13075.htm

CÍMSZÓ: Magyar cionista szövetség

SZÓCIKK: "ifjúsági egyesület. Az 1914. Pozsonyban megtartott második konferencia megalapította a magyar cionista párt orgánumát, a Zsidó Néplapot Bokor Ármin szerkesztése alatt. Országos elnökül Bettelheim Samut választotta az országos kongresszus. A pozsonyi cionista központi iroda 1904;. megszervezte a mizrachisták első világkongresszusát (l. Mizrachisták) is, amely a cionista propagandát megindította. 1905-ben Budapesten tartották a harmadik kongresszust, amikor a magyar cionisták az ugandai telepítés mellett nyilatkoztak meg. 1906-ban Budapestre tették át a központot és elnökéül Gruber Sándort választották meg 1907. 1910-ban a kormány megerősítette a pozsonyi Ahavat Cion egyesület alapszabályait 1911-ben Beregi Ármin lett a Szövetség elnöke. A világszervezet végrehajtó bizottságában képviselték Magyarországot Rónai János, Grünwad (Alsókubin), Oesterreicher Béla, Róth főrabb: (Pápa) és Bettelheim Samu. Az országos bizottság elnökéül Oesterreicher Bélát (l. o.), főtitkárául Kahán Niszont (l. o.) választották meg. A háború alatt a M. fiókegyesületeinek és vidéki helyi csoportjainak a száma meghaladta a 300-at. A budapesti központ első legfontosabb feladatának tartotta, hogy sajtót létesítsen s ennek propagatív erejét használja fel hívei gyarapítására (l. Zsidó Szemle). A M. illetve a cionista mozgalom terjedésének legfőbb akadálya a hivatalos zsidóság ellen állása volt. Az Országos Iroda ismételten állás foglalt a M. ellen, aminek következménye az volt hogy a belügyminiszter a szövetség alapszabályai nem hagyta jóvá. A szövetség azonban a háború előtti jogviszonyok szerint alapszabályok nélkül is tovább működhetett. A forradalom után - mikor a Friedrich-féle rendelet az alapszabályok nélküli egyesületek feloszlatását rendelte el - a M. is kénytelen volt nyilvános működését beszüntetni. A vidéki egyesületek is beszüntették működésüket és a M. működése éveken át csak a Keren Kajemesz (l. o.), Keren Hajeszod (l. o.), sékel, sajtó és könyvkiadási akciókra szorítkozott. A M. alapszabályait a belügyminiszter csak 1927 szept.-ben hagyta jóvá s ettől kezdve új lendülettel indult meg a szövetség munkája. A M. célja az alapszabályok szerint, hogy «támogassa a cionista szervezetet abban a munkában, amely arra törekszik, hogy a népszövetségi palesztinai mandátum alapján és Angliának mint mandatárius-hatalomnak támogatásával, a Népszövetségben egyesült államok ellenőrzése mellett megfelelő telepítéssel egy Palesztinái ,zsidó nemzeti otthont' (Jewish national home) létesítsen.» A M. tehát a palesztinai zsidóság kulturtörekvéseit erkölcsi és anyagi segítéssel támogatja és gazdasági kapcsolatokat létesít Magyarország és Palesztina között. A M. legfőbb szerve a cionista országos értekezlet, mely évente egyszer ül össze és megválasztja az országos bizottságot és országos intézőbizottságot, mely utóbbi Budapesten székel. A M.-nek vannak fiókegyesületei, melyek közül legnagyobbak a miskolci, debreceni és győri egyesületek. Van ezenkívül a M.-nek ifjúsági, női és ú. n. Mizrachi (l. o.) szakosztálya. Cionista irányú műveket írtak: Rónai János, Szilágyi Samu (Alsóknbin),"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3075. címszó a lexikon => 549. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13075.htm

CÍMSZÓ: Magyar cionista szövetség

SZÓCIKK: ifjúsági egyesület. Az 1914. Pozsonyban megtartott második konferencia megalapította a magyar cionista párt orgánumát, a Zsidó Néplapot Bokor Ármin szerkesztése alatt. Országos elnökül Bettelheim Samut választotta az országos kongresszus. A pozsonyi cionista központi iroda 1904;. megszervezte a mizrachisták első világkongresszusát l. Mizrachisták is, amely a cionista propagandát megindította. 1905-ben Budapesten tartották a harmadik kongresszust, amikor a magyar cionisták az ugandai telepítés mellett nyilatkoztak meg. 1906-ban Budapestre tették át a központot és elnökéül Gruber Sándort választották meg 1907. 1910-ban a kormány megerősítette a pozsonyi Ahavat Cion egyesület alapszabályait 1911-ben Beregi Ármin lett a Szövetség elnöke. A világszervezet végrehajtó bizottságában képviselték Magyarországot Rónai János, Grünwad Alsókubin , Oesterreicher Béla, Róth főrabb: Pápa és Bettelheim Samu. Az országos bizottság elnökéül Oesterreicher Bélát l. o. , főtitkárául Kahán Niszont l. o. választották meg. A háború alatt a M. fiókegyesületeinek és vidéki helyi csoportjainak a száma meghaladta a 300-at. A budapesti központ első legfontosabb feladatának tartotta, hogy sajtót létesítsen s ennek propagatív erejét használja fel hívei gyarapítására l. Zsidó Szemle . A M. illetve a cionista mozgalom terjedésének legfőbb akadálya a hivatalos zsidóság ellen állása volt. Az Országos Iroda ismételten állás foglalt a M. ellen, aminek következménye az volt hogy a belügyminiszter a szövetség alapszabályai nem hagyta jóvá. A szövetség azonban a háború előtti jogviszonyok szerint alapszabályok nélkül is tovább működhetett. A forradalom után - mikor a Friedrich-féle rendelet az alapszabályok nélküli egyesületek feloszlatását rendelte el - a M. is kénytelen volt nyilvános működését beszüntetni. A vidéki egyesületek is beszüntették működésüket és a M. működése éveken át csak a Keren Kajemesz l. o. , Keren Hajeszod l. o. , sékel, sajtó és könyvkiadási akciókra szorítkozott. A M. alapszabályait a belügyminiszter csak 1927 szept.-ben hagyta jóvá s ettől kezdve új lendülettel indult meg a szövetség munkája. A M. célja az alapszabályok szerint, hogy támogassa a cionista szervezetet abban a munkában, amely arra törekszik, hogy a népszövetségi palesztinai mandátum alapján és Angliának mint mandatárius-hatalomnak támogatásával, a Népszövetségben egyesült államok ellenőrzése mellett megfelelő telepítéssel egy Palesztinái ,zsidó nemzeti otthont' Jewish national home létesítsen. A M. tehát a palesztinai zsidóság kulturtörekvéseit erkölcsi és anyagi segítéssel támogatja és gazdasági kapcsolatokat létesít Magyarország és Palesztina között. A M. legfőbb szerve a cionista országos értekezlet, mely évente egyszer ül össze és megválasztja az országos bizottságot és országos intézőbizottságot, mely utóbbi Budapesten székel. A M.-nek vannak fiókegyesületei, melyek közül legnagyobbak a miskolci, debreceni és győri egyesületek. Van ezenkívül a M.-nek ifjúsági, női és ú. n. Mizrachi l. o. szakosztálya. Cionista irányú műveket írtak: Rónai János, Szilágyi Samu Alsóknbin ,

13075.ht

CÍMSZÓ Magya cionist szövetsé

SZÓCIKK ifjúság egyesület A 1914 Pozsonyba megtartot másodi konferenci megalapított magya cionist pár orgánumát Zsid Néplapo Boko Ármi szerkesztés alatt Országo elnökü Bettelhei Samu választott a országo kongresszus pozsony cionist központ irod 1904; megszervezt mizrachistá els világkongresszusá l Mizrachistá is amel cionist propagandá megindította 1905-be Budapeste tartottá harmadi kongresszust amiko magya cionistá a uganda telepíté mellet nyilatkozta meg 1906-ba Budapestr tetté á központo é elnökéü Grube Sándor választottá me 1907 1910-ba kormán megerősített pozsony Ahava Cio egyesüle alapszabályai 1911-be Bereg Ármi let Szövetsé elnöke világszerveze végrehajt bizottságába képviselté Magyarországo Róna János Grünwa Alsókubi Oesterreiche Béla Rót főrabb Páp é Bettelhei Samu A országo bizottsá elnökéü Oesterreiche Bélá l o főtitkáráu Kahá Niszon l o választottá meg hábor alat M fiókegyesületeine é vidék hely csoportjaina szám meghaladt 300-at budapest közpon els legfontosab feladatána tartotta hog sajtó létesítse enne propagatí erejé használj fe híve gyarapításár l Zsid Szeml M illetv cionist mozgalo terjedéséne legfőb akadály hivatalo zsidósá elle állás volt A Országo Irod ismételte állá foglal M ellen amine következmény a vol hog belügyminiszte szövetsé alapszabálya ne hagyt jóvá szövetsé azonba hábor előtt jogviszonyo szerin alapszabályo nélkü i továb működhetett forradalo utá miko Friedrich-fél rendele a alapszabályo nélkül egyesülete feloszlatásá rendelt e M i kénytele vol nyilváno működésé beszüntetni vidék egyesülete i beszüntetté működésüke é M működés éveke á csa Kere Kajemes l o Kere Hajeszo l o sékel sajt é könyvkiadás akciókr szorítkozott M alapszabályai belügyminiszte csa 192 szept.-be hagyt jóv ettő kezdv ú lendülette indul me szövetsé munkája M célj a alapszabályo szerint hog támogass cionist szervezete abba munkában amel arr törekszik hog népszövetség palesztina mandátu alapjá é Angliána min mandatárius-hatalomna támogatásával Népszövetségbe egyesül államo ellenőrzés mellet megfelel telepítésse eg Palesztiná ,zsid nemzet otthont Jewis nationa hom létesítsen M tehá palesztina zsidósá kulturtörekvései erkölcs é anyag segítésse támogatj é gazdaság kapcsolatoka létesí Magyarorszá é Palesztin között M legfőb szerv cionist országo értekezlet mel évent egysze ü össz é megválasztj a országo bizottságo é országo intézőbizottságot mel utóbb Budapeste székel M.-ne vanna fiókegyesületei melye közü legnagyobba miskolci debrecen é győr egyesületek Va ezenkívü M.-ne ifjúsági nő é ú n Mizrach l o szakosztálya Cionist irány műveke írtak Róna János Szilágy Sam Alsóknbi

13075.h

CÍMSZ Magy cionis szövets

SZÓCIK ifjúsá egyesüle 191 Pozsonyb megtarto másod konferenc megalapítot magy cionis pá orgánumá Zsi Néplap Bok Árm szerkeszté alat Ország elnök Bettelhe Sam választot ország kongresszu pozson cionis közpon iro 1904 megszervez mizrachist el világkongresszus Mizrachist i ame cionis propagand megindított 1905-b Budapest tartott harmad kongresszus amik magy cionist ugand telepít melle nyilatkozt me 1906-b Budapest tett központ elnöké Grub Sándo választott m 190 1910-b kormá megerősítet pozson Ahav Ci egyesül alapszabálya 1911-b Bere Árm le Szövets elnök világszervez végrehaj bizottságáb képviselt Magyarország Rón Jáno Grünw Alsókub Oesterreich Bél Ró főrab Pá Bettelhe Sam ország bizotts elnöké Oesterreich Bél főtitkárá Kah Niszo választott me hábo ala fiókegyesületein vidé hel csoportjain szá meghalad 300-a budapes közpo el legfontosa feladatán tartott ho sajt létesíts enn propagat erej használ f hív gyarapításá Zsi Szem illet cionis mozgal terjedésén legfő akadál hivatal zsidós ell állá vol Ország Iro ismételt áll fogla elle amin következmén vo ho belügyminiszt szövets alapszabály n hagy jóv szövets azonb hábo előt jogviszony szeri alapszabály nélk tová működhetet forradal ut mik Friedrich-fé rendel alapszabály nélkü egyesület feloszlatás rendel kénytel vo nyilván működés beszüntetn vidé egyesület beszüntett működésük működé évek cs Ker Kajeme Ker Hajesz séke saj könyvkiadá akciók szorítkozot alapszabálya belügyminiszt cs 19 szept.-b hagy jó ett kezd lendülett indu m szövets munkáj cél alapszabály szerin ho támogas cionis szervezet abb munkába ame ar törekszi ho népszövetsé palesztin mandát alapj Anglián mi mandatárius-hatalomn támogatásáva Népszövetségb egyesü állam ellenőrzé melle megfele telepítéss e Palesztin ,zsi nemze otthon Jewi nation ho létesítse teh palesztin zsidós kulturtörekvése erkölc anya segítéss támogat gazdasá kapcsolatok létes Magyarorsz Paleszti közöt legfő szer cionis ország értekezle me éven egysz öss megválaszt ország bizottság ország intézőbizottságo me utób Budapest széke M.-n vann fiókegyesülete mely köz legnagyobb miskolc debrece győ egyesülete V ezenkív M.-n ifjúság n Mizrac szakosztály Cionis irán művek írta Rón Jáno Szilág Sa Alsóknb

13075.

CÍMS Mag cioni szövet

SZÓCI ifjús egyesül 19 Pozsony megtart máso konferen megalapíto mag cioni p orgánum Zs Népla Bo Ár szerkeszt ala Orszá elnö Bettelh Sa választo orszá kongressz pozso cioni közpo ir 190 megszerve mizrachis e világkongresszu Mizrachis am cioni propagan megindítot 1905- Budapes tartot harma kongresszu ami mag cionis ugan telepí mell nyilatkoz m 1906- Budapes tet közpon elnök Gru Sánd választot 19 1910- korm megerősíte pozso Aha C egyesü alapszabály 1911- Ber Ár l Szövet elnö világszerve végreha bizottságá képvisel Magyarorszá Ró Ján Grün Alsóku Oesterreic Bé R főra P Bettelh Sa orszá bizott elnök Oesterreic Bé főtitkár Ka Nisz választot m háb al fiókegyesületei vid he csoportjai sz meghala 300- budape közp e legfontos feladatá tartot h saj létesít en propaga ere haszná hí gyarapítás Zs Sze ille cioni mozga terjedésé legf akadá hivata zsidó el áll vo Orszá Ir ismétel ál fogl ell ami következmé v h belügyminisz szövet alapszabál hag jó szövet azon háb elő jogviszon szer alapszabál nél tov működhete forrada u mi Friedrich-f rende alapszabál nélk egyesüle feloszlatá rende kényte v nyilvá működé beszüntet vid egyesüle beszüntet működésü működ éve c Ke Kajem Ke Hajes sék sa könyvkiad akció szorítkozo alapszabály belügyminisz c 1 szept.- hag j et kez lendület ind szövet munká cé alapszabál szeri h támoga cioni szerveze ab munkáb am a töreksz h népszövets paleszti mandá alap Angliá m mandatárius-hatalom támogatásáv Népszövetség egyes álla ellenőrz mell megfel telepítés Paleszti ,zs nemz ottho Jew natio h létesíts te paleszti zsidó kulturtörekvés erköl any segítés támoga gazdas kapcsolato léte Magyarors Paleszt közö legf sze cioni orszá értekezl m éve egys ös megválasz orszá bizottsá orszá intézőbizottság m utó Budapes szék M.- van fiókegyesület mel kö legnagyob miskol debrec gy egyesület ezenkí M.- ifjúsá Mizra szakosztál Cioni irá műve írt Ró Ján Szilá S Alsókn

13075

CÍM Ma cion szöve

SZÓC ifjú egyesü 1 Pozson megtar más konfere megalapít ma cion orgánu Z Népl B Á szerkesz al Orsz eln Bettel S választ orsz kongress pozs cion közp i 19 megszerv mizrachi világkongressz Mizrachi a cion propaga megindíto 1905 Budape tarto harm kongressz am ma cioni uga telep mel nyilatko 1906 Budape te közpo elnö Gr Sán választo 1 1910 kor megerősít pozs Ah egyes alapszabál 1911 Be Á Szöve eln világszerv végreh bizottság képvise Magyarorsz R Já Grü Alsók Oesterrei B főr Bettel S orsz bizot elnö Oesterrei B főtitká K Nis választo há a fiókegyesülete vi h csoportja s meghal 300 budap köz legfonto feladat tarto sa létesí e propag er haszn h gyarapítá Z Sz ill cion mozg terjedés leg akad hivat zsid e ál v Orsz I isméte á fog el am következm belügyminis szöve alapszabá ha j szöve azo há el jogviszo sze alapszabá né to működhet forrad m Friedrich- rend alapszabá nél egyesül feloszlat rend kényt nyilv működ beszünte vi egyesül beszünte működés műkö év K Kaje K Haje sé s könyvkia akci szorítkoz alapszabál belügyminis szept. ha e ke lendüle in szöve munk c alapszabá szer támog cion szervez a munká a töreks népszövet paleszt mand ala Angli mandatárius-hatalo támogatásá Népszövetsé egye áll ellenőr mel megfe telepíté Paleszt ,z nem otth Je nati létesít t paleszt zsid kulturtörekvé erkö an segíté támog gazda kapcsolat lét Magyaror Palesz köz leg sz cion orsz értekez év egy ö megválas orsz bizotts orsz intézőbizottsá ut Budape szé M. va fiókegyesüle me k legnagyo misko debre g egyesüle ezenk M. ifjús Mizr szakosztá Cion ir műv ír R Já Szil Alsók

1307

CÍ M cio szöv

SZÓ ifj egyes Pozso megta má konfer megalapí m cio orgán Nép szerkes a Ors el Bette válasz ors kongres poz cio köz 1 megszer mizrach világkongress Mizrach cio propag megindít 190 Budap tart har kongress a m cion ug tele me nyilatk 190 Budap t közp eln G Sá választ 191 ko megerősí poz A egye alapszabá 191 B Szöv el világszer végre bizottsá képvis Magyarors J Gr Alsó Oesterre fő Bette ors bizo eln Oesterre főtitk Ni választ h fiókegyesület v csoportj megha 30 buda kö legfont felada tart s létes propa e hasz gyarapít S il cio moz terjedé le aka hiva zsi á Ors ismét fo e a következ belügymini szöv alapszab h szöv az h e jogvisz sz alapszab n t működhe forra Friedrich ren alapszab né egyesü feloszla ren kény nyil műkö beszünt v egyesü beszünt működé műk é Kaj Haj s könyvki akc szorítko alapszabá belügymini szept h k lendül i szöv mun alapszab sze támo cio szerve munk törek népszöve palesz man al Angl mandatárius-hatal támogatás Népszövets egy ál ellenő me megf telepít Palesz , ne ott J nat létesí palesz zsi kulturtörekv erk a segít támo gazd kapcsola lé Magyaro Pales kö le s cio ors érteke é eg megvála ors bizott ors intézőbizotts u Budap sz M v fiókegyesül m legnagy misk debr egyesül ezen M ifjú Miz szakoszt Cio i mű í J Szi Alsó