13040.htm

CÍMSZÓ: Löwy

SZEMÉLYNÉV: Lövy Izsák

SZÓCIKK: L. Izsák, Újpest alapítója, szül. Nagysurányban 1793., megh. Újpesten 1847. ápr. 8. Jámbor szülők gyermeke volt, akik már gyermekkorában Talmudra tanították. Később Szerdahelyen, majd Pozsonyban és végül Trebitschben tanult a jesivákon, de az utóbbi helyen a világi tudományokkal is behatóan foglalkozott. 1823-ban átvette atyja nagysurányi talpbőrgyárát, amelyet Pestre akart áthelyezni, mert a legközelebbi piacon, Érsekújváron, zsidósága miatt állandóan zaklatták. Pesten sem volt szerencséje, mert zsidó iparos nem kapott letelepedési engedélyt abban az időben. Ez a kedvezőtlen helyzet sugalmazta L.-nek 1835. azt a gondolatot, hogy Pest közelében építse fel ipartelepét, illetve hogy ott új várost alapítson. A Pesttől északra fekvő, teljesen lakatlan, puszta és beépíttetlen területet megvette a Károlyi grófoktól és a szerződésbe főpontokul belevette a teljes vallás- és iparszabadság és önkormányzás jogát. Miután telepét és házát felépíttette, annak Újpest nevet adta s leveleit is így címeztette. Ő, családja és munkásalkalmazottjai voltak az új város első lakói. 1839-ben felépíttette a földesúr által adományozott telken, saját költségén a zsidó templomot. A hitközség közben a városi lakossággal együtt folyton növekedett, s őt példátlan jótékonyságáért, belátásáért és népszerűségéért felekezeti különbség nélkül annyira tisztelték, hogy városbíróvá választották meg. Életrajzát Reich J. a Béth Él-ben közli.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3040. címszó a lexikon => 545. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13040.htm

CÍMSZÓ: Löwy

SZEMÉLYNÉV: Lövy Izsák

SZÓCIKK: L. Izsák, Újpest alapítója, szül. Nagysurányban 1793., megh. Újpesten 1847. ápr. 8. Jámbor szülők gyermeke volt, akik már gyermekkorában Talmudra tanították. Később Szerdahelyen, majd Pozsonyban és végül Trebitschben tanult a jesivákon, de az utóbbi helyen a világi tudományokkal is behatóan foglalkozott. 1823-ban átvette atyja nagysurányi talpbőrgyárát, amelyet Pestre akart áthelyezni, mert a legközelebbi piacon, Érsekújváron, zsidósága miatt állandóan zaklatták. Pesten sem volt szerencséje, mert zsidó iparos nem kapott letelepedési engedélyt abban az időben. Ez a kedvezőtlen helyzet sugalmazta L.-nek 1835. azt a gondolatot, hogy Pest közelében építse fel ipartelepét, illetve hogy ott új várost alapítson. A Pesttől északra fekvő, teljesen lakatlan, puszta és beépíttetlen területet megvette a Károlyi grófoktól és a szerződésbe főpontokul belevette a teljes vallás- és iparszabadság és önkormányzás jogát. Miután telepét és házát felépíttette, annak Újpest nevet adta s leveleit is így címeztette. Ő, családja és munkásalkalmazottjai voltak az új város első lakói. 1839-ben felépíttette a földesúr által adományozott telken, saját költségén a zsidó templomot. A hitközség közben a városi lakossággal együtt folyton növekedett, s őt példátlan jótékonyságáért, belátásáért és népszerűségéért felekezeti különbség nélkül annyira tisztelték, hogy városbíróvá választották meg. Életrajzát Reich J. a Béth Él-ben közli.

13040.ht

CÍMSZÓ Löw

SZEMÉLYNÉV Löv Izsá

SZÓCIKK L Izsák Újpes alapítója szül Nagysurányba 1793. megh Újpeste 1847 ápr 8 Jámbo szülő gyermek volt aki má gyermekkorába Talmudr tanították Későb Szerdahelyen maj Pozsonyba é végü Trebitschbe tanul jesivákon d a utóbb helye világ tudományokka i behatóa foglalkozott 1823-ba átvett atyj nagysurány talpbőrgyárát amelye Pestr akar áthelyezni mer legközelebb piacon Érsekújváron zsidóság miat állandóa zaklatták Peste se vol szerencséje mer zsid iparo ne kapot letelepedés engedély abba a időben E kedvezőtle helyze sugalmazt L.-ne 1835 az gondolatot hog Pes közelébe építs fe ipartelepét illetv hog ot ú város alapítson Pesttő északr fekvő teljese lakatlan puszt é beépíttetle területe megvett Károly grófoktó é szerződésb főpontoku belevett telje vallás é iparszabadsá é önkormányzá jogát Miutá telepé é házá felépíttette anna Újpes neve adt levelei i íg címeztette Ő családj é munkásalkalmazottja volta a ú váro els lakói 1839-be felépíttett földesú álta adományozot telken sajá költségé zsid templomot hitközsé közbe város lakosságga együt folyto növekedett ő példátla jótékonyságáért belátásáér é népszerűségéér felekezet különbsé nélkü annyir tisztelték hog városbíróv választottá meg Életrajzá Reic J Bét Él-be közli

13040.h

CÍMSZ Lö

SZEMÉLYNÉ Lö Izs

SZÓCIK Izsá Újpe alapítój szü Nagysurányb 1793 meg Újpest 184 áp Jámb szül gyerme vol ak m gyermekkoráb Talmud tanítottá Késő Szerdahelye ma Pozsonyb vég Trebitschb tanu jesiváko utób hely vilá tudományokk beható foglalkozot 1823-b átvet aty nagysurán talpbőrgyárá amely Pest aka áthelyezn me legközeleb piaco Érsekújváro zsidósá mia állandó zaklattá Pest s vo szerencséj me zsi ipar n kapo letelepedé engedél abb időbe kedvezőtl helyz sugalmaz L.-n 183 a gondolato ho Pe közeléb épít f ipartelepé illet ho o váro alapítso Pestt észak fekv teljes lakatla pusz beépíttetl terület megvet Károl grófokt szerződés főpontok belevet telj vallá iparszabads önkormányz jogá Miut telep ház felépíttett ann Újpe nev ad levele í címeztett család munkásalkalmazottj volt vár el lakó 1839-b felépíttet földes ált adományozo telke saj költség zsi templomo hitközs közb váro lakosságg együ folyt növekedet példátl jótékonyságáér belátásáé népszerűségéé felekeze különbs nélk annyi tisztelté ho városbíró választott me Életrajz Rei Bé Él-b közl

13040.

CÍMS L

SZEMÉLYN L Iz

SZÓCI Izs Újp alapító sz Nagysurány 179 me Újpes 18 á Jám szü gyerm vo a gyermekkorá Talmu tanított Kés Szerdahely m Pozsony vé Trebitsch tan jesivák utó hel vil tudományok behat foglalkozo 1823- átve at nagysurá talpbőrgyár amel Pes ak áthelyez m legközele piac Érsekújvár zsidós mi álland zaklatt Pes v szerencsé m zs ipa kap leteleped engedé ab időb kedvezőt hely sugalma L.- 18 gondolat h P közelé épí ipartelep ille h vár alapíts Pest észa fek telje lakatl pus beépíttet terüle megve Káro grófok szerződé főponto beleve tel vall iparszabad önkormány jog Miu tele há felépíttet an Újp ne a level címeztet csalá munkásalkalmazott vol vá e lak 1839- felépítte földe ál adományoz telk sa költsé zs templom hitköz köz vár lakosság egy foly növekede példát jótékonyságáé belátásá népszerűségé felekez különb nél anny tisztelt h városbír választot m Életraj Re B Él- köz

13040

CÍM

SZEMÉLY I

SZÓC Iz Új alapít s Nagysurán 17 m Újpe 1 Já sz gyer v gyermekkor Talm tanítot Ké Szerdahel Pozson v Trebitsc ta jesivá ut he vi tudományo beha foglalkoz 1823 átv a nagysur talpbőrgyá ame Pe a áthelye legközel pia Érsekújvá zsidó m állan zaklat Pe szerencs z ip ka letelepe enged a idő kedvező hel sugalm L. 1 gondola közel ép ipartele ill vá alapít Pes ész fe telj lakat pu beépítte terül megv Kár grófo szerződ főpont belev te val iparszaba önkormán jo Mi tel h felépítte a Új n leve címezte csal munkásalkalmazot vo v la 1839 felépítt föld á adományo tel s költs z templo hitkö kö vá lakossá eg fol növeked példá jótékonyságá belátás népszerűség feleke külön né ann tisztel városbí választo Életra R Él kö

1304SZEMÉL

SZÓ I Ú alapí Nagysurá 1 Újp J s gye gyermekko Tal taníto K Szerdahe Pozso Trebits t jesiv u h v tudomány beh foglalko 182 át nagysu talpbőrgy am P áthely legköze pi Érsekújv zsid álla zakla P szerenc i k letelep enge id kedvez he sugal L gondol köze é ipartel il v alapí Pe és f tel laka p beépítt terü meg Ká gróf szerző főpon bele t va iparszab önkormá j M te felépítt Ú lev címezt csa munkásalkalmazo v l 183 felépít föl adomány te költ templ hitk k v lakoss e fo növeke péld jótékonyság belátá népszerűsé felek külö n an tiszte városb választ Életr É k