13078.htm

CÍMSZÓ: Magyar családnevek

SZÓCIKK: emancipáció aztán új korszakot nyitott és a múlt század utolsó negyedében már semmi sem háborította meg a magyar zsidókat abban a törekvésükben, hogy magyarságuk mellett német nevük feladásával is demonstrálhassanak. Az egész vonalon megindult a névmagyarosítás és leginkább a zsidók fejtettek ki ebben példaadó buzgalmat. A magyar társadalom hosszú ideig jó szívvel fogadta a névmagyarosító áramlatot, már azért is, mert igazolta a magyar kulturbefolyás felsőbbségét és elősegítette az asszimilációt. Később féltékenységet támasztott a magyar név varázsába vetett bizalom, lassan-lassan elhomályosult és a zsidók inkább gúnyt, mint elismerést arattak a névmagyarosítással. De minthogy a zsidók a törvényre támaszkodhattak, tovább éltek a törvényben gyökerező lehetőségekkel és nem álltak el ezután sem attól a joguktól, hogy a nevüket megmagyarosíthassák. A névmagyarosító mozgalom szembeszállt a gúnnyal és a forradalomig állandó növekedést mutat. Nem a magyar zsidók akaratán múlt, hogy nem takaríthatták ki véglegesen maguk közül a német neveket. A forradalom és ellenforradalom után új áramlatok jöttek és ezek nem kedveztek a magyarosító törekvéseknek. A névmagyarosítás a zsidók hibáján kívül a magyar zsidóságban hirtelen abbamaradt és már csak elvétve fordul elő egy-egy magyarosítás, mert ezt már csupán kitüntetésképpen engedélyezi a kormányzat, u. p.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3078. címszó a lexikon => 550. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13078.htm

CÍMSZÓ: Magyar családnevek

SZÓCIKK: emancipáció aztán új korszakot nyitott és a múlt század utolsó negyedében már semmi sem háborította meg a magyar zsidókat abban a törekvésükben, hogy magyarságuk mellett német nevük feladásával is demonstrálhassanak. Az egész vonalon megindult a névmagyarosítás és leginkább a zsidók fejtettek ki ebben példaadó buzgalmat. A magyar társadalom hosszú ideig jó szívvel fogadta a névmagyarosító áramlatot, már azért is, mert igazolta a magyar kulturbefolyás felsőbbségét és elősegítette az asszimilációt. Később féltékenységet támasztott a magyar név varázsába vetett bizalom, lassan-lassan elhomályosult és a zsidók inkább gúnyt, mint elismerést arattak a névmagyarosítással. De minthogy a zsidók a törvényre támaszkodhattak, tovább éltek a törvényben gyökerező lehetőségekkel és nem álltak el ezután sem attól a joguktól, hogy a nevüket megmagyarosíthassák. A névmagyarosító mozgalom szembeszállt a gúnnyal és a forradalomig állandó növekedést mutat. Nem a magyar zsidók akaratán múlt, hogy nem takaríthatták ki véglegesen maguk közül a német neveket. A forradalom és ellenforradalom után új áramlatok jöttek és ezek nem kedveztek a magyarosító törekvéseknek. A névmagyarosítás a zsidók hibáján kívül a magyar zsidóságban hirtelen abbamaradt és már csak elvétve fordul elő egy-egy magyarosítás, mert ezt már csupán kitüntetésképpen engedélyezi a kormányzat, u. p.

13078.ht

CÍMSZÓ Magya családneve

SZÓCIKK emancipáci aztá ú korszako nyitot é múl száza utols negyedébe má semm se háborított me magya zsidóka abba törekvésükben hog magyarságu mellet néme nevü feladásáva i demonstrálhassanak A egés vonalo megindul névmagyarosítá é leginkáb zsidó fejtette k ebbe példaad buzgalmat magya társadalo hossz idei j szívve fogadt névmagyarosít áramlatot má azér is mer igazolt magya kulturbefolyá felsőbbségé é elősegített a asszimilációt Későb féltékenysége támasztot magya né varázsáb vetet bizalom lassan-lassa elhomályosul é zsidó inkáb gúnyt min elismerés aratta névmagyarosítással D minthog zsidó törvényr támaszkodhattak továb élte törvénybe gyökerez lehetőségekke é ne állta e ezutá se attó joguktól hog nevüke megmagyarosíthassák névmagyarosít mozgalo szembeszáll gúnnya é forradalomi álland növekedés mutat Ne magya zsidó akaratá múlt hog ne takaríthattá k véglegese magu közü néme neveket forradalo é ellenforradalo utá ú áramlato jötte é eze ne kedvezte magyarosít törekvéseknek névmagyarosítá zsidó hibájá kívü magya zsidóságba hirtele abbamarad é má csa elvétv fordu el egy-eg magyarosítás mer ez má csupá kitüntetésképpe engedélyez kormányzat u p

13078.h

CÍMSZ Magy családnev

SZÓCIK emancipác azt korszak nyito mú száz utol negyedéb m sem s háborítot m magy zsidók abb törekvésükbe ho magyarság melle ném nev feladásáv demonstrálhassana egé vonal megindu névmagyarosít leginká zsid fejtett ebb példaa buzgalma magy társadal hoss ide szívv fogad névmagyarosí áramlato m azé i me igazol magy kulturbefoly felsőbbség elősegítet asszimiláció Késő féltékenység támaszto magy n varázsá vete bizalo lassan-lass elhomályosu zsid inká gúny mi elismeré aratt névmagyarosítássa mintho zsid törvény támaszkodhatta tová élt törvényb gyökere lehetőségekk n állt ezut s att joguktó ho nevük megmagyarosíthassá névmagyarosí mozgal szembeszál gúnny forradalom állan növekedé muta N magy zsid akarat múl ho n takaríthatt végleges mag köz ném neveke forradal ellenforradal ut áramlat jött ez n kedvezt magyarosí törekvésekne névmagyarosít zsid hibáj kív magy zsidóságb hirtel abbamara m cs elvét ford e egy-e magyarosítá me e m csup kitüntetésképp engedélye kormányza

13078.

CÍMS Mag családne

SZÓCI emancipá az korsza nyit m szá uto negyedé se háboríto mag zsidó ab törekvésükb h magyarsá mell né ne feladásá demonstrálhassan eg vona megind névmagyarosí legink zsi fejtet eb példa buzgalm mag társada hos id szív foga névmagyaros áramlat az m igazo mag kulturbefol felsőbbsé elősegíte asszimiláci Kés féltékenysé támaszt mag varázs vet bizal lassan-las elhomályos zsi ink gún m elismer arat névmagyarosításs minth zsi törvén támaszkodhatt tov él törvény gyöker lehetőségek áll ezu at jogukt h nevü megmagyarosíthass névmagyaros mozga szembeszá gúnn forradalo álla növeked mut mag zsi akara mú h takaríthat véglege ma kö né nevek forrada ellenforrada u áramla jöt e kedvez magyaros törekvésekn névmagyarosí zsi hibá kí mag zsidóság hirte abbamar c elvé for egy- magyarosít m csu kitüntetéskép engedély kormányz

13078

CÍM Ma családn

SZÓC emancip a korsz nyi sz ut negyed s háborít ma zsid a törekvésük magyars mel n n feladás demonstrálhassa e von megin névmagyaros legin zs fejte e péld buzgal ma társad ho i szí fog névmagyaro áramla a igaz ma kulturbefo felsőbbs elősegít asszimilác Ké féltékenys támasz ma varáz ve biza lassan-la elhomályo zs in gú elisme ara névmagyarosítás mint zs törvé támaszkodhat to é törvén gyöke lehetősége ál ez a joguk nev megmagyarosíthas névmagyaro mozg szembesz gún forradal áll növeke mu ma zs akar m takarítha végleg m k n neve forrad ellenforrad áraml jö kedve magyaro törekvések névmagyaros zs hib k ma zsidósá hirt abbama elv fo egy magyarosí cs kitüntetéské engedél kormány

1307

CÍ M család

SZÓ emanci kors ny s u negye háborí m zsi törekvésü magyar me feladá demonstrálhass vo megi névmagyaro legi z fejt pél buzga m társa h sz fo névmagyar áraml iga m kulturbef felsőbb elősegí asszimilá K féltékeny támas m vará v biz lassan-l elhomály z i g elism ar névmagyarosítá min z törv támaszkodha t törvé gyök lehetőség á e jogu ne megmagyarosítha névmagyar moz szembes gú forrada ál növek m m z aka takaríth végle nev forra ellenforra áram j kedv magyar törekvése névmagyaro z hi m zsidós hir abbam el f eg magyaros c kitüntetésk engedé kormán