13008.htm

CÍMSZÓ: Löffler

SZEMÉLYNÉV: Löffler Béla

SZÓCIKK: Löffler, 1. Béla, építész, szül. Budapesten 1880. szept. 7. Tanulmányai elvégzése után mérnöki irodát nyitott. Tervezte és építette a budapesti orth. hitközség Kazinczy-utcai templomát, mely monumentális egyszerűségével egyike a legmodernebb magyar zsinagógáknak, az orth. hitközség székházát és iskoláját, számos villát, gyári és iskolaépületet. 1925-ben Palesztinába költözött, ahol felépítette a tel-avivi kiállítási pavillont. Jelenleg Alexandriában van építési irodája. Fivére L. S. Sándor, építész, aki L.-rel közösen irányította ennek budapesti építkezéseit.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3008. címszó a lexikon => 541. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13008.htm

CÍMSZÓ: Löffler

SZEMÉLYNÉV: Löffler Béla

SZÓCIKK: Löffler, 1. Béla, építész, szül. Budapesten 1880. szept. 7. Tanulmányai elvégzése után mérnöki irodát nyitott. Tervezte és építette a budapesti orth. hitközség Kazinczy-utcai templomát, mely monumentális egyszerűségével egyike a legmodernebb magyar zsinagógáknak, az orth. hitközség székházát és iskoláját, számos villát, gyári és iskolaépületet. 1925-ben Palesztinába költözött, ahol felépítette a tel-avivi kiállítási pavillont. Jelenleg Alexandriában van építési irodája. Fivére L. S. Sándor, építész, aki L.-rel közösen irányította ennek budapesti építkezéseit.

13008.ht

CÍMSZÓ Löffle

SZEMÉLYNÉV Löffle Bél

SZÓCIKK Löffler 1 Béla építész szül Budapeste 1880 szept 7 Tanulmánya elvégzés utá mérnök irodá nyitott Tervezt é épített budapest orth hitközsé Kazinczy-utca templomát mel monumentáli egyszerűségéve egyik legmoderneb magya zsinagógáknak a orth hitközsé székházá é iskoláját számo villát gyár é iskolaépületet 1925-be Palesztináb költözött aho felépített tel-aviv kiállítás pavillont Jelenle Alexandriába va építés irodája Fivér L S Sándor építész ak L.-re közöse irányított enne budapest építkezéseit

13008.h

CÍMSZ Löffl

SZEMÉLYNÉ Löffl Bé

SZÓCIK Löffle Bél építés szü Budapest 188 szep Tanulmány elvégzé ut mérnö irod nyitot Tervez építet budapes ort hitközs Kazinczy-utc templomá me monumentál egyszerűségév egyi legmoderne magy zsinagógákna ort hitközs székház iskolájá szám villá gyá iskolaépülete 1925-b Palesztiná költözöt ah felépítet tel-avi kiállítá pavillon Jelenl Alexandriáb v építé irodáj Fivé Sándo építés a L.-r közös irányítot enn budapes építkezései

13008.

CÍMS Löff

SZEMÉLYN Löff B

SZÓCI Löffl Bé építé sz Budapes 18 sze Tanulmán elvégz u mérn iro nyito Terve építe budape or hitköz Kazinczy-ut templom m monumentá egyszerűségé egy legmodern mag zsinagógákn or hitköz székhá iskoláj szá vill gy iskolaépület 1925- Palesztin költözö a felépíte tel-av kiállít pavillo Jelen Alexandriá épít irodá Fiv Sánd építé L.- közö irányíto en budape építkezése

13008

CÍM Löf

SZEMÉLY Löf

SZÓC Löff B épít s Budape 1 sz Tanulmá elvég mér ir nyit Terv épít budap o hitkö Kazinczy-u templo monument egyszerűség eg legmoder ma zsinagógák o hitkö székh iskolá sz vil g iskolaépüle 1925 Paleszti költöz felépít tel-a kiállí pavill Jele Alexandri épí irod Fi Sán épít L. köz irányít e budap építkezés

1300

CÍ Lö

SZEMÉL Lö

SZÓ Löf épí Budap s Tanulm elvé mé i nyi Ter épí buda hitk Kazinczy- templ monumen egyszerűsé e legmode m zsinagógá hitk szék iskol s vi iskolaépül 192 Paleszt költö felépí tel- kiáll pavil Jel Alexandr ép iro F Sá épí L kö irányí buda építkezé