13047.htm

CÍMSZÓ: Lukács

SZEMÉLYNÉV: Lukács György

SZÓCIKK: "L. György*, (szegedi) (L. József bankigazgató fia) esztétikus és filozófus, szül. Budapesten 1885. A budapesti tudomány-egyetemen jogi és filozófiai tanulmányokat végzett, majd megszerezte az államtudományi és a bölcsészeti doktori oklevelet. 1904-ben többedmagával megalapította a Thália-színpadot. A proletárdiktatúra alatt közoktatásügyi népbiztoshelyettes volt. A tanácsköztársaság megszűnése után Bécsbe menekült. Főbb művei: A lélek és a formák; Kísérletek: A modern dráma fejlődésének története; Esztétikai kultúra; Theorie des Romans."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3047. címszó a lexikon => 546. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13047.htm

CÍMSZÓ: Lukács

SZEMÉLYNÉV: Lukács György

SZÓCIKK: L. György*, szegedi L. József bankigazgató fia esztétikus és filozófus, szül. Budapesten 1885. A budapesti tudomány-egyetemen jogi és filozófiai tanulmányokat végzett, majd megszerezte az államtudományi és a bölcsészeti doktori oklevelet. 1904-ben többedmagával megalapította a Thália-színpadot. A proletárdiktatúra alatt közoktatásügyi népbiztoshelyettes volt. A tanácsköztársaság megszűnése után Bécsbe menekült. Főbb művei: A lélek és a formák; Kísérletek: A modern dráma fejlődésének története; Esztétikai kultúra; Theorie des Romans.

13047.ht

CÍMSZÓ Lukác

SZEMÉLYNÉV Lukác Györg

SZÓCIKK L György* szeged L Józse bankigazgat fi esztétiku é filozófus szül Budapeste 1885 budapest tudomány-egyeteme jog é filozófia tanulmányoka végzett maj megszerezt a államtudomány é bölcsészet doktor oklevelet 1904-be többedmagáva megalapított Thália-színpadot proletárdiktatúr alat közoktatásügy népbiztoshelyette volt tanácsköztársasá megszűnés utá Bécsb menekült Főb művei léle é formák Kísérletek moder drám fejlődéséne története Esztétika kultúra Theori de Romans

13047.h

CÍMSZ Luká

SZEMÉLYNÉ Luká Györ

SZÓCIK György szege Józs bankigazga f esztétik filozófu szü Budapest 188 budapes tudomány-egyetem jo filozófi tanulmányok végzet ma megszerez államtudomán bölcsésze dokto oklevele 1904-b többedmagáv megalapítot Thália-színpado proletárdiktatú ala közoktatásüg népbiztoshelyett vol tanácsköztársas megszűné ut Bécs menekül Fő műve lél formá Kísérlete mode drá fejlődésén történet Esztétik kultúr Theor d Roman

13047.

CÍMS Luk

SZEMÉLYN Luk Gyö

SZÓCI Györg szeg Józ bankigazg esztéti filozóf sz Budapes 18 budape tudomány-egyete j filozóf tanulmányo végze m megszere államtudomá bölcsész dokt oklevel 1904- többedmagá megalapíto Thália-színpad proletárdiktat al közoktatásü népbiztoshelyet vo tanácsköztársa megszűn u Béc menekü F műv lé form Kísérlet mod dr fejlődésé történe Esztéti kultú Theo Roma

13047

CÍM Lu

SZEMÉLY Lu Gy

SZÓC Györ sze Jó bankigaz esztét filozó s Budape 1 budap tudomány-egyet filozó tanulmány végz megszer államtudom bölcsés dok okleve 1904 többedmag megalapít Thália-színpa proletárdikta a közoktatás népbiztoshelye v tanácsköztárs megszű Bé menek mű l for Kísérle mo d fejlődés történ Esztét kult The Rom

1304

CÍ L

SZEMÉL L G

SZÓ Gyö sz J bankiga eszté filoz Budap buda tudomány-egye filoz tanulmán vég megsze államtudo bölcsé do oklev 190 többedma megalapí Thália-színp proletárdikt közoktatá népbiztoshely tanácsköztár megsz B mene m fo Kísérl m fejlődé törté Eszté kul Th Ro