13072.htm

CÍMSZÓ: Magyar

SZEMÉLYNÉV: Magyar Lajos

SZÓCIKK: "M. Lajos, hírlapíró, szül. Istvándiban 1891. A háború alatt a Világ munkatársa volt. A háború vége felé egyre szélsőségesebb elveket vallott. Cikkeivel és személyes agitációjával egyik előkészítője volt az 1918-iki októberi forradalomnak. Jelentékeny szerepet játszott a Nemzeti Tanácsban is, mint az Újságírók Szabadszervezetének delegátusa. 1920-ban a bíróság a gyorsított eljárás alapján 10 esztendei börtönre ítélte sajtó útján elkövetett izgatás címén. Ezt a büntetést azonban nem töltötte ki, mert fogolycsere útján Szovjetoroszországnak adták ki. Művei: A magyar forradalom; Gyehennákon. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3072. címszó a lexikon => 548. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13072.htm

CÍMSZÓ: Magyar

SZEMÉLYNÉV: Magyar Lajos

SZÓCIKK: M. Lajos, hírlapíró, szül. Istvándiban 1891. A háború alatt a Világ munkatársa volt. A háború vége felé egyre szélsőségesebb elveket vallott. Cikkeivel és személyes agitációjával egyik előkészítője volt az 1918-iki októberi forradalomnak. Jelentékeny szerepet játszott a Nemzeti Tanácsban is, mint az Újságírók Szabadszervezetének delegátusa. 1920-ban a bíróság a gyorsított eljárás alapján 10 esztendei börtönre ítélte sajtó útján elkövetett izgatás címén. Ezt a büntetést azonban nem töltötte ki, mert fogolycsere útján Szovjetoroszországnak adták ki. Művei: A magyar forradalom; Gyehennákon.

13072.ht

CÍMSZÓ Magya

SZEMÉLYNÉV Magya Lajo

SZÓCIKK M Lajos hírlapíró szül Istvándiba 1891 hábor alat Vilá munkatárs volt hábor vég fel egyr szélsőségeseb elveke vallott Cikkeive é személye agitációjáva egyi előkészítőj vol a 1918-ik október forradalomnak Jelentéken szerepe játszot Nemzet Tanácsba is min a Újságíró Szabadszervezeténe delegátusa 1920-ba bírósá gyorsítot eljárá alapjá 1 esztende börtönr ítélt sajt útjá elkövetet izgatá címén Ez büntetés azonba ne töltött ki mer fogolycser útjá Szovjetoroszországna adtá ki Művei magya forradalom Gyehennákon

13072.h

CÍMSZ Magy

SZEMÉLYNÉ Magy Laj

SZÓCIK Lajo hírlapír szü Istvándib 189 hábo ala Vil munkatár vol hábo vé fe egy szélsőségese elvek vallot Cikkeiv személy agitációjáv egy előkészítő vo 1918-i októbe forradalomna Jelentéke szerep játszo Nemze Tanácsb i mi Újságír Szabadszervezetén delegátus 1920-b bírós gyorsíto eljár alapj esztend börtön ítél saj útj elkövete izgat címé E bünteté azonb n töltöt k me fogolycse útj Szovjetoroszországn adt k Műve magy forradalo Gyehennáko

13072.

CÍMS Mag

SZEMÉLYN Mag La

SZÓCI Laj hírlapí sz Istvándi 18 háb al Vi munkatá vo háb v f eg szélsőséges elve vallo Cikkei személ agitációjá eg előkészít v 1918- októb forradalomn Jelenték szere játsz Nemz Tanács m Újságí Szabadszervezeté delegátu 1920- bíró gyorsít eljá alap eszten börtö íté sa út elkövet izga cím büntet azon töltö m fogolycs út Szovjetoroszország ad Műv mag forradal Gyehennák

13072

CÍM Ma

SZEMÉLY Ma L

SZÓC La hírlap s Istvánd 1 há a V munkat v há e szélsősége elv vall Cikke szemé agitációj e előkészí 1918 októ forradalom Jelenté szer játs Nem Tanác Újság Szabadszervezet delegát 1920 bír gyorsí elj ala eszte bört ít s ú elköve izg cí bünte azo tölt fogolyc ú Szovjetoroszorszá a Mű ma forrada Gyehenná

1307

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ L hírla István h munka h szélsőség el val Cikk szem agitáció előkész 191 okt forradalo Jelent sze ját Ne Taná Újsá Szabadszerveze delegá 192 bí gyors el al eszt bör í elköv iz c bünt az töl fogoly Szovjetoroszorsz M m forrad Gyehenn