13090.htm

CÍMSZÓ: Magyar-Mannheimer

SZEMÉLYNÉV: Magyar-Mannheimer Gusztáv

SZÓCIKK: "Magyar-Mannheimer, 1. Gusztáv, festő, szül. Pesten 1859. A legsokoldalúbb magyar festők egyike, aki egyaránt fest figurális és tájképeket. Sajátos egyénisége nemcsak változatos tárgyválasztásiban, de egyéni földolgozásmódjában is megnyilvánul, mely majd a finom aprólékos rajzban, majd a fényhatások és foltok nagyszerű játékában nyer kifejezést. Alapjában romantikus természet, kit a valóság színes megjelenése ihlet képeire. Már 16 éves korában foglalkozik a litográfiával és illusztrálással. A pesti mintarajziskola után a bécsi akadémián tanult, azután gépgyári rajzoló és fényképész lett, majd Münchenben tanult. Visszatérve Budapestre illusztrálással és arcképfestéssel foglalkozott, később Bécsbe került Makarthoz és segédkezett neki a Művészettörténeti Múzeum képeinél. Ezután állami ösztöndíjjal Rómába ment és hazatérése után a Benczúr mesteriskola tagja lett. Egyik alapító tagja a Szinyei Merse Társaságnak. Első nagy sikerét 1901. Nyár c. képével érte el. Budapesten a Műcsarnokban Esti hangulat c. képe a Társulati díjat, Scherzo c. képe a kis, Erdő szélén c. képe (Szépműv. Múz.) a nagy aranyérmet nyerte. Egész gyűjteménnyel szerepelt az 1896. műcsarnoki kiállításon; gyűjteményes kiállításai voltak a Nemzeti Szalonban és az Ernst Múzeumban is. Mint illusztrátor gazdag működést fejtett ki. Dekoratív komponáló erejét és színpompáját mutatják: Mózes kitérése; Venus és Tannhäuser; A maharadzsa lánya. Olaszországi képei az olasz táj színhangulatát ragadják meg széles dekoratív fölfogásban: Mosónők a római Campagnán (Szépműv. Múz.). Szinte heroikus tájhangulatok sugároznak Körmöcbánya a toronnyal, Vágvölgyi táj, Alföldi táj, Zivatar a Balatonon c. képein. A Szépműv. Múzeumban láthatók: Carmella caprii vízhordó leány (1902), Thébeni Sz. Pál, Pásztoridill. Mulatozó gyerekek, Anna-Caprii tér holdvilágnál, Háborgó tenger, Erdő szélén, Reggel a Balatonon, Rőtszakállú férfi, Budapesti részlet. Művészete egészében irányoktól távol álló egyéni művészet. Több képét I. Ferenc József vásárolta meg. V. ö. Művészet (1904); Malonyai, A fiatalok (Budapest 1906); Lázár, Tizenhárom magyar festő (u. o. 1912); Múlt és Jövő , (1913). - Leánya: 2. M. Nelly, festő, szül. Budapesten 1903. M. atyjánál, azután Genfben és Münchenben tanult. Tájképeiből kisebb gyűjteményt állított ki a Nemzeti Szalonban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3090. címszó a lexikon => 551. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13090.htm

CÍMSZÓ: Magyar-Mannheimer

SZEMÉLYNÉV: Magyar-Mannheimer Gusztáv

SZÓCIKK: Magyar-Mannheimer, 1. Gusztáv, festő, szül. Pesten 1859. A legsokoldalúbb magyar festők egyike, aki egyaránt fest figurális és tájképeket. Sajátos egyénisége nemcsak változatos tárgyválasztásiban, de egyéni földolgozásmódjában is megnyilvánul, mely majd a finom aprólékos rajzban, majd a fényhatások és foltok nagyszerű játékában nyer kifejezést. Alapjában romantikus természet, kit a valóság színes megjelenése ihlet képeire. Már 16 éves korában foglalkozik a litográfiával és illusztrálással. A pesti mintarajziskola után a bécsi akadémián tanult, azután gépgyári rajzoló és fényképész lett, majd Münchenben tanult. Visszatérve Budapestre illusztrálással és arcképfestéssel foglalkozott, később Bécsbe került Makarthoz és segédkezett neki a Művészettörténeti Múzeum képeinél. Ezután állami ösztöndíjjal Rómába ment és hazatérése után a Benczúr mesteriskola tagja lett. Egyik alapító tagja a Szinyei Merse Társaságnak. Első nagy sikerét 1901. Nyár c. képével érte el. Budapesten a Műcsarnokban Esti hangulat c. képe a Társulati díjat, Scherzo c. képe a kis, Erdő szélén c. képe Szépműv. Múz. a nagy aranyérmet nyerte. Egész gyűjteménnyel szerepelt az 1896. műcsarnoki kiállításon; gyűjteményes kiállításai voltak a Nemzeti Szalonban és az Ernst Múzeumban is. Mint illusztrátor gazdag működést fejtett ki. Dekoratív komponáló erejét és színpompáját mutatják: Mózes kitérése; Venus és Tannhäuser; A maharadzsa lánya. Olaszországi képei az olasz táj színhangulatát ragadják meg széles dekoratív fölfogásban: Mosónők a római Campagnán Szépműv. Múz. . Szinte heroikus tájhangulatok sugároznak Körmöcbánya a toronnyal, Vágvölgyi táj, Alföldi táj, Zivatar a Balatonon c. képein. A Szépműv. Múzeumban láthatók: Carmella caprii vízhordó leány 1902 , Thébeni Sz. Pál, Pásztoridill. Mulatozó gyerekek, Anna-Caprii tér holdvilágnál, Háborgó tenger, Erdő szélén, Reggel a Balatonon, Rőtszakállú férfi, Budapesti részlet. Művészete egészében irányoktól távol álló egyéni művészet. Több képét I. Ferenc József vásárolta meg. V. ö. Művészet 1904 ; Malonyai, A fiatalok Budapest 1906 ; Lázár, Tizenhárom magyar festő u. o. 1912 ; Múlt és Jövő , 1913 . - Leánya: 2. M. Nelly, festő, szül. Budapesten 1903. M. atyjánál, azután Genfben és Münchenben tanult. Tájképeiből kisebb gyűjteményt állított ki a Nemzeti Szalonban.

13090.ht

CÍMSZÓ Magyar-Mannheime

SZEMÉLYNÉV Magyar-Mannheime Gusztá

SZÓCIKK Magyar-Mannheimer 1 Gusztáv festő szül Peste 1859 legsokoldalúb magya festő egyike ak egyarán fes figuráli é tájképeket Sajáto egyéniség nemcsa változato tárgyválasztásiban d egyén földolgozásmódjába i megnyilvánul mel maj fino apróléko rajzban maj fényhatáso é folto nagyszer játékába nye kifejezést Alapjába romantiku természet ki valósá színe megjelenés ihle képeire Má 1 éve korába foglalkozi litográfiáva é illusztrálással pest mintarajziskol utá bécs akadémiá tanult azutá gépgyár rajzol é fényképés lett maj Münchenbe tanult Visszatérv Budapestr illusztrálássa é arcképfestésse foglalkozott későb Bécsb kerül Makartho é segédkezet nek Művészettörténet Múzeu képeinél Ezutá állam ösztöndíjja Rómáb men é hazatérés utá Benczú mesteriskol tagj lett Egyi alapít tagj Szinye Mers Társaságnak Els nag sikeré 1901 Nyá c képéve ért el Budapeste Műcsarnokba Est hangula c kép Társulat díjat Scherz c kép kis Erd szélé c kép Szépműv Múz nag aranyérme nyerte Egés gyűjteménnye szerepel a 1896 műcsarnok kiállításon gyűjteménye kiállítása volta Nemzet Szalonba é a Erns Múzeumba is Min illusztráto gazda működés fejtet ki Dekoratí komponál erejé é színpompájá mutatják Móze kitérése Venu é Tannhäuser maharadzs lánya Olaszország képe a olas tá színhangulatá ragadjá me széle dekoratí fölfogásban Mosónő róma Campagná Szépműv Múz Szint heroiku tájhangulato sugározna Körmöcbány toronnyal Vágvölgy táj Alföld táj Zivata Balatono c képein Szépműv Múzeumba láthatók Carmell capri vízhord leán 190 Thében Sz Pál Pásztoridill Mulatoz gyerekek Anna-Capri té holdvilágnál Háborg tenger Erd szélén Regge Balatonon Rőtszakáll férfi Budapest részlet Művészet egészébe irányoktó távo áll egyén művészet Töb képé I Feren Józse vásárolt meg V ö Művésze 190 Malonyai fiatalo Budapes 190 Lázár Tizenháro magya fest u o 191 Múl é Jöv 191 Leánya 2 M Nelly festő szül Budapeste 1903 M atyjánál azutá Genfbe é Münchenbe tanult Tájképeibő kiseb gyűjtemény állítot k Nemzet Szalonban

13090.h

CÍMSZ Magyar-Mannheim

SZEMÉLYNÉ Magyar-Mannheim Guszt

SZÓCIK Magyar-Mannheime Gusztá fest szü Pest 185 legsokoldalú magy fest egyik a egyará fe figurál tájképeke Saját egyénisé nemcs változat tárgyválasztásiba egyé földolgozásmódjáb megnyilvánu me ma fin aprólék rajzba ma fényhatás folt nagysze játékáb ny kifejezés Alapjáb romantik természe k valós szín megjelené ihl képeir M év koráb foglalkoz litográfiáv illusztrálássa pes mintarajzisko ut béc akadémi tanul azut gépgyá rajzo fényképé let ma Münchenb tanul Visszatér Budapest illusztráláss arcképfestéss foglalkozot késő Bécs kerü Makarth segédkeze ne Művészettörténe Múze képeiné Ezut álla ösztöndíjj Rómá me hazatéré ut Bencz mesterisko tag let Egy alapí tag Sziny Mer Társaságna El na siker 190 Ny képév ér e Budapest Műcsarnokb Es hangul ké Társula díja Scher ké ki Er szél ké Szépmű Mú na aranyérm nyert Egé gyűjteménny szerepe 189 műcsarno kiállításo gyűjtemény kiállítás volt Nemze Szalonb Ern Múzeumb i Mi illusztrát gazd működé fejte k Dekorat komponá erej színpompáj mutatjá Móz kitérés Ven Tannhäuse maharadz lány Olaszorszá kép ola t színhangulat ragadj m szél dekorat fölfogásba Mosón róm Campagn Szépmű Mú Szin heroik tájhangulat sugározn Körmöcbán toronnya Vágvölg tá Alföl tá Zivat Balaton képei Szépmű Múzeumb látható Carmel capr vízhor leá 19 Thébe S Pá Pásztoridil Mulato gyereke Anna-Capr t holdvilágná Hábor tenge Er szélé Regg Balatono Rőtszakál férf Budapes részle Művésze egészéb irányokt táv ál egyé művésze Tö kép Fere Józs vásárol me Művész 19 Malonya fiatal Budape 19 Lázá Tizenhár magy fes 19 Mú Jö 19 Leány Nell fest szü Budapest 190 atyjáná azut Genfb Münchenb tanul Tájképeib kise gyűjtemén állíto Nemze Szalonba

13090.

CÍMS Magyar-Mannhei

SZEMÉLYN Magyar-Mannhei Gusz

SZÓCI Magyar-Mannheim Guszt fes sz Pes 18 legsokoldal mag fes egyi egyar f figurá tájképek Sajá egyénis nemc változa tárgyválasztásib egy földolgozásmódjá megnyilván m m fi aprólé rajzb m fényhatá fol nagysz játéká n kifejezé Alapjá romanti termész való szí megjelen ih képei é korá foglalko litográfiá illusztráláss pe mintarajzisk u bé akadém tanu azu gépgy rajz fénykép le m München tanu Visszaté Budapes illusztrálás arcképfestés foglalkozo kés Béc ker Makart segédkez n Művészettörtén Múz képein Ezu áll ösztöndíj Róm m hazatér u Benc mesterisk ta le Eg alap ta Szin Me Társaságn E n sike 19 N képé é Budapes Műcsarnok E hangu k Társul díj Sche k k E szé k Szépm M n aranyér nyer Eg gyűjteménn szerep 18 műcsarn kiállítás gyűjtemén kiállítá vol Nemz Szalon Er Múzeum M illusztrá gaz működ fejt Dekora kompon ere színpompá mutatj Mó kitéré Ve Tannhäus maharad lán Olaszorsz ké ol színhangula ragad szé dekora fölfogásb Mosó ró Campag Szépm M Szi heroi tájhangula sugároz Körmöcbá toronny Vágvöl t Alfö t Ziva Balato képe Szépm Múzeum láthat Carme cap vízho le 1 Théb P Pásztoridi Mulat gyerek Anna-Cap holdvilágn Hábo teng E szél Reg Balaton Rőtszaká fér Budape részl Művész egészé irányok tá á egy művész T ké Fer Józ vásáro m Művés 1 Malony fiata Budap 1 Láz Tizenhá mag fe 1 M J 1 Leán Nel fes sz Budapes 19 atyján azu Genf München tanu Tájképei kis gyűjtemé állít Nemz Szalonb

13090

CÍM Magyar-Mannhe

SZEMÉLY Magyar-Mannhe Gus

SZÓC Magyar-Mannhei Gusz fe s Pe 1 legsokolda ma fe egy egya figur tájképe Saj egyéni nem változ tárgyválasztási eg földolgozásmódj megnyilvá f apról rajz fényhat fo nagys játék kifejez Alapj romant termés val sz megjele i képe kor foglalk litográfi illusztrálás p mintarajzis b akadé tan az gépg raj fényké l Münche tan Visszat Budape illusztrálá arcképfesté foglalkoz ké Bé ke Makar segédke Művészettörté Mú képei Ez ál ösztöndí Ró hazaté Ben mesteris t l E ala t Szi M Társaság sik 1 kép Budape Műcsarno hang Társu dí Sch sz Szép aranyé nye E gyűjtemén szere 1 műcsar kiállítá gyűjtemé kiállít vo Nem Szalo E Múzeu illusztr ga műkö fej Dekor kompo er színpomp mutat M kitér V Tannhäu mahara lá Olaszors k o színhangul raga sz dekor fölfogás Mos r Campa Szép Sz hero tájhangul sugáro Körmöcb toronn Vágvö Alf Ziv Balat kép Szép Múzeu látha Carm ca vízh l Thé Pásztorid Mula gyere Anna-Ca holdvilág Háb ten szé Re Balato Rőtszak fé Budap rész Művés egész irányo t eg művés k Fe Jó vásár Művé Malon fiat Buda Lá Tizenh ma f Leá Ne fe s Budape 1 atyjá az Gen Münche tan Tájképe ki gyűjtem állí Nem Szalon

1309

CÍ Magyar-Mannh

SZEMÉL Magyar-Mannh Gu

SZÓ Magyar-Mannhe Gus f P legsokold m f eg egy figu tájkép Sa egyén ne válto tárgyválasztás e földolgozásmód megnyilv apró raj fényha f nagy játé kifeje Alap roman termé va s megjel kép ko foglal litográf illusztrálá mintarajzi akad ta a gép ra fényk Münch ta Vissza Budap illusztrál arcképfest foglalko k B k Maka segédk Művészettört M képe E á ösztönd R hazat Be mesteri al Sz Társasá si ké Budap Műcsarn han Társ d Sc s Szé arany ny gyűjtemé szer műcsa kiállít gyűjtem kiállí v Ne Szal Múze illuszt g műk fe Deko komp e színpom muta kité Tannhä mahar l Olaszor színhangu rag s deko fölfogá Mo Camp Szé S her tájhangu sugár Körmöc toron Vágv Al Zi Bala ké Szé Múze láth Car c víz Th Pásztori Mul gyer Anna-C holdvilá Há te sz R Balat Rőtsza f Buda rés Művé egés irány e művé F J vásá Műv Malo fia Bud L Tizen m Le N f Budap atyj a Ge Münch ta Tájkép k gyűjte áll Ne Szalo