12984.htm

CÍMSZÓ: Lipótszentmiklós

SZÓCIKK: Liptószentmiklós (Liptovsky Svaty Mikulás, Cs.-Szl.) nagyk. Liptó vm, 3251 lak. Nagyon régi hitközség. Levéltára okmányaiból megállapítható, hogy 1728. alakult, de már jóval előbb is, bár szórványosan, laktak itt zsidó családok. A hitközségnek két temploma és egy Bész hamidrasa van. Az egyik templom Liptóújvárott, a másik L.-ón épült 1731. Az építkezés költségeihez az Okolicsányi-család nagyobb összeggel járult hozzá. A templomot a hitközség fejlődésének megfelelően már 1770. bővíteni kellett s 1818. még nagyobbá építették. 1846-ban új templomot emelt a hitközség, 1878. egy nagy tűzeset után restaurálták a templomot. 1906-ban, egy másik tűzvész után, újból restaurálták és pedig Baumhorn Lipót (l. o ) tervei szerint. A hitközség első rabbija Móse ha Kohen a híres Móré cedek volt, aki 1756. Talmud Tórát alapított. Móse ha-Kohen kereskedő volt és mint szentéletű tudós férfiúnak inkább tiszteletbeli állása volt a rabbiság. Az első hivatásos rabbi Kunitz Lőb volt, aki 1776. jesivát alapított, mely csaknem száz évig működött s 1860. szűnt meg a tanulók számának leapadása miatt. Gazdasági okok miatt szüntette be régi híres alreáliskoláját is. Van a hitközségnek egy három-tanerős népiskolája, azonkívül számos kulturális és jótékonysági intézménye. Ezek: a Chevra Kadisa, vezetője Stark Albert, Aggokháza, Nőegylet özv. Singer Ignácné elnöklete alatt, a gyermekek ellátására alakult Allumneum özv. Schwalb Emánuelné vezetése alatt, a Strauss Izidor vezetése alatt álló Malbis Arumim, a Makkabea tornaegylet, vezetője Haass Gusztáv, Cion kulturegyesület, elnöke Haass Albert és a Sómer ifjúsági önképzőkör.Sok kiváló tagja van a hitközségnek és egy sereg azoknak a száma, akik L.-ról származnak s kulturális tevékenységükkel hírnevet szereztek. L.-i származású a Bacher-család, Bacher Simon (1. o.) műfordító és költő, néhai Bacher Vilmos (l. o.) a Rabbiszeminárium tudós igazgatója, néhai Bacher Emil (l.o.) malomigazgató, továbbá Baneth Ede (l. o.) berlini szemináriumi tanár, Strakosch Sándor (l.o.) a híres recitator, Eichhorn Adolf washingtoni egyetemi tanár, Kohlbach Simon honvédalezredes, Kohlbach Bertalan tanár, Pischer S. berlini híres könyvkiadó, Tedesco Adolf gyárigazgató, Tedeseo Bernáth államvasúti főfelügyelő, Sturm Albert és Sipos Ignác hírlapírók, Schick Vilmos tanfelügyelő, Baneth Hermann gablonci rabbi és Hercog Arnold nőgyógyász. Nagyobb vállalatokat létesítettek: Stark Hermann bankot és villamostelepet, Stein Rezső likőrgyárat és Pazerini Lajos bőrgyárat. Stein Móric és Rotschild Jakab nagyobb birtokon gazdálkodnak. A hitközség 216,000 cK.. a Chevra 52,000, a nőegylet és az Allumneum 18,000 cK.-s költségvetéssel dolgoznak. A hitközség 108,000 cK.-t költ szociális és kulturális célokra. Említésre méltó még a hitközség 520 kötetes könyvtára, bőséges levéltára és a hitközség történetét összefoglaló monográfia, melyet Hercog Emil adott ki 1894. Budapesten (A zsidók története L.-on). A hitközségnek, melynek anyakönyvi területéhez a L.-i és újvári járások községei tartoznak, lélekszáma 1056, a családok száma 228, adófizetőké 382. Foglalkozás szerint: 14 nagykereskedő, 11 gazdálkodó, 38 szabadpályán levő, 6 tanító, 5 katona, 67 kereskedő, 10 ügyvéd, 4 köztisztviselő, 27 munkás, 12 nagyiparos, 8 orvos, 29 magántisztviselő, 9 vállalkozó, 19 iparos, 2 mérnök, 23 vállalkozó, 70 egyéb. A kongresszusi hitközség mai vezetősége: Singer Vilmos főrabbi, Stein Adolf elnök, Weiner Mátyás alelnök, Stössel Bernát pénztárnok, Strauss Izidor iskolaszéki elnök, Deutsch Adolf rabbiülnök, Pick Jakab iskolaigazgató és Pollák Simon jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2984. címszó a lexikon => 536. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12984.htm

CÍMSZÓ: Lipótszentmiklós

SZÓCIKK: Liptószentmiklós Liptovsky Svaty Mikulás, Cs.-Szl. nagyk. Liptó vm, 3251 lak. Nagyon régi hitközség. Levéltára okmányaiból megállapítható, hogy 1728. alakult, de már jóval előbb is, bár szórványosan, laktak itt zsidó családok. A hitközségnek két temploma és egy Bész hamidrasa van. Az egyik templom Liptóújvárott, a másik L.-ón épült 1731. Az építkezés költségeihez az Okolicsányi-család nagyobb összeggel járult hozzá. A templomot a hitközség fejlődésének megfelelően már 1770. bővíteni kellett s 1818. még nagyobbá építették. 1846-ban új templomot emelt a hitközség, 1878. egy nagy tűzeset után restaurálták a templomot. 1906-ban, egy másik tűzvész után, újból restaurálták és pedig Baumhorn Lipót l. o tervei szerint. A hitközség első rabbija Móse ha Kohen a híres Móré cedek volt, aki 1756. Talmud Tórát alapított. Móse ha-Kohen kereskedő volt és mint szentéletű tudós férfiúnak inkább tiszteletbeli állása volt a rabbiság. Az első hivatásos rabbi Kunitz Lőb volt, aki 1776. jesivát alapított, mely csaknem száz évig működött s 1860. szűnt meg a tanulók számának leapadása miatt. Gazdasági okok miatt szüntette be régi híres alreáliskoláját is. Van a hitközségnek egy három-tanerős népiskolája, azonkívül számos kulturális és jótékonysági intézménye. Ezek: a Chevra Kadisa, vezetője Stark Albert, Aggokháza, Nőegylet özv. Singer Ignácné elnöklete alatt, a gyermekek ellátására alakult Allumneum özv. Schwalb Emánuelné vezetése alatt, a Strauss Izidor vezetése alatt álló Malbis Arumim, a Makkabea tornaegylet, vezetője Haass Gusztáv, Cion kulturegyesület, elnöke Haass Albert és a Sómer ifjúsági önképzőkör.Sok kiváló tagja van a hitközségnek és egy sereg azoknak a száma, akik L.-ról származnak s kulturális tevékenységükkel hírnevet szereztek. L.-i származású a Bacher-család, Bacher Simon 1. o. műfordító és költő, néhai Bacher Vilmos l. o. a Rabbiszeminárium tudós igazgatója, néhai Bacher Emil l.o. malomigazgató, továbbá Baneth Ede l. o. berlini szemináriumi tanár, Strakosch Sándor l.o. a híres recitator, Eichhorn Adolf washingtoni egyetemi tanár, Kohlbach Simon honvédalezredes, Kohlbach Bertalan tanár, Pischer S. berlini híres könyvkiadó, Tedesco Adolf gyárigazgató, Tedeseo Bernáth államvasúti főfelügyelő, Sturm Albert és Sipos Ignác hírlapírók, Schick Vilmos tanfelügyelő, Baneth Hermann gablonci rabbi és Hercog Arnold nőgyógyász. Nagyobb vállalatokat létesítettek: Stark Hermann bankot és villamostelepet, Stein Rezső likőrgyárat és Pazerini Lajos bőrgyárat. Stein Móric és Rotschild Jakab nagyobb birtokon gazdálkodnak. A hitközség 216,000 cK.. a Chevra 52,000, a nőegylet és az Allumneum 18,000 cK.-s költségvetéssel dolgoznak. A hitközség 108,000 cK.-t költ szociális és kulturális célokra. Említésre méltó még a hitközség 520 kötetes könyvtára, bőséges levéltára és a hitközség történetét összefoglaló monográfia, melyet Hercog Emil adott ki 1894. Budapesten A zsidók története L.-on . A hitközségnek, melynek anyakönyvi területéhez a L.-i és újvári járások községei tartoznak, lélekszáma 1056, a családok száma 228, adófizetőké 382. Foglalkozás szerint: 14 nagykereskedő, 11 gazdálkodó, 38 szabadpályán levő, 6 tanító, 5 katona, 67 kereskedő, 10 ügyvéd, 4 köztisztviselő, 27 munkás, 12 nagyiparos, 8 orvos, 29 magántisztviselő, 9 vállalkozó, 19 iparos, 2 mérnök, 23 vállalkozó, 70 egyéb. A kongresszusi hitközség mai vezetősége: Singer Vilmos főrabbi, Stein Adolf elnök, Weiner Mátyás alelnök, Stössel Bernát pénztárnok, Strauss Izidor iskolaszéki elnök, Deutsch Adolf rabbiülnök, Pick Jakab iskolaigazgató és Pollák Simon jegyző.

12984.ht

CÍMSZÓ Lipótszentmikló

SZÓCIKK Liptószentmikló Liptovsk Svat Mikulás Cs.-Szl nagyk Lipt vm 325 lak Nagyo rég hitközség Levéltár okmányaibó megállapítható hog 1728 alakult d má jóva előb is bá szórványosan lakta it zsid családok hitközségne ké templom é eg Bés hamidras van A egyi templo Liptóújvárott mási L.-ó épül 1731 A építkezé költségeihe a Okolicsányi-csalá nagyob összegge járul hozzá templomo hitközsé fejlődéséne megfelelőe má 1770 bővíten kellet 1818 mé nagyobb építették 1846-ba ú templomo emel hitközség 1878 eg nag tűzese utá restauráltá templomot 1906-ban eg mási tűzvés után újbó restauráltá é pedi Baumhor Lipó l terve szerint hitközsé els rabbij Mós h Kohe híre Mór cede volt ak 1756 Talmu Tórá alapított Mós ha-Kohe keresked vol é min szentélet tudó férfiúna inkáb tiszteletbel állás vol rabbiság A els hivatáso rabb Kunit Lő volt ak 1776 jesivá alapított mel csakne szá évi működöt 1860 szűn me tanuló számána leapadás miatt Gazdaság oko miat szüntett b rég híre alreáliskolájá is Va hitközségne eg három-tanerő népiskolája azonkívü számo kulturáli é jótékonyság intézménye Ezek Chevr Kadisa vezetőj Star Albert Aggokháza Nőegyle özv Singe Ignácn elnöklet alatt gyermeke ellátásár alakul Allumneu özv Schwal Emánueln vezetés alatt Straus Izido vezetés alat áll Malbi Arumim Makkabe tornaegylet vezetőj Haas Gusztáv Cio kulturegyesület elnök Haas Alber é Sóme ifjúság önképzőkör.So kivál tagj va hitközségne é eg sere azokna száma aki L.-ró származna kulturáli tevékenységükke hírneve szereztek L.- származás Bacher-család Bache Simo 1 o műfordít é költő néha Bache Vilmo l o Rabbiszemináriu tudó igazgatója néha Bache Emi l.o malomigazgató tovább Banet Ed l o berlin szeminárium tanár Strakosc Sándo l.o híre recitator Eichhor Adol washington egyetem tanár Kohlbac Simo honvédalezredes Kohlbac Bertala tanár Pische S berlin híre könyvkiadó Tedesc Adol gyárigazgató Tedese Bernát államvasút főfelügyelő Stur Alber é Sipo Igná hírlapírók Schic Vilmo tanfelügyelő Banet Herman gablonc rabb é Herco Arnol nőgyógyász Nagyob vállalatoka létesítettek Star Herman banko é villamostelepet Stei Rezs likőrgyára é Pazerin Lajo bőrgyárat Stei Móri é Rotschil Jaka nagyob birtoko gazdálkodnak hitközsé 216,00 cK. Chevr 52,000 nőegyle é a Allumneu 18,00 cK.- költségvetésse dolgoznak hitközsé 108,00 cK.- köl szociáli é kulturáli célokra Említésr mélt mé hitközsé 52 kötete könyvtára bősége levéltár é hitközsé történeté összefoglal monográfia melye Herco Emi adot k 1894 Budapeste zsidó történet L.-o hitközségnek melyne anyakönyv területéhe L.- é újvár járáso községe tartoznak lélekszám 1056 családo szám 228 adófizetők 382 Foglalkozá szerint 1 nagykereskedő 1 gazdálkodó 3 szabadpályá levő tanító katona 6 kereskedő 1 ügyvéd köztisztviselő 2 munkás 1 nagyiparos orvos 2 magántisztviselő vállalkozó 1 iparos mérnök 2 vállalkozó 7 egyéb kongresszus hitközsé ma vezetősége Singe Vilmo főrabbi Stei Adol elnök Weine Mátyá alelnök Stösse Berná pénztárnok Straus Izido iskolaszék elnök Deutsc Adol rabbiülnök Pic Jaka iskolaigazgat é Pollá Simo jegyző

12984.h

CÍMSZ Lipótszentmikl

SZÓCIK Liptószentmikl Liptovs Sva Mikulá Cs.-Sz nagy Lip v 32 la Nagy ré hitközsé Levéltá okmányaib megállapíthat ho 172 alakul m jóv elő i b szórványosa lakt i zsi családo hitközségn k templo e Bé hamidra va egy templ Liptóújvárot más L.- épü 173 építkez költségeih Okolicsányi-csal nagyo összegg járu hozz templom hitközs fejlődésén megfelelő m 177 bővíte kelle 181 m nagyob építetté 1846-b templom eme hitközsé 187 e na tűzes ut restaurált templomo 1906-ba e más tűzvé utá újb restaurált ped Baumho Lip terv szerin hitközs el rabbi Mó Koh hír Mó ced vol a 175 Talm Tór alapítot Mó ha-Koh kereske vo mi szentéle tud férfiún inká tiszteletbe állá vo rabbisá el hivatás rab Kuni L vol a 177 jesiv alapítot me csakn sz év működö 186 szű m tanul számán leapadá miat Gazdasá ok mia szüntet ré hír alreáliskoláj i V hitközségn e három-taner népiskoláj azonkív szám kulturál jótékonysá intézmény Eze Chev Kadis vezető Sta Alber Aggokház Nőegyl öz Sing Ignác elnökle alat gyermek ellátásá alaku Allumne öz Schwa Emánuel vezeté alat Strau Izid vezeté ala ál Malb Arumi Makkab tornaegyle vezető Haa Gusztá Ci kulturegyesüle elnö Haa Albe Sóm ifjúsá önképzőkör.S kivá tag v hitközségn e ser azokn szám ak L.-r származn kulturál tevékenységükk hírnev szerezte L. származá Bacher-csalá Bach Sim műfordí költ néh Bach Vilm Rabbiszeminári tud igazgatój néh Bach Em l. malomigazgat továb Bane E berli szemináriu taná Strakos Sánd l. hír recitato Eichho Ado washingto egyete taná Kohlba Sim honvédalezrede Kohlba Bertal taná Pisch berli hír könyvkiad Tedes Ado gyárigazgat Tedes Berná államvasú főfelügyel Stu Albe Sip Ign hírlapíró Schi Vilm tanfelügyel Bane Herma gablon rab Herc Arno nőgyógyás Nagyo vállalatok létesítette Sta Herma bank villamostelepe Ste Rez likőrgyár Pazeri Laj bőrgyára Ste Mór Rotschi Jak nagyo birtok gazdálkodna hitközs 216,0 cK Chev 52,00 nőegyl Allumne 18,0 cK. költségvetéss dolgozna hitközs 108,0 cK. kö szociál kulturál célokr Említés mél m hitközs 5 kötet könyvtár bőség levéltá hitközs történet összefogla monográfi mely Herc Em ado 189 Budapest zsid történe L.- hitközségne melyn anyaköny területéh L. újvá járás község tartozna lélekszá 105 család szá 22 adófizető 38 Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod szabadpály lev tanít katon keresked ügyvé köztisztvisel munká nagyiparo orvo magántisztvisel vállalkoz iparo mérnö vállalkoz egyé kongresszu hitközs m vezetőség Sing Vilm főrabb Ste Ado elnö Wein Máty alelnö Stöss Bern pénztárno Strau Izid iskolaszé elnö Deuts Ado rabbiülnö Pi Jak iskolaigazga Poll Sim jegyz

12984.

CÍMS Lipótszentmik

SZÓCI Liptószentmik Liptov Sv Mikul Cs.-S nag Li 3 l Nag r hitközs Levélt okmányai megállapítha h 17 alaku jó el szórványos lak zs család hitközség templ B hamidr v eg temp Liptóújváro má L. ép 17 építke költségei Okolicsányi-csa nagy összeg jár hoz templo hitköz fejlődésé megfelel 17 bővít kell 18 nagyo épített 1846- templo em hitközs 18 n tűze u restaurál templom 1906-b má tűzv ut új restaurál pe Baumh Li ter szeri hitköz e rabb M Ko hí M ce vo 17 Tal Tó alapíto M ha-Ko keresk v m szentél tu férfiú ink tiszteletb áll v rabbis e hivatá ra Kun vo 17 jesi alapíto m csak s é működ 18 sz tanu számá leapad mia Gazdas o mi szünte r hí alreáliskolá hitközség három-tane népiskolá azonkí szá kulturá jótékonys intézmén Ez Che Kadi vezet St Albe Aggokhá Nőegy ö Sin Igná elnökl ala gyerme ellátás alak Allumn ö Schw Emánue vezet ala Stra Izi vezet al á Mal Arum Makka tornaegyl vezet Ha Guszt C kulturegyesül eln Ha Alb Só ifjús önképzőkör. kiv ta hitközség se azok szá a L.- származ kulturá tevékenységük hírne szerezt L származ Bacher-csal Bac Si műford köl né Bac Vil Rabbiszeminár tu igazgató né Bac E l malomigazga tová Ban berl szeminári tan Strako Sán l hí recitat Eichh Ad washingt egyet tan Kohlb Si honvédalezred Kohlb Berta tan Pisc berl hí könyvkia Tede Ad gyárigazga Tede Bern államvas főfelügye St Alb Si Ig hírlapír Sch Vil tanfelügye Ban Herm gablo ra Her Arn nőgyógyá Nagy vállalato létesített St Herm ban villamostelep St Re likőrgyá Pazer La bőrgyár St Mó Rotsch Ja nagy birto gazdálkodn hitköz 216, c Che 52,0 nőegy Allumn 18, cK költségvetés dolgozn hitköz 108, cK k szociá kulturá célok Említé mé hitköz köte könyvtá bősé levélt hitköz történe összefogl monográf mel Her E ad 18 Budapes zsi történ L. hitközségn mely anyakön területé L újv járá közsé tartozn léleksz 10 csalá sz 2 adófizet 3 Foglalko szeri nagykereske gazdálko szabadpál le taní kato kereske ügyv köztisztvise munk nagyipar orv magántisztvise vállalko ipar mérn vállalko egy kongressz hitköz vezetősé Sin Vil főrab St Ad eln Wei Mát aleln Stös Ber pénztárn Stra Izi iskolasz eln Deut Ad rabbiüln P Ja iskolaigazg Pol Si jegy

12984

CÍM Lipótszentmi

SZÓC Liptószentmi Lipto S Miku Cs.- na L Na hitköz Levél okmánya megállapíth 1 alak j e szórványo la z csalá hitközsé temp hamid e tem Liptóújvár m L é 1 építk költsége Okolicsányi-cs nag össze já ho templ hitkö fejlődés megfele 1 bőví kel 1 nagy építet 1846 templ e hitköz 1 tűz restaurá templo 1906- m tűz u ú restaurá p Baum L te szer hitkö rab K h c v 1 Ta T alapít ha-K keres szenté t férfi in tisztelet ál rabbi hivat r Ku v 1 jes alapít csa műkö 1 s tan szám leapa mi Gazda m szünt h alreáliskol hitközsé három-tan népiskol azonk sz kultur jótékony intézmé E Ch Kad veze S Alb Aggokh Nőeg Si Ign elnök al gyerm ellátá ala Allum Sch Emánu veze al Str Iz veze a Ma Aru Makk tornaegy veze H Gusz kulturegyesü el H Al S ifjú önképzőkör ki t hitközsé s azo sz L. szárma kultur tevékenységü hírn szerez szárma Bacher-csa Ba S műfor kö n Ba Vi Rabbiszeminá t igazgat n Ba malomigazg tov Ba ber szeminár ta Strak Sá h recita Eich A washing egye ta Kohl S honvédalezre Kohl Bert ta Pis ber h könyvki Ted A gyárigazg Ted Ber államva főfelügy S Al S I hírlapí Sc Vi tanfelügy Ba Her gabl r He Ar nőgyógy Nag vállalat létesítet S Her ba villamostele S R likőrgy Paze L bőrgyá S M Rotsc J nag birt gazdálkod hitkö 216 Ch 52, nőeg Allum 18 c költségveté dolgoz hitkö 108 c szoci kultur célo Említ m hitkö köt könyvt bős levél hitkö történ összefog monográ me He a 1 Budape zs törté L hitközség mel anyakö terület új jár közs tartoz léleks 1 csal s adófize Foglalk szer nagykeresk gazdálk szabadpá l tan kat keresk ügy köztisztvis mun nagyipa or magántisztvis vállalk ipa mér vállalk eg kongress hitkö vezetős Si Vi főra S A el We Má alel Stö Be pénztár Str Iz iskolas el Deu A rabbiül J iskolaigaz Po S jeg

1298

CÍ Lipótszentm

SZÓ Liptószentm Lipt Mik Cs. n N hitkö Levé okmány megállapít ala szórvány l csal hitközs tem hami te Liptóújvá épít költség Okolicsányi-c na össz j h temp hitk fejlődé megfel bőv ke nag építe 184 temp hitkö tű restaur templ 1906 tű restaur Bau t sze hitk ra T alapí ha- kere szent férf i tisztele á rabb hiva K je alapí cs műk ta szá leap m Gazd szün alreálisko hitközs három-ta népisko azon s kultu jótékon intézm C Ka vez Al Aggok Nőe S Ig elnö a gyer ellát al Allu Sc Emán vez a St I vez M Ar Mak tornaeg vez Gus kulturegyes e A ifj önképzőkö k hitközs az s L szárm kultu tevékenység hír szere szárm Bacher-cs B műfo k B V Rabbiszemin igazga B malomigaz to B be szeminá t Stra S recit Eic washin egy t Koh honvédalezr Koh Ber t Pi be könyvk Te gyárigaz Te Be államv főfelüg A hírlap S V tanfelüg B He gab H A nőgyóg Na vállala létesíte He b villamostel likőrg Paz bőrgy Rots na bir gazdálko hitk 21 C 52 nőe Allu 1 költségvet dolgo hitk 10 szoc kultu cél Emlí hitk kö könyv bő levé hitk törté összefo monogr m H Budap z tört hitközsé me anyak terüle ú já köz tarto lélek csa adófiz Foglal sze nagykeres gazdál szabadp ta ka keres üg köztisztvi mu nagyip o magántisztvi vállal ip mé vállal e kongres hitk vezető S V főr e W M ale St B pénztá St I iskola e De rabbiü iskolaiga P je