13031.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Lőw Tóbiás

SZÓCIKK: "L. Tóbiás, királyi főügyészhelyettes, a magyar jogászvilág egyik dísze, szül. Nagykanizsán 1844. jún. 5., hol atyja L. Lipót későbbi szegedi rabbi akkor lelkészkedett. Egyetemi tanulmányainak befejezése után, az igazságügyminisztériumban miniszteri titkár lett. Ez időben Magyar Igazságügy címen jogtudományi szaklapot alapított. 1870-ben az alig 26 éves ifjú királyi főügyészhelyettes lett. Fiatalon, két nappal 36-ik életévének betöltése után meghalt Budapesten 1880. jún. 7. Számos kiváló jogi tanulmánya jelent meg a Magyar Igazságügyben és a Jogtudományi Közlönyben. Lefordította Mohi Róbert nagy munkáját: Az államtudományok encyklopédiáját, Báttaszéki Lajos (1. o.) és Wagner Géza társaságában a Mackeldey-féle Római jog tankönyve c. három terjedelmes kötetét angolból; átdolgozta Pécsi Emil Magyarország közjogát. Két önállóan megjelent főműve: A polgári házasság és főképen: A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről, a teljes anyag gyűjteménnyel. A m. k. Igazságügyminisztérium megbízásából."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3031. címszó a lexikon => 544. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13031.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Lőw Tóbiás

SZÓCIKK: L. Tóbiás, királyi főügyészhelyettes, a magyar jogászvilág egyik dísze, szül. Nagykanizsán 1844. jún. 5., hol atyja L. Lipót későbbi szegedi rabbi akkor lelkészkedett. Egyetemi tanulmányainak befejezése után, az igazságügyminisztériumban miniszteri titkár lett. Ez időben Magyar Igazságügy címen jogtudományi szaklapot alapított. 1870-ben az alig 26 éves ifjú királyi főügyészhelyettes lett. Fiatalon, két nappal 36-ik életévének betöltése után meghalt Budapesten 1880. jún. 7. Számos kiváló jogi tanulmánya jelent meg a Magyar Igazságügyben és a Jogtudományi Közlönyben. Lefordította Mohi Róbert nagy munkáját: Az államtudományok encyklopédiáját, Báttaszéki Lajos 1. o. és Wagner Géza társaságában a Mackeldey-féle Római jog tankönyve c. három terjedelmes kötetét angolból; átdolgozta Pécsi Emil Magyarország közjogát. Két önállóan megjelent főműve: A polgári házasság és főképen: A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről, a teljes anyag gyűjteménnyel. A m. k. Igazságügyminisztérium megbízásából.

13031.ht

CÍMSZÓ Lö

SZEMÉLYNÉV Lő Tóbiá

SZÓCIKK L Tóbiás király főügyészhelyettes magya jogászvilá egyi dísze szül Nagykanizsá 1844 jún 5. ho atyj L Lipó később szeged rabb akko lelkészkedett Egyetem tanulmányaina befejezés után a igazságügyminisztériumba miniszter titká lett E időbe Magya Igazságüg címe jogtudomány szaklapo alapított 1870-be a ali 2 éve ifj király főügyészhelyette lett Fiatalon ké nappa 36-i életévéne betöltés utá meghal Budapeste 1880 jún 7 Számo kivál jog tanulmány jelen me Magya Igazságügybe é Jogtudomány Közlönyben Lefordított Moh Róber nag munkáját A államtudományo encyklopédiáját Báttaszék Lajo 1 o é Wagne Géz társaságába Mackeldey-fél Róma jo tankönyv c háro terjedelme köteté angolból átdolgozt Pécs Emi Magyarorszá közjogát Ké önállóa megjelen főműve polgár házassá é főképen magya büntetőtörvényköny bűntettekrő é vétségekről telje anya gyűjteménnyel m k Igazságügyminisztériu megbízásából

13031.h

CÍMSZ L

SZEMÉLYNÉ L Tóbi

SZÓCIK Tóbiá királ főügyészhelyette magy jogászvil egy dísz szü Nagykanizs 184 jú 5 h aty Lip későb szege rab akk lelkészkedet Egyete tanulmányain befejezé utá igazságügyminisztériumb miniszte titk let időb Magy Igazságü cím jogtudomán szaklap alapítot 1870-b al év if királ főügyészhelyett let Fiatalo k napp 36- életévén betölté ut megha Budapest 188 jú Szám kivá jo tanulmán jele m Magy Igazságügyb Jogtudomán Közlönybe Lefordítot Mo Róbe na munkájá államtudomány encyklopédiájá Báttaszé Laj Wagn Gé társaságáb Mackeldey-fé Róm j tanköny hár terjedelm kötet angolbó átdolgoz Péc Em Magyarorsz közjogá K önálló megjele főműv polgá házass főképe magy büntetőtörvénykön bűntettekr vétségekrő telj any gyűjteménnye Igazságügyminisztéri megbízásábó

13031.

CÍMS

SZEMÉLYN Tób

SZÓCI Tóbi kirá főügyészhelyett mag jogászvi eg dís sz Nagykaniz 18 j at Li késő szeg ra ak lelkészkede Egyet tanulmányai befejez ut igazságügyminisztérium miniszt tit le idő Mag Igazság cí jogtudomá szakla alapíto 1870- a é i kirá főügyészhelyet le Fiatal nap 36 életévé betölt u megh Budapes 18 j Szá kiv j tanulmá jel Mag Igazságügy Jogtudomá Közlönyb Lefordíto M Rób n munkáj államtudomán encyklopédiáj Báttasz La Wag G társaságá Mackeldey-f Ró tankön há terjedel köte angolb átdolgo Pé E Magyarors közjog önáll megjel főmű polg házas főkép mag büntetőtörvénykö bűntettek vétségekr tel an gyűjteménny Igazságügyminisztér megbízásáb

13031

CÍM

SZEMÉLY Tó

SZÓC Tób kir főügyészhelyet ma jogászv e dí s Nagykani 1 a L kés sze r a lelkészked Egye tanulmánya befeje u igazságügyminisztériu minisz ti l id Ma Igazsá c jogtudom szakl alapít 1870 kir főügyészhelye l Fiata na 3 életév betöl meg Budape 1 Sz ki tanulm je Ma Igazságüg Jogtudom Közlöny Lefordít Ró munká államtudomá encyklopédiá Báttas L Wa társaság Mackeldey- R tankö h terjede köt angol átdolg P Magyaror közjo önál megje főm pol háza főké ma büntetőtörvényk bűntette vétségek te a gyűjteménn Igazságügyminiszté megbízásá

1303SZEMÉL T

SZÓ Tó ki főügyészhelye m jogász d Nagykan ké sz lelkészke Egy tanulmány befej igazságügyminisztéri minis t i M Igazs jogtudo szak alapí 187 ki főügyészhely Fiat n életé betö me Budap S k tanul j M Igazságü Jogtudo Közlön Lefordí R munk államtudom encyklopédi Bátta W társasá Mackeldey tank terjed kö ango átdol Magyaro közj öná megj fő po ház fők m büntetőtörvény bűntett vétsége t gyűjtemén Igazságügyminiszt megbízás