13053.htm

CÍMSZÓ: Maariv

SZÓCIKK: "Maariv, az esti ima héber neve. A jeruzsálemi Szentély istentiszteleti rendjéhez viszonyítva az áldozati részek füstölögtetésének felel meg. A befejező részen kívül két főrészből áll, a sémából és a teflllóból. A séma szakaszait itt is, mint a reggeli imában, áldások előzik meg és utánuk is áldások következnek. A bekezdő áldások : ha-maáriv áróvim; óhév amó Jiszróel; a befejező áldások: sómér ámó Jiszróel loád ; góál Jiszróél. A főima azonos szövegű a délutáni tefillóval, a 19 áldásmondás tehát rövidebb, mint sachariszkor. Záróimául az olénut mondják, amit még helyi szokás szerint egy-egy zsoltárral toldanak meg. Ünnepkor az imarészek és az azokat befejező áldások közé költeményeket iktatnak be (l. Maárovisz). A későbbi betoldású utolsó áldás szombat és ünnep beköszöntésekor elmarad. A somér ámó Jiszróél ilyenkor megváltozik, befejezésül bibliai verset mondanak. Péntek este a M. előtt a 95., 96., 97., 98., 99., 29. Zsoltárt mondják. A Zsoltárok után a Lechó dódi, ezután pedig a 92. és 93. Zsoltár következik. Vannak hitközségek, ahol az előbbi Zsoltárokat, ha szombat és ünnep (vagy félünnep) összeesnek, elhagyják. A tefillo péntek este 7 áldásból áll; 4 önálló szövegezésű, az első és utolsó 3 a szokásos (l. Tefilló). Ünnep este a tefilló 7 áldásból áll, egyező szövegű a sacharisz és minchó tefillóval (l. o.) A templomi istentiszteletnél itt a kidust (l. o.) iktatják be. A befejező rész szombat este a 91. Zsoltárral, az uvó lecijon második felével (veátó kódós) és bibliai versekből összeállított áldómondatokkal (vajitén lechó) bővül. A templomi istentiszteletnél itt szombat- és ünnepnap kimenetelekor a havdoló (l. o.)-t iktatják be."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3053. címszó a lexikon => 547. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13053.htm

CÍMSZÓ: Maariv

SZÓCIKK: Maariv, az esti ima héber neve. A jeruzsálemi Szentély istentiszteleti rendjéhez viszonyítva az áldozati részek füstölögtetésének felel meg. A befejező részen kívül két főrészből áll, a sémából és a teflllóból. A séma szakaszait itt is, mint a reggeli imában, áldások előzik meg és utánuk is áldások következnek. A bekezdő áldások : ha-maáriv áróvim; óhév amó Jiszróel; a befejező áldások: sómér ámó Jiszróel loád ; góál Jiszróél. A főima azonos szövegű a délutáni tefillóval, a 19 áldásmondás tehát rövidebb, mint sachariszkor. Záróimául az olénut mondják, amit még helyi szokás szerint egy-egy zsoltárral toldanak meg. Ünnepkor az imarészek és az azokat befejező áldások közé költeményeket iktatnak be l. Maárovisz . A későbbi betoldású utolsó áldás szombat és ünnep beköszöntésekor elmarad. A somér ámó Jiszróél ilyenkor megváltozik, befejezésül bibliai verset mondanak. Péntek este a M. előtt a 95., 96., 97., 98., 99., 29. Zsoltárt mondják. A Zsoltárok után a Lechó dódi, ezután pedig a 92. és 93. Zsoltár következik. Vannak hitközségek, ahol az előbbi Zsoltárokat, ha szombat és ünnep vagy félünnep összeesnek, elhagyják. A tefillo péntek este 7 áldásból áll; 4 önálló szövegezésű, az első és utolsó 3 a szokásos l. Tefilló . Ünnep este a tefilló 7 áldásból áll, egyező szövegű a sacharisz és minchó tefillóval l. o. A templomi istentiszteletnél itt a kidust l. o. iktatják be. A befejező rész szombat este a 91. Zsoltárral, az uvó lecijon második felével veátó kódós és bibliai versekből összeállított áldómondatokkal vajitén lechó bővül. A templomi istentiszteletnél itt szombat- és ünnepnap kimenetelekor a havdoló l. o. -t iktatják be.

13053.ht

CÍMSZÓ Maari

SZÓCIKK Maariv a est im hébe neve jeruzsálem Szentél istentisztelet rendjéhe viszonyítv a áldozat része füstölögtetéséne fele meg befejez része kívü ké főrészbő áll sémábó é teflllóból sém szakaszai it is min reggel imában áldáso előzi me é utánu i áldáso következnek bekezd áldáso ha-maári áróvim óhé am Jiszróel befejez áldások sómé ám Jiszróe loá góá Jiszróél főim azono szöveg délután tefillóval 1 áldásmondá tehá rövidebb min sachariszkor Záróimáu a olénu mondják ami mé hely szoká szerin egy-eg zsoltárra toldana meg Ünnepko a imarésze é a azoka befejez áldáso köz költeményeke iktatna b l Maárovis később betoldás utols áldá szomba é ünne beköszöntéseko elmarad somé ám Jiszróé ilyenko megváltozik befejezésü biblia verse mondanak Pénte est M előt 95. 96. 97. 98. 99. 29 Zsoltár mondják Zsoltáro utá Lech dódi ezutá pedi 92 é 93 Zsoltá következik Vanna hitközségek aho a előbb Zsoltárokat h szomba é ünne vag félünne összeesnek elhagyják tefill pénte est áldásbó áll önáll szövegezésű a els é utols szokáso l Tefill Ünne est tefill áldásbó áll egyez szöveg sacharis é minch tefillóva l o templom istentiszteletné it kidus l o iktatjá be befejez rés szomba est 91 Zsoltárral a uv lecijo másodi feléve veát kódó é biblia versekbő összeállítot áldómondatokka vajité lech bővül templom istentiszteletné it szombat é ünnepna kimeneteleko havdol l o - iktatjá be

13053.h

CÍMSZ Maar

SZÓCIK Maari es i héb nev jeruzsále Szenté istentisztele rendjéh viszonyít áldoza rész füstölögtetésén fel me befeje rész kív k főrészb ál sémáb teflllóbó sé szakasza i i mi regge imába áldás előz m után áldás következne bekez áldás ha-maár áróvi óh a Jiszróe befeje áldáso sóm á Jiszró lo gó Jiszróé fői azon szöve délutá tefillóva áldásmond teh rövideb mi sachariszko Záróimá olén mondjá am m hel szok szeri egy-e zsoltárr toldan me Ünnepk imarész azok befeje áldás kö költemények iktatn Maárovi későb betoldá utol áld szomb ünn beköszöntések elmara som á Jiszró ilyenk megváltozi befejezés bibli vers mondana Pént es elő 95 96 97 98 99 2 Zsoltá mondjá Zsoltár ut Lec dód ezut ped 9 9 Zsolt következi Vann hitközsége ah előb Zsoltároka szomb ünn va félünn összeesne elhagyjá tefil pént es áldásb ál önál szövegezés el utol szokás Tefil Ünn es tefil áldásb ál egye szöve sachari minc tefillóv templo istentiszteletn i kidu iktatj b befeje ré szomb es 9 Zsoltárra u lecij másod felév veá kód bibli versekb összeállíto áldómondatokk vajit lec bővü templo istentiszteletn i szomba ünnepn kimenetelek havdo iktatj b

13053.

CÍMS Maa

SZÓCI Maar e hé ne jeruzsál Szent istentisztel rendjé viszonyí áldoz rés füstölögtetésé fe m befej rés kí főrész á sémá teflllób s szakasz m regg imáb áldá elő utá áldá következn beke áldá ha-maá áróv ó Jiszró befej áldás só Jiszr l g Jiszró fő azo szöv délut tefillóv áldásmon te rövide m sachariszk Záróim olé mondj a he szo szer egy- zsoltár tolda m Ünnep imarés azo befej áldá k költeménye iktat Maárov késő betold uto ál szom ün beköszöntése elmar so Jiszr ilyen megváltoz befejezé bibl ver mondan Pén e el 9 9 9 9 9 Zsolt mondj Zsoltá u Le dó ezu pe Zsol következ Van hitközség a elő Zsoltárok szom ün v félün összeesn elhagyj tefi pén e áldás á öná szövegezé e uto szoká Tefi Ün e tefi áldás á egy szöv sachar min tefilló templ istentisztelet kid iktat befej r szom e Zsoltárr leci máso felé ve kó bibl versek összeállít áldómondatok vaji le bőv templ istentisztelet szomb ünnep kimenetele havd iktat

13053

CÍM Ma

SZÓC Maa h n jeruzsá Szen istentiszte rendj viszony áldo ré füstölögtetés f befe ré k főrés sém tefllló szakas reg imá áld el ut áld következ bek áld ha-ma áró Jiszr befe áldá s Jisz Jiszr f az szö délu tefilló áldásmo t rövid sacharisz Zárói ol mond h sz sze egy zsoltá told Ünne imaré az befe áld költemény ikta Maáro kés betol ut á szo ü beköszöntés elma s Jisz ilye megválto befejez bib ve monda Pé e Zsol mond Zsolt L d ez p Zso követke Va hitközsé el Zsoltáro szo ü félü összees elhagy tef pé áldá ön szövegez ut szok Tef Ü tef áldá eg szö sacha mi tefill temp istentisztele ki ikta befe szo Zsoltár lec más fel v k bib verse összeállí áldómondato vaj l bő temp istentisztele szom ünne kimenetel hav ikta

1305

CÍ M

SZÓ Ma jeruzs Sze istentiszt rend viszon áld r füstölögteté bef r főré sé teflll szaka re im ál e u ál követke be ál ha-m ár Jisz bef áld Jis Jisz a sz dél tefill áldásm rövi sacharis Záró o mon s sz eg zsolt tol Ünn imar a bef ál költemén ikt Maár ké beto u sz beköszönté elm Jis ily megvált befeje bi v mond P Zso mon Zsol e Zs követk V hitközs e Zsoltár sz fél összee elhag te p áld ö szövege u szo Te te áld e sz sach m tefil tem istentisztel k ikt bef sz Zsoltá le má fe bi vers összeáll áldómondat va b tem istentisztel szo ünn kimenete ha ikt