13076.htm

CÍMSZÓ: Magyar cionista szövetség

SZÓCIKK: Singer Bernát szabadkai főrabbi, Roth M. A. főrabbi Pápa. A M. a Keren Kajemesz és a Keren Hajeszod-akciót a Pro Palesztina (l. o.) szövetséggel karöltve irányítja. A M.-nek fennállása óta Rónai János, Bettelheim Samu (l. o.), Gruber Sándor, Oesterreicher Béla, Beregi Ármin (l. o.), Strauss Adolf (l. o.), Osztern Lipót (l. o.) és Kahán Niszon voltak az elnökei. Vezetőtagjai közül kiváltak Richtman Mózes (l. o.), Schönfeld József (l. o.), Bisseliches Mózes (l. o.), Dömény Lajos (l. o.), Simon Lajos (l. o.), Izsák Ede (l. o.), Künsztler Mór (l. o.), Ungár Béla (l. o.), Fried Frigyes stb. A M. jelenlegi elnöke Osztern Lipót, ügyvezető alelnöke Schönfeld József. Az Intéző Bizottság tagjai az elnökön és alelnökön kívül: Engel József, Weisz D. Ezra, Lindenbaum Lipót, Fried Frigyes, Ferenczi Samuné, Eisdörfer Andor, Lantos Tivadar és Lederer Ignác. v, a.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3076. címszó a lexikon => 549. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13076.htm

CÍMSZÓ: Magyar cionista szövetség

SZÓCIKK: Singer Bernát szabadkai főrabbi, Roth M. A. főrabbi Pápa. A M. a Keren Kajemesz és a Keren Hajeszod-akciót a Pro Palesztina l. o. szövetséggel karöltve irányítja. A M.-nek fennállása óta Rónai János, Bettelheim Samu l. o. , Gruber Sándor, Oesterreicher Béla, Beregi Ármin l. o. , Strauss Adolf l. o. , Osztern Lipót l. o. és Kahán Niszon voltak az elnökei. Vezetőtagjai közül kiváltak Richtman Mózes l. o. , Schönfeld József l. o. , Bisseliches Mózes l. o. , Dömény Lajos l. o. , Simon Lajos l. o. , Izsák Ede l. o. , Künsztler Mór l. o. , Ungár Béla l. o. , Fried Frigyes stb. A M. jelenlegi elnöke Osztern Lipót, ügyvezető alelnöke Schönfeld József. Az Intéző Bizottság tagjai az elnökön és alelnökön kívül: Engel József, Weisz D. Ezra, Lindenbaum Lipót, Fried Frigyes, Ferenczi Samuné, Eisdörfer Andor, Lantos Tivadar és Lederer Ignác. v, a.

13076.ht

CÍMSZÓ Magya cionist szövetsé

SZÓCIKK Singe Berná szabadka főrabbi Rot M A főrabb Pápa M Kere Kajemes é Kere Hajeszod-akció Pr Palesztin l o szövetségge karöltv irányítja M.-ne fennállás ót Róna János Bettelhei Sam l o Grube Sándor Oesterreiche Béla Bereg Ármi l o Straus Adol l o Oszter Lipó l o é Kahá Niszo volta a elnökei Vezetőtagja közü kiválta Richtma Móze l o Schönfel Józse l o Bisseliche Móze l o Dömén Lajo l o Simo Lajo l o Izsá Ed l o Künsztle Mó l o Ungá Bél l o Frie Frigye stb M jelenleg elnök Oszter Lipót ügyvezet alelnök Schönfel József A Intéz Bizottsá tagja a elnökö é alelnökö kívül Enge József Weis D Ezra Lindenbau Lipót Frie Frigyes Ferencz Samuné Eisdörfe Andor Lanto Tivada é Ledere Ignác v a

13076.h

CÍMSZ Magy cionis szövets

SZÓCIK Sing Bern szabadk főrabb Ro főrab Páp Ker Kajeme Ker Hajeszod-akci P Paleszti szövetségg karölt irányítj M.-n fennállá ó Rón Jáno Bettelhe Sa Grub Sándo Oesterreich Bél Bere Árm Strau Ado Oszte Lip Kah Nisz volt elnöke Vezetőtagj köz kivált Richtm Móz Schönfe Józs Bisselich Móz Dömé Laj Sim Laj Izs E Künsztl M Ung Bé Fri Frigy st jelenle elnö Oszte Lipó ügyveze alelnö Schönfe Józse Inté Bizotts tagj elnök alelnök kívü Eng Józse Wei Ezr Lindenba Lipó Fri Frigye Ferenc Samun Eisdörf Ando Lant Tivad Leder Igná

13076.

CÍMS Mag cioni szövet

SZÓCI Sin Ber szabad főrab R főra Pá Ke Kajem Ke Hajeszod-akc Paleszt szövetség karöl irányít M.- fennáll Ró Ján Bettelh S Gru Sánd Oesterreic Bé Ber Ár Stra Ad Oszt Li Ka Nis vol elnök Vezetőtag kö kivál Richt Mó Schönf Józ Bisselic Mó Döm La Si La Iz Künszt Un B Fr Frig s jelenl eln Oszt Lip ügyvez aleln Schönf Józs Int Bizott tag elnö alelnö kív En Józs We Ez Lindenb Lip Fr Frigy Feren Samu Eisdör And Lan Tiva Lede Ign

13076

CÍM Ma cion szöve

SZÓC Si Be szaba főra főr P K Kaje K Hajeszod-ak Palesz szövetsé karö irányí M. fennál R Já Bettel Gr Sán Oesterrei B Be Á Str A Osz L K Ni vo elnö Vezetőta k kivá Rich M Schön Jó Bisseli M Dö L S L I Künsz U F Fri jelen el Osz Li ügyve alel Schön Józ In Bizot ta eln aleln kí E Józ W E Linden Li F Frig Fere Sam Eisdö An La Tiv Led Ig

1307

CÍ M cio szöv

SZÓ S B szab főr fő Kaj Hajeszod-a Pales szövets kar irány M fenná J Bette G Sá Oesterre B St Os N v eln Vezetőt kiv Ric Schö J Bissel D Küns Fr jele e Os L ügyv ale Schö Jó I Bizo t el alel k Jó Linde L Fri Fer Sa Eisd A L Ti Le I