13085.htm

CÍMSZÓ: Magyar Izraelita Kézmű- és Földművelési Egyesület

SZÓCIKK: "gazdaságokban, saját kertészképző- vagy egyéb telepén, valamint ipari és mezőgazdasági szakiskolákban értelmes ipari és gazdasági munkásokká neveli; c) kiképzésük után pályájukon való előhaladásukat, utóbb pedig önállósításukat lehetőleg előmozdítja. Az egyesület jelenlegi vezetősége: elnök: érdi Krausz Simon, elnökhelyettes: Hevesi Simon vezető főrabbi, társelnök: Klein Gyuláné, ügyvezető alelnök: Fellner Leó. Alelnökök, kik különböző bizottságok elnökei: Adler Gyula, Beér Henrik, Deutsch Ernő, Fried Adolfné, Havas Miksáné, Kertész Vilmos, Székely Bertalan. Az egyesület igazgatója: Kertész Ödön, a kertészképzőtelep igazgatója: Székely László. Az egyesület tagjainak száma: 1050. Intézményei: A) A tanoncotthon. VII., Damjanich-u. 48. sz. a. Itt 30 bennlakó és 70 bejáró növendék van. Az előbbiek a ruhán és oktatáson kívül teljes ellátást kapnak. Az összes növendékek hittani oktatásban részesülnek. A továbbképző tanfolyamon a fővárosi zsidó középiskolák tanárai tanítanak. Az otthonban van állandó templom, hol reggel és este istentisztelet van. E helyiségben van a központi iroda, a pszichotechnikai laboratórium, hol a növendékek elhelyezésük előtt pályaválasztás szempontjából megvizsgáltatnak, továbbá a Mikéfe Jókai cserkészcsapatának otthona. B) Kertészképzőtelep. Ez intézmény a X., Keresztúri-út 130-134. sz. a. van. 58 hold az egyesület tulajdona, míg 33 hold földet a székesfővárostól bérel. Itt állandóan 30-40 növendék nyer a földművelés és kertészetben kiképzést. E cél szolgálatában áll 20 legmodernebbül felszerelt üvegház. A terület fele a virág- és konyhakertészetre, faiskolára és szőlészetre van fenntartva, míg kb. 45 holdon mezőgazdaságot űznek. Hogy az oktatás minden irányban eredményes legyen, de a két internátus ellátása érdekében is van 22 tehénből álló tehenészet, továbbá méhészet és baromfitenyésztés. Az 1927. évi mérleg adatai szerint a tanoncotthon fenntartása évi 33,000 pengőt, a kertészképzőtelep pedig 52,000 pengőt igényel. F. D."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3085. címszó a lexikon => 551. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13085.htm

CÍMSZÓ: Magyar Izraelita Kézmű- és Földművelési Egyesület

SZÓCIKK: gazdaságokban, saját kertészképző- vagy egyéb telepén, valamint ipari és mezőgazdasági szakiskolákban értelmes ipari és gazdasági munkásokká neveli; c kiképzésük után pályájukon való előhaladásukat, utóbb pedig önállósításukat lehetőleg előmozdítja. Az egyesület jelenlegi vezetősége: elnök: érdi Krausz Simon, elnökhelyettes: Hevesi Simon vezető főrabbi, társelnök: Klein Gyuláné, ügyvezető alelnök: Fellner Leó. Alelnökök, kik különböző bizottságok elnökei: Adler Gyula, Beér Henrik, Deutsch Ernő, Fried Adolfné, Havas Miksáné, Kertész Vilmos, Székely Bertalan. Az egyesület igazgatója: Kertész Ödön, a kertészképzőtelep igazgatója: Székely László. Az egyesület tagjainak száma: 1050. Intézményei: A A tanoncotthon. VII., Damjanich-u. 48. sz. a. Itt 30 bennlakó és 70 bejáró növendék van. Az előbbiek a ruhán és oktatáson kívül teljes ellátást kapnak. Az összes növendékek hittani oktatásban részesülnek. A továbbképző tanfolyamon a fővárosi zsidó középiskolák tanárai tanítanak. Az otthonban van állandó templom, hol reggel és este istentisztelet van. E helyiségben van a központi iroda, a pszichotechnikai laboratórium, hol a növendékek elhelyezésük előtt pályaválasztás szempontjából megvizsgáltatnak, továbbá a Mikéfe Jókai cserkészcsapatának otthona. B Kertészképzőtelep. Ez intézmény a X., Keresztúri-út 130-134. sz. a. van. 58 hold az egyesület tulajdona, míg 33 hold földet a székesfővárostól bérel. Itt állandóan 30-40 növendék nyer a földművelés és kertészetben kiképzést. E cél szolgálatában áll 20 legmodernebbül felszerelt üvegház. A terület fele a virág- és konyhakertészetre, faiskolára és szőlészetre van fenntartva, míg kb. 45 holdon mezőgazdaságot űznek. Hogy az oktatás minden irányban eredményes legyen, de a két internátus ellátása érdekében is van 22 tehénből álló tehenészet, továbbá méhészet és baromfitenyésztés. Az 1927. évi mérleg adatai szerint a tanoncotthon fenntartása évi 33,000 pengőt, a kertészképzőtelep pedig 52,000 pengőt igényel. F. D.

13085.ht

CÍMSZÓ Magya Izraelit Kézmű é Földművelés Egyesüle

SZÓCIKK gazdaságokban sajá kertészképző vag egyé telepén valamin ipar é mezőgazdaság szakiskolákba értelme ipar é gazdaság munkásokk neveli kiképzésü utá pályájuko val előhaladásukat utób pedi önállósításuka lehetőle előmozdítja A egyesüle jelenleg vezetősége elnök érd Kraus Simon elnökhelyettes Heves Simo vezet főrabbi társelnök Klei Gyuláné ügyvezet alelnök Fellne Leó Alelnökök ki különböz bizottságo elnökei Adle Gyula Beé Henrik Deutsc Ernő Frie Adolfné Hava Miksáné Kertés Vilmos Székel Bertalan A egyesüle igazgatója Kertés Ödön kertészképzőtele igazgatója Székel László A egyesüle tagjaina száma 1050 Intézményei tanoncotthon VII. Damjanich-u 48 sz a It 3 bennlak é 7 bejár növendé van A előbbie ruhá é oktatáso kívü telje ellátás kapnak A össze növendéke hittan oktatásba részesülnek továbbképz tanfolyamo főváros zsid középiskolá tanára tanítanak A otthonba va álland templom ho regge é est istentisztele van helyiségbe va központ iroda pszichotechnika laboratórium ho növendéke elhelyezésü előt pályaválasztá szempontjábó megvizsgáltatnak tovább Mikéf Jóka cserkészcsapatána otthona Kertészképzőtelep E intézmén X. Keresztúri-ú 130-134 sz a van 5 hol a egyesüle tulajdona mí 3 hol földe székesfővárostó bérel It állandóa 30-4 növendé nye földművelé é kertészetbe kiképzést cé szolgálatába ál 2 legmodernebbü felszerel üvegház terüle fel virág é konyhakertészetre faiskolár é szőlészetr va fenntartva mí kb 4 holdo mezőgazdaságo űznek Hog a oktatá minde irányba eredménye legyen d ké internátu ellátás érdekébe i va 2 tehénbő áll tehenészet tovább méhésze é baromfitenyésztés A 1927 év mérle adata szerin tanoncottho fenntartás év 33,00 pengőt kertészképzőtele pedi 52,00 pengő igényel F D

13085.h

CÍMSZ Magy Izraeli Kézm Földművelé Egyesül

SZÓCIK gazdaságokba saj kertészképz va egy telepé valami ipa mezőgazdasá szakiskolákb értelm ipa gazdasá munkások nevel kiképzés ut pályájuk va előhaladásuka utó ped önállósításuk lehetől előmozdítj egyesül jelenle vezetőség elnö ér Krau Simo elnökhelyette Heve Sim veze főrabb társelnö Kle Gyulán ügyveze alelnö Felln Le Alelnökö k különbö bizottság elnöke Adl Gyul Be Henri Deuts Ern Fri Adolfn Hav Miksán Kerté Vilmo Széke Bertala egyesül igazgatój Kerté Ödö kertészképzőtel igazgatój Széke Lászl egyesül tagjain szám 105 Intézménye tanoncottho VII Damjanich- 4 s I bennla bejá növend va előbbi ruh oktatás kív telj ellátá kapna össz növendék hitta oktatásb részesülne továbbkép tanfolyam főváro zsi középiskol tanár tanítana otthonb v állan templo h regg es istentisztel va helyiségb v közpon irod pszichotechnik laboratóriu h növendék elhelyezés elő pályaválaszt szempontjáb megvizsgáltatna továb Miké Jók cserkészcsapatán otthon Kertészképzőtele intézmé X Keresztúri- 130-13 s va ho egyesül tulajdon m ho föld székesfővárost bére I állandó 30- növend ny földművel kertészetb kiképzés c szolgálatáb á legmodernebb felszere üveghá terül fe virá konyhakertészetr faiskolá szőlészet v fenntartv m k hold mezőgazdaság űzne Ho oktat mind irányb eredmény legye k internát ellátá érdekéb v tehénb ál tehenésze továb méhész baromfitenyészté 192 é mérl adat szeri tanoncotth fenntartá é 33,0 pengő kertészképzőtel ped 52,0 peng igénye

13085.

CÍMS Mag Izrael Kéz Földművel Egyesü

SZÓCI gazdaságokb sa kertészkép v eg telep valam ip mezőgazdas szakiskolák értel ip gazdas munkáso neve kiképzé u pályáju v előhaladásuk ut pe önállósításu lehető előmozdít egyesü jelenl vezetősé eln é Kra Sim elnökhelyett Hev Si vez főrab társeln Kl Gyulá ügyvez aleln Fell L Alelnök különb bizottsá elnök Ad Gyu B Henr Deut Er Fr Adolf Ha Miksá Kert Vilm Szék Bertal egyesü igazgató Kert Öd kertészképzőte igazgató Szék Lász egyesü tagjai szá 10 Intézmény tanoncotth VI Damjanich bennl bej növen v előbb ru oktatá kí tel ellát kapn öss növendé hitt oktatás részesüln továbbké tanfolya fővár zs középisko taná tanítan otthon álla templ reg e istentiszte v helyiség közpo iro pszichotechni laboratóri növendé elhelyezé el pályaválasz szempontjá megvizsgáltatn tová Mik Jó cserkészcsapatá ottho Kertészképzőtel intézm Keresztúri 130-1 v h egyesü tulajdo h föl székesfőváros bér álland 30 növen n földműve kertészet kiképzé szolgálatá legmoderneb felszer üvegh terü f vir konyhakertészet faiskol szőlésze fenntart hol mezőgazdasá űzn H okta min irány eredmén legy interná ellát érdeké tehén á tehenész tová méhés baromfitenyészt 19 mér ada szer tanoncott fenntart 33, peng kertészképzőte pe 52, pen igény

13085

CÍM Ma Izrae Ké Földműve Egyes

SZÓC gazdaságok s kertészké e tele vala i mezőgazda szakiskolá érte i gazda munkás nev kiképz pályáj előhaladásu u p önállósítás lehet előmozdí egyes jelen vezetős el Kr Si elnökhelyet He S ve főra társel K Gyul ügyve alel Fel Alelnö külön bizotts elnö A Gy Hen Deu E F Adol H Miks Ker Vil Szé Berta egyes igazgat Ker Ö kertészképzőt igazgat Szé Lás egyes tagja sz 1 Intézmén tanoncott V Damjanic benn be növe előb r oktat k te ellá kap ös növend hit oktatá részesül továbbk tanfoly fővá z középisk tan taníta ottho áll temp re istentiszt helyisé közp ir pszichotechn laboratór növend elhelyez e pályaválas szempontj megvizsgáltat tov Mi J cserkészcsapat otth Kertészképzőte intéz Keresztúr 130- egyes tulajd fö székesfőváro bé állan 3 növe földműv kertésze kiképz szolgálat legmoderne felsze üveg ter vi konyhakertésze faisko szőlész fenntar ho mezőgazdas űz okt mi irán eredmé leg intern ellá érdek tehé tehenés tov méhé baromfitenyész 1 mé ad sze tanoncot fenntar 33 pen kertészképzőt p 52 pe igén

1308

CÍ M Izra K Földműv Egye

SZÓ gazdaságo kertészk tel val mezőgazd szakiskol ért gazd munká ne kikép pályá előhaladás önállósítá lehe előmozd egye jele vezető e K S elnökhelye H v főr társe Gyu ügyv ale Fe Aleln külö bizott eln G He De Ado Mik Ke Vi Sz Bert egye igazga Ke kertészképző igazga Sz Lá egye tagj s Intézmé tanoncot Damjani ben b növ elő okta t ell ka ö növen hi oktat részesü tovább tanfol főv középis ta tanít otth ál tem r istentisz helyis köz i pszichotech laborató növen elhelye pályavála szempont megvizsgálta to M cserkészcsapa ott Kertészképzőt inté Keresztú 130 egye tulaj f székesfővár b álla növ földmű kertész kikép szolgála legmodern felsz üve te v konyhakertész faisk szőlés fennta h mezőgazda ű ok m irá eredm le inter ell érde teh tehené to méh baromfitenyés m a sz tanonco fennta 3 pe kertészképző 5 p igé