12999.htm

CÍMSZÓ: Loevy

SZEMÉLYNÉV: Loevy Móric

SZÓCIKK: "Loevy Maurice, világhírű francia asztronómus, szül. Bazinban (Pozsony vm.) 1833. ápr. 15., megh. Parisban 1907. okt. 15. A bécsi egyetemen tanult, de már 1860. meghívást kapott a párisi obszervatóriumba. 1873 óta tagja volt az Institutenek, a halhatatlanok akadémiájának, amelynek egy ízben elnöke is volt. 1896 óta vezető igazgatója, volt a párisi obszervatóriumnak. Főbb művei: Éphémerides des étoiles des culminations lunaire (1878-tól); Rapport annuel sur l'État de l'Observatoire de Paris. L. mint műszerek feltalálója is világhírű volt, ő találta fel a könyöktávcsőt (équatorial coudé), amellyel hold-fotográfiákat készített. Megfigyeléseinek eredményeit az Atlas photographique de la Lune sorozatban adta ki. Kitűnt még a bolygók és üstökösök pályájának kiszámításában, a telegráfikus hosszkülönbségek, a refrakció és aberráció megállapításában. Ide vonatkozó nagyobb művei De la Constance de l'Abberration et de la Réfraction (1890): Nouvelle Méthodes pour la Détermination des Orbites des Cornétes (1879); Du Coefficient de l'Élasticité (1892): De la Latitude et des Positions Absolues des Etoiles Fondamentales (1895). Ezenkívül összefoglaló asztronómiát is írt Des Éléments Fondamentaux de l'Astronomie (1886) címmel. Életrajza a világ valamennyi nagy lexikona és számos szakfolyóirat megörökítette. L. a francia-zsidó intézmények valamennyijénél vezető szerepet töltött be."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2999. címszó a lexikon => 540. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12999.htm

CÍMSZÓ: Loevy

SZEMÉLYNÉV: Loevy Móric

SZÓCIKK: Loevy Maurice, világhírű francia asztronómus, szül. Bazinban Pozsony vm. 1833. ápr. 15., megh. Parisban 1907. okt. 15. A bécsi egyetemen tanult, de már 1860. meghívást kapott a párisi obszervatóriumba. 1873 óta tagja volt az Institutenek, a halhatatlanok akadémiájának, amelynek egy ízben elnöke is volt. 1896 óta vezető igazgatója, volt a párisi obszervatóriumnak. Főbb művei: Éphémerides des étoiles des culminations lunaire 1878-tól ; Rapport annuel sur l'État de l'Observatoire de Paris. L. mint műszerek feltalálója is világhírű volt, ő találta fel a könyöktávcsőt équatorial coudé , amellyel hold-fotográfiákat készített. Megfigyeléseinek eredményeit az Atlas photographique de la Lune sorozatban adta ki. Kitűnt még a bolygók és üstökösök pályájának kiszámításában, a telegráfikus hosszkülönbségek, a refrakció és aberráció megállapításában. Ide vonatkozó nagyobb művei De la Constance de l'Abberration et de la Réfraction 1890 : Nouvelle Méthodes pour la Détermination des Orbites des Cornétes 1879 ; Du Coefficient de l'Élasticité 1892 : De la Latitude et des Positions Absolues des Etoiles Fondamentales 1895 . Ezenkívül összefoglaló asztronómiát is írt Des Éléments Fondamentaux de l'Astronomie 1886 címmel. Életrajza a világ valamennyi nagy lexikona és számos szakfolyóirat megörökítette. L. a francia-zsidó intézmények valamennyijénél vezető szerepet töltött be.

12999.ht

CÍMSZÓ Loev

SZEMÉLYNÉV Loev Móri

SZÓCIKK Loev Maurice világhír franci asztronómus szül Bazinba Pozson vm 1833 ápr 15. megh Parisba 1907 okt 15 bécs egyeteme tanult d má 1860 meghívás kapot páris obszervatóriumba 187 ót tagj vol a Institutenek halhatatlano akadémiájának amelyne eg ízbe elnök i volt 189 ót vezet igazgatója vol páris obszervatóriumnak Főb művei Éphémeride de étoile de culmination lunair 1878-tó Rappor annue su l'Éta d l'Observatoir d Paris L min műszere feltalálój i világhír volt talált fe könyöktávcső équatoria coud amellye hold-fotográfiáka készített Megfigyeléseine eredményei a Atla photographiqu d l Lun sorozatba adt ki Kitűn mé bolygó é üstökösö pályájána kiszámításában telegráfiku hosszkülönbségek refrakci é aberráci megállapításában Id vonatkoz nagyob műve D l Constanc d l'Abberratio e d l Réfractio 189 Nouvell Méthode pou l Déterminatio de Orbite de Cornéte 187 D Coefficien d l'Élasticit 189 D l Latitud e de Position Absolue de Etoile Fondamentale 189 Ezenkívü összefoglal asztronómiá i ír De Élément Fondamentau d l'Astronomi 188 címmel Életrajz vilá valamenny nag lexikon é számo szakfolyóira megörökítette L francia-zsid intézménye valamennyijéné vezet szerepe töltöt be

12999.h

CÍMSZ Loe

SZEMÉLYNÉ Loe Mór

SZÓCIK Loe Mauric világhí franc asztronómu szü Bazinb Pozso v 183 áp 15 meg Parisb 190 ok 1 béc egyetem tanul m 186 meghívá kapo pári obszervatóriumb 18 ó tag vo Institutene halhatatlan akadémiájána amelyn e ízb elnö vol 18 ó veze igazgatój vo pári obszervatóriumna Fő műve Éphémerid d étoil d culminatio lunai 1878-t Rappo annu s l'Ét l'Observatoi Pari mi műszer feltaláló világhí vol talál f könyöktávcs équatori cou amelly hold-fotográfiák készítet Megfigyelésein eredménye Atl photographiq Lu sorozatb ad k Kitű m bolyg üstökös pályáján kiszámításába telegráfik hosszkülönbsége refrakc aberrác megállapításába I vonatko nagyo műv Constan l'Abberrati Réfracti 18 Nouvel Méthod po Déterminati d Orbit d Cornét 18 Coefficie l'Élastici 18 Latitu d Positio Absolu d Etoil Fondamental 18 Ezenkív összefogla asztronómi í D Élémen Fondamenta l'Astronom 18 címme Életraj vil valamenn na lexiko szám szakfolyóir megörökített francia-zsi intézmény valamennyijén veze szerep töltö b

12999.

CÍMS Lo

SZEMÉLYN Lo Mó

SZÓCI Lo Mauri világh fran asztronóm sz Bazin Pozs 18 á 1 me Paris 19 o bé egyete tanu 18 meghív kap pár obszervatórium 1 ta v Instituten halhatatla akadémiáján amely íz eln vo 1 vez igazgató v pár obszervatóriumn F műv Éphémeri étoi culminati luna 1878- Rapp ann l'É l'Observato Par m műsze feltalál világh vo talá könyöktávc équator co amell hold-fotográfiá készíte Megfigyelései eredmény At photographi L sorozat a Kit boly üstökö pályájá kiszámításáb telegráfi hosszkülönbség refrak aberrá megállapításáb vonatk nagy mű Consta l'Abberrat Réfract 1 Nouve Métho p Déterminat Orbi Corné 1 Coeffici l'Élastic 1 Latit Positi Absol Etoi Fondamenta 1 Ezenkí összefogl asztronóm Éléme Fondament l'Astrono 1 címm Életra vi valamen n lexik szá szakfolyói megörökítet francia-zs intézmén valamennyijé vez szere tölt

12999

CÍM L

SZEMÉLY L M

SZÓC L Maur világ fra asztronó s Bazi Poz 1 m Pari 1 b egyet tan 1 meghí ka pá obszervatóriu t Institute halhatatl akadémiájá amel í el v ve igazgat pá obszervatórium mű Éphémer éto culminat lun 1878 Rap an l' l'Observat Pa műsz feltalá világ v tal könyöktáv équato c amel hold-fotográfi készít Megfigyelése eredmén A photograph soroza Ki bol üstök pályáj kiszámításá telegráf hosszkülönbsé refra aberr megállapításá vonat nag m Const l'Abberra Réfrac Nouv Méth Détermina Orb Corn Coeffic l'Élasti Lati Posit Abso Eto Fondament Ezenk összefog asztronó Élém Fondamen l'Astron cím Életr v valame lexi sz szakfolyó megörökíte francia-z intézmé valamennyij ve szer töl

1299SZEMÉL

SZÓ Mau vilá fr asztron Baz Po Par egye ta megh k p obszervatóri Institut halhatat akadémiáj ame e v igazga p obszervatóriu m Éphéme ét culmina lu 187 Ra a l l'Observa P műs feltal vilá ta könyöktá équat ame hold-fotográf készí Megfigyelés eredmé photograp soroz K bo üstö pályá kiszámítás telegrá hosszkülönbs refr aber megállapítás vona na Cons l'Abberr Réfra Nou Mét Détermin Or Cor Coeffi l'Élast Lat Posi Abs Et Fondamen Ezen összefo asztron Élé Fondame l'Astro cí Élet valam lex s szakfoly megörökít francia- intézm valamennyi v sze tö