. Az új határok következtében a XXIII. közsógkerülettel való kapcsolata megszűnt. A világháborúban 38 tagja vett részt, 10 elesett. A hitközség vezetősége: Strauszmann Jakab rabbi, Weisz Mór elnök, Böhm Henrik alelnök, Hubert Mór pénztárnok, Gárdos Ervin, Zélig Dávid gondnokok, Faragó Henrik, Graber Dezső, Herskovits Izidor, Izsák Ignác, Kohn Lajos, Merkler Vilmos, Pserhoffer Lipót, Révész Áron, Singer Antal, Schultz Sándor választmányi tagok, Lichter Jakab titkár.

12983.ht

CÍMSZÓ Lipp

SZÓCIKK Lipp Lipova R nagyk Teme vm. 786 lak zsid hitközsége a 1863 fölvet jegyzőkönyve szerin 1860 Büchle Lázár Gros Mór Singe Mór Winternit Vilmo é Reis Mó alapították A els elöljáró Büchle Lázár Gros Sándor Singe Mó voltak Els mé mos i működ rabbij Strauszman Jakab 1860-ba létesített Chevr Kadisát 1880 nőegyletet Vol elem iskoláj is d megszűn é ezid szerin hitközsé csa hitoktatásró gondoskodik Templomá sajá anyag erejébő 1873.épített hitközség Év költségvetés 1.000,00 lei a egés összege hitélet célokr költi Mairovit Mó radna lako 1915 hitközség tisztviselő javár 500 koroná nyugdíjalapo létesítet é enne kezelésé hitközségr bízta hitközsé 13 családbó áll 33 lélekkel 12 adóflzetövel Anyakönyv területéhe L.- főszolgabíró járá 2 község tartozik A ú határo következtébe XXIII közsógkerülette val kapcsolat megszűnt világháborúba 3 tagj vet részt 1 elesett hitközsé vezetősége Strauszman Jaka rabbi Weis Mó elnök Böh Henri alelnök Huber Mó pénztárnok Gárdo Ervin Zéli Dávi gondnokok Farag Henrik Grabe Dezső Herskovit Izidor Izsá Ignác Koh Lajos Merkle Vilmos Pserhoffe Lipót Révés Áron Singe Antal Schult Sándo választmány tagok Lichte Jaka titkár

12983.h

CÍMSZ Lip

SZÓCIK Lip Lipov nagy Tem vm 78 la zsi hitközség 186 fölve jegyzőkönyv szeri 186 Büchl Lázá Gro Mó Sing Mó Winterni Vilm Rei M alapítottá el elöljár Büchl Lázá Gro Sándo Sing M volta El m mo műkö rabbi Strauszma Jaka 1860-b létesítet Chev Kadisá 188 nőegylete Vo ele iskolá i megszű ezi szeri hitközs cs hitoktatásr gondoskodi Templom saj anya erejéb 1873.építet hitközsé É költségveté 1.000,0 le egé összeg hitéle célok költ Mairovi M radn lak 191 hitközsé tisztvisel javá 50 koron nyugdíjalap létesíte enn kezelés hitközség bízt hitközs 1 családb ál 3 lélekke 1 adóflzetöve Anyaköny területéh L. főszolgabír jár közsé tartozi határ következtéb XXII közsógkerülett va kapcsola megszűn világháborúb tag ve rész eleset hitközs vezetőség Strauszma Jak rabb Wei M elnö Bö Henr alelnö Hube M pénztárno Gárd Ervi Zél Dáv gondnoko Fara Henri Grab Dezs Herskovi Izido Izs Igná Ko Lajo Merkl Vilmo Pserhoff Lipó Révé Áro Sing Anta Schul Sánd választmán tago Licht Jak titká

12983.

CÍMS Li

SZÓCI Li Lipo nag Te v 7 l zs hitközsé 18 fölv jegyzőköny szer 18 Büch Láz Gr M Sin M Wintern Vil Re alapított e elöljá Büch Láz Gr Sánd Sin volt E m műk rabb Strauszm Jak 1860- létesíte Che Kadis 18 nőegylet V el iskol megsz ez szer hitköz c hitoktatás gondoskod Templo sa any erejé 1873.építe hitközs költségvet 1.000, l eg össze hitél célo köl Mairov rad la 19 hitközs tisztvise jav 5 koro nyugdíjala létesít en kezelé hitközsé bíz hitköz család á lélekk adóflzetöv Anyakön területé L főszolgabí já közs tartoz hatá következté XXI közsógkerület v kapcsol megszű világháború ta v rés elese hitköz vezetősé Strauszm Ja rab We eln B Hen aleln Hub pénztárn Gár Erv Zé Dá gondnok Far Henr Gra Dez Herskov Izid Iz Ign K Laj Merk Vilm Pserhof Lip Rév Ár Sin Ant Schu Sán választmá tag Lich Ja titk

12983

CÍM L

SZÓC L Lip na T z hitközs 1 föl jegyzőkön sze 1 Büc Lá G Si Winter Vi R alapítot elölj Büc Lá G Sán Si vol mű rab Strausz Ja 1860 létesít Ch Kadi 1 nőegyle e isko megs e sze hitkö hitoktatá gondosko Templ s an erej 1873.épít hitköz költségve 1.000 e össz hité cél kö Mairo ra l 1 hitköz tisztvis ja kor nyugdíjal létesí e kezel hitközs bí hitkö csalá lélek adóflzetö Anyakö terület főszolgab j köz tarto hat következt XX közsógkerüle kapcso megsz világhábor t ré eles hitkö vezetős Strausz J ra W el He alel Hu pénztár Gá Er Z D gondno Fa Hen Gr De Hersko Izi I Ig La Mer Vil Pserho Li Ré Á Si An Sch Sá választm ta Lic J tit

1298SZÓ Li n hitköz fö jegyzőkö sz Bü L S Winte V alapíto elöl Bü L Sá S vo m ra Straus J 186 létesí C Kad nőegyl isk meg sz hitk hitoktat gondosk Temp a ere 1873.épí hitkö költségv 1.00 öss hit cé k Mair r hitkö tisztvi j ko nyugdíja létes keze hitköz b hitk csal léle adóflzet Anyak terüle főszolga kö tart ha következ X közsógkerül kapcs megs világhábo r ele hitk vezető Straus r e H ale H pénztá G E gondn F He G D Hersk Iz I L Me Vi Pserh L R S A Sc S választ t Li ti