13037.htm

CÍMSZÓ: Löwinger

SZEMÉLYNÉV: Lőwinger Adolf

SZÓCIKK: "Löwinger, 1. Adolf, rabbi, szül. Tormoson (Nyitra vm.) 1864. dec. 20., megh. Szegeden 1926. okt. 14. 1887-1897-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1896-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1898. rabbivá. Ugyanekkor Szegedre rabbivá választották meg, ahol haláláig működött Szaktárgya a folklore, számos e tárgyú szakdolgozata jelent meg külföldi folyóiratokban és gyűjteményes munkákban is. Legfontosabb munkái: R. Eleazar Kalir nyelvezete (Budapest 1896); Der Traum in der jüdischen Litteratur (1908); Der Schatten in Bibel und Folklore der Juden (Wien 1910); Rechts und Links in Bibel und Tradition der Juden (Wien 1916); Der Himmel in nachbiblischer Auffassung (Wien 1912); Die Auferstehung in der jüdischen Tradition (1923); Der Windgeist Keteb (Wien 1925)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3037. címszó a lexikon => 545. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13037.htm

CÍMSZÓ: Löwinger

SZEMÉLYNÉV: Lőwinger Adolf

SZÓCIKK: Löwinger, 1. Adolf, rabbi, szül. Tormoson Nyitra vm. 1864. dec. 20., megh. Szegeden 1926. okt. 14. 1887-1897-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1896-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1898. rabbivá. Ugyanekkor Szegedre rabbivá választották meg, ahol haláláig működött Szaktárgya a folklore, számos e tárgyú szakdolgozata jelent meg külföldi folyóiratokban és gyűjteményes munkákban is. Legfontosabb munkái: R. Eleazar Kalir nyelvezete Budapest 1896 ; Der Traum in der jüdischen Litteratur 1908 ; Der Schatten in Bibel und Folklore der Juden Wien 1910 ; Rechts und Links in Bibel und Tradition der Juden Wien 1916 ; Der Himmel in nachbiblischer Auffassung Wien 1912 ; Die Auferstehung in der jüdischen Tradition 1923 ; Der Windgeist Keteb Wien 1925 .

13037.ht

CÍMSZÓ Löwinge

SZEMÉLYNÉV Lőwinge Adol

SZÓCIKK Löwinger 1 Adolf rabbi szül Tormoso Nyitr vm 1864 dec 20. megh Szegede 1926 okt 14 1887-1897-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1896-ba avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1898 rabbivá Ugyanekko Szegedr rabbiv választottá meg aho halálái működöt Szaktárgy folklore számo tárgy szakdolgozat jelen me külföld folyóiratokba é gyűjteménye munkákba is Legfontosab munkái R Eleaza Kali nyelvezet Budapes 189 De Trau i de jüdische Litteratu 190 De Schatte i Bibe un Folklor de Jude Wie 191 Recht un Link i Bibe un Traditio de Jude Wie 191 De Himme i nachbiblische Auffassun Wie 191 Di Auferstehun i de jüdische Traditio 192 De Windgeis Kete Wie 192

13037.h

CÍMSZ Löwing

SZEMÉLYNÉ Lőwing Ado

SZÓCIK Löwinge Adol rabb szü Tormos Nyit v 186 de 20 meg Szeged 192 ok 1 1887-1897- vo budapes Rabbikép növendék 1896-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 rabbiv Ugyanekk Szeged rabbi választott me ah halálá működö Szaktárg folklor szám tárg szakdolgoza jele m külföl folyóiratokb gyűjtemény munkákb i Legfontosa munká Eleaz Kal nyelveze Budape 18 D Tra d jüdisch Litterat 19 D Schatt Bib u Folklo d Jud Wi 19 Rech u Lin Bib u Traditi d Jud Wi 19 D Himm nachbiblisch Auffassu Wi 19 D Auferstehu d jüdisch Traditi 19 D Windgei Ket Wi 19

13037.

CÍMS Löwin

SZEMÉLYN Lőwin Ad

SZÓCI Löwing Ado rab sz Tormo Nyi 18 d 2 me Szege 19 o 1887-1897 v budape Rabbiké növendé 1896- avat bölcsészdokto Budapest 18 rabbi Ugyanek Szege rabb választot m a halál működ Szaktár folklo szá tár szakdolgoz jel külfö folyóiratok gyűjtemén munkák Legfontos munk Elea Ka nyelvez Budap 1 Tr jüdisc Littera 1 Schat Bi Folkl Ju W 1 Rec Li Bi Tradit Ju W 1 Him nachbiblisc Auffass W 1 Aufersteh jüdisc Tradit 1 Windge Ke W 1

13037

CÍM Löwi

SZEMÉLY Lőwi A

SZÓC Löwin Ad ra s Torm Ny 1 m Szeg 1 1887-189 budap Rabbik növend 1896 ava bölcsészdokt Budapes 1 rabb Ugyane Szeg rab választo halá műkö Szaktá folkl sz tá szakdolgo je külf folyóirato gyűjtemé munká Legfonto mun Ele K nyelve Buda T jüdis Litter Scha B Folk J Re L B Tradi J Hi nachbiblis Auffas Auferste jüdis Tradi Windg K

1303

CÍ Löw

SZEMÉL Lőw

SZÓ Löwi A r Tor N Sze 1887-18 buda Rabbi növen 189 av bölcsészdok Budape rab Ugyan Sze ra választ hal műk Szakt folk s t szakdolg j kül folyóirat gyűjtem munk Legfont mu El nyelv Bud jüdi Litte Sch Fol R Trad H nachbibli Auffa Auferst jüdi Trad Wind