13045.htm

CÍMSZÓ: Ludasi

SZEMÉLYNÉV: Ludasi Mór

SZÓCIKK: "L. (Gans) Mór, hírlapíró, szül. Komáromban 1829., megh. Bécsben 1858. ápr. 13. Szülővárosa gimnáziumában és a pesti egyetemen tanult, majd újságíró lett. Már 1849. az Esti Lapok szerkesztője volt. Az ötvenes években Bécsbe költözött, több ottani lapnál dolgozott és szerkesztette a Feierabend c. hírlapot Schlesinger Zsigmonddal, majd a Die Debatte és a Wiener Lloyd c. lapokat, melyek a kiegyezésért küzdöttek Andrássy Gyula gróf a sajtóiroda főnökévé nevezte ki és L. visszatért Budapestre, ahol a Magyar Világ c. politikai napilapot szerkesztette. Később ismét Bécsbe hívták, hogy Beust volt kancellár lapját, a Tagespressét szerkessze. Érdemeiért magyar nemességet kapott. Sok politikai és esztétikai cikket és tárcát írt és fordított Petőfi és Vörösmarty költeményeiből németre. Nagyobb önállóan megjelent művei: Das Bombardement d. Stadt Pest; Geschichte Tom Jones; Onkel Toms Hütte (nach d. englischen, 1853); Peregrine Pickle; Die Töchter der Karpathenhexe: Elisab. Báthory; Die Rache der Toten; Drei Jahre Verfassungsstreit."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3045. címszó a lexikon => 546. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13045.htm

CÍMSZÓ: Ludasi

SZEMÉLYNÉV: Ludasi Mór

SZÓCIKK: L. Gans Mór, hírlapíró, szül. Komáromban 1829., megh. Bécsben 1858. ápr. 13. Szülővárosa gimnáziumában és a pesti egyetemen tanult, majd újságíró lett. Már 1849. az Esti Lapok szerkesztője volt. Az ötvenes években Bécsbe költözött, több ottani lapnál dolgozott és szerkesztette a Feierabend c. hírlapot Schlesinger Zsigmonddal, majd a Die Debatte és a Wiener Lloyd c. lapokat, melyek a kiegyezésért küzdöttek Andrássy Gyula gróf a sajtóiroda főnökévé nevezte ki és L. visszatért Budapestre, ahol a Magyar Világ c. politikai napilapot szerkesztette. Később ismét Bécsbe hívták, hogy Beust volt kancellár lapját, a Tagespressét szerkessze. Érdemeiért magyar nemességet kapott. Sok politikai és esztétikai cikket és tárcát írt és fordított Petőfi és Vörösmarty költeményeiből németre. Nagyobb önállóan megjelent művei: Das Bombardement d. Stadt Pest; Geschichte Tom Jones; Onkel Toms Hütte nach d. englischen, 1853 ; Peregrine Pickle; Die Töchter der Karpathenhexe: Elisab. Báthory; Die Rache der Toten; Drei Jahre Verfassungsstreit.

13045.ht

CÍMSZÓ Ludas

SZEMÉLYNÉV Ludas Mó

SZÓCIKK L Gan Mór hírlapíró szül Komáromba 1829. megh Bécsbe 1858 ápr 13 Szülőváros gimnáziumába é pest egyeteme tanult maj újságír lett Má 1849 a Est Lapo szerkesztőj volt A ötvene évekbe Bécsb költözött töb ottan lapná dolgozot é szerkesztett Feieraben c hírlapo Schlesinge Zsigmonddal maj Di Debatt é Wiene Lloy c lapokat melye kiegyezésér küzdötte Andráss Gyul gró sajtóirod főnökév nevezt k é L visszatér Budapestre aho Magya Vilá c politika napilapo szerkesztette Későb ismé Bécsb hívták hog Beus vol kancellá lapját Tagespressé szerkessze Érdemeiér magya nemessége kapott So politika é esztétika cikke é tárcá ír é fordítot Petőf é Vörösmart költeményeibő németre Nagyob önállóa megjelen művei Da Bombardemen d Stad Pest Geschicht To Jones Onke Tom Hütt nac d englischen 185 Peregrin Pickle Di Töchte de Karpathenhexe Elisab Báthory Di Rach de Toten Dre Jahr Verfassungsstreit

13045.h

CÍMSZ Luda

SZEMÉLYNÉ Luda M

SZÓCIK Ga Mó hírlapír szü Komáromb 1829 meg Bécsb 185 áp 1 Szülőváro gimnáziumáb pes egyetem tanul ma újságí let M 184 Es Lap szerkesztő vol ötven évekb Bécs költözöt tö otta lapn dolgozo szerkesztet Feierabe hírlap Schlesing Zsigmondda ma D Debat Wien Llo lapoka mely kiegyezésé küzdött András Gyu gr sajtóiro főnöké nevez visszaté Budapestr ah Magy Vil politik napilap szerkesztett Késő ism Bécs hívtá ho Beu vo kancell lapjá Tagespress szerkessz Érdemeié magy nemesség kapot S politik esztétik cikk tárc í fordíto Pető Vörösmar költeményeib németr Nagyo önálló megjele műve D Bombardeme Sta Pes Geschich T Jone Onk To Hüt na englische 18 Peregri Pickl D Töcht d Karpathenhex Elisa Báthor D Rac d Tote Dr Jah Verfassungsstrei

13045.

CÍMS Lud

SZEMÉLYN Lud

SZÓCI G M hírlapí sz Komárom 182 me Bécs 18 á Szülővár gimnáziumá pe egyete tanu m újság le 18 E La szerkeszt vo ötve évek Béc költözö t ott lap dolgoz szerkeszte Feierab hírla Schlesin Zsigmondd m Deba Wie Ll lapok mel kiegyezés küzdöt Andrá Gy g sajtóir főnök neve visszat Budapest a Mag Vi politi napila szerkesztet Kés is Béc hívt h Be v kancel lapj Tagespres szerkess Érdemei mag nemessé kapo politi esztéti cik tár fordít Pet Vörösma költeményei német Nagy önáll megjel műv Bombardem St Pe Geschic Jon On T Hü n englisch 1 Peregr Pick Töch Karpathenhe Elis Bátho Ra Tot D Ja Verfassungsstre

13045

CÍM Lu

SZEMÉLY Lu

SZÓC hírlap s Komáro 18 m Béc 1 Szülővá gimnázium p egyet tan újsá l 1 L szerkesz v ötv éve Bé költöz ot la dolgo szerkeszt Feiera hírl Schlesi Zsigmond Deb Wi L lapo me kiegyezé küzdö Andr G sajtói főnö nev vissza Budapes Ma V polit napil szerkeszte Ké i Bé hív B kance lap Tagespre szerkes Érdeme ma nemess kap polit esztét ci tá fordí Pe Vörösm költeménye néme Nag önál megje mű Bombarde S P Geschi Jo O H englisc Pereg Pic Töc Karpathenh Eli Báth R To J Verfassungsstr

1304

CÍ L

SZEMÉL L

SZÓ hírla Komár 1 Bé Szülőv gimnáziu egye ta újs szerkes öt év B költö o l dolg szerkesz Feier hír Schles Zsigmon De W lap m kiegyez küzd And sajtó főn ne vissz Budape M poli napi szerkeszt K B hí kanc la Tagespr szerke Érdem m nemes ka poli eszté c t ford P Vörös költemény ném Na öná megj m Bombard Gesch J englis Pere Pi Tö Karpathen El Bát T Verfassungsst