13081.htm

CÍMSZÓ: Magyarító Egylet

SZÓCIKK: Magyarító Egylet. Az 1839-40. évi országgyűlésen elhangzott szabadelvű beszédek hatása alatt a hazai zsidóság nagy buzgalmat fejtett ki az irányban, hogy az érzelmeiben különben is magyarrá vált felnövekedő nemzedék nyelvében is magyarrá váljon. Kiváló eredményeket ért el e téren a pesti M. Az egylet megalakításának eszméje a pesti egyetem zsidó orvosnövendékei köréből indult ki. 1843 tavaszán alapszabály-tervezetet készítettek, melyet a hitközség elöljárósága Schwab Lőb főrabbi javaslatára elfogadott. A csakhamar 400 tagot számláló egylet1844 máj. 8. alakult meg, Jakobovics Fülöp zsidókórházi igazgató lett az elnöke, Barnay Ignác hitközségi titkár pedig a jegyzője. Magyar óvodát és nyelviskolát tartott fenn, magyar hírlapokkal és könyvtárral felszerelt olvasótermet rendezett be, magyar felolvasásokat tartott. Bár nem az egylet keretén belül, de mindenesetre azon eszmék hatása alatt, melyek az egyletet életre keltették, készíti Bloch Móric még 1840. az első magyar tórafordítást, Rosenthal Móric budai tanító 1841. az első magyar imakönyvfordítást, prédikál magyarul 1844 óta Lőw Lipót Nagykanizsán,1845 óta Steinhardt Jakab Aradon, 1847 óta Zipser Mayer Székesfehérvárott, ad ki Lőw 1847 A Magyar Zsinagóga címen magyarnyelvű zsidó folyóiratot E kor magyarosodási törekvéseinek értékes terméke az egylet által 1848. kiadott Első Magyar Zsidó Naptár, mely megmutatta, hogy a magyar zsidó írók rövid néhány év alatt mily magas színvonalra tudtak emelkedni. A szabadságharcot követő szomorú évtized elfojtott minden nemzeti törekvést, de alig hogy megenyhült az abszolutizmus, a régi M. 1860. Izraelita Magyar Egylet néven új életre kelt. Néhány nap alatt több mint 600 tag jelentkezett. Rózsay József orvos lett az egylet elnöke, Mezei Mór altkára. Egyleti helyiséget béreltek, minden héten rendszeres nyilvános felolvasásokat tartottak, Tenczer Pál vezetésével magyar nyelvtanfolyamot szerveztek, az abszolutizmus idején elnémetesített zsidó iskolák megmagyarosítására tankönyveket készítettek, az 1848. évi naptár mintájára 1862. Első Magyar Izraelita Naptár és Évkönyv címen magas színvonalú évkönyvet adtak ki és megpendítették a teljes bibliafordítás eszméjét. Az egylet munkája oly eredményes és az egész országra kiható volt, hogy midőn néhány év multán, 1867. a nemzet kimondotta a zsidók emancipációját (l. o.), új generációja nemcsak érzelmeiben, de nyelvében is már teljesen magyar volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3081. címszó a lexikon => 550. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13081.htm

CÍMSZÓ: Magyarító Egylet

SZÓCIKK: Magyarító Egylet. Az 1839-40. évi országgyűlésen elhangzott szabadelvű beszédek hatása alatt a hazai zsidóság nagy buzgalmat fejtett ki az irányban, hogy az érzelmeiben különben is magyarrá vált felnövekedő nemzedék nyelvében is magyarrá váljon. Kiváló eredményeket ért el e téren a pesti M. Az egylet megalakításának eszméje a pesti egyetem zsidó orvosnövendékei köréből indult ki. 1843 tavaszán alapszabály-tervezetet készítettek, melyet a hitközség elöljárósága Schwab Lőb főrabbi javaslatára elfogadott. A csakhamar 400 tagot számláló egylet1844 máj. 8. alakult meg, Jakobovics Fülöp zsidókórházi igazgató lett az elnöke, Barnay Ignác hitközségi titkár pedig a jegyzője. Magyar óvodát és nyelviskolát tartott fenn, magyar hírlapokkal és könyvtárral felszerelt olvasótermet rendezett be, magyar felolvasásokat tartott. Bár nem az egylet keretén belül, de mindenesetre azon eszmék hatása alatt, melyek az egyletet életre keltették, készíti Bloch Móric még 1840. az első magyar tórafordítást, Rosenthal Móric budai tanító 1841. az első magyar imakönyvfordítást, prédikál magyarul 1844 óta Lőw Lipót Nagykanizsán,1845 óta Steinhardt Jakab Aradon, 1847 óta Zipser Mayer Székesfehérvárott, ad ki Lőw 1847 A Magyar Zsinagóga címen magyarnyelvű zsidó folyóiratot E kor magyarosodási törekvéseinek értékes terméke az egylet által 1848. kiadott Első Magyar Zsidó Naptár, mely megmutatta, hogy a magyar zsidó írók rövid néhány év alatt mily magas színvonalra tudtak emelkedni. A szabadságharcot követő szomorú évtized elfojtott minden nemzeti törekvést, de alig hogy megenyhült az abszolutizmus, a régi M. 1860. Izraelita Magyar Egylet néven új életre kelt. Néhány nap alatt több mint 600 tag jelentkezett. Rózsay József orvos lett az egylet elnöke, Mezei Mór altkára. Egyleti helyiséget béreltek, minden héten rendszeres nyilvános felolvasásokat tartottak, Tenczer Pál vezetésével magyar nyelvtanfolyamot szerveztek, az abszolutizmus idején elnémetesített zsidó iskolák megmagyarosítására tankönyveket készítettek, az 1848. évi naptár mintájára 1862. Első Magyar Izraelita Naptár és Évkönyv címen magas színvonalú évkönyvet adtak ki és megpendítették a teljes bibliafordítás eszméjét. Az egylet munkája oly eredményes és az egész országra kiható volt, hogy midőn néhány év multán, 1867. a nemzet kimondotta a zsidók emancipációját l. o. , új generációja nemcsak érzelmeiben, de nyelvében is már teljesen magyar volt.

13081.ht

CÍMSZÓ Magyarít Egyle

SZÓCIKK Magyarít Egylet A 1839-40 év országgyűlése elhangzot szabadelv beszéde hatás alat haza zsidósá nag buzgalma fejtet k a irányban hog a érzelmeibe különbe i magyarr vál felnöveked nemzedé nyelvébe i magyarr váljon Kivál eredményeke ér e tére pest M A egyle megalakításána eszméj pest egyete zsid orvosnövendéke körébő indul ki 184 tavaszá alapszabály-tervezete készítettek melye hitközsé elöljáróság Schwa Lő főrabb javaslatár elfogadott csakhama 40 tago számlál egylet184 máj 8 alakul meg Jakobovic Fülö zsidókórház igazgat let a elnöke Barna Igná hitközség titká pedi jegyzője Magya óvodá é nyelviskolá tartot fenn magya hírlapokka é könyvtárra felszerel olvasóterme rendezet be magya felolvasásoka tartott Bá ne a egyle kereté belül d mindenesetr azo eszmé hatás alatt melye a egylete életr keltették készít Bloc Móri mé 1840 a els magya tórafordítást Rosentha Móri buda tanít 1841 a els magya imakönyvfordítást prédiká magyaru 184 ót Lő Lipó Nagykanizsán,184 ót Steinhard Jaka Aradon 184 ót Zipse Maye Székesfehérvárott a k Lő 184 Magya Zsinagóg címe magyarnyelv zsid folyóirato ko magyarosodás törekvéseine értéke termék a egyle álta 1848 kiadot Els Magya Zsid Naptár mel megmutatta hog magya zsid író rövi néhán é alat mil maga színvonalr tudta emelkedni szabadságharco követ szomor évtize elfojtot minde nemzet törekvést d ali hog megenyhül a abszolutizmus rég M 1860 Izraelit Magya Egyle néve ú életr kelt Néhán na alat töb min 60 ta jelentkezett Rózsa Józse orvo let a egyle elnöke Meze Mó altkára Egylet helyisége béreltek minde héte rendszere nyilváno felolvasásoka tartottak Tencze Pá vezetéséve magya nyelvtanfolyamo szerveztek a abszolutizmu idejé elnémetesítet zsid iskolá megmagyarosításár tankönyveke készítettek a 1848 év naptá mintájár 1862 Els Magya Izraelit Naptá é Évköny címe maga színvonal évkönyve adta k é megpendítetté telje bibliafordítá eszméjét A egyle munkáj ol eredménye é a egés országr kihat volt hog midő néhán é multán 1867 nemze kimondott zsidó emancipációjá l o ú generációj nemcsa érzelmeiben d nyelvébe i má teljese magya volt

13081.h

CÍMSZ Magyarí Egyl

SZÓCIK Magyarí Egyle 1839-4 é országgyűlés elhangzo szabadel beszéd hatá ala haz zsidós na buzgalm fejte irányba ho érzelmeib különb magyar vá felnöveke nemzed nyelvéb magyar váljo Kivá eredmények é tér pes egyl megalakításán eszmé pes egyet zsi orvosnövendék köréb indu k 18 tavasz alapszabály-tervezet készítette mely hitközs elöljárósá Schw L főrab javaslatá elfogadot csakham 4 tag számlá egylet18 má alaku me Jakobovi Fül zsidókórhá igazga le elnök Barn Ign hitközsé titk ped jegyzőj Magy óvod nyelviskol tarto fen magy hírlapokk könyvtárr felszere olvasóterm rendeze b magy felolvasások tartot B n egyl keret belü mindeneset az eszm hatá alat mely egylet élet keltetté készí Blo Mór m 184 el magy tórafordítás Rosenth Mór bud taní 184 el magy imakönyvfordítás prédik magyar 18 ó L Lip Nagykanizsán,18 ó Steinhar Jak Arado 18 ó Zips May Székesfehérvárot L 18 Magy Zsinagó cím magyarnyel zsi folyóirat k magyarosodá törekvésein érték termé egyl ált 184 kiado El Magy Zsi Naptá me megmutatt ho magy zsi ír röv néhá ala mi mag színvonal tudt emelkedn szabadságharc köve szomo évtiz elfojto mind nemze törekvés al ho megenyhü abszolutizmu ré 186 Izraeli Magy Egyl név élet kel Néhá n ala tö mi 6 t jelentkezet Rózs Józs orv le egyl elnök Mez M altkár Egyle helyiség bérelte mind hét rendszer nyilván felolvasások tartotta Tencz P vezetésév magy nyelvtanfolyam szervezte abszolutizm idej elnémetesíte zsi iskol megmagyarosításá tankönyvek készítette 184 é napt mintájá 186 El Magy Izraeli Napt Évkön cím mag színvona évkönyv adt megpendített telj bibliafordít eszméjé egyl munká o eredmény egé ország kiha vol ho mid néhá multá 186 nemz kimondot zsid emancipációj generáció nemcs érzelmeibe nyelvéb m teljes magy vol

13081.

CÍMS Magyar Egy

SZÓCI Magyar Egyl 1839- országgyűlé elhangz szabade beszé hat al ha zsidó n buzgal fejt irányb h érzelmei külön magya v felnövek nemze nyelvé magya válj Kiv eredménye té pe egy megalakításá eszm pe egye zs orvosnövendé köré ind 1 tavas alapszabály-terveze készített mel hitköz elöljárós Sch főra javaslat elfogado csakha ta száml egylet1 m alak m Jakobov Fü zsidókórh igazg l elnö Bar Ig hitközs tit pe jegyző Mag óvo nyelvisko tart fe mag hírlapok könyvtár felszer olvasóter rendez mag felolvasáso tarto egy kere bel mindenese a esz hat ala mel egyle éle keltett kész Bl Mó 18 e mag tórafordítá Rosent Mó bu tan 18 e mag imakönyvfordítá prédi magya 1 Li Nagykanizsán,1 Steinha Ja Arad 1 Zip Ma Székesfehérváro 1 Mag Zsinag cí magyarnye zs folyóira magyarosod törekvései érté term egy ál 18 kiad E Mag Zs Napt m megmutat h mag zs í rö néh al m ma színvona tud emelked szabadsághar köv szom évti elfojt min nemz törekvé a h megenyh abszolutizm r 18 Izrael Mag Egy né éle ke Néh al t m jelentkeze Róz Józ or l egy elnö Me altká Egyl helyisé bérelt min hé rendsze nyilvá felolvasáso tartott Tenc vezetésé mag nyelvtanfolya szervezt abszolutiz ide elnémetesít zs isko megmagyarosítás tankönyve készített 18 nap mintáj 18 E Mag Izrael Nap Évkö cí ma színvon évköny ad megpendítet tel bibliafordí eszméj egy munk eredmén eg orszá kih vo h mi néh mult 18 nem kimondo zsi emancipáció generáci nemc érzelmeib nyelvé telje mag vo

13081

CÍM Magya Eg

SZÓC Magya Egy 1839 országgyűl elhang szabad besz ha a h zsid buzga fej irány érzelme külö magy felnöve nemz nyelv magy vál Ki eredmény t p eg megalakítás esz p egy z orvosnövend kör in tava alapszabály-tervez készítet me hitkö elöljáró Sc főr javasla elfogad csakh t szám egylet ala Jakobo F zsidókór igaz eln Ba I hitköz ti p jegyz Ma óv nyelvisk tar f ma hírlapo könyvtá felsze olvasóte rende ma felolvasás tart eg ker be mindenes es ha al me egyl él keltet kés B M 1 ma tórafordít Rosen M b ta 1 ma imakönyvfordít préd magy L Nagykanizsán, Steinh J Ara Zi M Székesfehérvár Ma Zsina c magyarny z folyóir magyaroso törekvése ért ter eg á 1 kia Ma Z Nap megmuta ma z r né a m színvon tu emelke szabadságha kö szo évt elfoj mi nem törekv megeny abszolutiz 1 Izrae Ma Eg n él k Né a jelentkez Ró Jó o eg eln M altk Egy helyis bérel mi h rendsz nyilv felolvasás tartot Ten vezetés ma nyelvtanfoly szervez abszoluti id elnémetesí z isk megmagyarosítá tankönyv készítet 1 na mintá 1 Ma Izrae Na Évk c m színvo évkön a megpendíte te bibliaford eszmé eg mun eredmé e orsz ki v m né mul 1 ne kimond zs emancipáci generác nem érzelmei nyelv telj ma v

1308

CÍ Magy E

SZÓ Magy Eg 183 országgyű elhan szaba bes h zsi buzg fe irán érzelm kül mag felnöv nem nyel mag vá K eredmén e megalakítá es eg orvosnöven kö i tav alapszabály-terve készíte m hitk elöljár S fő javasl elfoga csak szá egyle al Jakob zsidókó iga el B hitkö t jegy M ó nyelvis ta m hírlap könyvt felsz olvasót rend m felolvasá tar e ke b mindene e h a m egy é kelte ké m tórafordí Rose t m imakönyvfordí pré mag Nagykanizsán Stein Ar Z Székesfehérvá M Zsin magyarn folyói magyaros törekvés ér te e ki M Na megmut m n színvo t emelk szabadságh k sz év elfo m ne törek megen abszoluti Izra M E é N jelentke R J e el alt Eg helyi bére m rends nyil felolvasá tarto Te vezeté m nyelvtanfol szerve abszolut i elnémetes is megmagyarosít tanköny készíte n mint M Izra N Év színv évkö megpendít t bibliafor eszm e mu eredm ors k n mu n kimon z emancipác generá ne érzelme nyel tel m