13080.htm

CÍMSZÓ: Magyar-héber nyelvrokonság

SZÓCIKK: szintén elfogadták a héber-magyar nyelvhasonlítás művelőinek álláspontját, Beregszászi Pál (1797) pedig egész nyelvtanunk struktúrájában a héber nyelvi jelenségek megfelelő jót mutatta ki. A héber-magyar nyelvrokonság eszméjének még a XIX. század elején is akadtak hívei: a két nagy magyar nyelvész, Révai Miklós és Verseghy Ferenc. Ők azonban már szűkebb körre vonták a két nyelv egyezésének bizonyítékait. Utolsó romantikusa ennek a nyelvészeti iránynak: Horváth István, ki abban a hitben élt, hogy a Biblia elején a magyar nemzet őstörténetét olvassa és hogy a két nyelv közül a magyar volt az átadó, a héber az átvevő nyelv (Rajzolatok 1825).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3080. címszó a lexikon => 550. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13080.htm

CÍMSZÓ: Magyar-héber nyelvrokonság

SZÓCIKK: szintén elfogadták a héber-magyar nyelvhasonlítás művelőinek álláspontját, Beregszászi Pál 1797 pedig egész nyelvtanunk struktúrájában a héber nyelvi jelenségek megfelelő jót mutatta ki. A héber-magyar nyelvrokonság eszméjének még a XIX. század elején is akadtak hívei: a két nagy magyar nyelvész, Révai Miklós és Verseghy Ferenc. Ők azonban már szűkebb körre vonták a két nyelv egyezésének bizonyítékait. Utolsó romantikusa ennek a nyelvészeti iránynak: Horváth István, ki abban a hitben élt, hogy a Biblia elején a magyar nemzet őstörténetét olvassa és hogy a két nyelv közül a magyar volt az átadó, a héber az átvevő nyelv Rajzolatok 1825 .

13080.ht

CÍMSZÓ Magyar-hébe nyelvrokonsá

SZÓCIKK szinté elfogadtá héber-magya nyelvhasonlítá művelőine álláspontját Beregszász Pá 179 pedi egés nyelvtanun struktúrájába hébe nyelv jelensége megfelel jó mutatt ki héber-magya nyelvrokonsá eszméjéne mé XIX száza elejé i akadta hívei ké nag magya nyelvész Réva Mikló é Versegh Ferenc Ő azonba má szűkeb körr vontá ké nyel egyezéséne bizonyítékait Utols romantikus enne nyelvészet iránynak Horvát István k abba hitbe élt hog Bibli elejé magya nemze őstörténeté olvass é hog ké nyel közü magya vol a átadó hébe a átvev nyel Rajzolato 182

13080.h

CÍMSZ Magyar-héb nyelvrokons

SZÓCIK szint elfogadt héber-magy nyelvhasonlít művelőin álláspontjá Beregszás P 17 ped egé nyelvtanu struktúrájáb héb nyel jelenség megfele j mutat k héber-magy nyelvrokons eszméjén m XI száz elej akadt híve k na magy nyelvés Rév Mikl Verseg Feren azonb m szűke kör vont k nye egyezésén bizonyítékai Utol romantiku enn nyelvésze irányna Horvá Istvá abb hitb él ho Bibl elej magy nemz őstörténet olvas ho k nye köz magy vo átad héb átve nye Rajzolat 18

13080.

CÍMS Magyar-hé nyelvrokon

SZÓCI szin elfogad héber-mag nyelvhasonlí művelői álláspontj Beregszá 1 pe eg nyelvtan struktúrájá hé nye jelensé megfel muta héber-mag nyelvrokon eszméjé X szá ele akad hív n mag nyelvé Ré Mik Verse Fere azon szűk kö von ny egyezésé bizonyítéka Uto romantik en nyelvész irányn Horv Istv ab hit é h Bib ele mag nem őstörténe olva h ny kö mag v áta hé átv ny Rajzola 1

13080

CÍM Magyar-h nyelvroko

SZÓC szi elfoga héber-ma nyelvhasonl művelő álláspont Beregsz p e nyelvta struktúráj h ny jelens megfe mut héber-ma nyelvroko eszméj sz el aka hí ma nyelv R Mi Vers Fer azo szű k vo n egyezés bizonyíték Ut romanti e nyelvés irány Hor Ist a hi Bi el ma ne őstörtén olv n k ma át h át n Rajzol

1308

CÍ Magyar- nyelvrok

SZÓ sz elfog héber-m nyelvhason művel álláspon Beregs nyelvt struktúrá n jelen megf mu héber-m nyelvrok eszmé s e ak h m nyel M Ver Fe az sz v egyezé bizonyíté U romant nyelvé irán Ho Is h B e m n őstörté ol m á á Rajzo