13089.htm

CÍMSZÓ: Magyarlápos

SZÓCIKK: "Magyarlápos (Trg. Lápusului, R.) nagyk. Szolnok-Doboka vm. 2671 lak. A zsidó hitközség 1820. alakult 10 taggal. Az alapítók: Berger Jicchok, Salamon Zalmen, Stosszel Ábrahám, Simon Leopold, Nathan Leib; az első elöljárók: Hirsch Jicchok, Fuchs Eizik, Mátyás Móse. Jó sokáig ideiglenes imaházban végezték istentiszteleteiket, később Hirsch Ignátz földbirtokos kezdeményezésére kis templomot építettek, amelyet 1885. mikor a hitközség 80 családra szaporodott fel, lebontottak és helyébe a ma is fennálló nagy és impozáns zsinagógát építették. További gyarapodása során a hitközség Besz hamidrast is létesített. A múlt század végén négy tanerős Talmud Tórát alapított a hitközség és ebben ma is 100 tanulót nevelnek. A talmudikus tudományok terjesztése a jesivához fűződik, amelyet Teitelbaum M. Dávid főrabbi alapított. Az intézetnek régebben 90 növendéke volt, de a gazdasági helyzet általános rosszabbodása következtében a növendékek száma az utolsó esztendőkben erősen lecsökkent. Fejlődésének legvirágzóbb periódusát e század elején élte át a hitközség és 1905. modern berendezésű gőz- és kádfürdőt épített rituális célokra Fuchs Jakab elnök és Loger József gondnok kezdeményezésére. 1888-ban létesült szegény sorsúak segélyezésére a Gemilusz Chaszodim és 1923. az Árva-gondozó egyesület. A hitközség 170 családban 900 lelket és 150 adófizetőt számlál. 2 nagykereskedő, 20 kereskedő, 20 iparos, 20 gazdálkodó, 2 ügyvéd, 1 orvos, 7 köztisztviselő, 4 tanító, 20 katona, 10 munkás, 10 közadakozásból él. A világháborúban 120 tagja vett részt, 8 elesett. Grünstein Lajosban, akit 1918. a forradalom alatt meggyilkoltak, egy vértanút is gyászol a hitközség. Évi költségvetés 300,000 lei. ebből hitéleti, fillantropikus és szociális célokra 200,000 leit költ. Orthodox alapon berendezett hitéletét Teitelbaum M. Dávid, a szigeti rabbidinasztiából származó ismert talmudtudós irányítja, Grosz Áron hitközségi rabbi segítségével. Az adminisztráció élén állnak: Loger József elnök, Pollák Miksa alelnök, Paneth Leopold pénztárnok, Mátyás Berti gondnok, Pollák Vilmos ellenőr és jegyző. A Talmud Tóra elnöke Deutsch Pál, alelnöke Dávid Mihály. A szentegyletnek Mátyás Mózes a gondnoka, Jack Adolf a másodgondnoka."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3089. címszó a lexikon => 551. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13089.htm

CÍMSZÓ: Magyarlápos

SZÓCIKK: Magyarlápos Trg. Lápusului, R. nagyk. Szolnok-Doboka vm. 2671 lak. A zsidó hitközség 1820. alakult 10 taggal. Az alapítók: Berger Jicchok, Salamon Zalmen, Stosszel Ábrahám, Simon Leopold, Nathan Leib; az első elöljárók: Hirsch Jicchok, Fuchs Eizik, Mátyás Móse. Jó sokáig ideiglenes imaházban végezték istentiszteleteiket, később Hirsch Ignátz földbirtokos kezdeményezésére kis templomot építettek, amelyet 1885. mikor a hitközség 80 családra szaporodott fel, lebontottak és helyébe a ma is fennálló nagy és impozáns zsinagógát építették. További gyarapodása során a hitközség Besz hamidrast is létesített. A múlt század végén négy tanerős Talmud Tórát alapított a hitközség és ebben ma is 100 tanulót nevelnek. A talmudikus tudományok terjesztése a jesivához fűződik, amelyet Teitelbaum M. Dávid főrabbi alapított. Az intézetnek régebben 90 növendéke volt, de a gazdasági helyzet általános rosszabbodása következtében a növendékek száma az utolsó esztendőkben erősen lecsökkent. Fejlődésének legvirágzóbb periódusát e század elején élte át a hitközség és 1905. modern berendezésű gőz- és kádfürdőt épített rituális célokra Fuchs Jakab elnök és Loger József gondnok kezdeményezésére. 1888-ban létesült szegény sorsúak segélyezésére a Gemilusz Chaszodim és 1923. az Árva-gondozó egyesület. A hitközség 170 családban 900 lelket és 150 adófizetőt számlál. 2 nagykereskedő, 20 kereskedő, 20 iparos, 20 gazdálkodó, 2 ügyvéd, 1 orvos, 7 köztisztviselő, 4 tanító, 20 katona, 10 munkás, 10 közadakozásból él. A világháborúban 120 tagja vett részt, 8 elesett. Grünstein Lajosban, akit 1918. a forradalom alatt meggyilkoltak, egy vértanút is gyászol a hitközség. Évi költségvetés 300,000 lei. ebből hitéleti, fillantropikus és szociális célokra 200,000 leit költ. Orthodox alapon berendezett hitéletét Teitelbaum M. Dávid, a szigeti rabbidinasztiából származó ismert talmudtudós irányítja, Grosz Áron hitközségi rabbi segítségével. Az adminisztráció élén állnak: Loger József elnök, Pollák Miksa alelnök, Paneth Leopold pénztárnok, Mátyás Berti gondnok, Pollák Vilmos ellenőr és jegyző. A Talmud Tóra elnöke Deutsch Pál, alelnöke Dávid Mihály. A szentegyletnek Mátyás Mózes a gondnoka, Jack Adolf a másodgondnoka.

13089.ht

CÍMSZÓ Magyarlápo

SZÓCIKK Magyarlápo Trg Lápusului R nagyk Szolnok-Dobok vm 267 lak zsid hitközsé 1820 alakul 1 taggal A alapítók Berge Jicchok Salamo Zalmen Stossze Ábrahám Simo Leopold Natha Leib a els elöljárók Hirsc Jicchok Fuch Eizik Mátyá Móse J sokái ideiglene imaházba végezté istentiszteleteiket későb Hirsc Ignát földbirtoko kezdeményezésér ki templomo építettek amelye 1885 miko hitközsé 8 családr szaporodot fel lebontotta é helyéb m i fennáll nag é impozán zsinagógá építették Tovább gyarapodás sorá hitközsé Bes hamidras i létesített múl száza végé nég tanerő Talmu Tórá alapítot hitközsé é ebbe m i 10 tanuló nevelnek talmudiku tudományo terjesztés jesiváho fűződik amelye Teitelbau M Dávi főrabb alapított A intézetne régebbe 9 növendék volt d gazdaság helyze általáno rosszabbodás következtébe növendéke szám a utols esztendőkbe erőse lecsökkent Fejlődéséne legvirágzób periódusá száza elejé élt á hitközsé é 1905 moder berendezés gőz é kádfürdő építet rituáli célokr Fuch Jaka elnö é Loge Józse gondno kezdeményezésére 1888-ba létesül szegén sorsúa segélyezésér Gemilus Chaszodi é 1923 a Árva-gondoz egyesület hitközsé 17 családba 90 lelke é 15 adófizető számlál nagykereskedő 2 kereskedő 2 iparos 2 gazdálkodó ügyvéd orvos köztisztviselő tanító 2 katona 1 munkás 1 közadakozásbó él világháborúba 12 tagj vet részt elesett Grünstei Lajosban aki 1918 forradalo alat meggyilkoltak eg vértanú i gyászo hitközség Év költségveté 300,00 lei ebbő hitéleti fillantropiku é szociáli célokr 200,00 lei költ Orthodo alapo berendezet hitéleté Teitelbau M Dávid sziget rabbidinasztiábó származ ismer talmudtudó irányítja Gros Áro hitközség rabb segítségével A adminisztráci élé állnak Loge Józse elnök Pollá Miks alelnök Panet Leopol pénztárnok Mátyá Bert gondnok Pollá Vilmo ellenő é jegyző Talmu Tór elnök Deutsc Pál alelnök Dávi Mihály szentegyletne Mátyá Móze gondnoka Jac Adol másodgondnoka

13089.h

CÍMSZ Magyarláp

SZÓCIK Magyarláp Tr Lápusulu nagy Szolnok-Dobo v 26 la zsi hitközs 182 alaku tagga alapító Berg Jiccho Salam Zalme Stossz Ábrahá Sim Leopol Nath Lei el elöljáró Hirs Jiccho Fuc Eizi Máty Mós soká ideiglen imaházb végezt istentiszteleteike késő Hirs Igná földbirtok kezdeményezésé k templom építette amely 188 mik hitközs család szaporodo fe lebontott helyé fennál na impozá zsinagóg építetté Továb gyarapodá sor hitközs Be hamidra létesítet mú száz vég né taner Talm Tór alapíto hitközs ebb 1 tanul nevelne talmudik tudomány terjeszté jesiváh fűződi amely Teitelba Dáv főrab alapítot intézetn régebb növendé vol gazdasá helyz általán rosszabbodá következtéb növendék szá utol esztendőkb erős lecsökken Fejlődésén legvirágzó periódus száz elej él hitközs 190 mode berendezé gő kádfürd építe rituál célok Fuc Jak eln Log Józs gondn kezdeményezésér 1888-b létesü szegé sorsú segélyezésé Gemilu Chaszod 192 Árva-gondo egyesüle hitközs 1 családb 9 lelk 1 adófizet számlá nagykeresked keresked iparo gazdálkod ügyvé orvo köztisztvisel tanít katon munká közadakozásb é világháborúb 1 tag ve rész eleset Grünste Lajosba ak 191 forradal ala meggyilkolta e vértan gyász hitközsé É költségvet 300,0 le ebb hitélet fillantropik szociál célok 200,0 le köl Orthod alap berendeze hitélet Teitelba Dávi szige rabbidinasztiáb szárma isme talmudtud irányítj Gro Ár hitközsé rab segítségéve adminisztrác él állna Log Józs elnö Poll Mik alelnö Pane Leopo pénztárno Máty Ber gondno Poll Vilm ellen jegyz Talm Tó elnö Deuts Pá alelnö Dáv Mihál szentegyletn Máty Móz gondnok Ja Ado másodgondnok

13089.

CÍMS Magyarlá

SZÓCI Magyarlá T Lápusul nag Szolnok-Dob 2 l zs hitköz 18 alak tagg alapít Ber Jicch Sala Zalm Stoss Ábrah Si Leopo Nat Le e elöljár Hir Jicch Fu Eiz Mát Mó sok ideigle imaház végez istentiszteleteik kés Hir Ign földbirto kezdeményezés templo épített amel 18 mi hitköz csalá szaporod f lebontot hely fenná n impoz zsinagó épített Tová gyarapod so hitköz B hamidr létesíte m szá vé n tane Tal Tó alapít hitköz eb tanu neveln talmudi tudomán terjeszt jesivá fűződ amel Teitelb Dá főra alapíto intézet régeb növend vo gazdas hely általá rosszabbod következté növendé sz uto esztendők erő lecsökke Fejlődésé legvirágz periódu szá ele é hitköz 19 mod berendez g kádfür épít rituá célo Fu Ja el Lo Józ gond kezdeményezésé 1888- létes szeg sors segélyezés Gemil Chaszo 19 Árva-gond egyesül hitköz család lel adófize száml nagykereske kereske ipar gazdálko ügyv orv köztisztvise taní kato munk közadakozás világháború ta v rés elese Grünst Lajosb a 19 forrada al meggyilkolt vérta gyás hitközs költségve 300, l eb hitéle fillantropi szociá célo 200, l kö Ortho ala berendez hitéle Teitelb Dáv szig rabbidinasztiá szárm ism talmudtu irányít Gr Á hitközs ra segítségév adminisztrá é álln Lo Józ eln Pol Mi aleln Pan Leop pénztárn Mát Be gondn Pol Vil elle jegy Tal T eln Deut P aleln Dá Mihá szentegylet Mát Mó gondno J Ad másodgondno

13089

CÍM Magyarl

SZÓC Magyarl Lápusu na Szolnok-Do z hitkö 1 ala tag alapí Be Jicc Sal Zal Stos Ábra S Leop Na L elöljá Hi Jicc F Ei Má M so ideigl imahá vége istentiszteletei ké Hi Ig földbirt kezdeményezé templ építet ame 1 m hitkö csal szaporo lebonto hel fenn impo zsinag építet Tov gyarapo s hitkö hamid létesít sz v tan Ta T alapí hitkö e tan nevel talmud tudomá terjesz jesiv fűző ame Teitel D főr alapít intéze rége növen v gazda hel által rosszabbo következt növend s ut esztendő er lecsökk Fejlődés legvirág periód sz el hitkö 1 mo berende kádfü épí ritu cél F J e L Jó gon kezdeményezés 1888 léte sze sor segélyezé Gemi Chasz 1 Árva-gon egyesü hitkö csalá le adófiz szám nagykeresk keresk ipa gazdálk ügy or köztisztvis tan kat mun közadakozá világhábor t ré eles Grüns Lajos 1 forrad a meggyilkol vért gyá hitköz költségv 300 e hitél fillantrop szoci cél 200 k Orth al berende hitél Teitel Dá szi rabbidinaszti szár is talmudt irányí G hitköz r segítségé adminisztr áll L Jó el Po M alel Pa Leo pénztár Má B gond Po Vi ell jeg Ta el Deu alel D Mih szentegyle Má M gondn A másodgondn

1308

CÍ Magyar

SZÓ Magyar Lápus n Szolnok-D hitk al ta alap B Jic Sa Za Sto Ábr Leo N elölj H Jic E M s ideig imah vég istentisztelete k H I földbir kezdeményez temp építe am hitk csa szapor lebont he fen imp zsina építe To gyarap hitk hami létesí s ta T alap hitk ta neve talmu tudom terjes jesi fűz am Teite fő alapí intéz rég növe gazd he álta rosszabb következ növen u esztend e lecsök Fejlődé legvirá perió s e hitk m berend kádf ép rit cé J go kezdeményezé 188 lét sz so segélyez Gem Chas Árva-go egyes hitk csal l adófi szá nagykeres keres ip gazdál üg o köztisztvi ta ka mu közadakoz világhábo r ele Grün Lajo forra meggyilko vér gy hitkö költség 30 hité fillantro szoc cé 20 Ort a berend hité Teite D sz rabbidinaszt szá i talmud irány hitkö segítség adminiszt ál J e P ale P Le pénztá M gon P V el je T e De ale Mi szentegyl M gond másodgond