13029.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Lőw Tibor

SZÓCIKK: L. Tibor, táblabíró, szül. Budapesten 1875. dec. 27. Löw Tóbiás (l o.) fia. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Lipcsében végezte. Ügyvédi és bírói vizsgát tett. 1899-ben lépett bírósági szolgálatba, 1921. tanácselnök lett a budapesti kir. törvényszéken, 1925. ítélőtáblai bíróvá nevezték ki. Különböző jogtudományi lapokban számos magán- és hiteljogi vonatkozású cikke jelent meg. Könyve: Das ungarische Handelsgesetz, mely eddig három kiadást ért el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3029. címszó a lexikon => 544. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13029.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Lőw Tibor

SZÓCIKK: L. Tibor, táblabíró, szül. Budapesten 1875. dec. 27. Löw Tóbiás l o. fia. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Lipcsében végezte. Ügyvédi és bírói vizsgát tett. 1899-ben lépett bírósági szolgálatba, 1921. tanácselnök lett a budapesti kir. törvényszéken, 1925. ítélőtáblai bíróvá nevezték ki. Különböző jogtudományi lapokban számos magán- és hiteljogi vonatkozású cikke jelent meg. Könyve: Das ungarische Handelsgesetz, mely eddig három kiadást ért el.

13029.ht

CÍMSZÓ Lö

SZEMÉLYNÉV Lő Tibo

SZÓCIKK L Tibor táblabíró szül Budapeste 1875 dec 27 Lö Tóbiá o fia Egyetem tanulmányai Budapeste é Lipcsébe végezte Ügyvéd é bíró vizsgá tett 1899-be lépet bíróság szolgálatba 1921 tanácselnö let budapest kir törvényszéken 1925 ítélőtábla bíróv nevezté ki Különböz jogtudomány lapokba számo magán é hiteljog vonatkozás cikk jelen meg Könyve Da ungarisch Handelsgesetz mel eddi háro kiadás ér el

13029.h

CÍMSZ L

SZEMÉLYNÉ L Tib

SZÓCIK Tibo táblabír szü Budapest 187 de 2 L Tóbi fi Egyete tanulmánya Budapest Lipcséb végezt Ügyvé bír vizsg tet 1899-b lépe bírósá szolgálatb 192 tanácseln le budapes ki törvényszéke 192 ítélőtábl bíró nevezt k Különbö jogtudomán lapokb szám magá hiteljo vonatkozá cik jele me Könyv D ungarisc Handelsgeset me edd hár kiadá é e

13029.

CÍMS

SZEMÉLYN Ti

SZÓCI Tib táblabí sz Budapes 18 d Tób f Egyet tanulmány Budapes Lipcsé végez Ügyv bí vizs te 1899- lép bírós szolgálat 19 tanácsel l budape k törvényszék 19 ítélőtáb bír nevez Különb jogtudomá lapok szá mag hitelj vonatkoz ci jel m Köny ungaris Handelsgese m ed há kiad

13029

CÍM

SZEMÉLY T

SZÓC Ti táblab s Budape 1 Tó Egye tanulmán Budape Lipcs vége Ügy b viz t 1899 lé bíró szolgála 1 tanácse budap törvényszé 1 ítélőtá bí neve Külön jogtudom lapo sz ma hitel vonatko c je Kön ungari Handelsges e h kia

1302SZEMÉL

SZÓ T tábla Budap T Egy tanulmá Budap Lipc vég Üg vi 189 l bír szolgál tanács buda törvénysz ítélőt b nev Külö jogtudo lap s m hite vonatk j Kö ungar Handelsge ki