13068.htm

CÍMSZÓ: Magántulajdon

SZÓCIKK: "Magántulajdon.héber nevei: nachaló(föld birtok); achuzó (birtokba vett); mikne (állatállomány), minden más ingó szerzett M. neve kinjan. A Biblia a M. szentségének alapján áll, de M.-nak nem az olyan szerzeményt tartja, amely a durva erőszaknak, a gyengébbek kizsákmányolásának az eredménye, hanem kizárólag a becsületes munka útján megszerzett ingóságot, vagy ingatlant. «Jaj annak, aki házát jogtalanul építi fel aki munkásait kizsákmányolja, s dolgoztat velük anélkül, hogy megfelelő bért fizetne nekik» (Jeremiás 22. 14). «jaj azoknak, akik házat ház mellé, földhöz földet harácsolnak, míg végül az ország egyedüli birtokosai lesznek» (Jesája 5. 8). A mózesi törvényhozás két irányban is védelmébe veszi a M.-t. Teljes mértékben elismeri a M. gyarapításának a szabadságát, de azzal a kikötéssel, hogy senkise növelheti vagyonát másnak a kárára, vagy másnak a megrövidítése által. Egész sereg ilyen értelmű törvény van, amelyek a lopást, a rablást, a csalást, az uzsoráskodást s általában a vagyonszaporításnak jogtalan módjait szigorúan tiltják és büntetik. Mindenki korlátlan ura a saját M.-ának, tetszés szerint használhatja azt, senki abból semmit nem igényelhet, kivéve azokat, akik munkájukkal járultak hozzá a M. fenntartásához és gyarapításához. így a, munkások és a nincstelenek a gabonamező egy kis részét a saját javukra arathatják le, mezőn vagy szőlőhegyen engedélyezve van számukra a szedés, az éhező jóllakhatik bárkinek a szőlőjében vagy mezején. Az államnak joga van a védelem fejében megadóztatni a M.-t, a tulajdonos pedig köteles a szolgának a szolgálatból való kilépése alkalmával megfizetni a kikötött bért. A Biblia a M. feletti szabad rendelkezési jogot a legteljesebb mértékben biztosítja. A M.-t tehát lehet venni, eladni, sőt el is pusztítani. Az öröklésnél az apa nem részesítheti előnyben fiatalabb gyermekét elsőszülöttje fölött. A talmudi jog a bibliainál pontosabban és részletesebben sorolja fel a M.-nal kapcsolatos szabályokat amelyeknek közös sajátossága, hogy mindegyikben kifejezésre jut a M. szentségének elve. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3068. címszó a lexikon => 548. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13068.htm

CÍMSZÓ: Magántulajdon

SZÓCIKK: Magántulajdon.héber nevei: nachaló föld birtok ; achuzó birtokba vett ; mikne állatállomány , minden más ingó szerzett M. neve kinjan. A Biblia a M. szentségének alapján áll, de M.-nak nem az olyan szerzeményt tartja, amely a durva erőszaknak, a gyengébbek kizsákmányolásának az eredménye, hanem kizárólag a becsületes munka útján megszerzett ingóságot, vagy ingatlant. Jaj annak, aki házát jogtalanul építi fel aki munkásait kizsákmányolja, s dolgoztat velük anélkül, hogy megfelelő bért fizetne nekik Jeremiás 22. 14 . jaj azoknak, akik házat ház mellé, földhöz földet harácsolnak, míg végül az ország egyedüli birtokosai lesznek Jesája 5. 8 . A mózesi törvényhozás két irányban is védelmébe veszi a M.-t. Teljes mértékben elismeri a M. gyarapításának a szabadságát, de azzal a kikötéssel, hogy senkise növelheti vagyonát másnak a kárára, vagy másnak a megrövidítése által. Egész sereg ilyen értelmű törvény van, amelyek a lopást, a rablást, a csalást, az uzsoráskodást s általában a vagyonszaporításnak jogtalan módjait szigorúan tiltják és büntetik. Mindenki korlátlan ura a saját M.-ának, tetszés szerint használhatja azt, senki abból semmit nem igényelhet, kivéve azokat, akik munkájukkal járultak hozzá a M. fenntartásához és gyarapításához. így a, munkások és a nincstelenek a gabonamező egy kis részét a saját javukra arathatják le, mezőn vagy szőlőhegyen engedélyezve van számukra a szedés, az éhező jóllakhatik bárkinek a szőlőjében vagy mezején. Az államnak joga van a védelem fejében megadóztatni a M.-t, a tulajdonos pedig köteles a szolgának a szolgálatból való kilépése alkalmával megfizetni a kikötött bért. A Biblia a M. feletti szabad rendelkezési jogot a legteljesebb mértékben biztosítja. A M.-t tehát lehet venni, eladni, sőt el is pusztítani. Az öröklésnél az apa nem részesítheti előnyben fiatalabb gyermekét elsőszülöttje fölött. A talmudi jog a bibliainál pontosabban és részletesebben sorolja fel a M.-nal kapcsolatos szabályokat amelyeknek közös sajátossága, hogy mindegyikben kifejezésre jut a M. szentségének elve.

13068.ht

CÍMSZÓ Magántulajdo

SZÓCIKK Magántulajdon.hébe nevei nachal föl birto achuz birtokb vet mikn állatállomán minde má ing szerzet M nev kinjan Bibli M szentségéne alapjá áll d M.-na ne a olya szerzemény tartja amel durv erőszaknak gyengébbe kizsákmányolásána a eredménye hane kizáróla becsülete munk útjá megszerzet ingóságot vag ingatlant Ja annak ak házá jogtalanu épít fe ak munkásai kizsákmányolja dolgozta velü anélkül hog megfelel bér fizetn neki Jeremiá 22 1 ja azoknak aki háza há mellé földhö földe harácsolnak mí végü a orszá egyedül birtokosa leszne Jesáj 5 mózes törvényhozá ké irányba i védelméb vesz M.-t Telje mértékbe elismer M gyarapításána szabadságát d azza kikötéssel hog senkis növelhet vagyoná másna kárára vag másna megrövidítés által Egés sere ilye értelm törvén van amelye lopást rablást csalást a uzsoráskodás általába vagyonszaporításna jogtala módjai szigorúa tiltjá é büntetik Mindenk korlátla ur sajá M.-ának tetszé szerin használhatj azt senk abbó semmi ne igényelhet kivév azokat aki munkájukka járulta hozz M fenntartásáho é gyarapításához íg a munkáso é nincstelene gabonamez eg ki részé sajá javukr arathatjá le mező vag szőlőhegye engedélyezv va számukr szedés a éhez jóllakhati bárkine szőlőjébe vag mezején A államna jog va védele fejébe megadóztatn M.-t tulajdono pedi kötele szolgána szolgálatbó val kilépés alkalmáva megfizetn kikötöt bért Bibli M felett szaba rendelkezés jogo legteljeseb mértékbe biztosítja M.- tehá lehe venni eladni ső e i pusztítani A öröklésné a ap ne részesíthet előnybe fiatalab gyermeké elsőszülöttj fölött talmud jo bibliainá pontosabba é részletesebbe sorolj fe M.-na kapcsolato szabályoka amelyekne közö sajátossága hog mindegyikbe kifejezésr ju M szentségéne elve

13068.h

CÍMSZ Magántulajd

SZÓCIK Magántulajdon.héb neve nacha fö birt achu birtok ve mik állatállomá mind m in szerze ne kinja Bibl szentségén alapj ál M.-n n oly szerzemén tartj ame dur erőszakna gyengébb kizsákmányolásán eredmény han kizáról becsület mun útj megszerze ingóságo va ingatlan J anna a ház jogtalan épí f a munkása kizsákmányolj dolgozt vel anélkü ho megfele bé fizet nek Jeremi 2 j azokna ak ház h mell földh föld harácsolna m vég orsz egyedü birtokos leszn Jesá móze törvényhoz k irányb védelmé ves M.- Telj mértékb elisme gyarapításán szabadságá azz kikötésse ho senki növelhe vagyon másn kárár va másn megrövidíté álta Egé ser ily értel törvé va amely lopás rablás csalás uzsoráskodá általáb vagyonszaporításn jogtal módja szigorú tiltj bünteti Minden korlátl u saj M.-ána tetsz szeri használhat az sen abb semm n igényelhe kivé azoka ak munkájukk járult hoz fenntartásáh gyarapításáho í munkás nincstelen gaboname e k rész saj javuk arathatj l mez va szőlőhegy engedélyez v számuk szedé éhe jóllakhat bárkin szőlőjéb va mezejé államn jo v védel fejéb megadóztat M.- tulajdon ped kötel szolgán szolgálatb va kilépé alkalmáv megfizet kikötö bér Bibl felet szab rendelkezé jog legteljese mértékb biztosítj M. teh leh venn eladn s pusztítan öröklésn a n részesíthe előnyb fiatala gyermek elsőszülött fölöt talmu j bibliain pontosabb részletesebb sorol f M.-n kapcsolat szabályok amelyekn köz sajátosság ho mindegyikb kifejezés j szentségén elv

13068.

CÍMS Magántulaj

SZÓCI Magántulajdon.hé nev nach f bir ach birto v mi állatállom min i szerz n kinj Bib szentségé alap á M.- ol szerzemé tart am du erőszakn gyengéb kizsákmányolásá eredmén ha kizáró becsüle mu út megszerz ingóság v ingatla ann há jogtala ép munkás kizsákmányol dolgoz ve anélk h megfel b fize ne Jerem azokn a há mel föld föl harácsoln vé ors egyed birtoko lesz Jes móz törvényho irány védelm ve M. Tel mérték elism gyarapításá szabadság az kikötéss h senk növelh vagyo más kárá v más megrövidít ált Eg se il érte törv v amel lopá rablá csalá uzsoráskod általá vagyonszaporítás jogta módj szigor tilt büntet Minde korlát sa M.-án tets szer használha a se ab sem igényelh kiv azok a munkájuk járul ho fenntartásá gyarapításáh munká nincstele gabonam rés sa javu arathat me v szőlőheg engedélye számu szed éh jóllakha bárki szőlőjé v mezej állam j véde fejé megadózta M. tulajdo pe köte szolgá szolgálat v kilép alkalmá megfize kiköt bé Bib fele sza rendelkez jo legteljes mérték biztosít M te le ven elad pusztíta öröklés részesíth előny fiatal gyerme elsőszülöt fölö talm bibliai pontosab részleteseb soro M.- kapcsola szabályo amelyek kö sajátossá h mindegyik kifejezé szentségé el

13068

CÍM Magántula

SZÓC Magántulajdon.h ne nac bi ac birt m állatállo mi szer kin Bi szentség ala M. o szerzem tar a d erőszak gyengé kizsákmányolás eredmé h kizár becsül m ú megszer ingósá ingatl an h jogtal é munká kizsákmányo dolgo v anél megfe fiz n Jere azok h me föl fö harácsol v or egye birtok les Je mó törvényh irán védel v M Te mérté elis gyarapítás szabadsá a kikötés sen növel vagy má kár má megrövidí ál E s i ért tör ame lop rabl csal uzsorásko által vagyonszaporítá jogt mód szigo til bünte Mind korlá s M.-á tet sze használh s a se igényel ki azo munkáju járu h fenntartás gyarapításá munk nincstel gabona ré s jav aratha m szőlőhe engedély szám sze é jóllakh bárk szőlőj meze álla véd fej megadózt M tulajd p köt szolg szolgála kilé alkalm megfiz kikö b Bi fel sz rendelke j legtelje mérté biztosí t l ve ela pusztít öröklé részesít előn fiata gyerm elsőszülö föl tal biblia pontosa részletese sor M. kapcsol szabály amelye k sajátoss mindegyi kifejez szentség e

1306

CÍ Magántul

SZÓ Magántulajdon. n na b a bir állatáll m sze ki B szentsé al M szerze ta erősza gyeng kizsákmányolá eredm kizá becsü megsze ingós ingat a jogta munk kizsákmány dolg ané megf fi Jer azo m fö f harácso o egy birto le J m törvény irá véde T mért eli gyarapítá szabads kiköté se növe vag m ká m megrövid á ér tö am lo rab csa uzsorásk álta vagyonszaporít jog mó szig ti bünt Min korl M.- te sz használ s igénye k az munkáj jár fenntartá gyarapítás mun nincste gabon r ja arath szőlőh engedél szá sz jóllak bár szőlő mez áll vé fe megadóz tulaj kö szol szolgál kil alkal megfi kik B fe s rendelk legtelj mért biztos v el pusztí örökl részesí elő fiat gyer elsőszül fö ta bibli pontos részletes so M kapcso szabál amely sajátos mindegy kifeje szentsé