13046.htm

CÍMSZÓ: Lugos

SZÓCIKK: "Lúgos (Lugoj, R.), rend. tan. város Krassó Szörény vm. 19,818 lak. A zsidó hitközség 1780-1790 között alakult. Az alapítók nagyrésze Makóról származott, de névszerint ismeretlenek. Az első elnök, akiről tudomásunk van Holczner Adolf (1845-59). Utána következett Lőwinger Adolf (1856-96) és Fényes József (1896-1905). A hitközség első rabbija Cevi Hirsch Oppenheimer, a Bánát főrabbija volt. 1790-ben megalakult a Chevra Kadisa, amelynek 220 tagja van és Brauch Rudolf vezetése alatt áll. 1833-ban népiskolát létesítettek, amely ma is működik és 55 tanítványa van. A tantestület tagjai: Lenke Manó főrabbi igazgató, Keszler Gabriella és Popoviciu Angelina tanítók. 1842-ben felépült a nagytemplom. Később a tagok gyarapodása folytán fiókimaházat is létesítettek. 1875-ben létesült a Nőegylet, valamint az Árva Egyesület. A Nőegylet 240 tagot számlál és Hirschl Miksáné a vezetője. 1903-ban Talmud-Tórát alapítottak, amelynek 160 tagja van és László Mór vezetésével működik. A háború alatt az iskola épületében kórházat rendezett be a hitközség, amelynek vezetését Lenke Manóné és Berdach Henrikné intézték. 173-an teljesítettek katonai szolgálatot, akik közül 11 hősi halált halt. A hitközség kongresszusi alapon áll és a XXI. temesvári községkerülethez tartozik. Lélekszáma 1700, családszám 550, adófizotő tag 502. Foglalkozásuk : 270 kereskedő, 40 magántisztviselő, 15 ügyvéd, 15 iparos, 10 nagykereskedő, 10 gazdálkodó, 10 munkás, 6 nagyiparos, 5 mérnök, 4 orvos, 4 köztiszt viselő, 3 tanító, 2 író, 1 vállalkozó, 52 magánzó és 56 egyéb. A hitközség évi költségvetése 800 OO0 lei, amely összegből 100,000 lei filantrópikus ée szociális célokat szolgál. Anyakönyvi területéhez tartoznak: Bálinc, Boksánbánya és Resicabánya. A következő alapítványokat kezeli a hitközség 1.Kiházasítási alap (1905-6), mennyasszonyok támogatására; 2. Schnitzer Albert (1910) jótékonysági alap, 3.Tauszk-alap (1920) tanulók jutalmazására ; 4. Deutsch Ignác és neje (1925) szegény kereskedők támogatására. A hitközség tagjai közül a következők tulajdonában vannak nagyobb gyárüzemek: Kammer és Társai textilgyár (300 munkás), Löffler és Strausz kaptafagyár (100 m.), Barát és Lengyel textilgyár (50 m.), Pártos és Schwartz téglagyár (50 m.), Schwartz Hermann műmalom (30 m.), Szántó és Epstein seprűgyár (20 m.), Amigó és Grosz fagyapotgyár (10 m.), Salinsky Artúr szalmatokgyár (10 m.). A mezőgazdaság terén fontos szerepük van Eckstein Fülöp és Fekete Antal birtokosoknak. A hitközség mai vezetősége: Lenke Manó főrabbi, Berdach Henrik elnök, Hirsch Miksa és Grünbaum Miksa alelnökök, Sebestyén Lipót, Brauch Rudolf, Huszár Vilmos, Fried Lőrinc, Szidon Dezső, Dobi Jenő és Deutsch Mór előljárósági tagok, Stern Ármin jegyző."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3046. címszó a lexikon => 546. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13046.htm

CÍMSZÓ: Lugos

SZÓCIKK: Lúgos Lugoj, R. , rend. tan. város Krassó Szörény vm. 19,818 lak. A zsidó hitközség 1780-1790 között alakult. Az alapítók nagyrésze Makóról származott, de névszerint ismeretlenek. Az első elnök, akiről tudomásunk van Holczner Adolf 1845-59 . Utána következett Lőwinger Adolf 1856-96 és Fényes József 1896-1905 . A hitközség első rabbija Cevi Hirsch Oppenheimer, a Bánát főrabbija volt. 1790-ben megalakult a Chevra Kadisa, amelynek 220 tagja van és Brauch Rudolf vezetése alatt áll. 1833-ban népiskolát létesítettek, amely ma is működik és 55 tanítványa van. A tantestület tagjai: Lenke Manó főrabbi igazgató, Keszler Gabriella és Popoviciu Angelina tanítók. 1842-ben felépült a nagytemplom. Később a tagok gyarapodása folytán fiókimaházat is létesítettek. 1875-ben létesült a Nőegylet, valamint az Árva Egyesület. A Nőegylet 240 tagot számlál és Hirschl Miksáné a vezetője. 1903-ban Talmud-Tórát alapítottak, amelynek 160 tagja van és László Mór vezetésével működik. A háború alatt az iskola épületében kórházat rendezett be a hitközség, amelynek vezetését Lenke Manóné és Berdach Henrikné intézték. 173-an teljesítettek katonai szolgálatot, akik közül 11 hősi halált halt. A hitközség kongresszusi alapon áll és a XXI. temesvári községkerülethez tartozik. Lélekszáma 1700, családszám 550, adófizotő tag 502. Foglalkozásuk : 270 kereskedő, 40 magántisztviselő, 15 ügyvéd, 15 iparos, 10 nagykereskedő, 10 gazdálkodó, 10 munkás, 6 nagyiparos, 5 mérnök, 4 orvos, 4 köztiszt viselő, 3 tanító, 2 író, 1 vállalkozó, 52 magánzó és 56 egyéb. A hitközség évi költségvetése 800 OO0 lei, amely összegből 100,000 lei filantrópikus ée szociális célokat szolgál. Anyakönyvi területéhez tartoznak: Bálinc, Boksánbánya és Resicabánya. A következő alapítványokat kezeli a hitközség 1.Kiházasítási alap 1905-6 , mennyasszonyok támogatására; 2. Schnitzer Albert 1910 jótékonysági alap, 3.Tauszk-alap 1920 tanulók jutalmazására ; 4. Deutsch Ignác és neje 1925 szegény kereskedők támogatására. A hitközség tagjai közül a következők tulajdonában vannak nagyobb gyárüzemek: Kammer és Társai textilgyár 300 munkás , Löffler és Strausz kaptafagyár 100 m. , Barát és Lengyel textilgyár 50 m. , Pártos és Schwartz téglagyár 50 m. , Schwartz Hermann műmalom 30 m. , Szántó és Epstein seprűgyár 20 m. , Amigó és Grosz fagyapotgyár 10 m. , Salinsky Artúr szalmatokgyár 10 m. . A mezőgazdaság terén fontos szerepük van Eckstein Fülöp és Fekete Antal birtokosoknak. A hitközség mai vezetősége: Lenke Manó főrabbi, Berdach Henrik elnök, Hirsch Miksa és Grünbaum Miksa alelnökök, Sebestyén Lipót, Brauch Rudolf, Huszár Vilmos, Fried Lőrinc, Szidon Dezső, Dobi Jenő és Deutsch Mór előljárósági tagok, Stern Ármin jegyző.

13046.ht

CÍMSZÓ Lugo

SZÓCIKK Lúgo Lugoj R rend tan váro Krass Szörén vm 19,81 lak zsid hitközsé 1780-179 közöt alakult A alapító nagyrész Makóró származott d névszerin ismeretlenek A els elnök akirő tudomásun va Holczne Adol 1845-5 Után következet Lőwinge Adol 1856-9 é Fénye Józse 1896-190 hitközsé els rabbij Cev Hirsc Oppenheimer Báná főrabbij volt 1790-be megalakul Chevr Kadisa amelyne 22 tagj va é Brauc Rudol vezetés alat áll 1833-ba népiskolá létesítettek amel m i működi é 5 tanítvány van tantestüle tagjai Lenk Man főrabb igazgató Keszle Gabriell é Popovici Angelin tanítók 1842-be felépül nagytemplom Későb tago gyarapodás folytá fiókimaháza i létesítettek 1875-be létesül Nőegylet valamin a Árv Egyesület Nőegyle 24 tago számlá é Hirsch Miksán vezetője 1903-ba Talmud-Tórá alapítottak amelyne 16 tagj va é Lászl Mó vezetéséve működik hábor alat a iskol épületébe kórháza rendezet b hitközség amelyne vezetésé Lenk Manón é Berdac Henrikn intézték 173-a teljesítette katona szolgálatot aki közü 1 hős halál halt hitközsé kongresszus alapo ál é XXI temesvár községkerülethe tartozik Lélekszám 1700 családszá 550 adófizot ta 502 Foglalkozásu 27 kereskedő 4 magántisztviselő 1 ügyvéd 1 iparos 1 nagykereskedő 1 gazdálkodó 1 munkás nagyiparos mérnök orvos köztisz viselő tanító író vállalkozó 5 magánz é 5 egyéb hitközsé év költségvetés 80 OO lei amel összegbő 100,00 le filantrópiku é szociáli céloka szolgál Anyakönyv területéhe tartoznak Bálinc Boksánbány é Resicabánya következ alapítványoka kezel hitközsé 1.Kiházasítás ala 1905- mennyasszonyo támogatására 2 Schnitze Alber 191 jótékonyság alap 3.Tauszk-ala 192 tanuló jutalmazásár 4 Deutsc Igná é nej 192 szegén kereskedő támogatására hitközsé tagja közü következő tulajdonába vanna nagyob gyárüzemek Kamme é Társa textilgyá 30 munká Löffle é Straus kaptafagyá 10 m Bará é Lengye textilgyá 5 m Párto é Schwart téglagyá 5 m Schwart Herman műmalo 3 m Szánt é Epstei seprűgyá 2 m Amig é Gros fagyapotgyá 1 m Salinsk Artú szalmatokgyá 1 m mezőgazdasá teré fonto szerepü va Eckstei Fülö é Feket Anta birtokosoknak hitközsé ma vezetősége Lenk Man főrabbi Berdac Henri elnök Hirsc Miks é Grünbau Miks alelnökök Sebestyé Lipót Brauc Rudolf Huszá Vilmos Frie Lőrinc Szido Dezső Dob Jen é Deutsc Mó előljáróság tagok Ster Ármi jegyző

13046.h

CÍMSZ Lug

SZÓCIK Lúg Lugo ren ta vár Kras Szöré v 19,8 la zsi hitközs 1780-17 közö alakul alapít nagyrés Makór származot névszeri ismeretlene el elnö akir tudomásu v Holczn Ado 1845- Utá következe Lőwing Ado 1856- Fény Józs 1896-19 hitközs el rabbi Ce Hirs Oppenheime Bán főrabbi vol 1790-b megalaku Chev Kadis amelyn 2 tag v Brau Rudo vezeté ala ál 1833-b népiskol létesítette ame működ tanítván va tantestül tagja Len Ma főrab igazgat Keszl Gabriel Popovic Angeli tanító 1842-b felépü nagytemplo Késő tag gyarapodá folyt fiókimaház létesítette 1875-b létesü Nőegyle valami Ár Egyesüle Nőegyl 2 tag száml Hirsc Miksá vezetőj 1903-b Talmud-Tór alapította amelyn 1 tag v Lász M vezetésév működi hábo ala isko épületéb kórház rendeze hitközsé amelyn vezetés Len Manó Berda Henrik intézté 173- teljesített katon szolgálato ak köz hő halá hal hitközs kongresszu alap á XX temesvá községkerületh tartozi Lélekszá 170 családsz 55 adófizo t 50 Foglalkozás 2 keresked magántisztvisel ügyvé iparo nagykeresked gazdálkod munká nagyiparo mérnö orvo köztis visel tanít ír vállalkoz magán egyé hitközs é költségveté 8 O le ame összegb 100,0 l filantrópik szociál célok szolgá Anyaköny területéh tartozna Bálin Boksánbán Resicabány követke alapítványok keze hitközs 1.Kiházasítá al 1905 mennyasszony támogatásár Schnitz Albe 19 jótékonysá ala 3.Tauszk-al 19 tanul jutalmazásá Deuts Ign ne 19 szegé keresked támogatásár hitközs tagj köz következ tulajdonáb vann nagyo gyárüzeme Kamm Társ textilgy 3 munk Löffl Strau kaptafagy 1 Bar Lengy textilgy Párt Schwar téglagy Schwar Herma műmal Szán Epste seprűgy Ami Gro fagyapotgy Salins Art szalmatokgy mezőgazdas ter font szerep v Eckste Fül Feke Ant birtokosokna hitközs m vezetőség Len Ma főrabb Berda Henr elnö Hirs Mik Grünba Mik alelnökö Sebesty Lipó Brau Rudol Husz Vilmo Fri Lőrin Szid Dezs Do Je Deuts M előljárósá tago Ste Árm jegyz

13046.

CÍMS Lu

SZÓCI Lú Lug re t vá Kra Ször 19, l zs hitköz 1780-1 köz alaku alapí nagyré Makó származo névszer ismeretlen e eln aki tudomás Holcz Ad 1845 Ut következ Lőwin Ad 1856 Fén Józ 1896-1 hitköz e rabb C Hir Oppenheim Bá főrabb vo 1790- megalak Che Kadi amely ta Bra Rud vezet al á 1833- népisko létesített am műkö tanítvá v tantestü tagj Le M főra igazga Kesz Gabrie Popovi Angel tanít 1842- felép nagytempl Kés ta gyarapod foly fiókimahá létesített 1875- létes Nőegyl valam Á Egyesül Nőegy ta szám Hirs Miks vezető 1903- Talmud-Tó alapított amely ta Lás vezetésé működ háb al isk épületé kórhá rendez hitközs amely vezeté Le Man Berd Henri intézt 173 teljesítet kato szolgálat a kö h hal ha hitköz kongressz ala X temesv községkerület tartoz Léleksz 17 családs 5 adófiz 5 Foglalkozá kereske magántisztvise ügyv ipar nagykereske gazdálko munk nagyipar mérn orv közti vise taní í vállalko magá egy hitköz költségvet l am összeg 100, filantrópi szociá célo szolg Anyakön területé tartozn Báli Boksánbá Resicabán követk alapítványo kez hitköz 1.Kiházasít a 190 mennyasszon támogatásá Schnit Alb 1 jótékonys al 3.Tauszk-a 1 tanu jutalmazás Deut Ig n 1 szeg kereske támogatásá hitköz tag kö követke tulajdoná van nagy gyárüzem Kam Tár textilg mun Löff Stra kaptafag Ba Leng textilg Pár Schwa téglag Schwa Herm műma Szá Epst seprűg Am Gr fagyapotg Salin Ar szalmatokg mezőgazda te fon szere Eckst Fü Fek An birtokosokn hitköz vezetősé Le M főrab Berd Hen eln Hir Mi Grünb Mi alelnök Sebest Lip Bra Rudo Hus Vilm Fr Lőri Szi Dez D J Deut előljárós tag St Ár jegy

13046

CÍM L

SZÓC L Lu r v Kr Szö 19 z hitkö 1780- kö alak alap nagyr Mak származ névsze ismeretle el ak tudomá Holc A 184 U követke Lőwi A 185 Fé Jó 1896- hitkö rab Hi Oppenhei B főrab v 1790 megala Ch Kad amel t Br Ru veze a 1833 népisk létesítet a műk tanítv tantest tag L főr igazg Kes Gabri Popov Ange taní 1842 felé nagytemp Ké t gyarapo fol fiókimah létesítet 1875 léte Nőegy vala Egyesü Nőeg t szá Hir Mik vezet 1903 Talmud-T alapítot amel t Lá vezetés műkö há a is épület kórh rende hitköz amel vezet L Ma Ber Henr intéz 17 teljesíte kat szolgála k ha h hitkö kongress al temes községkerüle tarto Léleks 1 család adófi Foglalkoz keresk magántisztvis ügy ipa nagykeresk gazdálk mun nagyipa mér or közt vis tan vállalk mag eg hitkö költségve a össze 100 filantróp szoci cél szol Anyakö terület tartoz Bál Boksánb Resicabá követ alapítvány ke hitkö 1.Kiházasí 19 mennyasszo támogatás Schni Al jótékony a 3.Tauszk- tan jutalmazá Deu I sze keresk támogatás hitkö ta k követk tulajdon va nag gyárüze Ka Tá textil mu Löf Str kaptafa B Len textil Pá Schw tégla Schw Her műm Sz Eps seprű A G fagyapot Sali A szalmatok mezőgazd t fo szer Ecks F Fe A birtokosok hitkö vezetős L főra Ber He el Hi M Grün M alelnö Sebes Li Br Rud Hu Vil F Lőr Sz De Deu előljáró ta S Á jeg

1304SZÓ L K Sz 1 hitk 1780 k ala ala nagy Ma szárma névsz ismeretl e a tudom Hol 18 követk Lőw 18 F J 1896 hitk ra H Oppenhe főra 179 megal C Ka ame B R vez 183 népis létesíte mű tanít tantes ta fő igaz Ke Gabr Popo Ang tan 184 fel nagytem K gyarap fo fiókima létesíte 187 lét Nőeg val Egyes Nőe sz Hi Mi veze 190 Talmud- alapíto ame L vezeté műk h i épüle kór rend hitkö ame veze M Be Hen inté 1 teljesít ka szolgál h hitk kongres a teme községkerül tart Lélek csalá adóf Foglalko keres magántisztvi üg ip nagykeres gazdál mu nagyip mé o köz vi ta vállal ma e hitk költségv össz 10 filantró szoc cé szo Anyak terüle tarto Bá Boksán Resicab köve alapítván k hitk 1.Kiházas 1 mennyassz támogatá Schn A jótékon 3.Tauszk ta jutalmaz De sz keres támogatá hitk t követ tulajdo v na gyárüz K T texti m Lö St kaptaf Le texti P Sch tégl Sch He mű S Ep sepr fagyapo Sal szalmato mezőgaz f sze Eck F birtokoso hitk vezető főr Be H e H Grü aleln Sebe L B Ru H Vi Lő S D De előljár t je