13063.htm

CÍMSZÓ: Madarassy-Beck

SZEMÉLYNÉV: Madarassy-Beck Nándor

SZÓCIKK: M-B, Nándor báró, szül. Bácsmadarason 1840., megh. Budapesten 1909. febr. 16. Szegény szülőktől származott. Pályáját Bécsben kezdte, de már 1867. az Angol-Magyar banknak lett főhivatalnoka. Innen két évvel később a Magyar Jelzálog Hitelbank vezérigazgatói állásába került. Mikor a bank elnökigazgatója, Széli Kálmán 1899. elvállalta a miniszterelnökséget, Beck lett az utóda az elnökigazgatói székben. Itt is marad egészen a Széli-kabinet lemondásáig, amikor nyugdíjaztatta magát és átadta helyét a volt miniszterelnöknek. Érdemei elismeréséül nemességet, udvari tanácsosi méltóságot, majd halála előtt három esztendővel bárói rangot kapott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3063. címszó a lexikon => 547. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13063.htm

CÍMSZÓ: Madarassy-Beck

SZEMÉLYNÉV: Madarassy-Beck Nándor

SZÓCIKK: M-B, Nándor báró, szül. Bácsmadarason 1840., megh. Budapesten 1909. febr. 16. Szegény szülőktől származott. Pályáját Bécsben kezdte, de már 1867. az Angol-Magyar banknak lett főhivatalnoka. Innen két évvel később a Magyar Jelzálog Hitelbank vezérigazgatói állásába került. Mikor a bank elnökigazgatója, Széli Kálmán 1899. elvállalta a miniszterelnökséget, Beck lett az utóda az elnökigazgatói székben. Itt is marad egészen a Széli-kabinet lemondásáig, amikor nyugdíjaztatta magát és átadta helyét a volt miniszterelnöknek. Érdemei elismeréséül nemességet, udvari tanácsosi méltóságot, majd halála előtt három esztendővel bárói rangot kapott.

13063.ht

CÍMSZÓ Madarassy-Bec

SZEMÉLYNÉV Madarassy-Bec Nándo

SZÓCIKK M-B Nándo báró szül Bácsmadaraso 1840. megh Budapeste 1909 febr 16 Szegén szülőktő származott Pályájá Bécsbe kezdte d má 1867 a Angol-Magya bankna let főhivatalnoka Inne ké évve későb Magya Jelzálo Hitelban vezérigazgató állásáb került Miko ban elnökigazgatója Szél Kálmá 1899 elvállalt miniszterelnökséget Bec let a utód a elnökigazgató székben It i mara egésze Széli-kabine lemondásáig amiko nyugdíjaztatt magá é átadt helyé vol miniszterelnöknek Érdeme elismeréséü nemességet udvar tanácsos méltóságot maj halál előt háro esztendőve báró rango kapott

13063.h

CÍMSZ Madarassy-Be

SZEMÉLYNÉ Madarassy-Be Nánd

SZÓCIK M- Nánd bár szü Bácsmadaras 1840 meg Budapest 190 feb 1 Szegé szülőkt származot Pályáj Bécsb kezdt m 186 Angol-Magy bankn le főhivatalnok Inn k évv késő Magy Jelzál Hitelba vezérigazgat állásá kerül Mik ba elnökigazgatój Szé Kálm 189 elvállal miniszterelnöksége Be le utó elnökigazgat székbe I mar egész Széli-kabin lemondásái amik nyugdíjaztat mag átad hely vo miniszterelnökne Érdem elismerésé nemessége udva tanácso méltóságo ma halá elő hár esztendőv bár rang kapot

13063.

CÍMS Madarassy-B

SZEMÉLYN Madarassy-B Nán

SZÓCI M Nán bá sz Bácsmadara 184 me Budapes 19 fe Szeg szülők származo Pályá Bécs kezd 18 Angol-Mag bank l főhivatalno In év kés Mag Jelzá Hitelb vezérigazga állás kerü Mi b elnökigazgató Sz Kál 18 elválla miniszterelnökség B l ut elnökigazga székb ma egés Széli-kabi lemondásá ami nyugdíjazta ma áta hel v miniszterelnökn Érde elismerés nemesség udv tanács méltóság m hal el há esztendő bá ran kapo

13063

CÍM Madarassy-

SZEMÉLY Madarassy- Ná

SZÓC Ná b s Bácsmadar 18 m Budape 1 f Sze szülő származ Pály Béc kez 1 Angol-Ma ban főhivataln I é ké Ma Jelz Hitel vezérigazg állá ker M elnökigazgat S Ká 1 elváll miniszterelnöksé u elnökigazg szék m egé Széli-kab lemondás am nyugdíjazt m át he miniszterelnök Érd elismeré nemessé ud tanác méltósá ha e h esztend b ra kap

1306

CÍ Madarassy

SZEMÉL Madarassy N

SZÓ N Bácsmada 1 Budap Sz szül szárma Pál Bé ke Angol-M ba főhivatal k M Jel Hite vezérigaz áll ke elnökigazga K elvál miniszterelnöks elnökigaz szé eg Széli-ka lemondá a nyugdíjaz á h miniszterelnö Ér elismer nemess u taná méltós h eszten r ka