13094.htm

CÍMSZÓ: Magyarországi zsidóság statisztikája

SZÓCIKK: "Statisztikai Hivatal adatait közöljük. Meg kell még említenünk a Magyar Városok Statisztikai Évkönyvét, amely 1912 jelent meg először Thirring Gusztáv szerkesztésében és amely tartalmazza a magyar városok lakosságának hitfelekezetek szerint való megoszlását, az anyanyelv és hitfelekezet viszonyát, a házasulandók felekezetét is. Egyoldalúan dolgozták föl a zsidóság statisztikáját Farkas Ödön: A zsidóság Magyarországon (Budapest 1881); Weszprémi Károly: A magyar zsidók statisztikája: Petrássevich Géza: Magyarország és a zsidóság (1900); Egán Lajos: A zsidóság Magyarországon (Esztergom 1910); Miklóssy I.: Keresztény magyar népünk gazdasági romlása (1913); Kovács Alajos: A zsidóság térfoglalása Magyarországon c. művekben. Ugyancsak néhány esztendeje jelent meg egy statisztikai munka, amely az összegyűjtött adatokból azt a végkövetkeztetést vonta le, hogy «a zsidóság veleszületett anyagias gondolkodásánál fogva és egy más fajhoz való tartozóságot jelentő vallásánál fogva közömbös a magyarság nemzeti eszményei iránt és lélekben messze van a magyarság érzésétől és törekvéseitől». A statisztika tudományos és pártatlan kezelése az ilyen célzatos, felületes és komolyabb tudományos alapot nélkülöző végkövetkeztetéseket teljesen megcáfolja."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3094. címszó a lexikon => 552. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13094.htm

CÍMSZÓ: Magyarországi zsidóság statisztikája

SZÓCIKK: Statisztikai Hivatal adatait közöljük. Meg kell még említenünk a Magyar Városok Statisztikai Évkönyvét, amely 1912 jelent meg először Thirring Gusztáv szerkesztésében és amely tartalmazza a magyar városok lakosságának hitfelekezetek szerint való megoszlását, az anyanyelv és hitfelekezet viszonyát, a házasulandók felekezetét is. Egyoldalúan dolgozták föl a zsidóság statisztikáját Farkas Ödön: A zsidóság Magyarországon Budapest 1881 ; Weszprémi Károly: A magyar zsidók statisztikája: Petrássevich Géza: Magyarország és a zsidóság 1900 ; Egán Lajos: A zsidóság Magyarországon Esztergom 1910 ; Miklóssy I.: Keresztény magyar népünk gazdasági romlása 1913 ; Kovács Alajos: A zsidóság térfoglalása Magyarországon c. művekben. Ugyancsak néhány esztendeje jelent meg egy statisztikai munka, amely az összegyűjtött adatokból azt a végkövetkeztetést vonta le, hogy a zsidóság veleszületett anyagias gondolkodásánál fogva és egy más fajhoz való tartozóságot jelentő vallásánál fogva közömbös a magyarság nemzeti eszményei iránt és lélekben messze van a magyarság érzésétől és törekvéseitől . A statisztika tudományos és pártatlan kezelése az ilyen célzatos, felületes és komolyabb tudományos alapot nélkülöző végkövetkeztetéseket teljesen megcáfolja.

13094.ht

CÍMSZÓ Magyarország zsidósá statisztikáj

SZÓCIKK Statisztika Hivata adatai közöljük Me kel mé említenün Magya Városo Statisztika Évkönyvét amel 191 jelen me előszö Thirrin Gusztá szerkesztésébe é amel tartalmazz magya városo lakosságána hitfelekezete szerin val megoszlását a anyanyel é hitfelekeze viszonyát házasulandó felekezeté is Egyoldalúa dolgoztá fö zsidósá statisztikájá Farka Ödön zsidósá Magyarországo Budapes 188 Weszprém Károly magya zsidó statisztikája Petrássevic Géza Magyarorszá é zsidósá 190 Egá Lajos zsidósá Magyarországo Esztergo 191 Miklóss I. Keresztén magya népün gazdaság romlás 191 Kovác Alajos zsidósá térfoglalás Magyarországo c művekben Ugyancsa néhán esztendej jelen me eg statisztika munka amel a összegyűjtöt adatokbó az végkövetkeztetés vont le hog zsidósá veleszületet anyagia gondolkodásáná fogv é eg má fajho val tartozóságo jelent vallásáná fogv közömbö magyarsá nemzet eszménye irán é lélekbe messz va magyarsá érzésétő é törekvéseitő statisztik tudományo é pártatla kezelés a ilye célzatos felülete é komolyab tudományo alapo nélkülöz végkövetkeztetéseke teljese megcáfolja

13094.h

CÍMSZ Magyarorszá zsidós statisztiká

SZÓCIK Statisztik Hivat adata közöljü M ke m említenü Magy Város Statisztik Évkönyvé ame 19 jele m elősz Thirri Guszt szerkesztéséb ame tartalmaz magy város lakosságán hitfelekezet szeri va megoszlásá anyanye hitfelekez viszonyá házasuland felekezet i Egyoldalú dolgozt f zsidós statisztikáj Fark Ödö zsidós Magyarország Budape 18 Weszpré Károl magy zsid statisztikáj Petrássevi Géz Magyarorsz zsidós 19 Eg Lajo zsidós Magyarország Eszterg 19 Miklós I Kereszté magy népü gazdasá romlá 19 Ková Alajo zsidós térfoglalá Magyarország művekbe Ugyancs néhá esztende jele m e statisztik munk ame összegyűjtö adatokb a végkövetkezteté von l ho zsidós veleszülete anyagi gondolkodásán fog e m fajh va tartozóság jelen vallásán fog közömb magyars nemze eszmény irá lélekb mess v magyars érzését törekvéseit statiszti tudomány pártatl kezelé ily célzato felület komolya tudomány alap nélkülö végkövetkeztetések teljes megcáfolj

13094.

CÍMS Magyarorsz zsidó statisztik

SZÓCI Statiszti Hiva adat közölj k említen Mag Váro Statiszti Évkönyv am 1 jel elős Thirr Gusz szerkesztésé am tartalma mag váro lakosságá hitfelekeze szer v megoszlás anyany hitfeleke viszony házasulan felekeze Egyoldal dolgoz zsidó statisztiká Far Öd zsidó Magyarorszá Budap 1 Weszpr Káro mag zsi statisztiká Petrássev Gé Magyarors zsidó 1 E Laj zsidó Magyarorszá Eszter 1 Mikló Kereszt mag nép gazdas roml 1 Kov Alaj zsidó térfoglal Magyarorszá művekb Ugyanc néh esztend jel statiszti mun am összegyűjt adatok végkövetkeztet vo h zsidó veleszület anyag gondolkodásá fo faj v tartozósá jele vallásá fo közöm magyar nemz eszmén ir lélek mes magyar érzésé törekvései statiszt tudomán pártat kezel il célzat felüle komoly tudomán ala nélkül végkövetkeztetése telje megcáfol

13094

CÍM Magyarors zsid statiszti

SZÓC Statiszt Hiv ada közöl említe Ma Vár Statiszt Évköny a je elő Thir Gus szerkesztés a tartalm ma vár lakosság hitfelekez sze megoszlá anyan hitfelek viszon házasula felekez Egyolda dolgo zsid statisztik Fa Ö zsid Magyarorsz Buda Weszp Kár ma zs statisztik Petrásse G Magyaror zsid La zsid Magyarorsz Eszte Mikl Keresz ma né gazda rom Ko Ala zsid térfogla Magyarorsz művek Ugyan né eszten je statiszt mu a összegyűj adato végkövetkezte v zsid veleszüle anya gondolkodás f fa tartozós jel vallás f közö magya nem eszmé i léle me magya érzés törekvése statisz tudomá párta keze i célza felül komol tudomá al nélkü végkövetkeztetés telj megcáfo

1309

CÍ Magyaror zsi statiszt

SZÓ Statisz Hi ad közö említ M Vá Statisz Évkön j el Thi Gu szerkeszté tartal m vá lakossá hitfeleke sz megoszl anya hitfele viszo házasul feleke Egyold dolg zsi statiszti F zsi Magyarors Bud Wesz Ká m z statiszti Petráss Magyaro zsi L zsi Magyarors Eszt Mik Keres m n gazd ro K Al zsi térfogl Magyarors műve Ugya n eszte j statisz m összegyű adat végkövetkezt zsi veleszül any gondolkodá f tartozó je vallá köz magy ne eszm lél m magy érzé törekvés statis tudom párt kez célz felü komo tudom a nélk végkövetkezteté tel megcáf