13012.htm

CÍMSZÓ: Lothar

SZEMÉLYNÉV: Lothar Rudolf

SZÓCIKK: "Lothar Rudolf, (családi néven Spitzer), író és színműíró, szül. Budapesten 1865. Tanulmányait Bécsben és Heidelbergben végezte, majd hosszabb ideig Parisban élt. A bécsi Neue Freie Pressébe, a Neues Wiener Journalba és több nagy berlini lapba ír állandóan tárcákat és cikkeket. Néhány évig egy berlini színházat is igazgatott. Sokoldalú irodalomtörténeti működést fejtett ki. Idevágó munkái közül a legjelentékenyebbek: Kritische Studien zur Psychologie der Litteratur; Das deutsche Drama der Gegenwart; Das Wiener Burgtheater. Regényei közül említendők: Halbnaturen; Septett; Die Fahrt ins Blaue; Der Herr von Berlin. A német színházak műsorán gyakran szereplő régibb színpadi munkái közül a legjelentékenyebbek: Der Satan; Lügen; Der Wert des Lebens; Caesar Borgias Ende; Der Wunsch; Der Rosentempler; Rausch; Ritter; Tod und Teufel; König Harlekin. Újabban különböző spanyol és olasz álneveken nagysikerű színműveket írt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3012. címszó a lexikon => 542. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13012.htm

CÍMSZÓ: Lothar

SZEMÉLYNÉV: Lothar Rudolf

SZÓCIKK: Lothar Rudolf, családi néven Spitzer , író és színműíró, szül. Budapesten 1865. Tanulmányait Bécsben és Heidelbergben végezte, majd hosszabb ideig Parisban élt. A bécsi Neue Freie Pressébe, a Neues Wiener Journalba és több nagy berlini lapba ír állandóan tárcákat és cikkeket. Néhány évig egy berlini színházat is igazgatott. Sokoldalú irodalomtörténeti működést fejtett ki. Idevágó munkái közül a legjelentékenyebbek: Kritische Studien zur Psychologie der Litteratur; Das deutsche Drama der Gegenwart; Das Wiener Burgtheater. Regényei közül említendők: Halbnaturen; Septett; Die Fahrt ins Blaue; Der Herr von Berlin. A német színházak műsorán gyakran szereplő régibb színpadi munkái közül a legjelentékenyebbek: Der Satan; Lügen; Der Wert des Lebens; Caesar Borgias Ende; Der Wunsch; Der Rosentempler; Rausch; Ritter; Tod und Teufel; König Harlekin. Újabban különböző spanyol és olasz álneveken nagysikerű színműveket írt.

13012.ht

CÍMSZÓ Lotha

SZEMÉLYNÉV Lotha Rudol

SZÓCIKK Lotha Rudolf család néve Spitze ír é színműíró szül Budapeste 1865 Tanulmányai Bécsbe é Heidelbergbe végezte maj hosszab idei Parisba élt bécs Neu Frei Pressébe Neue Wiene Journalb é töb nag berlin lapb í állandóa tárcáka é cikkeket Néhán évi eg berlin színháza i igazgatott Sokoldal irodalomtörténet működés fejtet ki Idevág munká közü legjelentékenyebbek Kritisch Studie zu Psychologi de Litteratur Da deutsch Dram de Gegenwart Da Wiene Burgtheater Regénye közü említendők Halbnaturen Septett Di Fahr in Blaue De Her vo Berlin néme színháza műsorá gyakra szerepl régib színpad munká közü legjelentékenyebbek De Satan Lügen De Wer de Lebens Caesa Borgia Ende De Wunsch De Rosentempler Rausch Ritter To un Teufel Köni Harlekin Újabba különböz spanyo é olas álneveke nagysiker színműveke írt

13012.h

CÍMSZ Loth

SZEMÉLYNÉ Loth Rudo

SZÓCIK Loth Rudol csalá név Spitz í színműír szü Budapest 186 Tanulmánya Bécsb Heidelbergb végezt ma hossza ide Parisb él béc Ne Fre Presséb Neu Wien Journal tö na berli lap állandó tárcák cikkeke Néhá év e berli színház igazgatot Sokolda irodalomtörténe működé fejte k Idevá munk köz legjelentékenyebbe Kritisc Studi z Psycholog d Litteratu D deutsc Dra d Gegenwar D Wien Burgtheate Regény köz említendő Halbnature Septet D Fah i Blau D He v Berli ném színház műsor gyakr szerep régi színpa munk köz legjelentékenyebbe D Sata Lüge D We d Leben Caes Borgi End D Wunsc D Rosentemple Rausc Ritte T u Teufe Kön Harleki Újabb különbö spany ola álnevek nagysike színművek ír

13012.

CÍMS Lot

SZEMÉLYN Lot Rud

SZÓCI Lot Rudo csal né Spit színműí sz Budapes 18 Tanulmány Bécs Heidelberg végez m hossz id Paris é bé N Fr Pressé Ne Wie Journa t n berl la álland tárcá cikkek Néh é berl színhá igazgato Sokold irodalomtörtén működ fejt Idev mun kö legjelentékenyebb Kritis Stud Psycholo Litterat deuts Dr Gegenwa Wie Burgtheat Regén kö említend Halbnatur Septe Fa Bla H Berl né színhá műso gyak szere rég színp mun kö legjelentékenyebb Sat Lüg W Lebe Cae Borg En Wuns Rosentempl Raus Ritt Teuf Kö Harlek Újab különb span ol álneve nagysik színműve í

13012

CÍM Lo

SZEMÉLY Lo Ru

SZÓC Lo Rud csa n Spi színmű s Budape 1 Tanulmán Béc Heidelber vége hoss i Pari b F Press N Wi Journ ber l állan tárc cikke Né ber szính igazgat Sokol irodalomtörté műkö fej Ide mu k legjelentékenyeb Kriti Stu Psychol Littera deut D Gegenw Wi Burgthea Regé k említen Halbnatu Sept F Bl Ber n szính műs gya szer ré szín mu k legjelentékenyeb Sa Lü Leb Ca Bor E Wun Rosentemp Rau Rit Teu K Harle Úja külön spa o álnev nagysi színműv

1301

CÍ L

SZEMÉL L R

SZÓ L Ru cs Sp színm Budap Tanulmá Bé Heidelbe vég hos Par Pres W Jour be álla tár cikk N be szín igazga Soko irodalomtört műk fe Id m legjelentékenye Krit St Psycho Litter deu Gegen W Burgthe Reg említe Halbnat Sep B Be szín mű gy sze r szí m legjelentékenye S L Le C Bo Wu Rosentem Ra Ri Te Harl Új külö sp álne nagys színmű