13016.htm

CÍMSZÓ: Lövi

SZEMÉLYNÉV: Lővy Ferenc

SZÓCIKK: L. Ferenc, rabbi, szül. Kőrösladányon (Békés vm.). 1869. jan. 19. A pesti Rabbiképző elvégzése után égy évig a berlini egyetemen és a berlini rabbiképzőben tanult. 1894-től 1903-ig Nagyatádon volt rabbi, azután főrabbi Marosvásárhelyen. Itt megalapította a leánygimnáziumot, a Talmud Tórát, a Népkonyhát. Jelentékeny tudományos munkásságot fejtett ki. Művei közül a Bibliai Történet (1904) eddig három kiadást ért el. Sokat dolgozott Péchy Simon és a szombatosok szektájának kutatása körül. Egyéb művei: R. Simon b. Jocháj élete és szentírásmagyarázata (Budapest, '1892.). Lefordította Nordau: Dr. Kohn c. drámáját.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3016. címszó a lexikon => 542. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13016.htm

CÍMSZÓ: Lövi

SZEMÉLYNÉV: Lővy Ferenc

SZÓCIKK: L. Ferenc, rabbi, szül. Kőrösladányon Békés vm. . 1869. jan. 19. A pesti Rabbiképző elvégzése után égy évig a berlini egyetemen és a berlini rabbiképzőben tanult. 1894-től 1903-ig Nagyatádon volt rabbi, azután főrabbi Marosvásárhelyen. Itt megalapította a leánygimnáziumot, a Talmud Tórát, a Népkonyhát. Jelentékeny tudományos munkásságot fejtett ki. Művei közül a Bibliai Történet 1904 eddig három kiadást ért el. Sokat dolgozott Péchy Simon és a szombatosok szektájának kutatása körül. Egyéb művei: R. Simon b. Jocháj élete és szentírásmagyarázata Budapest, '1892. . Lefordította Nordau: Dr. Kohn c. drámáját.

13016.ht

CÍMSZÓ Löv

SZEMÉLYNÉV Lőv Feren

SZÓCIKK L Ferenc rabbi szül Kőrösladányo Béké vm 1869 jan 19 pest Rabbiképz elvégzés utá ég évi berlin egyeteme é berlin rabbiképzőbe tanult 1894-tő 1903-i Nagyatádo vol rabbi azutá főrabb Marosvásárhelyen It megalapított leánygimnáziumot Talmu Tórát Népkonyhát Jelentéken tudományo munkásságo fejtet ki Műve közü Biblia Történe 190 eddi háro kiadás ér el Soka dolgozot Péch Simo é szombatoso szektájána kutatás körül Egyé művei R Simo b Jochá élet é szentírásmagyarázat Budapest '1892 Lefordított Nordau Dr Koh c drámáját

13016.h

CÍMSZ Lö

SZEMÉLYNÉ Lő Fere

SZÓCIK Feren rabb szü Kőrösladány Bék v 186 ja 1 pes Rabbikép elvégzé ut é év berli egyetem berli rabbiképzőb tanul 1894-t 1903- Nagyatád vo rabb azut főrab Marosvásárhelye I megalapítot leánygimnáziumo Talm Tórá Népkonyhá Jelentéke tudomány munkásság fejte k Műv köz Bibli Történ 19 edd hár kiadá é e Sok dolgozo Péc Sim szombatos szektáján kutatá körü Egy műve Sim Joch éle szentírásmagyaráza Budapes '189 Lefordítot Norda D Ko drámájá

13016.

CÍMS L

SZEMÉLYN L Fer

SZÓCI Fere rab sz Kőrösladán Bé 18 j pe Rabbiké elvégz u é berl egyete berl rabbiképző tanu 1894- 1903 Nagyatá v rab azu főra Marosvásárhely megalapíto leánygimnázium Tal Tór Népkonyh Jelenték tudomán munkássá fejt Mű kö Bibl Törté 1 ed há kiad So dolgoz Pé Si szombato szektájá kutat kör Eg műv Si Joc él szentírásmagyaráz Budape '18 Lefordíto Nord K drámáj

13016

CÍM

SZEMÉLY Fe

SZÓC Fer ra s Kőrösladá B 1 p Rabbik elvég ber egyet ber rabbiképz tan 1894 190 Nagyat ra az főr Marosvásárhel megalapít leánygimnáziu Ta Tó Népkony Jelenté tudomá munkáss fej M k Bib Tört e h kia S dolgo P S szombat szektáj kuta kö E mű S Jo é szentírásmagyará Budap '1 Lefordít Nor drámá

1301SZEMÉL F

SZÓ Fe r Kőröslad Rabbi elvé be egye be rabbikép ta 189 19 Nagya r a fő Marosvásárhe megalapí leánygimnázi T T Népkon Jelent tudom munkás fe Bi Tör ki dolg szomba szektá kut k m J szentírásmagyar Buda ' Lefordí No drám