13038.htm

CÍMSZÓ: Löwisohn

SZEMÉLYNÉV: Löwisohn Salamon

SZÓCIKK: "Löwisohn Salamon, tudós és költő, szül. Móron (Fehér vm.) 1788., megh. u. o. 1821 ápr. 25. Rokona volt Saphirnak (1. o.), akivel a prágai jesiván együtt tanult. A Talmudon és a teológiai stúdiumokon kívül azonban már korán elsajátította a görög, latin, francia, olasz és német nyelveket és irodalmakat is. A híres héber-könyvkiadó Anton Edler v. Schmidtnél lett később korrektor. Első műve: Szichó beólam hanesómósz filológiai mű (1811). További munkái: Melicász Jesúrun; Michkeré Órec; Vorlesungen über die neuere Geschichte der Juden. Az 1815-iki bécsi Misna kiadásba filológiai bevezetést írt a Misna nyelvről. Igen sikerült költői formában fordította le az ünnepi liturgia nagy részét. Életrajzát a Bész-Él, az IMIT Évkönyvének 1895. évfolyama és Pallas Lexikon közlik."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3038. címszó a lexikon => 545. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13038.htm

CÍMSZÓ: Löwisohn

SZEMÉLYNÉV: Löwisohn Salamon

SZÓCIKK: Löwisohn Salamon, tudós és költő, szül. Móron Fehér vm. 1788., megh. u. o. 1821 ápr. 25. Rokona volt Saphirnak 1. o. , akivel a prágai jesiván együtt tanult. A Talmudon és a teológiai stúdiumokon kívül azonban már korán elsajátította a görög, latin, francia, olasz és német nyelveket és irodalmakat is. A híres héber-könyvkiadó Anton Edler v. Schmidtnél lett később korrektor. Első műve: Szichó beólam hanesómósz filológiai mű 1811 . További munkái: Melicász Jesúrun; Michkeré Órec; Vorlesungen über die neuere Geschichte der Juden. Az 1815-iki bécsi Misna kiadásba filológiai bevezetést írt a Misna nyelvről. Igen sikerült költői formában fordította le az ünnepi liturgia nagy részét. Életrajzát a Bész-Él, az IMIT Évkönyvének 1895. évfolyama és Pallas Lexikon közlik.

13038.ht

CÍMSZÓ Löwisoh

SZEMÉLYNÉV Löwisoh Salamo

SZÓCIKK Löwisoh Salamon tudó é költő szül Móro Fehé vm 1788. megh u o 182 ápr 25 Rokon vol Saphirna 1 o akive prága jesivá együt tanult Talmudo é teológia stúdiumoko kívü azonba má korá elsajátított görög latin francia olas é néme nyelveke é irodalmaka is híre héber-könyvkiad Anto Edle v Schmidtné let későb korrektor Els műve Szich beóla hanesómós filológia m 181 Tovább munkái Melicás Jesúrun Michker Órec Vorlesunge übe di neuer Geschicht de Juden A 1815-ik bécs Misn kiadásb filológia bevezetés ír Misn nyelvről Ige sikerül költő formába fordított l a ünnep liturgi nag részét Életrajzá Bész-Él a IMI Évkönyvéne 1895 évfolyam é Palla Lexiko közlik

13038.h

CÍMSZ Löwiso

SZEMÉLYNÉ Löwiso Salam

SZÓCIK Löwiso Salamo tud költ szü Mór Feh v 1788 meg 18 áp 2 Roko vo Saphirn akiv prág jesiv együ tanul Talmud teológi stúdiumok kív azonb m kor elsajátítot görö lati franci ola ném nyelvek irodalmak i hír héber-könyvkia Ant Edl Schmidtn le késő korrekto El műv Szic beól hanesómó filológi 18 Továb munká Melicá Jesúru Michke Óre Vorlesung üb d neue Geschich d Jude 1815-i béc Mis kiadás filológi bevezeté í Mis nyelvrő Ig sikerü költ formáb fordítot ünne liturg na részé Életrajz Bész-É IM Évkönyvén 189 évfolya Pall Lexik közli

13038.

CÍMS Löwis

SZEMÉLYN Löwis Sala

SZÓCI Löwis Salam tu köl sz Mó Fe 178 me 1 á Rok v Saphir aki prá jesi egy tanu Talmu teológ stúdiumo kí azon ko elsajátíto gör lat franc ol né nyelve irodalma hí héber-könyvki An Ed Schmidt l kés korrekt E mű Szi beó hanesóm filológ 1 Tová munk Melic Jesúr Michk Ór Vorlesun ü neu Geschic Jud 1815- bé Mi kiadá filológ bevezet Mi nyelvr I siker köl formá fordíto ünn litur n rész Életraj Bész- I Évkönyvé 18 évfoly Pal Lexi közl

13038

CÍM Löwi

SZEMÉLY Löwi Sal

SZÓC Löwi Sala t kö s M F 17 m Ro Saphi ak pr jes eg tan Talm teoló stúdium k azo k elsajátít gö la fran o n nyelv irodalm h héber-könyvk A E Schmid ké korrek m Sz be hanesó filoló Tov mun Meli Jesú Mich Ó Vorlesu ne Geschi Ju 1815 b M kiad filoló beveze M nyelv sike kö form fordít ün litu rés Életra Bész Évkönyv 1 évfol Pa Lex köz

1303

CÍ Löw

SZEMÉL Löw Sa

SZÓ Löw Sal k 1 R Saph a p je e ta Tal teol stúdiu az elsajátí g l fra nyel irodal héber-könyv Schmi k korre S b hanes filol To mu Mel Jes Mic Vorles n Gesch J 181 kia filol bevez nyel sik k for fordí ü lit ré Életr Bés Évköny évfo P Le kö