12995.htm

CÍMSZÓ: Liturgia

SZÓCIKK: elmondása és új nemzeti nyelven szerzett énekek beiktatása. Az istentiszteletnek külső részében is rendszeresítettek változtatást, melyeken a hagyományféltők tábora rnegbotránkozott, mivel az istentiszteletnek tisztán vallásos jellegét idegen szempontoknak, főkép esztétikai igényeknek szolgáltatták ki. Ilyen volt az ének szabályozására szolgáló orgonajáték és a papi és előimádkozói ornátus behozatala. Az orgonajáték nemcsak a szombati munkaszünet szigorán ütött rést, de bizonyára mélyebb okot adott az idegenkedésre az imádságnak mintegy gépre való bízása, ami a személyes spontán érzület szabadabb kifejezésének gátat vetett és a vallásos eszmét a művészeti meggondolás körébe vonta. Az ornátus keresztény papi viselet behozatala más vallás előtt való meghajolást jelentett a konzervativek szemében és azonkívül a tanító-rabbinak kizárólagos papi tekintélyt adott, ami a hagyományos gondolkodással nem fért össze. (L. még Tiszteletnyilvánítás imánál.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2995. címszó a lexikon => 540. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12995.htm

CÍMSZÓ: Liturgia

SZÓCIKK: elmondása és új nemzeti nyelven szerzett énekek beiktatása. Az istentiszteletnek külső részében is rendszeresítettek változtatást, melyeken a hagyományféltők tábora rnegbotránkozott, mivel az istentiszteletnek tisztán vallásos jellegét idegen szempontoknak, főkép esztétikai igényeknek szolgáltatták ki. Ilyen volt az ének szabályozására szolgáló orgonajáték és a papi és előimádkozói ornátus behozatala. Az orgonajáték nemcsak a szombati munkaszünet szigorán ütött rést, de bizonyára mélyebb okot adott az idegenkedésre az imádságnak mintegy gépre való bízása, ami a személyes spontán érzület szabadabb kifejezésének gátat vetett és a vallásos eszmét a művészeti meggondolás körébe vonta. Az ornátus keresztény papi viselet behozatala más vallás előtt való meghajolást jelentett a konzervativek szemében és azonkívül a tanító-rabbinak kizárólagos papi tekintélyt adott, ami a hagyományos gondolkodással nem fért össze. L. még Tiszteletnyilvánítás imánál.

12995.ht

CÍMSZÓ Liturgi

SZÓCIKK elmondás é ú nemzet nyelve szerzet éneke beiktatása A istentiszteletne küls részébe i rendszeresítette változtatást melyeke hagyományféltő tábor rnegbotránkozott mive a istentiszteletne tisztá valláso jellegé idege szempontoknak főké esztétika igényekne szolgáltattá ki Ilye vol a éne szabályozásár szolgál orgonajáté é pap é előimádkozó ornátu behozatala A orgonajáté nemcsa szombat munkaszüne szigorá ütöt rést d bizonyár mélyeb oko adot a idegenkedésr a imádságna minteg gépr val bízása am személye spontá érzüle szabadab kifejezéséne gáta vetet é valláso eszmé művészet meggondolá köréb vonta A ornátu keresztén pap visele behozatal má vallá előt val meghajolás jelentet konzervative szemébe é azonkívü tanító-rabbina kizárólago pap tekintély adott am hagyományo gondolkodássa ne fér össze L mé Tiszteletnyilvánítá imánál

12995.h

CÍMSZ Liturg

SZÓCIK elmondá nemze nyelv szerze ének beiktatás istentiszteletn kül részéb rendszeresített változtatás melyek hagyományfélt tábo rnegbotránkozot miv istentiszteletn tiszt vallás jelleg ideg szempontokna fők esztétik igényekn szolgáltatt k Ily vo én szabályozásá szolgá orgonaját pa előimádkoz ornát behozatal orgonaját nemcs szomba munkaszün szigor ütö rés bizonyá mélye ok ado idegenkedés imádságn minte gép va bízás a személy spont érzül szabada kifejezésén gát vete vallás eszm művésze meggondol köré vont ornát kereszté pa visel behozata m vall elő va meghajolá jelente konzervativ szeméb azonkív tanító-rabbin kizárólag pa tekintél adot a hagyomány gondolkodáss n fé össz m Tiszteletnyilvánít imáná

12995.

CÍMS Litur

SZÓCI elmond nemz nyel szerz éne beiktatá istentisztelet kü részé rendszeresítet változtatá melye hagyományfél táb rnegbotránkozo mi istentisztelet tisz vallá jelle ide szempontokn fő esztéti igények szolgáltat Il v é szabályozás szolg orgonajá p előimádko orná behozata orgonajá nemc szomb munkaszü szigo üt ré bizony mély o ad idegenkedé imádság mint gé v bízá személ spon érzü szabad kifejezésé gá vet vallá esz művész meggondo kör von orná kereszt p vise behozat val el v meghajol jelent konzervati szemé azonkí tanító-rabbi kizáróla p tekinté ado hagyomán gondolkodás f öss Tiszteletnyilvání imán

12995

CÍM Litu

SZÓC elmon nem nye szer én beiktat istentisztele k rész rendszeresíte változtat mely hagyományfé tá rnegbotránkoz m istentisztele tis vall jell id szempontok f esztét igénye szolgálta I szabályozá szol orgonaj előimádk orn behozat orgonaj nem szom munkasz szig ü r bizon mél a idegenked imádsá min g bíz szemé spo érz szaba kifejezés g ve vall es művés meggond kö vo orn keresz vis behoza va e meghajo jelen konzervat szem azonk tanító-rabb kizáról tekint ad hagyomá gondolkodá ös Tiszteletnyilván imá

1299

CÍ Lit

SZÓ elmo ne ny sze é beikta istentisztel rés rendszeresít változta mel hagyományf t rnegbotránko istentisztel ti val jel i szemponto eszté igény szolgált szabályoz szo orgona előimád or behoza orgona ne szo munkas szi bizo mé idegenke imáds mi bí szem sp ér szab kifejezé v val e művé meggon k v or keres vi behoz v meghaj jele konzerva sze azon tanító-rab kizáró tekin a hagyom gondolkod ö Tiszteletnyilvá im