13032.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Löw Vilmos

SZÓCIKK: "L. Vilmos, amerikai ügyvéd és költő, L. Lipót fia, szül. Szegeden 1847., megh. New Yorkban 1922. A kiegyezés évében ment ki Amerikába, ügyvédi irodát nyitott New Yorkban és ott jelentős társadalmi szerepet töltött be. Nagy műveltségű férfiú volt, aki költészettel is szívesen foglalkozott. Kiváló érdeme a magyar költőkből összeállított antológiája angol nyelven, mely négy kiadásban jelent meg az ő fordításában ily címekkel: Gems from Petőfi and other Hungarian poets: Magyar Songs; Magyar Poetry. Angol nyelvre fordította az Ember tragédiáját. Egyik leánya ügyvéd New Yorkban."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3032. címszó a lexikon => 544. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13032.htm

CÍMSZÓ: Löw

SZEMÉLYNÉV: Löw Vilmos

SZÓCIKK: L. Vilmos, amerikai ügyvéd és költő, L. Lipót fia, szül. Szegeden 1847., megh. New Yorkban 1922. A kiegyezés évében ment ki Amerikába, ügyvédi irodát nyitott New Yorkban és ott jelentős társadalmi szerepet töltött be. Nagy műveltségű férfiú volt, aki költészettel is szívesen foglalkozott. Kiváló érdeme a magyar költőkből összeállított antológiája angol nyelven, mely négy kiadásban jelent meg az ő fordításában ily címekkel: Gems from Petőfi and other Hungarian poets: Magyar Songs; Magyar Poetry. Angol nyelvre fordította az Ember tragédiáját. Egyik leánya ügyvéd New Yorkban.

13032.ht

CÍMSZÓ Lö

SZEMÉLYNÉV Lö Vilmo

SZÓCIKK L Vilmos amerika ügyvé é költő L Lipó fia szül Szegede 1847. megh Ne Yorkba 1922 kiegyezé évébe men k Amerikába ügyvéd irodá nyitot Ne Yorkba é ot jelentő társadalm szerepe töltöt be Nag műveltség férfi volt ak költészette i szívese foglalkozott Kivál érdem magya költőkbő összeállítot antológiáj ango nyelven mel nég kiadásba jelen me a fordításába il címekkel Gem fro Petőf an othe Hungaria poets Magya Songs Magya Poetry Ango nyelvr fordított a Embe tragédiáját Egyi leány ügyvé Ne Yorkban

13032.h

CÍMSZ L

SZEMÉLYNÉ L Vilm

SZÓCIK Vilmo amerik ügyv költ Lip fi szü Szeged 1847 meg N Yorkb 192 kiegyez évéb me Amerikáb ügyvé irod nyito N Yorkb o jelent társadal szerep töltö b Na műveltsé férf vol a költészett szíves foglalkozot Kivá érde magy költőkb összeállíto antológiá ang nyelve me né kiadásb jele m fordításáb i címekke Ge fr Pető a oth Hungari poet Magy Song Magy Poetr Ang nyelv fordítot Emb tragédiájá Egy leán ügyv N Yorkba

13032.

CÍMS

SZEMÉLYN Vil

SZÓCI Vilm ameri ügy köl Li f sz Szege 184 me York 19 kiegye évé m Ameriká ügyv iro nyit York jelen társada szere tölt N művelts fér vo költészet szíve foglalkozo Kiv érd mag költők összeállít antológi an nyelv m n kiadás jel fordításá címekk G f Pet ot Hungar poe Mag Son Mag Poet An nyel fordíto Em tragédiáj Eg leá ügy Yorkb

13032

CÍM

SZEMÉLY Vi

SZÓC Vil amer üg kö L s Szeg 18 m Yor 1 kiegy év Amerik ügy ir nyi Yor jele társad szer töl művelt fé v költésze szív foglalkoz Ki ér ma költő összeállí antológ a nyel kiadá je fordítás címek Pe o Hunga po Ma So Ma Poe A nye fordít E tragédiá E le üg York

1303SZEMÉL V

SZÓ Vi ame ü k Sze 1 Yo kieg é Ameri üg i ny Yo jel társa sze tö művel f költész szí foglalko K é m költ összeáll antoló nye kiad j fordítá címe P Hung p M S M Po ny fordí tragédi l ü Yor