13004.htm

CÍMSZÓ: Losonc

SZÓCIKK: Losonc, rend. tan. város Nógrád vm., (Cs.-Szl.), 12,984 lak. A L.-i (kongresszusi) hitközség 1808. alakult meg. Előzőleg a zsidók nem kaptak letelepedési engedélyt, de sűrűn laktak a környező falvakban és a megyének különösen déli részén. A Wohl-család volt az első, amely a XVIII. sz. vége felé letelepedési engedélyt kapott L.-on Szilassy József udvari tanácsostól. Akkor Szilassy-családé volt L.-nak egy Tugár nevű városrésze s a később itt letelepedő zsidókról kezdetben a hitközséget is L.-tugári hitközségnek nevezték. A legrégebben letelepedett családok, amelyek a hitközséget megalapították a Sacher, Wallesz, Weisz, Groszberger, Schmidl, Schneller, Deutsch, Herz és Lederer családok voltak, amelyeknek leszármazottjai nagyrésze ma is .L-on laknak. Az első elöljárók a következők: Wohl Izrael, Stein Márkusz, Schenk Mór és Braun Ábrahám. A hitközség első rabbija Hőgyész Móse volt, aki a szabadságharc alatt sokat szenvedett magyar érzelmei miatt a L.-ot dúló osztrák-orosz hadseregtől. A szabadságharc alatt - melyben sgyebként sok L.-i zsidó is részt vett - L. elpusztult és a bitközség is nagyon visszamaradt fejlődésében. Hőgyész Móse halála után a hitközség Goldzieher M. Henriket választotta meg rabbijáúl, akinek rövidesen távoznia kellett, mert a híveknek nem volt elég konzervatív.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3004. címszó a lexikon => 541. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13004.htm

CÍMSZÓ: Losonc

SZÓCIKK: Losonc, rend. tan. város Nógrád vm., Cs.-Szl. , 12,984 lak. A L.-i kongresszusi hitközség 1808. alakult meg. Előzőleg a zsidók nem kaptak letelepedési engedélyt, de sűrűn laktak a környező falvakban és a megyének különösen déli részén. A Wohl-család volt az első, amely a XVIII. sz. vége felé letelepedési engedélyt kapott L.-on Szilassy József udvari tanácsostól. Akkor Szilassy-családé volt L.-nak egy Tugár nevű városrésze s a később itt letelepedő zsidókról kezdetben a hitközséget is L.-tugári hitközségnek nevezték. A legrégebben letelepedett családok, amelyek a hitközséget megalapították a Sacher, Wallesz, Weisz, Groszberger, Schmidl, Schneller, Deutsch, Herz és Lederer családok voltak, amelyeknek leszármazottjai nagyrésze ma is .L-on laknak. Az első elöljárók a következők: Wohl Izrael, Stein Márkusz, Schenk Mór és Braun Ábrahám. A hitközség első rabbija Hőgyész Móse volt, aki a szabadságharc alatt sokat szenvedett magyar érzelmei miatt a L.-ot dúló osztrák-orosz hadseregtől. A szabadságharc alatt - melyben sgyebként sok L.-i zsidó is részt vett - L. elpusztult és a bitközség is nagyon visszamaradt fejlődésében. Hőgyész Móse halála után a hitközség Goldzieher M. Henriket választotta meg rabbijáúl, akinek rövidesen távoznia kellett, mert a híveknek nem volt elég konzervatív.

13004.ht

CÍMSZÓ Loson

SZÓCIKK Losonc rend tan váro Nógrá vm. Cs.-Szl 12,98 lak L.- kongresszus hitközsé 1808 alakul meg Előzőle zsidó ne kapta letelepedés engedélyt d sűrű lakta környez falvakba é megyéne különöse dél részén Wohl-csalá vol a első amel XVIII sz vég fel letelepedés engedély kapot L.-o Szilass Józse udvar tanácsostól Akko Szilassy-család vol L.-na eg Tugá nev városrész későb it leteleped zsidókró kezdetbe hitközsége i L.-tugár hitközségne nevezték legrégebbe letelepedet családok amelye hitközsége megalapítottá Sacher Wallesz Weisz Groszberger Schmidl Schneller Deutsch Her é Ledere családo voltak amelyekne leszármazottja nagyrész m i .L-o laknak A els elöljáró következők Woh Izrael Stei Márkusz Schen Mó é Brau Ábrahám hitközsé els rabbij Hőgyés Mós volt ak szabadsághar alat soka szenvedet magya érzelme miat L.-o dúl osztrák-oros hadseregtől szabadsághar alat melybe sgyebkén so L.- zsid i rész vet L elpusztul é bitközsé i nagyo visszamarad fejlődésében Hőgyés Mós halál utá hitközsé Goldziehe M Henrike választott me rabbijáúl akine rövidese távozni kellett mer hívekne ne vol elé konzervatív

13004.h

CÍMSZ Loso

SZÓCIK Loson ren ta vár Nógr vm Cs.-Sz 12,9 la L. kongresszu hitközs 180 alaku me Előzől zsid n kapt letelepedé engedély sűr lakt környe falvakb megyén különös dé részé Wohl-csal vo els ame XVII s vé fe letelepedé engedél kapo L.- Szilas Józs udva tanácsostó Akk Szilassy-csalá vo L.-n e Tug ne városrés késő i letelepe zsidókr kezdetb hitközség L.-tugá hitközségn nevezté legrégebb letelepede családo amely hitközség megalapított Sache Walles Weis Groszberge Schmid Schnelle Deutsc He Leder család volta amelyekn leszármazottj nagyrés .L- lakna el elöljár következő Wo Izrae Ste Márkus Sche M Bra Ábrahá hitközs el rabbi Hőgyé Mó vol a szabadságha ala sok szenvede magy érzelm mia L.- dú osztrák-oro hadseregtő szabadságha ala melyb sgyebké s L. zsi rés ve elpusztu bitközs nagy visszamara fejlődésébe Hőgyé Mó halá ut hitközs Goldzieh Henrik választot m rabbijáú akin rövides távozn kellet me hívekn n vo el konzervatí

13004.

CÍMS Los

SZÓCI Loso re t vá Nóg v Cs.-S 12, l L kongressz hitköz 18 alak m Előző zsi kap leteleped engedél sű lak körny falvak megyé különö d rész Wohl-csa v el am XVI v f leteleped engedé kap L. Szila Józ udv tanácsost Ak Szilassy-csal v L.- Tu n városré kés letelep zsidók kezdet hitközsé L.-tug hitközség nevezt legrégeb leteleped család amel hitközsé megalapítot Sach Walle Wei Groszberg Schmi Schnell Deuts H Lede csalá volt amelyek leszármazott nagyré .L lakn e elöljá következ W Izra St Márku Sch Br Ábrah hitköz e rabb Hőgy M vo szabadságh al so szenved mag érzel mi L. d osztrák-or hadseregt szabadságh al mely sgyebk L zs ré v elpuszt bitköz nag visszamar fejlődéséb Hőgy M hal u hitköz Goldzie Henri választo rabbijá aki rövide távoz kelle m hívek v e konzervat

13004

CÍM Lo

SZÓC Los r v Nó Cs.- 12 kongress hitkö 1 ala Előz zs ka letelepe engedé s la körn falva megy külön rés Wohl-cs e a XV letelepe enged ka L Szil Jó ud tanácsos A Szilassy-csa L. T városr ké letele zsidó kezde hitközs L.-tu hitközsé nevez legrége letelepe csalá ame hitközs megalapíto Sac Wall We Groszber Schm Schnel Deut Led csal vol amelye leszármazot nagyr . lak elölj követke Izr S Márk Sc B Ábra hitkö rab Hőg v szabadság a s szenve ma érze m L osztrák-o hadsereg szabadság a mel sgyeb z r elpusz bitkö na visszama fejlődésé Hőg ha hitkö Goldzi Henr választ rabbij ak rövid távo kell híve konzerva

1300

CÍ L

SZÓ Lo N Cs. 1 kongres hitk al Elő z k letelep enged l kör falv meg külö ré Wohl-c X letelep enge k Szi J u tanácso Szilassy-cs L város k letel zsid kezd hitköz L.-t hitközs neve legrég letelep csal am hitköz megalapít Sa Wal W Groszbe Sch Schne Deu Le csa vo amely leszármazo nagy la elöl követk Iz Már S Ábr hitk ra Hő szabadsá szenv m érz osztrák- hadsere szabadsá me sgye elpus bitk n visszam fejlődés Hő h hitk Goldz Hen válasz rabbi a rövi táv kel hív konzerv