13077.htm

CÍMSZÓ: Magyar családnevek

SZÓCIKK: Magyar családnevek. Az az általánosan elterjedt hiedelem, hogy a magyar zsidók csak a legújabb kor küszöbén vettek fel családneveket, akkor sem önként, hanem az uralkodó rendeletének nyomása alatt, nem felel meg a történelmi igazságnak. Históriai dokumentumok alapján kimutatható, hogy még ma is élő sok magyar zsidó család már évszázadokkal ezelőtt viselte mindmáig megmaradt családnevét, sőt sok család évszázados magyar nevet örökölt. Magyar vezetéknevet már olyan korban viselt sok zsidó család, mikor a keresztény jobbágyoknak jóformán más mint patronymikon még nem is járt. Legrégibb keletű a Farkas név, amelyet 1263. egy vasvári zsidó család viselt. 1350-ben élt egy Hosszú nevű zsidó család. Igen régi az Oroszlán és Nyúl családnév is a magyar zsidóságban. A XVI. sz.-ból ismerünk Cseh Jakab, Gazdag Jakab, Fekete József, Kis Salamon és Nagy Izrael nevű zsidókat, akik nevüket vezetéknévül hagyták utódaikra. Az 1780-ból eredő conscripciós íveken, amelyek a családnevek fölvételére vonatkozó császári rendelet végrehajtásának alapjául szolgáltak, a következő magyar neveket találjuk: Bárány Ábrahám, Csonka Izsák, Horpács Mózes, Jónap Éliás, Kohányi Simon, Kossuth Izsák, Kosztolányi Salamon, Lengyel Jakab, Lőrincz Jakab, Lukács Izsák, Mázos Mózes, Szarvas János, Varga Simon. (V. ö. Mandel Bernát «A zsidók családneveiről» c. tanulmányával az Egyenlőségnek 1909 jan. 17., jan. 24., febr. 7., márc. 7. és márc. 14. megjelent számaiban.) Á császári rendelet végrehajtói ezeket az ősi neveket tudomásul vették, további viselésüket megengedték és amennyiben egyik-másik család azóta ki nem halt, a magyar nevek tovább öröklődtek. 1780 után jó hatvan évig a német név dominált a magyar zsidók között. A szabadságharc idején és az azt megelőző években a zsidó hazafiasság is megtörte az osztrák kényszert és sok zsidó magyar nevet vett fel az általános felbuzdulás hatása alatt. A Helfy, Zerffy és a Rózsavölgyi nevek is ebből az időből származnak. A Bach-korszak természetesen a zsidók között is megakasztotta a magyarosodást, de csak a névben való megmagyarosodást akadályozhatta meg és az általános hangulat jó magyarokat nevelt a németnevű zsidókból. Az emancipáció aztán új korszakot nyitott és a múlt század utolsó negyedében már semmi sem háborította meg a magyar zsidókat abban a törekvésükben, hogy magyarságuk mellett német nevük feladásával is demonstrálhassanak. Az egész vonalon megindult a névmagyarosítás és leginkább a zsidók fejtettek ki ebben példaadó buzgalmat. A magyar társadalom hosszú ideig jó szívvel fogadta a névmagyarosító áramlatot, már azért is, mert igazolta a magyar kulturbefolyás felsőbbségét és elősegítette az asszimilációt. Később féltékenységet támasztott a magyar név varázsába vetett bizalom, lassan-lassan elhomályosult és a zsidók inkább gúnyt, mint elismerést arattak a névmagyarosítással. De minthogy a zsidók a törvényre támaszkodhattak, tovább éltek a törvényben gyökerező lehetőségekkel és nem álltak el ezután sem attól a joguktól, hogy a nevüket megmagyarosíthassák. A névmagyarosító mozgalom szembeszállt a gúnnyal és a forradalomig állandó növekedést mutat. Nem a magyar zsidók akaratán múlt, hogy nem takaríthatták ki véglegesen maguk közül a német neveket. A forradalom és ellenforradalom után új áramlatok jöttek és ezek nem kedveztek a magyarosító törekvéseknek. A névmagyarosítás a zsidók hibáján kívül a magyar zsidóságban hirtelen abbamaradt és már csak elvétve fordul elő egy-egy magyarosítás, mert ezt már csupán kitüntetésképpen engedélyezi a kormányzat, u. p.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3077. címszó a lexikon => 549. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13077.htm

CÍMSZÓ: Magyar családnevek

SZÓCIKK: Magyar családnevek. Az az általánosan elterjedt hiedelem, hogy a magyar zsidók csak a legújabb kor küszöbén vettek fel családneveket, akkor sem önként, hanem az uralkodó rendeletének nyomása alatt, nem felel meg a történelmi igazságnak. Históriai dokumentumok alapján kimutatható, hogy még ma is élő sok magyar zsidó család már évszázadokkal ezelőtt viselte mindmáig megmaradt családnevét, sőt sok család évszázados magyar nevet örökölt. Magyar vezetéknevet már olyan korban viselt sok zsidó család, mikor a keresztény jobbágyoknak jóformán más mint patronymikon még nem is járt. Legrégibb keletű a Farkas név, amelyet 1263. egy vasvári zsidó család viselt. 1350-ben élt egy Hosszú nevű zsidó család. Igen régi az Oroszlán és Nyúl családnév is a magyar zsidóságban. A XVI. sz.-ból ismerünk Cseh Jakab, Gazdag Jakab, Fekete József, Kis Salamon és Nagy Izrael nevű zsidókat, akik nevüket vezetéknévül hagyták utódaikra. Az 1780-ból eredő conscripciós íveken, amelyek a családnevek fölvételére vonatkozó császári rendelet végrehajtásának alapjául szolgáltak, a következő magyar neveket találjuk: Bárány Ábrahám, Csonka Izsák, Horpács Mózes, Jónap Éliás, Kohányi Simon, Kossuth Izsák, Kosztolányi Salamon, Lengyel Jakab, Lőrincz Jakab, Lukács Izsák, Mázos Mózes, Szarvas János, Varga Simon. V. ö. Mandel Bernát A zsidók családneveiről c. tanulmányával az Egyenlőségnek 1909 jan. 17., jan. 24., febr. 7., márc. 7. és márc. 14. megjelent számaiban. Á császári rendelet végrehajtói ezeket az ősi neveket tudomásul vették, további viselésüket megengedték és amennyiben egyik-másik család azóta ki nem halt, a magyar nevek tovább öröklődtek. 1780 után jó hatvan évig a német név dominált a magyar zsidók között. A szabadságharc idején és az azt megelőző években a zsidó hazafiasság is megtörte az osztrák kényszert és sok zsidó magyar nevet vett fel az általános felbuzdulás hatása alatt. A Helfy, Zerffy és a Rózsavölgyi nevek is ebből az időből származnak. A Bach-korszak természetesen a zsidók között is megakasztotta a magyarosodást, de csak a névben való megmagyarosodást akadályozhatta meg és az általános hangulat jó magyarokat nevelt a németnevű zsidókból. Az emancipáció aztán új korszakot nyitott és a múlt század utolsó negyedében már semmi sem háborította meg a magyar zsidókat abban a törekvésükben, hogy magyarságuk mellett német nevük feladásával is demonstrálhassanak. Az egész vonalon megindult a névmagyarosítás és leginkább a zsidók fejtettek ki ebben példaadó buzgalmat. A magyar társadalom hosszú ideig jó szívvel fogadta a névmagyarosító áramlatot, már azért is, mert igazolta a magyar kulturbefolyás felsőbbségét és elősegítette az asszimilációt. Később féltékenységet támasztott a magyar név varázsába vetett bizalom, lassan-lassan elhomályosult és a zsidók inkább gúnyt, mint elismerést arattak a névmagyarosítással. De minthogy a zsidók a törvényre támaszkodhattak, tovább éltek a törvényben gyökerező lehetőségekkel és nem álltak el ezután sem attól a joguktól, hogy a nevüket megmagyarosíthassák. A névmagyarosító mozgalom szembeszállt a gúnnyal és a forradalomig állandó növekedést mutat. Nem a magyar zsidók akaratán múlt, hogy nem takaríthatták ki véglegesen maguk közül a német neveket. A forradalom és ellenforradalom után új áramlatok jöttek és ezek nem kedveztek a magyarosító törekvéseknek. A névmagyarosítás a zsidók hibáján kívül a magyar zsidóságban hirtelen abbamaradt és már csak elvétve fordul elő egy-egy magyarosítás, mert ezt már csupán kitüntetésképpen engedélyezi a kormányzat, u. p.

13077.ht

CÍMSZÓ Magya családneve

SZÓCIKK Magya családnevek A a általánosa elterjed hiedelem hog magya zsidó csa legújab ko küszöbé vette fe családneveket akko se önként hane a uralkod rendeleténe nyomás alatt ne fele me történelm igazságnak História dokumentumo alapjá kimutatható hog mé m i él so magya zsid csalá má évszázadokka ezelőt viselt mindmái megmarad családnevét ső so csalá évszázado magya neve örökölt Magya vezetékneve má olya korba visel so zsid család miko keresztén jobbágyokna jóformá má min patronymiko mé ne i járt Legrégib kelet Farka név amelye 1263 eg vasvár zsid csalá viselt 1350-be él eg Hossz nev zsid család Ige rég a Oroszlá é Nyú családné i magya zsidóságban XVI sz.-bó ismerün Cse Jakab Gazda Jakab Feket József Ki Salamo é Nag Izrae nev zsidókat aki nevüke vezetéknévü hagytá utódaikra A 1780-bó ered conscripció íveken amelye családneve fölvételér vonatkoz császár rendele végrehajtásána alapjáu szolgáltak következ magya neveke találjuk Bárán Ábrahám Csonk Izsák Horpác Mózes Jóna Éliás Kohány Simon Kossut Izsák Kosztolány Salamon Lengye Jakab Lőrinc Jakab Lukác Izsák Mázo Mózes Szarva János Varg Simon V ö Mande Berná zsidó családneveirő c tanulmányáva a Egyenlőségne 190 jan 17. jan 24. febr 7. márc 7 é márc 14 megjelen számaiban császár rendele végrehajtó ezeke a ős neveke tudomásu vették tovább viselésüke megengedté é amennyibe egyik-mási csalá azót k ne halt magya neve továb öröklődtek 178 utá j hatva évi néme né dominál magya zsidó között szabadsághar idejé é a az megelőz évekbe zsid hazafiassá i megtört a osztrá kényszer é so zsid magya neve vet fe a általáno felbuzdulá hatás alatt Helfy Zerff é Rózsavölgy neve i ebbő a időbő származnak Bach-korsza természetese zsidó közöt i megakasztott magyarosodást d csa névbe val megmagyarosodás akadályozhatt me é a általáno hangula j magyaroka nevel németnev zsidókból A emancipáci aztá ú korszako nyitot é múl száza utols negyedébe má semm se háborított me magya zsidóka abba törekvésükben hog magyarságu mellet néme nevü feladásáva i demonstrálhassanak A egés vonalo megindul névmagyarosítá é leginkáb zsidó fejtette k ebbe példaad buzgalmat magya társadalo hossz idei j szívve fogadt névmagyarosít áramlatot má azér is mer igazolt magya kulturbefolyá felsőbbségé é elősegített a asszimilációt Későb féltékenysége támasztot magya né varázsáb vetet bizalom lassan-lassa elhomályosul é zsidó inkáb gúnyt min elismerés aratta névmagyarosítással D minthog zsidó törvényr támaszkodhattak továb élte törvénybe gyökerez lehetőségekke é ne állta e ezutá se attó joguktól hog nevüke megmagyarosíthassák névmagyarosít mozgalo szembeszáll gúnnya é forradalomi álland növekedés mutat Ne magya zsidó akaratá múlt hog ne takaríthattá k véglegese magu közü néme neveket forradalo é ellenforradalo utá ú áramlato jötte é eze ne kedvezte magyarosít törekvéseknek névmagyarosítá zsidó hibájá kívü magya zsidóságba hirtele abbamarad é má csa elvétv fordu el egy-eg magyarosítás mer ez má csupá kitüntetésképpe engedélyez kormányzat u p

13077.h

CÍMSZ Magy családnev

SZÓCIK Magy családneve általános elterje hiedele ho magy zsid cs legúja k küszöb vett f családneveke akk s önkén han uralko rendeletén nyomá alat n fel m történel igazságna Históri dokumentum alapj kimutathat ho m é s magy zsi csal m évszázadokk ezelő visel mindmá megmara családnevé s s csal évszázad magy nev örököl Magy vezetéknev m oly korb vise s zsi csalá mik kereszté jobbágyokn jóform m mi patronymik m n jár Legrégi kele Fark né amely 126 e vasvá zsi csal visel 1350-b é e Hoss ne zsi csalá Ig ré Oroszl Ny családn magy zsidóságba XV sz.-b ismerü Cs Jaka Gazd Jaka Feke Józse K Salam Na Izra ne zsidóka ak nevük vezetéknév hagyt utódaikr 1780-b ere conscripci íveke amely családnev fölvételé vonatko császá rendel végrehajtásán alapjá szolgálta követke magy nevek találju Bárá Ábrahá Cson Izsá Horpá Móze Jón Éliá Kohán Simo Kossu Izsá Kosztolán Salamo Lengy Jaka Lőrin Jaka Luká Izsá Máz Móze Szarv Jáno Var Simo Mand Bern zsid családneveir tanulmányáv Egyenlőségn 19 ja 17 ja 24 feb 7 már már 1 megjele számaiba császá rendel végrehajt ezek ő nevek tudomás vetté továb viselésük megengedt amennyib egyik-más csal azó n hal magy nev tová öröklődte 17 ut hatv év ném n dominá magy zsid közöt szabadságha idej a megelő évekb zsi hazafiass megtör osztr kénysze s zsi magy nev ve f általán felbuzdul hatá alat Helf Zerf Rózsavölg nev ebb időb származna Bach-korsz természetes zsid közö megakasztot magyarosodás cs névb va megmagyarosodá akadályozhat m általán hangul magyarok neve németne zsidókbó emancipác azt korszak nyito mú száz utol negyedéb m sem s háborítot m magy zsidók abb törekvésükbe ho magyarság melle ném nev feladásáv demonstrálhassana egé vonal megindu névmagyarosít leginká zsid fejtett ebb példaa buzgalma magy társadal hoss ide szívv fogad névmagyarosí áramlato m azé i me igazol magy kulturbefoly felsőbbség elősegítet asszimiláció Késő féltékenység támaszto magy n varázsá vete bizalo lassan-lass elhomályosu zsid inká gúny mi elismeré aratt névmagyarosítássa mintho zsid törvény támaszkodhatta tová élt törvényb gyökere lehetőségekk n állt ezut s att joguktó ho nevük megmagyarosíthassá névmagyarosí mozgal szembeszál gúnny forradalom állan növekedé muta N magy zsid akarat múl ho n takaríthatt végleges mag köz ném neveke forradal ellenforradal ut áramlat jött ez n kedvezt magyarosí törekvésekne névmagyarosít zsid hibáj kív magy zsidóságb hirtel abbamara m cs elvét ford e egy-e magyarosítá me e m csup kitüntetésképp engedélye kormányza

13077.

CÍMS Mag családne

SZÓCI Mag családnev általáno elterj hiedel h mag zsi c legúj küszö vet családnevek ak önké ha uralk rendeleté nyom ala fe történe igazságn Histór dokumentu alap kimutatha h mag zs csa évszázadok ezel vise mindm megmar családnev csa évszáza mag ne örökö Mag vezetékne ol kor vis zs csal mi kereszt jobbágyok jófor m patronymi já Legrég kel Far n amel 12 vasv zs csa vise 1350- Hos n zs csal I r Orosz N család mag zsidóságb X sz.- ismer C Jak Gaz Jak Fek Józs Sala N Izr n zsidók a nevü vezetékné hagy utódaik 1780- er conscripc ívek amel családne fölvétel vonatk csász rende végrehajtásá alapj szolgált követk mag neve találj Bár Ábrah Cso Izs Horp Móz Jó Éli Kohá Sim Koss Izs Kosztolá Salam Leng Jak Lőri Jak Luk Izs Má Móz Szar Ján Va Sim Man Ber zsi családnevei tanulmányá Egyenlőség 1 j 1 j 2 fe má má megjel számaib csász rende végrehaj eze neve tudomá vett tová viselésü megenged amennyi egyik-má csa az ha mag ne tov öröklődt 1 u hat é né domin mag zsi közö szabadságh ide megel évek zs hazafias megtö oszt kénysz zs mag ne v általá felbuzdu hat ala Hel Zer Rózsavöl ne eb idő származn Bach-kors természete zsi köz megakaszto magyarosodá c név v megmagyarosod akadályozha általá hangu magyaro nev németn zsidókb emancipá az korsza nyit m szá uto negyedé se háboríto mag zsidó ab törekvésükb h magyarsá mell né ne feladásá demonstrálhassan eg vona megind névmagyarosí legink zsi fejtet eb példa buzgalm mag társada hos id szív foga névmagyaros áramlat az m igazo mag kulturbefol felsőbbsé elősegíte asszimiláci Kés féltékenysé támaszt mag varázs vet bizal lassan-las elhomályos zsi ink gún m elismer arat névmagyarosításs minth zsi törvén támaszkodhatt tov él törvény gyöker lehetőségek áll ezu at jogukt h nevü megmagyarosíthass névmagyaros mozga szembeszá gúnn forradalo álla növeked mut mag zsi akara mú h takaríthat véglege ma kö né nevek forrada ellenforrada u áramla jöt e kedvez magyaros törekvésekn névmagyarosí zsi hibá kí mag zsidóság hirte abbamar c elvé for egy- magyarosít m csu kitüntetéskép engedély kormányz

13077

CÍM Ma családn

SZÓC Ma családne általán elter hiede ma zs legú küsz ve családneve a önk h ural rendelet nyo al f történ igazság Histó dokument ala kimutath ma z cs évszázado eze vis mind megma családne cs évszáz ma n örök Ma vezetékn o ko vi z csa m keresz jobbágyo jófo patronym j Legré ke Fa ame 1 vas z cs vis 1350 Ho z csa Oros csalá ma zsidóság sz. isme Ja Ga Ja Fe Józ Sal Iz zsidó nev vezetékn hag utódai 1780 e conscrip íve ame családn fölvéte vonat csás rend végrehajtás alap szolgál követ ma nev talál Bá Ábra Cs Iz Hor Mó J Él Koh Si Kos Iz Kosztol Sala Len Ja Lőr Ja Lu Iz M Mó Sza Já V Si Ma Be zs családneve tanulmány Egyenlősé f m m megje számai csás rend végreha ez nev tudom vet tov viselés megenge amenny egyik-m cs a h ma n to öröklőd ha n domi ma zs köz szabadság id mege éve z hazafia megt osz kénys z ma n által felbuzd ha al He Ze Rózsavö n e id származ Bach-kor természet zs kö megakaszt magyarosod né megmagyaroso akadályozh által hang magyar ne német zsidók emancip a korsz nyi sz ut negyed s háborít ma zsid a törekvésük magyars mel n n feladás demonstrálhassa e von megin névmagyaros legin zs fejte e péld buzgal ma társad ho i szí fog névmagyaro áramla a igaz ma kulturbefo felsőbbs elősegít asszimilác Ké féltékenys támasz ma varáz ve biza lassan-la elhomályo zs in gú elisme ara névmagyarosítás mint zs törvé támaszkodhat to é törvén gyöke lehetősége ál ez a joguk nev megmagyarosíthas névmagyaro mozg szembesz gún forradal áll növeke mu ma zs akar m takarítha végleg m k n neve forrad ellenforrad áraml jö kedve magyaro törekvések névmagyaros zs hib k ma zsidósá hirt abbama elv fo egy magyarosí cs kitüntetéské engedél kormány

1307

CÍ M család

SZÓ M családn általá elte hied m z leg küs v családnev ön ura rendele ny a törté igazsá Hist dokumen al kimutat m c évszázad ez vi min megm családn c évszá m örö M vezeték k v cs keres jobbágy jóf patrony Legr k F am va c vi 135 H cs Oro csal m zsidósá sz ism J G J F Jó Sa I zsid ne vezeték ha utóda 178 conscri ív am család fölvét vona csá ren végrehajtá ala szolgá köve m ne talá B Ábr C I Ho M É Ko S Ko I Koszto Sal Le J Lő J L I M Sz J S M B z családnev tanulmán Egyenlős megj száma csá ren végreh e ne tudo ve to viselé megeng amenn egyik- c m t öröklő h dom m z kö szabadsá i meg év hazafi meg os kény m álta felbuz h a H Z Rózsav i szárma Bach-ko természe z k megakasz magyaroso n megmagyaros akadályoz álta han magya n néme zsidó emanci kors ny s u negye háborí m zsi törekvésü magyar me feladá demonstrálhass vo megi névmagyaro legi z fejt pél buzga m társa h sz fo névmagyar áraml iga m kulturbef felsőbb elősegí asszimilá K féltékeny támas m vará v biz lassan-l elhomály z i g elism ar névmagyarosítá min z törv támaszkodha t törvé gyök lehetőség á e jogu ne megmagyarosítha névmagyar moz szembes gú forrada ál növek m m z aka takaríth végle nev forra ellenforra áram j kedv magyar törekvése névmagyaro z hi m zsidós hir abbam el f eg magyaros c kitüntetésk engedé kormán