12990.htm

CÍMSZÓ: Liptai

SZEMÉLYNÉV: Liptai Imre

SZÓCIKK: Liptai Imre, hírlapíró és színműíró, szül. Miskolcon 1876., megh. Budapesten 1927. Középiskolai tanulmányainak befejezése után hírlapíró lett Szegeden. 1907-ben Budapestre költözött és 1910-19. a Pesti Napló felelős szerkesztője volt. Élete végén, mint a 8 Órai Újság vezércikkírója és színházi kritikusa működött. Sokat dolgozott a színpadnak. Egyfelvonásos vígjátéka Kegyelmes Uram c. alatt jelent meg, a Rossz pénz nem vész el c. vígjáték 1910. került színre a Magyar Színházban, Gábor Andorral együtt írt Sarkantyú c. színművét a Nemzeti Színház mutatta be 1911. Jelentékeny sikere volt Eresz alatt c. népies színművének, Pesti asszony, A jó fiú c. vígjátékainak, valamint a Drégely Gáborral együtt írt A vörös ember c. bohózatának is. Egyes színpadi munkáit külföldön is bemutatták.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2990. címszó a lexikon => 536. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12990.htm

CÍMSZÓ: Liptai

SZEMÉLYNÉV: Liptai Imre

SZÓCIKK: Liptai Imre, hírlapíró és színműíró, szül. Miskolcon 1876., megh. Budapesten 1927. Középiskolai tanulmányainak befejezése után hírlapíró lett Szegeden. 1907-ben Budapestre költözött és 1910-19. a Pesti Napló felelős szerkesztője volt. Élete végén, mint a 8 Órai Újság vezércikkírója és színházi kritikusa működött. Sokat dolgozott a színpadnak. Egyfelvonásos vígjátéka Kegyelmes Uram c. alatt jelent meg, a Rossz pénz nem vész el c. vígjáték 1910. került színre a Magyar Színházban, Gábor Andorral együtt írt Sarkantyú c. színművét a Nemzeti Színház mutatta be 1911. Jelentékeny sikere volt Eresz alatt c. népies színművének, Pesti asszony, A jó fiú c. vígjátékainak, valamint a Drégely Gáborral együtt írt A vörös ember c. bohózatának is. Egyes színpadi munkáit külföldön is bemutatták.

12990.ht

CÍMSZÓ Lipta

SZEMÉLYNÉV Lipta Imr

SZÓCIKK Lipta Imre hírlapír é színműíró szül Miskolco 1876. megh Budapeste 1927 Középiskola tanulmányaina befejezés utá hírlapír let Szegeden 1907-be Budapestr költözöt é 1910-19 Pest Napl felelő szerkesztőj volt Élet végén min Óra Újsá vezércikkírój é színház kritikus működött Soka dolgozot színpadnak Egyfelvonáso vígjáték Kegyelme Ura c alat jelen meg Ross pén ne vés e c vígjáté 1910 kerül színr Magya Színházban Gábo Andorra együt ír Sarkanty c színművé Nemzet Színhá mutatt b 1911 Jelentéken siker vol Eres alat c népie színművének Pest asszony j fi c vígjátékainak valamin Drégel Gáborra együt ír vörö embe c bohózatána is Egye színpad munkái külföldö i bemutatták

12990.h

CÍMSZ Lipt

SZEMÉLYNÉ Lipt Im

SZÓCIK Lipt Imr hírlapí színműír szü Miskolc 1876 meg Budapest 192 Középiskol tanulmányain befejezé ut hírlapí le Szegede 1907-b Budapest költözö 1910-1 Pes Nap felel szerkesztő vol Éle végé mi Ór Újs vezércikkíró színhá kritiku működöt Sok dolgozo színpadna Egyfelvonás vígjáté Kegyelm Ur ala jele me Ros pé n vé vígját 191 kerü szín Magy Színházba Gáb Andorr együ í Sarkant színműv Nemze Szính mutat 191 Jelentéke sike vo Ere ala népi színművéne Pes asszon f vígjátékaina valami Drége Gáborr együ í vör emb bohózatán i Egy színpa munká külföld bemutattá

12990.

CÍMS Lip

SZEMÉLYN Lip I

SZÓCI Lip Im hírlap színműí sz Miskol 187 me Budapes 19 Középisko tanulmányai befejez u hírlap l Szeged 1907- Budapes költöz 1910- Pe Na fele szerkeszt vo Él vég m Ó Új vezércikkír szính kritik működö So dolgoz színpadn Egyfelvoná vígját Kegyel U al jel m Ro p v vígjá 19 ker szí Mag Színházb Gá Andor egy Sarkan színmű Nemz Szín muta 19 Jelenték sik v Er al nép színművén Pe asszo vígjátékain valam Drég Gábor egy vö em bohózatá Eg színp munk külföl bemutatt

12990

CÍM Li

SZEMÉLY Li

SZÓC Li I hírla színmű s Misko 18 m Budape 1 Középisk tanulmánya befeje hírla Szege 1907 Budape költö 1910 P N fel szerkesz v É vé Ú vezércikkí szín kriti működ S dolgo színpad Egyfelvon vígjá Kegye a je R vígj 1 ke sz Ma Színház G Ando eg Sarka színm Nem Szí mut 1 Jelenté si E a né színművé P assz vígjátékai vala Dré Gábo eg v e bohózat E szín mun külfö bemutat

1299

CÍ L

SZEMÉL L

SZÓ L hírl színm Misk 1 Budap Középis tanulmány befej hírl Szeg 190 Budap költ 191 fe szerkes v vezércikk szí krit műkö dolg színpa Egyfelvo vígj Kegy j víg k s M Színhá And e Sark szín Ne Sz mu Jelent s n színműv ass vígjátéka val Dr Gáb e bohóza szí mu külf bemuta