13028.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Löw Sámuel

SZÓCIKK: "L. Sámuel, főorvos, balneológus, L. Lipót fia, szül. Pápán 1846. szept. 11. Orvosi tanulmányait Bécsben végezte, ahol 1871. orvosdoktori oklevelet nyert. 1876 óta hosszabb ideig a Pester medizinisch-chirurgische Presse főszerkesztője volt. Oda és más szaklapba számos értekezést írt a közegészségügy és orvostársadalom köréből. 1894-ben a budapesti kir. orvosegyesületnek, 1895. a budapesti orvos-segélyegyletnek választották meg elnökéül, a balneológiai egyesületnek pedig megalakulásakor főtitkára lett. Főorvosa az Első Magyar Általános Biztosító Társaságnak Főmunkatársa volt a Centralblatt f. Vermittlung der Ungarischen medizinischen Forschung mit dem Kurlande c. folyóiratnak (1874-1891) és szerkesztette a magyar szt. korona országainak balneológiai évkönyvét 1891 óta. Egyéb munkái: Az orvosi kamarákról (magyarul és németül); Az orvosi titoktartás életbiztosítási szempontból. A felekezeti közéletben fiatal kora óta vezetőszerepet tölt be és a Pesti Izr. Hitközség kórházainak vezetője."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3028. címszó a lexikon => 544. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13028.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Löw Sámuel

SZÓCIKK: L. Sámuel, főorvos, balneológus, L. Lipót fia, szül. Pápán 1846. szept. 11. Orvosi tanulmányait Bécsben végezte, ahol 1871. orvosdoktori oklevelet nyert. 1876 óta hosszabb ideig a Pester medizinisch-chirurgische Presse főszerkesztője volt. Oda és más szaklapba számos értekezést írt a közegészségügy és orvostársadalom köréből. 1894-ben a budapesti kir. orvosegyesületnek, 1895. a budapesti orvos-segélyegyletnek választották meg elnökéül, a balneológiai egyesületnek pedig megalakulásakor főtitkára lett. Főorvosa az Első Magyar Általános Biztosító Társaságnak Főmunkatársa volt a Centralblatt f. Vermittlung der Ungarischen medizinischen Forschung mit dem Kurlande c. folyóiratnak 1874-1891 és szerkesztette a magyar szt. korona országainak balneológiai évkönyvét 1891 óta. Egyéb munkái: Az orvosi kamarákról magyarul és németül ; Az orvosi titoktartás életbiztosítási szempontból. A felekezeti közéletben fiatal kora óta vezetőszerepet tölt be és a Pesti Izr. Hitközség kórházainak vezetője.

13028.ht

CÍMSZÓ Lö

SZEMÉLYNÉV Lö Sámue

SZÓCIKK L Sámuel főorvos balneológus L Lipó fia szül Pápá 1846 szept 11 Orvos tanulmányai Bécsbe végezte aho 1871 orvosdoktor oklevele nyert 187 ót hosszab idei Peste medizinisch-chirurgisch Press főszerkesztőj volt Od é má szaklapb számo értekezés ír közegészségüg é orvostársadalo köréből 1894-be budapest kir orvosegyesületnek 1895 budapest orvos-segélyegyletne választottá me elnökéül balneológia egyesületne pedi megalakulásako főtitkár lett Főorvos a Els Magya Általáno Biztosít Társaságna Főmunkatárs vol Centralblat f Vermittlun de Ungarische medizinische Forschun mi de Kurland c folyóiratna 1874-189 é szerkesztett magya szt koron országaina balneológia évkönyvé 189 óta Egyé munkái A orvos kamarákró magyaru é németü A orvos titoktartá életbiztosítás szempontból felekezet közéletbe fiata kor ót vezetőszerepe töl b é Pest Izr Hitközsé kórházaina vezetője

13028.h

CÍMSZ L

SZEMÉLYNÉ L Sámu

SZÓCIK Sámue főorvo balneológu Lip fi szü Páp 184 szep 1 Orvo tanulmánya Bécsb végezt ah 187 orvosdokto oklevel nyer 18 ó hossza ide Pest medizinisch-chirurgisc Pres főszerkesztő vol O m szaklap szám értekezé í közegészségü orvostársadal körébő 1894-b budapes ki orvosegyesületne 189 budapes orvos-segélyegyletn választott m elnökéü balneológi egyesületn ped megalakulásak főtitká let Főorvo El Magy Általán Biztosí Társaságn Főmunkatár vo Centralbla Vermittlu d Ungarisch medizinisch Forschu m d Kurlan folyóiratn 1874-18 szerkesztet magy sz koro országain balneológi évkönyv 18 ót Egy munká orvo kamarákr magyar német orvo titoktart életbiztosítá szempontbó felekeze közéletb fiat ko ó vezetőszerep tö Pes Iz Hitközs kórházain vezetőj

13028.

CÍMS

SZEMÉLYN Sám

SZÓCI Sámu főorv balneológ Li f sz Pá 18 sze Orv tanulmány Bécs végez a 18 orvosdokt okleve nye 1 hossz id Pes medizinisch-chirurgis Pre főszerkeszt vo szakla szá értekez közegészség orvostársada köréb 1894- budape k orvosegyesületn 18 budape orvos-segélyegylet választot elnöké balneológ egyesület pe megalakulása főtitk le Főorv E Mag Általá Biztos Társaság Főmunkatá v Centralbl Vermittl Ungarisc medizinisc Forsch Kurla folyóirat 1874-1 szerkeszte mag s kor országai balneológ évköny 1 ó Eg munk orv kamarák magya néme orv titoktar életbiztosít szempontb felekez közélet fia k vezetőszere t Pe I Hitköz kórházai vezető

13028

CÍM

SZEMÉLY Sá

SZÓC Sám főor balneoló L s P 1 sz Or tanulmán Béc vége 1 orvosdok oklev ny hoss i Pe medizinisch-chirurgi Pr főszerkesz v szakl sz érteke közegészsé orvostársad köré 1894 budap orvosegyesület 1 budap orvos-segélyegyle választo elnök balneoló egyesüle p megalakulás főtit l Főor Ma Által Bizto Társasá Főmunkat Centralb Vermitt Ungaris medizinis Forsc Kurl folyóira 1874- szerkeszt ma ko országa balneoló évkön E mun or kamará magy ném or titokta életbiztosí szempont feleke közéle fi vezetőszer P Hitkö kórháza vezet

1302SZEMÉL S

SZÓ Sá főo balneol s O tanulmá Bé vég orvosdo okle n hos P medizinisch-chirurg P főszerkes szak s értek közegészs orvostársa kör 189 buda orvosegyesüle buda orvos-segélyegyl választ elnö balneol egyesül megalakulá főti Főo M Álta Bizt Társas Főmunka Central Vermit Ungari medizini Fors Kur folyóir 1874 szerkesz m k ország balneol évkö mu o kamar mag né o titokt életbiztos szempon felek közél f vezetősze Hitk kórház veze