13057.htm

CÍMSZÓ: Maavor jabbók

SZÓCIKK: Maavór Jabbók (vulg. Majver Jabák). A Jabbók patak réve. Egy imakönyv címe, amely haldoklóknál, temetéseknél kötelező imákat tartalmaz. A könyv címe Jákob pátriárkának a Jabbók partján történt átkelésére céloz és a Styx-szel kapcsolatos mithológikus képre emlékeztet. A könyv címének természetesen semmi köze sincs a görögök túlvilági elképzeléséhez, mert a zsidó felfogásban nem úgy alakult ki a halál fogalma, mintha az valamely titokzatos folyón való átkeléssel járna.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3057. címszó a lexikon => 547. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13057.htm

CÍMSZÓ: Maavor jabbók

SZÓCIKK: Maavór Jabbók vulg. Majver Jabák . A Jabbók patak réve. Egy imakönyv címe, amely haldoklóknál, temetéseknél kötelező imákat tartalmaz. A könyv címe Jákob pátriárkának a Jabbók partján történt átkelésére céloz és a Styx-szel kapcsolatos mithológikus képre emlékeztet. A könyv címének természetesen semmi köze sincs a görögök túlvilági elképzeléséhez, mert a zsidó felfogásban nem úgy alakult ki a halál fogalma, mintha az valamely titokzatos folyón való átkeléssel járna.

13057.ht

CÍMSZÓ Maavo jabbó

SZÓCIKK Maavó Jabbó vulg Majve Jabá Jabbó pata réve Eg imaköny címe amel haldoklóknál temetésekné kötelez imáka tartalmaz köny cím Jáko pátriárkána Jabbó partjá történ átkelésér célo é Styx-sze kapcsolato mithológiku képr emlékeztet köny címéne természetese semm köz sinc görögö túlvilág elképzeléséhez mer zsid felfogásba ne úg alakul k halá fogalma minth a valamel titokzato folyó val átkelésse járna

13057.h

CÍMSZ Maav jabb

SZÓCIK Maav Jabb vul Majv Jab Jabb pat rév E imakön cím ame haldoklókná temetésekn kötele imák tartalma kön cí Ják pátriárkán Jabb partj törté átkelésé cél Styx-sz kapcsolat mithológik kép emlékezte kön címén természetes sem kö sin görög túlvilá elképzeléséhe me zsi felfogásb n ú alaku hal fogalm mint valame titokzat foly va átkeléss járn

13057.

CÍMS Maa jab

SZÓCI Maa Jab vu Maj Ja Jab pa ré imakö cí am haldoklókn temetések kötel imá tartalm kö c Já pátriárká Jab part tört átkelés cé Styx-s kapcsola mithológi ké emlékezt kö címé természete se k si görö túlvil elképzeléséh m zs felfogás alak ha fogal min valam titokza fol v átkelés jár

13057

CÍM Ma ja

SZÓC Ma Ja v Ma J Ja p r imak c a haldoklók temetése köte im tartal k J pátriárk Ja par tör átkelé c Styx- kapcsol mithológ k emlékez k cím természet s s gör túlvi elképzelésé z felfogá ala h foga mi vala titokz fo átkelé já

1305

CÍ M j

SZÓ M J M J ima haldokló temetés köt i tarta pátriár J pa tö átkel Styx kapcso mitholó emléke cí természe gö túlv elképzelés felfog al fog m val titok f átkel j