13020.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Lőw Immánuel

SZÓCIKK: "L. Immánuel, rabbi, L. Lipót fia, szül. Szegeden 1854. jan. 20.1878 óta nagyapjának utóda a szegedi rabbiszékben. A magyar nyelvű zsinagógai szónoklat művésze, akinek több kötetben megjelent beszédei a magyar széppróza legkiválóbb termékeihez tartoznak. Magyarország legszebb zsidótemplomát az ő buzdítására és útmutatása szerint építették föl Szegeden (1903). Mint a héber és aram nyelv lexikográfusa és az ókori zsidó néprajz ismerője már fiatal korában feltűnt és idővel világhírre tett szert tudományos körökben. A Gesenius-féle nagy héber szótár több kiadásának társszerkesztője volt. Főműve: Die Flora der Juden, 3 nagy kötetben jelent meg. Az archeológia, a filológia és a botanika tudományos eszközével tárta fel ebben a hatalmas művében a bibliai és talmudi korok héber flóráját, úgy, hogy az elmúltnak hitt csodálatos világ restaurátorának tekinthető. Az egész tudományos világ példátlanul egyhangú elismeréssel fogadta ezt a munkát, amely széles alapja egy még nagyobb munkának, amelyet L. most rendez sajtó alá. Kritikusai nem csak sokoldalú és a tudomány majdnem minden diszciplínáját átfogó tudását ismerték el e művével kapcsolatosan, de csodálattal magasztalták önmegtagadásig menő szívós kitartását is, amellyel a tudománynak ezt az évszázadokon át elhanyagolt és megközelíthetetlennek látszó területét megmunkálta. A héber flóra kikutatásának nehéz munkája azonban nem kötötte le egész energiáját és sok más értékes művet is irt mindig egyforma tudományos felkészültséggel. Mint a legtöbb külföldi zsidó és orient lista folyóirat munkatársa, számtalan közleménnyel gazdagította a sémi nyelvtudományt és vallástörténetet. Meggyőződése szerint a vallási konzervatívság felé hajlik és izzó magyar érzése mellett a zsidó népi reneszánsz lelkes híve és előmozdítója. 1920. egy kitért zsidó újságíró besúgásai miatt fogságot szenvedett. 1917-ben a kongresszusi alapon álló zsidó felekezet egyhangúlag a magyar felsőház tagjává választotta. Nagyjelentőségű munkái még: Aramäische Pflanzenname (Wien 1881); A szegedi zsidók (Kulinyi Zsigmonddal, Szeged 1885). Sajtó alá rendezte atyjának összegyűjtött munkáit: Leopold Löw, Gesammelte Schriften I - V. (Szeged 1889-900); Száz beszéd (u. o. 1923). Nagyobb értekezéseit a Délmagyarország, Egyenlőség, Monatsschrift für Geschichte u. Wissenschaft des Judentums, Magyar Zsinagóga, Magyar Zsidó Szemle, Orientalistische Literaturzeitung, Revue des études juives, Szeged, Szegedi Híradó, Szegedi Napló, Szeged és Vidéke, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Zeitschrift für Assyriologie, Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft című folyóiratok és újságok közölték. Nyomtatásban megjelent műveinek száma közel háromszáz."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3020. címszó a lexikon => 543. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13020.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Lőw Immánuel

SZÓCIKK: L. Immánuel, rabbi, L. Lipót fia, szül. Szegeden 1854. jan. 20.1878 óta nagyapjának utóda a szegedi rabbiszékben. A magyar nyelvű zsinagógai szónoklat művésze, akinek több kötetben megjelent beszédei a magyar széppróza legkiválóbb termékeihez tartoznak. Magyarország legszebb zsidótemplomát az ő buzdítására és útmutatása szerint építették föl Szegeden 1903 . Mint a héber és aram nyelv lexikográfusa és az ókori zsidó néprajz ismerője már fiatal korában feltűnt és idővel világhírre tett szert tudományos körökben. A Gesenius-féle nagy héber szótár több kiadásának társszerkesztője volt. Főműve: Die Flora der Juden, 3 nagy kötetben jelent meg. Az archeológia, a filológia és a botanika tudományos eszközével tárta fel ebben a hatalmas művében a bibliai és talmudi korok héber flóráját, úgy, hogy az elmúltnak hitt csodálatos világ restaurátorának tekinthető. Az egész tudományos világ példátlanul egyhangú elismeréssel fogadta ezt a munkát, amely széles alapja egy még nagyobb munkának, amelyet L. most rendez sajtó alá. Kritikusai nem csak sokoldalú és a tudomány majdnem minden diszciplínáját átfogó tudását ismerték el e művével kapcsolatosan, de csodálattal magasztalták önmegtagadásig menő szívós kitartását is, amellyel a tudománynak ezt az évszázadokon át elhanyagolt és megközelíthetetlennek látszó területét megmunkálta. A héber flóra kikutatásának nehéz munkája azonban nem kötötte le egész energiáját és sok más értékes művet is irt mindig egyforma tudományos felkészültséggel. Mint a legtöbb külföldi zsidó és orient lista folyóirat munkatársa, számtalan közleménnyel gazdagította a sémi nyelvtudományt és vallástörténetet. Meggyőződése szerint a vallási konzervatívság felé hajlik és izzó magyar érzése mellett a zsidó népi reneszánsz lelkes híve és előmozdítója. 1920. egy kitért zsidó újságíró besúgásai miatt fogságot szenvedett. 1917-ben a kongresszusi alapon álló zsidó felekezet egyhangúlag a magyar felsőház tagjává választotta. Nagyjelentőségű munkái még: Aramäische Pflanzenname Wien 1881 ; A szegedi zsidók Kulinyi Zsigmonddal, Szeged 1885 . Sajtó alá rendezte atyjának összegyűjtött munkáit: Leopold Löw, Gesammelte Schriften I - V. Szeged 1889-900 ; Száz beszéd u. o. 1923 . Nagyobb értekezéseit a Délmagyarország, Egyenlőség, Monatsschrift für Geschichte u. Wissenschaft des Judentums, Magyar Zsinagóga, Magyar Zsidó Szemle, Orientalistische Literaturzeitung, Revue des études juives, Szeged, Szegedi Híradó, Szegedi Napló, Szeged és Vidéke, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Zeitschrift für Assyriologie, Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft című folyóiratok és újságok közölték. Nyomtatásban megjelent műveinek száma közel háromszáz.

13020.ht

CÍMSZÓ Lö

SZEMÉLYNÉV Lő Immánue

SZÓCIKK L Immánuel rabbi L Lipó fia szül Szegede 1854 jan 20.187 ót nagyapjána utód szeged rabbiszékben magya nyelv zsinagóga szónokla művésze akine töb kötetbe megjelen beszéde magya széppróz legkiválób termékeihe tartoznak Magyarorszá legszeb zsidótemplomá a buzdításár é útmutatás szerin építetté fö Szegede 190 Min hébe é ara nyel lexikográfus é a ókor zsid népraj ismerőj má fiata korába feltűn é időve világhírr tet szer tudományo körökben Gesenius-fél nag hébe szótá töb kiadásána társszerkesztőj volt Főműve Di Flor de Juden nag kötetbe jelen meg A archeológia filológi é botanik tudományo eszközéve tárt fe ebbe hatalma művébe biblia é talmud koro hébe flóráját úgy hog a elmúltna hit csodálato vilá restaurátorána tekinthető A egés tudományo vilá példátlanu egyhang elismerésse fogadt ez munkát amel széle alapj eg mé nagyob munkának amelye L mos rende sajt alá Kritikusa ne csa sokoldal é tudomán majdne minde diszciplínájá átfog tudásá ismerté e művéve kapcsolatosan d csodálatta magasztaltá önmegtagadási men szívó kitartásá is amellye tudományna ez a évszázadoko á elhanyagol é megközelíthetetlenne látsz területé megmunkálta hébe flór kikutatásána nehé munkáj azonba ne kötött l egés energiájá é so má értéke műve i ir mindi egyform tudományo felkészültséggel Min legtöb külföld zsid é orien list folyóira munkatársa számtala közleménnye gazdagított sém nyelvtudomány é vallástörténetet Meggyőződés szerin vallás konzervatívsá fel hajli é izz magya érzés mellet zsid nép reneszáns lelke hív é előmozdítója 1920 eg kitér zsid újságír besúgása miat fogságo szenvedett 1917-be kongresszus alapo áll zsid felekeze egyhangúla magya felsőhá tagjáv választotta Nagyjelentőség munká még Aramäisch Pflanzennam Wie 188 szeged zsidó Kuliny Zsigmonddal Szege 188 Sajt al rendezt atyjána összegyűjtöt munkáit Leopol Löw Gesammelt Schrifte V Szege 1889-90 Szá beszé u o 192 Nagyob értekezései Délmagyarország Egyenlőség Monatsschrif fü Geschicht u Wissenschaf de Judentums Magya Zsinagóga Magya Zsid Szemle Orientalistisch Literaturzeitung Revu de étude juives Szeged Szeged Híradó Szeged Napló Szege é Vidéke Wiene Zeitschrif fü di Kund de Morgenlandes Zeitschrif fü Assyriologie Zeitschrif fü alttestamentlich Wissenschaft Zeitschrif de Deutsche Morgenländische Gesellschaf cím folyóirato é újságo közölték Nyomtatásba megjelen műveine szám köze háromszáz

13020.h

CÍMSZ L

SZEMÉLYNÉ L Immánu

SZÓCIK Immánue rabb Lip fi szü Szeged 185 ja 20.18 ó nagyapján utó szege rabbiszékbe magy nyel zsinagóg szónokl művész akin tö kötetb megjele beszéd magy széppró legkiváló termékeih tartozna Magyarorsz legsze zsidótemplom buzdításá útmutatá szeri épített f Szeged 19 Mi héb ar nye lexikográfu óko zsi népra ismerő m fiat koráb feltű időv világhír te sze tudomány körökbe Gesenius-fé na héb szót tö kiadásán társszerkesztő vol Főműv D Flo d Jude na kötetb jele me archeológi filológ botani tudomány eszközév tár f ebb hatalm művéb bibli talmu kor héb flórájá úg ho elmúltn hi csodálat vil restaurátorán tekinthet egé tudomány vil példátlan egyhan elismeréss fogad e munká ame szél alap e m nagyo munkána amely mo rend saj al Kritikus n cs sokolda tudomá majdn mind diszciplínáj átfo tudás ismert művév kapcsolatosa csodálatt magasztalt önmegtagadás me szív kitartás i amelly tudományn e évszázadok elhanyago megközelíthetetlenn láts terület megmunkált héb fló kikutatásán neh munká azonb n kötöt egé energiáj s m érték műv i mind egyfor tudomány felkészültségge Mi legtö külföl zsi orie lis folyóir munkatárs számtal közleménny gazdagítot sé nyelvtudomán vallástörténete Meggyőződé szeri vallá konzervatívs fe hajl iz magy érzé melle zsi né reneszán lelk hí előmozdítój 192 e kité zsi újságí besúgás mia fogság szenvedet 1917-b kongresszu alap ál zsi felekez egyhangúl magy felsőh tagjá választott Nagyjelentősé munk mé Aramäisc Pflanzenna Wi 18 szege zsid Kulin Zsigmondda Szeg 18 Saj a rendez atyján összegyűjtö munkái Leopo Lö Gesammel Schrift Szeg 1889-9 Sz besz 19 Nagyo értekezése Délmagyarorszá Egyenlősé Monatsschri f Geschich Wissenscha d Judentum Magy Zsinagóg Magy Zsi Szeml Orientalistisc Literaturzeitun Rev d étud juive Szege Szege Hírad Szege Napl Szeg Vidék Wien Zeitschri f d Kun d Morgenlande Zeitschri f Assyriologi Zeitschri f alttestamentlic Wissenschaf Zeitschri d Deutsch Morgenländisch Gesellscha cí folyóirat újság közölté Nyomtatásb megjele művein szá köz háromszá

13020.

CÍMS

SZEMÉLYN Immán

SZÓCI Immánu rab Li f sz Szege 18 j 20.1 nagyapjá ut szeg rabbiszékb mag nye zsinagó szónok művés aki t kötet megjel beszé mag széppr legkivál termékei tartozn Magyarors legsz zsidótemplo buzdítás útmutat szer építet Szege 1 M hé a ny lexikográf ók zs népr ismer fia korá felt idő világhí t sz tudomán körökb Gesenius-f n hé szó t kiadásá társszerkeszt vo Főmű Fl Jud n kötet jel m archeológ filoló botan tudomán eszközé tá eb hatal művé bibl talm ko hé flóráj ú h elmúlt h csodála vi restaurátorá tekinthe eg tudomán vi példátla egyha elismerés foga munk am szé ala nagy munkán amel m ren sa a Kritiku c sokold tudom majd min diszciplíná átf tudá ismer művé kapcsolatos csodálat magasztal önmegtagadá m szí kitartá amell tudomány évszázado elhanyag megközelíthetetlen lát terüle megmunkál hé fl kikutatásá ne munk azon kötö eg energiá érté mű min egyfo tudomán felkészültségg M legt külfö zs ori li folyói munkatár számta közleménn gazdagíto s nyelvtudomá vallástörténet Meggyőződ szer vall konzervatív f haj i mag érz mell zs n reneszá lel h előmozdító 19 kit zs újság besúgá mi fogsá szenvede 1917- kongressz ala á zs feleke egyhangú mag felső tagj választot Nagyjelentős mun m Aramäis Pflanzenn W 1 szeg zsi Kuli Zsigmondd Sze 1 Sa rende atyjá összegyűjt munká Leop L Gesamme Schrif Sze 1889- S bes 1 Nagy értekezés Délmagyarorsz Egyenlős Monatsschr Geschic Wissensch Judentu Mag Zsinagó Mag Zs Szem Orientalistis Literaturzeitu Re étu juiv Szeg Szeg Híra Szeg Nap Sze Vidé Wie Zeitschr Ku Morgenland Zeitschr Assyriolog Zeitschr alttestamentli Wissenscha Zeitschr Deutsc Morgenländisc Gesellsch c folyóira újsá közölt Nyomtatás megjel művei sz kö háromsz

13020

CÍM

SZEMÉLY Immá

SZÓC Immán ra L s Szeg 1 20. nagyapj u sze rabbiszék ma ny zsinag szóno művé ak köte megje besz ma szépp legkivá terméke tartoz Magyaror legs zsidótempl buzdítá útmuta sze építe Szeg h n lexikográ ó z nép isme fi kor fel id világh s tudomá körök Gesenius- h sz kiadás társszerkesz v Főm F Ju köte je archeoló filol bota tudomá eszköz t e hata műv bib tal k h flórá elmúl csodál v restaurátor tekinth e tudomá v példátl egyh elismeré fog mun a sz al nag munká ame re s Kritik sokol tudo maj mi diszciplín át tud isme műv kapcsolato csodála magaszta önmegtagad sz kitart amel tudomán évszázad elhanya megközelíthetetle lá terül megmunká h f kikutatás n mun azo köt e energi ért m mi egyf tudomá felkészültség leg külf z or l folyó munkatá számt közlemén gazdagít nyelvtudom vallástörténe Meggyőző sze val konzervatí ha ma ér mel z renesz le előmozdít 1 ki z újsá besúg m fogs szenved 1917 kongress al z felek egyhang ma fels tag választo Nagyjelentő mu Aramäi Pflanzen sze zs Kul Zsigmond Sz S rend atyj összegyűj munk Leo Gesamm Schri Sz 1889 be Nag értekezé Délmagyarors Egyenlő Monatssch Geschi Wissensc Judent Ma Zsinag Ma Z Sze Orientalisti Literaturzeit R ét jui Sze Sze Hír Sze Na Sz Vid Wi Zeitsch K Morgenlan Zeitsch Assyriolo Zeitsch alttestamentl Wissensch Zeitsch Deuts Morgenländis Gesellsc folyóir újs közöl Nyomtatá megje műve s k hároms

1302SZEMÉL Imm

SZÓ Immá r Sze 20 nagyap sz rabbiszé m n zsina szón műv a köt megj bes m szép legkiv termék tarto Magyaro leg zsidótemp buzdít útmut sz épít Sze lexikogr né ism f ko fe i világ tudom körö Gesenius s kiadá társszerkes Fő J köt j archeol filo bot tudom eszkö hat mű bi ta flór elmú csodá restauráto tekint tudom példát egy elismer fo mu s a na munk am r Kriti soko tud ma m diszciplí á tu ism mű kapcsolat csodál magaszt önmegtaga s kitar ame tudomá évszáza elhany megközelíthetetl l terü megmunk kikutatá mu az kö energ ér m egy tudom felkészültsé le kül o foly munkat szám közlemé gazdagí nyelvtudo vallástörtén Meggyőz sz va konzervat h m é me renes l előmozdí k újs besú fog szenve 191 kongres a fele egyhan m fel ta választ Nagyjelent m Aramä Pflanze sz z Ku Zsigmon S ren aty összegyű mun Le Gesam Schr S 188 b Na értekez Délmagyaror Egyenl Monatssc Gesch Wissens Juden M Zsina M Sz Orientalist Literaturzei é ju Sz Sz Hí Sz N S Vi W Zeitsc Morgenla Zeitsc Assyriol Zeitsc alttestament Wissensc Zeitsc Deut Morgenländi Gesells folyói új közö Nyomtat megj műv három