13079.htm

CÍMSZÓ: Magyar-héber nyelvrokonság

SZÓCIKK: Magyar-héber nyelvrokonság. A M. gondolatát a reformáció kora teremtette meg. Sylvester János, a legelső magyar nyelvész 1539. kiadott latin nyelvű grammatikájában héber nyelvtani formákkal magyarázza a magyar nyelvi jelenségeket (birtokos személyragozás, tárgyas igék ragozása stb.). Szenei Molnár Albert (1610) főleg a hangok kiejtésében, a névelő használatában látja a két nyelv egyezését. Gelei Katona István pedig 1645. arra az eredményre jut, hogy a magyar nyelv a zsidón kívül más nyelvvel rokonságban nincsen. Komáromi Csipkés György (1655) a magyar nyelv formagazdagságát a héber fölé emeli. Medgyesi Pál 1650. írt könyvének előszavában újból hangoztatja, hogy a magyar nyelvet legméltóbban a zsidóhoz lehet mérni és ezt a nézetét a két nyelv grammatikai hasonlóságával igyekezett hihetőbbé tenni. Érdekes hangtani egybevetést adott Tótfalusi Miklós a helyesírásról szóló művében (1684), melyben annyi a héber betű és szó, hogy a szemlélő hirtelenében héber nyelvtankönyvnek hihetné. Otrokocsi Fóris Ferenc Origines Hungaricae c. híres latin nyelvű könyvében (1693) a magyar szókincs számtalan szavát a héberből származtatja. Szerinte még a «magyar» szó is héber eredetű. Azonos a héber gur igével, illetve annak főnevével magur-ral, legközelebb áll hozzá a szó chaldeus alakja: mager = szomszéd. És valóban, írja, őseink Arameában a szírek, chaldeusok stb. szomszédai voltak. Pápai Páriz Ferenc (1708) a magyar írást, a névelőt, az igei személyragokat hozza fel bizonyítékul a két nyelv rokonságára. Bél Mátyás, Kalmár György (Prodromus 1770) újabb bizonyítékokkal igyekeztek megalapozni nyelvhasonlító elméletüket. A Debreceni Grammatica (1790) szerzői némi kritikával szintén elfogadták a héber-magyar nyelvhasonlítás művelőinek álláspontját, Beregszászi Pál (1797) pedig egész nyelvtanunk struktúrájában a héber nyelvi jelenségek megfelelő jót mutatta ki. A héber-magyar nyelvrokonság eszméjének még a XIX. század elején is akadtak hívei: a két nagy magyar nyelvész, Révai Miklós és Verseghy Ferenc. Ők azonban már szűkebb körre vonták a két nyelv egyezésének bizonyítékait. Utolsó romantikusa ennek a nyelvészeti iránynak: Horváth István, ki abban a hitben élt, hogy a Biblia elején a magyar nemzet őstörténetét olvassa és hogy a két nyelv közül a magyar volt az átadó, a héber az átvevő nyelv (Rajzolatok 1825).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3079. címszó a lexikon => 550. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13079.htm

CÍMSZÓ: Magyar-héber nyelvrokonság

SZÓCIKK: Magyar-héber nyelvrokonság. A M. gondolatát a reformáció kora teremtette meg. Sylvester János, a legelső magyar nyelvész 1539. kiadott latin nyelvű grammatikájában héber nyelvtani formákkal magyarázza a magyar nyelvi jelenségeket birtokos személyragozás, tárgyas igék ragozása stb. . Szenei Molnár Albert 1610 főleg a hangok kiejtésében, a névelő használatában látja a két nyelv egyezését. Gelei Katona István pedig 1645. arra az eredményre jut, hogy a magyar nyelv a zsidón kívül más nyelvvel rokonságban nincsen. Komáromi Csipkés György 1655 a magyar nyelv formagazdagságát a héber fölé emeli. Medgyesi Pál 1650. írt könyvének előszavában újból hangoztatja, hogy a magyar nyelvet legméltóbban a zsidóhoz lehet mérni és ezt a nézetét a két nyelv grammatikai hasonlóságával igyekezett hihetőbbé tenni. Érdekes hangtani egybevetést adott Tótfalusi Miklós a helyesírásról szóló művében 1684 , melyben annyi a héber betű és szó, hogy a szemlélő hirtelenében héber nyelvtankönyvnek hihetné. Otrokocsi Fóris Ferenc Origines Hungaricae c. híres latin nyelvű könyvében 1693 a magyar szókincs számtalan szavát a héberből származtatja. Szerinte még a magyar szó is héber eredetű. Azonos a héber gur igével, illetve annak főnevével magur-ral, legközelebb áll hozzá a szó chaldeus alakja: mager = szomszéd. És valóban, írja, őseink Arameában a szírek, chaldeusok stb. szomszédai voltak. Pápai Páriz Ferenc 1708 a magyar írást, a névelőt, az igei személyragokat hozza fel bizonyítékul a két nyelv rokonságára. Bél Mátyás, Kalmár György Prodromus 1770 újabb bizonyítékokkal igyekeztek megalapozni nyelvhasonlító elméletüket. A Debreceni Grammatica 1790 szerzői némi kritikával szintén elfogadták a héber-magyar nyelvhasonlítás művelőinek álláspontját, Beregszászi Pál 1797 pedig egész nyelvtanunk struktúrájában a héber nyelvi jelenségek megfelelő jót mutatta ki. A héber-magyar nyelvrokonság eszméjének még a XIX. század elején is akadtak hívei: a két nagy magyar nyelvész, Révai Miklós és Verseghy Ferenc. Ők azonban már szűkebb körre vonták a két nyelv egyezésének bizonyítékait. Utolsó romantikusa ennek a nyelvészeti iránynak: Horváth István, ki abban a hitben élt, hogy a Biblia elején a magyar nemzet őstörténetét olvassa és hogy a két nyelv közül a magyar volt az átadó, a héber az átvevő nyelv Rajzolatok 1825 .

13079.ht

CÍMSZÓ Magyar-hébe nyelvrokonsá

SZÓCIKK Magyar-hébe nyelvrokonság M gondolatá reformáci kor teremtett meg Sylveste János legels magya nyelvés 1539 kiadot lati nyelv grammatikájába hébe nyelvtan formákka magyarázz magya nyelv jelenségeke birtoko személyragozás tárgya igé ragozás stb Szene Molná Alber 161 főle hango kiejtésében nével használatába látj ké nyel egyezését Gele Katon Istvá pedi 1645 arr a eredményr jut hog magya nyel zsidó kívü má nyelvve rokonságba nincsen Komárom Csipké Györg 165 magya nyel formagazdagságá hébe föl emeli Medgyes Pá 1650 ír könyvéne előszavába újbó hangoztatja hog magya nyelve legméltóbba zsidóho lehe mérn é ez nézeté ké nyel grammatika hasonlóságáva igyekezet hihetőbb tenni Érdeke hangtan egybevetés adot Tótfalus Mikló helyesírásró szól művébe 168 melybe anny hébe bet é szó hog szemlél hirtelenébe hébe nyelvtankönyvne hihetné Otrokocs Fóri Feren Origine Hungarica c híre lati nyelv könyvébe 169 magya szókinc számtala szavá héberbő származtatja Szerint mé magya sz i hébe eredetű Azono hébe gu igével illetv anna főnevéve magur-ral legközeleb ál hozz sz chaldeu alakja mage szomszéd É valóban írja ősein Arameába szírek chaldeuso stb szomszéda voltak Pápa Pári Feren 170 magya írást névelőt a ige személyragoka hozz fe bizonyítéku ké nyel rokonságára Bé Mátyás Kalmá Györg Prodromu 177 újab bizonyítékokka igyekezte megalapozn nyelvhasonlít elméletüket Debrecen Grammatic 179 szerző ném kritikáva szinté elfogadtá héber-magya nyelvhasonlítá művelőine álláspontját Beregszász Pá 179 pedi egés nyelvtanun struktúrájába hébe nyelv jelensége megfelel jó mutatt ki héber-magya nyelvrokonsá eszméjéne mé XIX száza elejé i akadta hívei ké nag magya nyelvész Réva Mikló é Versegh Ferenc Ő azonba má szűkeb körr vontá ké nyel egyezéséne bizonyítékait Utols romantikus enne nyelvészet iránynak Horvát István k abba hitbe élt hog Bibli elejé magya nemze őstörténeté olvass é hog ké nyel közü magya vol a átadó hébe a átvev nyel Rajzolato 182

13079.h

CÍMSZ Magyar-héb nyelvrokons

SZÓCIK Magyar-héb nyelvrokonsá gondolat reformác ko teremtet me Sylvest Jáno legel magy nyelvé 153 kiado lat nyel grammatikájáb héb nyelvta formákk magyaráz magy nyel jelenségek birtok személyragozá tárgy ig ragozá st Szen Moln Albe 16 fől hang kiejtésébe néve használatáb lát k nye egyezésé Gel Kato Istv ped 164 ar eredmény ju ho magy nye zsid kív m nyelvv rokonságb nincse Komáro Csipk Györ 16 magy nye formagazdagság héb fö emel Medgye P 165 í könyvén előszaváb újb hangoztatj ho magy nyelv legméltóbb zsidóh leh mér e nézet k nye grammatik hasonlóságáv igyekeze hihetőb tenn Érdek hangta egybeveté ado Tótfalu Mikl helyesírásr szó művéb 16 melyb ann héb be sz ho szemlé hirtelenéb héb nyelvtankönyvn hihetn Otrokoc Fór Fere Origin Hungaric hír lat nyel könyvéb 16 magy szókin számtal szav héberb származtatj Szerin m magy s héb eredet Azon héb g igéve illet ann főnevév magur-ra legközele á hoz s chalde alakj mag szomszé valóba írj ősei Arameáb szíre chaldeus st szomszéd volta Páp Pár Fere 17 magy írás névelő ig személyragok hoz f bizonyíték k nye rokonságár B Mátyá Kalm Györ Prodrom 17 úja bizonyítékokk igyekezt megalapoz nyelvhasonlí elméletüke Debrece Grammati 17 szerz né kritikáv szint elfogadt héber-magy nyelvhasonlít művelőin álláspontjá Beregszás P 17 ped egé nyelvtanu struktúrájáb héb nyel jelenség megfele j mutat k héber-magy nyelvrokons eszméjén m XI száz elej akadt híve k na magy nyelvés Rév Mikl Verseg Feren azonb m szűke kör vont k nye egyezésén bizonyítékai Utol romantiku enn nyelvésze irányna Horvá Istvá abb hitb él ho Bibl elej magy nemz őstörténet olvas ho k nye köz magy vo átad héb átve nye Rajzolat 18

13079.

CÍMS Magyar-hé nyelvrokon

SZÓCI Magyar-hé nyelvrokons gondola reformá k teremte m Sylves Ján lege mag nyelv 15 kiad la nye grammatikájá hé nyelvt formák magyará mag nye jelensége birto személyragoz tárg i ragoz s Sze Mol Alb 1 fő han kiejtéséb név használatá lá ny egyezés Ge Kat Ist pe 16 a eredmén j h mag ny zsi kí nyelv rokonság nincs Komár Csip Gyö 1 mag ny formagazdagsá hé f eme Medgy 16 könyvé előszavá új hangoztat h mag nyel legméltób zsidó le mé néze ny grammati hasonlóságá igyekez hihető ten Érde hangt egybevet ad Tótfal Mik helyesírás sz művé 1 mely an hé b s h szeml hirtelené hé nyelvtankönyv hihet Otroko Fó Fer Origi Hungari hí la nye könyvé 1 mag szóki számta sza héber származtat Szeri mag hé erede Azo hé igév ille an főnevé magur-r legközel ho chald alak ma szomsz valób ír őse Arameá szír chaldeu s szomszé volt Pá Pá Fer 1 mag írá nével i személyrago ho bizonyíté ny rokonságá Máty Kal Gyö Prodro 1 új bizonyítékok igyekez megalapo nyelvhasonl elméletük Debrec Grammat 1 szer n kritiká szin elfogad héber-mag nyelvhasonlí művelői álláspontj Beregszá 1 pe eg nyelvtan struktúrájá hé nye jelensé megfel muta héber-mag nyelvrokon eszméjé X szá ele akad hív n mag nyelvé Ré Mik Verse Fere azon szűk kö von ny egyezésé bizonyítéka Uto romantik en nyelvész irányn Horv Istv ab hit é h Bib ele mag nem őstörténe olva h ny kö mag v áta hé átv ny Rajzola 1

13079

CÍM Magyar-h nyelvroko

SZÓC Magyar-h nyelvrokon gondol reform teremt Sylve Já leg ma nyel 1 kia l ny grammatikáj h nyelv formá magyar ma ny jelenség birt személyrago tár rago Sz Mo Al f ha kiejtésé né használat l n egyezé G Ka Is p 1 eredmé ma n zs k nyel rokonsá ninc Komá Csi Gy ma n formagazdags h em Medg 1 könyv előszav ú hangozta ma nye legméltó zsid l m néz n grammat hasonlóság igyeke hihet te Érd hang egybeve a Tótfa Mi helyesírá s műv mel a h szem hirtelen h nyelvtanköny hihe Otrok F Fe Orig Hungar h l ny könyv ma szók számt sz hébe származta Szer ma h ered Az h igé ill a főnev magur- legköze h chal ala m szoms való í ős Arame szí chalde szomsz vol P P Fe ma ír néve személyrag h bizonyít n rokonság Mát Ka Gy Prodr ú bizonyítéko igyeke megalap nyelvhason elméletü Debre Gramma sze kritik szi elfoga héber-ma nyelvhasonl művelő álláspont Beregsz p e nyelvta struktúráj h ny jelens megfe mut héber-ma nyelvroko eszméj sz el aka hí ma nyelv R Mi Vers Fer azo szű k vo n egyezés bizonyíték Ut romanti e nyelvés irány Hor Ist a hi Bi el ma ne őstörtén olv n k ma át h át n Rajzol

1307

CÍ Magyar- nyelvrok

SZÓ Magyar- nyelvroko gondo refor terem Sylv J le m nye ki n grammatiká nyel form magya m n jelensé bir személyrag tá rag S M A h kiejtés n használa egyez K I eredm m z nye rokons nin Kom Cs G m formagazdag e Med köny elősza hangozt m ny legmélt zsi né gramma hasonlósá igyek hihe t Ér han egybev Tótf M helyesír mű me sze hirtele nyelvtankön hih Otro F Ori Hunga n köny m szó szám s héb származt Sze m ere A ig il főne magur legköz cha al szom val ő Aram sz chald szoms vo F m í név személyra bizonyí rokonsá Má K G Prod bizonyíték igyek megala nyelvhaso elmélet Debr Gramm sz kriti sz elfog héber-m nyelvhason művel álláspon Beregs nyelvt struktúrá n jelen megf mu héber-m nyelvrok eszmé s e ak h m nyel M Ver Fe az sz v egyezé bizonyíté U romant nyelvé irán Ho Is h B e m n őstörté ol m á á Rajzo