12991.htm

CÍMSZÓ: Lissauer

SZEMÉLYNÉV: Lissauer Lajos

SZÓCIKK: Lissauer Lajos, ítélőtáblai bíró, az újpesti hitközség alelnöke, szül. Sárospatakon 1869. Iskoláit szülőhelyén és Budapesten végezte, ahol az egyetem jogi fakultásán avatták doktorrá. Tanulmányainak befejezése után a bírói pályára lépett. Előbb mint albíró működött Újpesten, majd pályáján egyre emelkedve, kinevezték a kir. ítélőtábla bírájává. Tevékeny részt vesz Újpest zsidó hitközségi életében, mint a képviselőtestület és az elöljáróság tagja, de különösen mint az iskolaszék és a hitoktatásügyi bizottság elnöke. Érdemeiért az újpesti hitközség alelnökké választotta, legutóbb pedig 1928. a VI. községkerületi bíróság elnöke lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2991. címszó a lexikon => 537. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12991.htm

CÍMSZÓ: Lissauer

SZEMÉLYNÉV: Lissauer Lajos

SZÓCIKK: Lissauer Lajos, ítélőtáblai bíró, az újpesti hitközség alelnöke, szül. Sárospatakon 1869. Iskoláit szülőhelyén és Budapesten végezte, ahol az egyetem jogi fakultásán avatták doktorrá. Tanulmányainak befejezése után a bírói pályára lépett. Előbb mint albíró működött Újpesten, majd pályáján egyre emelkedve, kinevezték a kir. ítélőtábla bírájává. Tevékeny részt vesz Újpest zsidó hitközségi életében, mint a képviselőtestület és az elöljáróság tagja, de különösen mint az iskolaszék és a hitoktatásügyi bizottság elnöke. Érdemeiért az újpesti hitközség alelnökké választotta, legutóbb pedig 1928. a VI. községkerületi bíróság elnöke lett.

12991.ht

CÍMSZÓ Lissaue

SZEMÉLYNÉV Lissaue Lajo

SZÓCIKK Lissaue Lajos ítélőtábla bíró a újpest hitközsé alelnöke szül Sárospatako 1869 Iskolái szülőhelyé é Budapeste végezte aho a egyete jog fakultásá avattá doktorrá Tanulmányaina befejezés utá bíró pályár lépett Előb min albír működöt Újpesten maj pályájá egyr emelkedve kinevezté kir ítélőtábl bírájává Tevéken rész ves Újpes zsid hitközség életében min képviselőtestüle é a elöljárósá tagja d különöse min a iskolaszé é hitoktatásügy bizottsá elnöke Érdemeiér a újpest hitközsé alelnökk választotta legutób pedi 1928 VI községkerület bírósá elnök lett

12991.h

CÍMSZ Lissau

SZEMÉLYNÉ Lissau Laj

SZÓCIK Lissau Lajo ítélőtábl bír újpes hitközs alelnök szü Sárospatak 186 Iskolá szülőhely Budapest végezt ah egyet jo fakultás avatt doktorr Tanulmányain befejezé ut bír pályá lépet Elő mi albí működö Újpeste ma pályáj egy emelkedv kinevezt ki ítélőtáb bírájáv Tevéke rés ve Újpe zsi hitközsé életébe mi képviselőtestül elöljárós tagj különös mi iskolasz hitoktatásüg bizotts elnök Érdemeié újpes hitközs alelnök választott legutó ped 192 V községkerüle bírós elnö let

12991.

CÍMS Lissa

SZEMÉLYN Lissa La

SZÓCI Lissa Laj ítélőtáb bí újpe hitköz alelnö sz Sárospata 18 Iskol szülőhel Budapes végez a egye j fakultá avat doktor Tanulmányai befejez u bí pály lépe El m alb működ Újpest m pályá eg emelked kinevez k ítélőtá bírájá Tevék ré v Újp zs hitközs életéb m képviselőtestü elöljáró tag különö m iskolas hitoktatásü bizott elnö Érdemei újpe hitköz alelnö választot legut pe 19 községkerül bíró eln le

12991

CÍM Liss

SZEMÉLY Liss L

SZÓC Liss La ítélőtá b újp hitkö aleln s Sárospat 1 Isko szülőhe Budape vége egy fakult ava dokto Tanulmánya befeje b pál lép E al műkö Újpes pály e emelke kineve ítélőt bíráj Tevé r Új z hitköz életé képviselőtest elöljár ta külön iskola hitoktatás bizot eln Érdeme újp hitkö aleln választo legu p 1 községkerü bír el l

1299

CÍ Lis

SZEMÉL Lis

SZÓ Lis L ítélőt új hitk alel Sárospa Isk szülőh Budap vég eg fakul av dokt Tanulmány befej pá lé a műk Újpe pál emelk kinev ítélő bírá Tev Ú hitkö élet képviselőtes elöljá t külö iskol hitoktatá bizo el Érdem új hitk alel választ leg községker bí e