13087.htm

CÍMSZÓ: Magyar közmondás és a zsidó

SZÓCIKK: A magyar népi szellem a zsidó alakját, jó és rossz tulajdonságait, az általánostól elütő s a tömegnek szokatlannak tetsző szokásait számos közmondásban örökítette meg. Közmondásaink megállapítják a zsidó értelmességét (Értelmes mint a zsidó); szóvá teszik gyakorlati érzékét (Voltra nem ad a zsidó), kigúnyolják ügyetlenségét (Ott van, ahol a mádi zsidó); felemlítik ravaszságát (Ravasz mint zsidó-görög); felhozzák tolakodását (Zsidó van a kártyában). Vannak közmondások, melyekben a népszellem a zsidók jámborságát, összetartását, hazaszeretetét emeli ki. Több közmondás szól a bátyus, vásáros, kereskedő zsidóról (Eb a zsidó kereskedés nélkül; Ritka vásár zsidó nélkül; Alkuszik, mint zsidó a lóbőrre), de nincs egy sem, melyben a zsidók uzsoráskodása volna a motívum. A nép figyelmét nem kerülték el a zsidó étkezési szabályok (Van, mint zsidónak szalonnája), az állandó kalapviselés (Zsidó van a házban), a zsidók hangos imája (Zsidó vecsernye). Közmondásaink hangjában ritka a rosszindulat, inkább az évődő néphumor érzik ki belőle. V. ö. Flesch Ármin, A zsidó a magyar közmondásban» Imit. Évkönyv 1908.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3087. címszó a lexikon => 551. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13087.htm

CÍMSZÓ: Magyar közmondás és a zsidó

SZÓCIKK: A magyar népi szellem a zsidó alakját, jó és rossz tulajdonságait, az általánostól elütő s a tömegnek szokatlannak tetsző szokásait számos közmondásban örökítette meg. Közmondásaink megállapítják a zsidó értelmességét Értelmes mint a zsidó ; szóvá teszik gyakorlati érzékét Voltra nem ad a zsidó , kigúnyolják ügyetlenségét Ott van, ahol a mádi zsidó ; felemlítik ravaszságát Ravasz mint zsidó-görög ; felhozzák tolakodását Zsidó van a kártyában . Vannak közmondások, melyekben a népszellem a zsidók jámborságát, összetartását, hazaszeretetét emeli ki. Több közmondás szól a bátyus, vásáros, kereskedő zsidóról Eb a zsidó kereskedés nélkül; Ritka vásár zsidó nélkül; Alkuszik, mint zsidó a lóbőrre , de nincs egy sem, melyben a zsidók uzsoráskodása volna a motívum. A nép figyelmét nem kerülték el a zsidó étkezési szabályok Van, mint zsidónak szalonnája , az állandó kalapviselés Zsidó van a házban , a zsidók hangos imája Zsidó vecsernye . Közmondásaink hangjában ritka a rosszindulat, inkább az évődő néphumor érzik ki belőle. V. ö. Flesch Ármin, A zsidó a magyar közmondásban Imit. Évkönyv 1908.

13087.ht

CÍMSZÓ Magya közmondá é zsid

SZÓCIKK magya nép szelle zsid alakját j é ross tulajdonságait a általánostó elüt tömegne szokatlanna tetsz szokásai számo közmondásba örökített meg Közmondásain megállapítjá zsid értelmességé Értelme min zsid szóv teszi gyakorlat érzéké Voltr ne a zsid kigúnyoljá ügyetlenségé Ot van aho mád zsid felemlíti ravaszságá Ravas min zsidó-görö felhozzá tolakodásá Zsid va kártyába Vanna közmondások melyekbe népszelle zsidó jámborságát összetartását hazaszereteté emel ki Töb közmondá szó bátyus vásáros keresked zsidóró E zsid kereskedé nélkül Ritk vásá zsid nélkül Alkuszik min zsid lóbőrr d ninc eg sem melybe zsidó uzsoráskodás voln motívum né figyelmé ne kerülté e zsid étkezés szabályo Van min zsidóna szalonnáj a álland kalapviselé Zsid va házba zsidó hango imáj Zsid vecserny Közmondásain hangjába ritk rosszindulat inkáb a évőd néphumo érzi k belőle V ö Flesc Ármin zsid magya közmondásba Imit Évköny 1908

13087.h

CÍMSZ Magy közmond zsi

SZÓCIK magy né szell zsi alakjá ros tulajdonságai általánost elü tömegn szokatlann tets szokása szám közmondásb örökítet me Közmondásai megállapítj zsi értelmesség Értelm mi zsi szó tesz gyakorla érzék Volt n zsi kigúnyolj ügyetlenség O va ah má zsi felemlít ravaszság Rava mi zsidó-gör felhozz tolakodás Zsi v kártyáb Vann közmondáso melyekb népszell zsid jámborságá összetartásá hazaszeretet eme k Tö közmond sz bátyu vásáro kereske zsidór zsi keresked nélkü Rit vás zsi nélkü Alkuszi mi zsi lóbőr nin e se melyb zsid uzsoráskodá vol motívu n figyelm n került zsi étkezé szabály Va mi zsidón szalonná állan kalapvisel Zsi v házb zsid hang imá Zsi vecsern Közmondásai hangjáb rit rosszindula inká évő néphum érz belől Fles Ármi zsi magy közmondásb Imi Évkön 190

13087.

CÍMS Mag közmon zs

SZÓCI mag n szel zs alakj ro tulajdonsága általános el tömeg szokatlan tet szokás szá közmondás örökíte m Közmondása megállapít zs értelmessé Értel m zs sz tes gyakorl érzé Vol zs kigúnyol ügyetlensé v a m zs felemlí ravaszsá Rav m zsidó-gö felhoz tolakodá Zs kártyá Van közmondás melyek népszel zsi jámborság összetartás hazaszerete em T közmon s báty vásár keresk zsidó zs kereske nélk Ri vá zs nélk Alkusz m zs lóbő ni s mely zsi uzsoráskod vo motív figyel kerül zs étkez szabál V m zsidó szalonn álla kalapvise Zs ház zsi han im Zs vecser Közmondása hangjá ri rosszindul ink év néphu ér belő Fle Árm zs mag közmondás Im Évkö 19

13087

CÍM Ma közmo z

SZÓC ma sze z alak r tulajdonság általáno e töme szokatla te szoká sz közmondá örökít Közmondás megállapí z értelmess Érte z s te gyakor érz Vo z kigúnyo ügyetlens z feleml ravaszs Ra zsidó-g felho tolakod Z kárty Va közmondá melye népsze zs jámborsá összetartá hazaszeret e közmo bát vásá keres zsid z keresk nél R v z nél Alkus z lób n mel zs uzsorásko v motí figye kerü z étke szabá zsid szalon áll kalapvis Z há zs ha i Z vecse Közmondás hangj r rosszindu in é néph é bel Fl Ár z ma közmondá I Évk 1

1308

CÍ M közm

SZÓ m sz ala tulajdonsá általán töm szokatl t szok s közmond örökí Közmondá megállap értelmes Ért t gyako ér V kigúny ügyetlen felem ravasz R zsidó- felh tolako kárt V közmond mely népsz z jámbors összetart hazaszere közm bá vás kere zsi keres né né Alku ló me z uzsorásk mot figy ker étk szab zsi szalo ál kalapvi h z h vecs Közmondá hang rosszind i nép be F Á m közmond Év